Kaarskensprocessie Sint-Laureins-Berchem

SINT-LAUREINS-BERCHEM: – Traditiegetrouw gaat op de laatste dag van mei in Sint-Laureins-Berchem de Kaarskensprocessie uit.


De processie wordt vooraf gegaan door de ruiters van De Leeuwse Ridders en opgeluisterd door de Koninklijke Muziekvereniging Sint-Cecilia uit Sint-Pieters-Leeuw.
Zangensemble Akkoord uit Vlezenbeek zorgde tijdens de eucharistieviering in de Sint-Laurentiuskerk voor mooie gezangen.

Pastoor Frans Vermeir: “ Vandaag is toch een beetje speciale dag met de Kaarskenprocessie en ik vind dat niet slecht, om dat dit zoiets is dat op een ander niet is. Het brengt mensen bij elkaar en dat is voor mij altijd het voornaamste geweest en een dag als vandaag helpt daarbij ”.

Pater Scheutist Frans Vermeir ‘SUS’ werd net vandaag een jaar geleden geïnstalleerd als nieuwe pastoor voor de drie parochiegemeenschappen Oudenaken, Sint-Laureins-Berchem en Vlezenbeek. We vroegen hem om een reactie.
Pastoor Frans Vermeir: “ Het was een prachtig jaar een schitterend jaar.
Ook de jeugd is hier nog actief betrokken bij de gemeenschap. Als je bijvoorbeeld de koren van Vlezenbeek ziet. Eén koor is van oudere mensen maar twee van de andere koren bestaan uit jonge mensen. Dus je hebt jonge mensen die zich voor iets inzetten en dat vind ik de moeite. De KLJ het zelfde met meer dan 80 leden in een dorp dat toch niet zo groot is hé. En met een leiding die er zich voor inzet. Dat vind ik mooi”.

Het actiecomité “Wilderveld Verstikt” vraagt de GECORO en de gemeente rekening te houden met 7 elementen

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het actiecomité “Wilderveld Verstikt” heeft vernomen dat de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening van Sint-Pieters-Leeuw, zich op 8 juni opnieuw over het RUP Wilderveld zal buigen. De Bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant besliste immers dat de bezwaarschriften onvoldoende werden behandeld en dat de gemeente haar huiswerk moet overdoen. De beslissing van de provincie dat de gemeente meer rekening moet houden met de bezwaarschriften betekent een steun in de rug voor de wijkbewoners.

Hoewel de GECORO reeds in januari belangrijke kantbemerkingen maakte bij het RUP Wilderveld, vond de provincie dat de bezwaren onvoldoende werden onderzocht. De GECORO adviseerde o.a. dat het voetbalveld niet mag worden gebruikt voor nieuwe woningen. De gemeenteraad ging aan dit advies jammer genoeg voorbij. Ook de aanslag op de nieuwe modelwijk (tussen Populierenlaan en De Baerdemaekerstraat) werd behouden ondanks het professioneel advies van de GECORO om de woondichtheid te beperken. Reden waarom de wijkbewoners nog steeds ontevreden zijn met de versie die de gemeente uiteindelijk goedkeurde op de gemeenteraad.

Het actiecomité “Wilderveld Verstikt” vraagt de GECORO en de gemeente daarom rekening te houden met volgende 7 elementen van de wijkbewoners:

− 1) Een maximale woondichtheid van 20 (ipv 25) woningen/hectare over het ganse plangebied gezien de fijnstofproblematiek en de Europese wetgeving (“extra bebouwen in risicogebieden met fijn stof is even moorddadig als nu nog huizen in asbest optrekken”)
− 2) Behoud van het voetbalterrein als groene long voor de wijk (alternatief van studiebureau D&A met kleine stukjes groen is onvoldoende)
− 3) Afwikkeling van het extra verkeer van de nieuwe huizen rechtstreeks naar de verkeersassen en niet via de huidige overvolle en smalle straten van de woonwijk.
− 4) Modelwijk tussen Populierenlaan en Baerdemaekerstraat in ere herstellen en realiseren met behoud van de voorziene parkjes
− 5) Geen inbreidingsstraten ten koste van eigen, bestaande tuinen
− 6) Eerst een oplossing voor het bestaande parkeerprobleem uitwerken in het RUP alvorens aan uitbreiding te beginnen bv. door deel van het uitbreidingsgebied te bestemmen voor een parkeergebouw of iets dergelijks om de straten te ontlasten. Zodat het RUP effectief een meerwaarde biedt door ook het toenemende verkeer veiliger te laten verlopen. De inbreidingstraten kunnen dan speelstraten worden.
− 7) Ontsluiting van de Colruytwinkel niet via de weg voorzien in het RUP, maar via het doortrekken van de nieuwe bedrijvenweg aan het geplande bedrijventerrein in de wijk zoals voorzien in het VSGB (Vlaams Strategisch gebied rond Brussel) zodat de Bergensesteenweg en de wijk niet extra worden belast.

Het wijkcomité plant nieuwe acties om eindelijk een open dialoog met het gemeentebestuur te krijgen.

Bron: persbericht Het Wijkactiecomité “Wilderveld Verstikt” – www.wilderveld.be

jaarverslag 2010 lokale politie Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – De lokale politie heeft voor de 8e keer op rij een jaarverslag-cijferboek gemaakt. Voor de eerste maal hebben ze het uitgewerkt als bijlage aan het maatschappelijk verslag 2010 van de lokale politie.

Commissaris Christian Steens – Directeur operaties: ” Het is een opvolgingsinstrument voor de uitvoering van het zonaal politieplan 2009-2012 en kadert op deze wijze in de 4 jarige beleidcyclus. 2010 is het tweede werkjaar in deze cyclus.

Het jaarverslag-cijferboek, in de toekomst een onderdeel van het maatschappelijk verslag, werd ter goedkeuring voorgelegd aan de zonale veiligheidsraad op 30 maart en op de gemeenteraad van 26 mei.

Hieronder geven wij u graag een aantal cijfers van de belangrijkste resultaten op het vlak van de prioritair aan te pakken veiligheidsfenomenen. Wij pakken de fenomenen projectmatig aan door middel van een actieplan. Zo kunnen we een probleem integraal en geïntegreerd benaderen. Met integraal bedoelen we: met aandacht op het vlak van preventie, repressie en nazorg. Geïntegreerd betekent dat we samenwerken met diverse partners die bij het probleem zijn betrokken.

Naast de aanpak van de externe veiligheidsfenomenen pogen wij binnen onze organisatie de kwaliteit van de politiewerking en medewerkers te verbeteren en te optimaliseren. ”

ENKELE RESULTATEN MET BETREKKING TOT DE AANPAK VEILIGHEIDSFENOMENEN:

Aanpak Verkeer:
– 294 uren begeleiding levend verkeerspark voor de Leeuwse scholen
– 687.741 voertuigen werden gecontroleerd via onbemande snelheidscontroles
– 6.044 processen verbaal snelheidsovertredingen
– 1.527 ademtesten afgenomen (1.284 save, 80 Alarm en 163 Positief)
– 873 processen-verbaal onrechtmatig gebruik busstrook op N6
– deelname aan de BOB-campagne
– …

Aanpak diefstal gebouwen/autocriminaliteit:
– organisatie van 2 technopreventieve avonden voor de Leeuwse bevolking
– vakantietoezicht bij 140 inwoners
– 32 patrouilles te paard en 4. 111 km met de fiets
– 292 maal een grondig sporenonderzoek, in 49 gevallen leverde dit een bruikbaar spoor op.
– 20 voertuigen werden onderworpen aan een sporenonderzoek
– deelname aan EXIT-acties (ontradende bovenlokale acties)
– …

Aanpak overlast:
– 55 GAS processen-verbaal
– 3 hondenpoepacties waarbij 25 eigenaars werden gecontroleerd
– 22 autowrakken verwijderd van de openbare weg
– samenwerkingsprotocol met Leeuwse scholen afgesloten rond spijbelen
– overlegvergaderingen met diverse partners van de gemeente (jeugddienst, technische dienst, OCMW en sociale welzijnsdienst) mbt tot de aanpak van de leefbaarheid en veiligheid van de gemeente
– …

Aanpak intrafamiliaal geweld:
– 71 dossiers intrafamiliaal geweld werden geregistreerd
– de dienst jeugd en gezin behandelde 256 dossiers
– diverse overlegmomenten met externe partners (CAW, CGGZ, huisartsen,…)
– …

ENKELE RESULTAATSGEGEVENS voor 2010:
– wij telden 94 ongevallen met lichamelijk letsel en 494 ongevallen met stoffelijke schade
– wij telden 244 diefstallen uit/aan voertuigen, 257 diefstallen in woningen en 258 diefstallen in handelzaken
– wij verrichtten 102 bestuurlijke en 278 gerechtelijke vrijheidsberovingen
– wij telden 10.198 interventies en 15.459 meldingen
– wij gaven 410 uur bijstand aan deurwaarders en dit voor 482 deuropeningen
– …

Commissaris Christian Steens: ” Zoals u kan vaststellen heeft de lokale politie niet stilgezeten in 2010. Dagelijks staan wij samen met onze partners paraat om de leefbaarheid en veiligheid in onze gemeente en van onze inwoners te verzekeren. Wij nodigen u graag uit om het volledige jaarverslag-cijferboek te consulteren op de website van de lokale politie (www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw. U kan een exemplaar ook aanvragen door gewoon te bellen naar 02 371 22 28.)”

Politieagenda voor de volgende maanden:

– 8 juni: technopreventieve avond CC Merselborre om 20u00. Iedereen is welkom!
– 1e schoolweek: verscherpt toezicht aan de schoolomgeving door de wijkagenten
– deelname aan de stap- en trapweek eind september
-13 oktober: open ouderavond zonder drugs en alcohol in CC Coloma om 19u30. Alle ouders welkom!
– aanwezigheid op de diverse jaarmarkten en met eigen stand op de jaarmarkt van centrum Leeuw
– diverse controleacties (zie ook aankondigingen via de website van de lokale politie)
– diverse verkeersacties met de studenten van het PIVO
– deelname aan de BOB-campagne vanaf half november

Meer info :  www.lokalepolitie.be/5414/

Remi Piryns Prijs voor Luc Deconinck

Luc Deconinck

KRAAINEM / SINT-PIETERS-LEEUW: – Maandagavond had de uitreiking van de Remi Piryns Prijs aan Luc Deconinck plaats.
De Remi Piryns Prijs wordt uitgereikt aan personen of verenigingen die zich verdienstelijk maken op het vlak van: imago, taal en cultuur van Vlaanderen en Nederland.

Luc Deconinck is gewezen voorzitter van vzw de Rand en van het Halle-Vilvoorde Komitee en juridisch inspirator van de dienstweigeringsactie rond de splitsing van BHV.
De Remi Piryns Prijs ter waarde van 10.000 € die hij vanwege het Snellaert-Thijmfonds ontving schenkt Deconinck aan het Halle-Vilvoorde Komitee en het Vlaams komitee voor Brussel die heel wat rechtsprocedures voeren. Hierdoor maken zij heel wat kosten om de rechten van de taalwetten te doen gelden.