Kaarskensprocessie Sint-Laureins-Berchem

SINT-LAUREINS-BERCHEM: – Traditiegetrouw gaat op de laatste dag van mei in Sint-Laureins-Berchem de Kaarskensprocessie uit.


De processie wordt vooraf gegaan door de ruiters van De Leeuwse Ridders en opgeluisterd door de Koninklijke Muziekvereniging Sint-Cecilia uit Sint-Pieters-Leeuw.
Zangensemble Akkoord uit Vlezenbeek zorgde tijdens de eucharistieviering in de Sint-Laurentiuskerk voor mooie gezangen.

Pastoor Frans Vermeir: “ Vandaag is toch een beetje speciale dag met de Kaarskenprocessie en ik vind dat niet slecht, om dat dit zoiets is dat op een ander niet is. Het brengt mensen bij elkaar en dat is voor mij altijd het voornaamste geweest en een dag als vandaag helpt daarbij ”.

Pater Scheutist Frans Vermeir ‘SUS’ werd net vandaag een jaar geleden geïnstalleerd als nieuwe pastoor voor de drie parochiegemeenschappen Oudenaken, Sint-Laureins-Berchem en Vlezenbeek. We vroegen hem om een reactie.
Pastoor Frans Vermeir: “ Het was een prachtig jaar een schitterend jaar.
Ook de jeugd is hier nog actief betrokken bij de gemeenschap. Als je bijvoorbeeld de koren van Vlezenbeek ziet. Eén koor is van oudere mensen maar twee van de andere koren bestaan uit jonge mensen. Dus je hebt jonge mensen die zich voor iets inzetten en dat vind ik de moeite. De KLJ het zelfde met meer dan 80 leden in een dorp dat toch niet zo groot is hé. En met een leiding die er zich voor inzet. Dat vind ik mooi”.

Het actiecomité “Wilderveld Verstikt” vraagt de GECORO en de gemeente rekening te houden met 7 elementen

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het actiecomité “Wilderveld Verstikt” heeft vernomen dat de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening van Sint-Pieters-Leeuw, zich op 8 juni opnieuw over het RUP Wilderveld zal buigen. De Bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant besliste immers dat de bezwaarschriften onvoldoende werden behandeld en dat de gemeente haar huiswerk moet overdoen. De beslissing van de provincie dat de gemeente meer rekening moet houden met de bezwaarschriften betekent een steun in de rug voor de wijkbewoners.

Hoewel de GECORO reeds in januari belangrijke kantbemerkingen maakte bij het RUP Wilderveld, vond de provincie dat de bezwaren onvoldoende werden onderzocht. De GECORO adviseerde o.a. dat het voetbalveld niet mag worden gebruikt voor nieuwe woningen. De gemeenteraad ging aan dit advies jammer genoeg voorbij. Ook de aanslag op de nieuwe modelwijk (tussen Populierenlaan en De Baerdemaekerstraat) werd behouden ondanks het professioneel advies van de GECORO om de woondichtheid te beperken. Reden waarom de wijkbewoners nog steeds ontevreden zijn met de versie die de gemeente uiteindelijk goedkeurde op de gemeenteraad.

Het actiecomité “Wilderveld Verstikt” vraagt de GECORO en de gemeente daarom rekening te houden met volgende 7 elementen van de wijkbewoners:

− 1) Een maximale woondichtheid van 20 (ipv 25) woningen/hectare over het ganse plangebied gezien de fijnstofproblematiek en de Europese wetgeving (“extra bebouwen in risicogebieden met fijn stof is even moorddadig als nu nog huizen in asbest optrekken”)
− 2) Behoud van het voetbalterrein als groene long voor de wijk (alternatief van studiebureau D&A met kleine stukjes groen is onvoldoende)
− 3) Afwikkeling van het extra verkeer van de nieuwe huizen rechtstreeks naar de verkeersassen en niet via de huidige overvolle en smalle straten van de woonwijk.
− 4) Modelwijk tussen Populierenlaan en Baerdemaekerstraat in ere herstellen en realiseren met behoud van de voorziene parkjes
− 5) Geen inbreidingsstraten ten koste van eigen, bestaande tuinen
− 6) Eerst een oplossing voor het bestaande parkeerprobleem uitwerken in het RUP alvorens aan uitbreiding te beginnen bv. door deel van het uitbreidingsgebied te bestemmen voor een parkeergebouw of iets dergelijks om de straten te ontlasten. Zodat het RUP effectief een meerwaarde biedt door ook het toenemende verkeer veiliger te laten verlopen. De inbreidingstraten kunnen dan speelstraten worden.
− 7) Ontsluiting van de Colruytwinkel niet via de weg voorzien in het RUP, maar via het doortrekken van de nieuwe bedrijvenweg aan het geplande bedrijventerrein in de wijk zoals voorzien in het VSGB (Vlaams Strategisch gebied rond Brussel) zodat de Bergensesteenweg en de wijk niet extra worden belast.

Het wijkcomité plant nieuwe acties om eindelijk een open dialoog met het gemeentebestuur te krijgen.

Bron: persbericht Het Wijkactiecomité “Wilderveld Verstikt” – www.wilderveld.be

jaarverslag 2010 lokale politie Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – De lokale politie heeft voor de 8e keer op rij een jaarverslag-cijferboek gemaakt. Voor de eerste maal hebben ze het uitgewerkt als bijlage aan het maatschappelijk verslag 2010 van de lokale politie.

Commissaris Christian Steens – Directeur operaties: ” Het is een opvolgingsinstrument voor de uitvoering van het zonaal politieplan 2009-2012 en kadert op deze wijze in de 4 jarige beleidcyclus. 2010 is het tweede werkjaar in deze cyclus.

Het jaarverslag-cijferboek, in de toekomst een onderdeel van het maatschappelijk verslag, werd ter goedkeuring voorgelegd aan de zonale veiligheidsraad op 30 maart en op de gemeenteraad van 26 mei.

Hieronder geven wij u graag een aantal cijfers van de belangrijkste resultaten op het vlak van de prioritair aan te pakken veiligheidsfenomenen. Wij pakken de fenomenen projectmatig aan door middel van een actieplan. Zo kunnen we een probleem integraal en geïntegreerd benaderen. Met integraal bedoelen we: met aandacht op het vlak van preventie, repressie en nazorg. Geïntegreerd betekent dat we samenwerken met diverse partners die bij het probleem zijn betrokken.

Naast de aanpak van de externe veiligheidsfenomenen pogen wij binnen onze organisatie de kwaliteit van de politiewerking en medewerkers te verbeteren en te optimaliseren. ”

ENKELE RESULTATEN MET BETREKKING TOT DE AANPAK VEILIGHEIDSFENOMENEN:

Aanpak Verkeer:
– 294 uren begeleiding levend verkeerspark voor de Leeuwse scholen
– 687.741 voertuigen werden gecontroleerd via onbemande snelheidscontroles
– 6.044 processen verbaal snelheidsovertredingen
– 1.527 ademtesten afgenomen (1.284 save, 80 Alarm en 163 Positief)
– 873 processen-verbaal onrechtmatig gebruik busstrook op N6
– deelname aan de BOB-campagne
– …

Aanpak diefstal gebouwen/autocriminaliteit:
– organisatie van 2 technopreventieve avonden voor de Leeuwse bevolking
– vakantietoezicht bij 140 inwoners
– 32 patrouilles te paard en 4. 111 km met de fiets
– 292 maal een grondig sporenonderzoek, in 49 gevallen leverde dit een bruikbaar spoor op.
– 20 voertuigen werden onderworpen aan een sporenonderzoek
– deelname aan EXIT-acties (ontradende bovenlokale acties)
– …

Aanpak overlast:
– 55 GAS processen-verbaal
– 3 hondenpoepacties waarbij 25 eigenaars werden gecontroleerd
– 22 autowrakken verwijderd van de openbare weg
– samenwerkingsprotocol met Leeuwse scholen afgesloten rond spijbelen
– overlegvergaderingen met diverse partners van de gemeente (jeugddienst, technische dienst, OCMW en sociale welzijnsdienst) mbt tot de aanpak van de leefbaarheid en veiligheid van de gemeente
– …

Aanpak intrafamiliaal geweld:
– 71 dossiers intrafamiliaal geweld werden geregistreerd
– de dienst jeugd en gezin behandelde 256 dossiers
– diverse overlegmomenten met externe partners (CAW, CGGZ, huisartsen,…)
– …

ENKELE RESULTAATSGEGEVENS voor 2010:
– wij telden 94 ongevallen met lichamelijk letsel en 494 ongevallen met stoffelijke schade
– wij telden 244 diefstallen uit/aan voertuigen, 257 diefstallen in woningen en 258 diefstallen in handelzaken
– wij verrichtten 102 bestuurlijke en 278 gerechtelijke vrijheidsberovingen
– wij telden 10.198 interventies en 15.459 meldingen
– wij gaven 410 uur bijstand aan deurwaarders en dit voor 482 deuropeningen
– …

Commissaris Christian Steens: ” Zoals u kan vaststellen heeft de lokale politie niet stilgezeten in 2010. Dagelijks staan wij samen met onze partners paraat om de leefbaarheid en veiligheid in onze gemeente en van onze inwoners te verzekeren. Wij nodigen u graag uit om het volledige jaarverslag-cijferboek te consulteren op de website van de lokale politie (www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw. U kan een exemplaar ook aanvragen door gewoon te bellen naar 02 371 22 28.)”

Politieagenda voor de volgende maanden:

– 8 juni: technopreventieve avond CC Merselborre om 20u00. Iedereen is welkom!
– 1e schoolweek: verscherpt toezicht aan de schoolomgeving door de wijkagenten
– deelname aan de stap- en trapweek eind september
-13 oktober: open ouderavond zonder drugs en alcohol in CC Coloma om 19u30. Alle ouders welkom!
– aanwezigheid op de diverse jaarmarkten en met eigen stand op de jaarmarkt van centrum Leeuw
– diverse controleacties (zie ook aankondigingen via de website van de lokale politie)
– diverse verkeersacties met de studenten van het PIVO
– deelname aan de BOB-campagne vanaf half november

Meer info :  www.lokalepolitie.be/5414/

Remi Piryns Prijs voor Luc Deconinck

Luc Deconinck

KRAAINEM / SINT-PIETERS-LEEUW: – Maandagavond had de uitreiking van de Remi Piryns Prijs aan Luc Deconinck plaats.
De Remi Piryns Prijs wordt uitgereikt aan personen of verenigingen die zich verdienstelijk maken op het vlak van: imago, taal en cultuur van Vlaanderen en Nederland.

Luc Deconinck is gewezen voorzitter van vzw de Rand en van het Halle-Vilvoorde Komitee en juridisch inspirator van de dienstweigeringsactie rond de splitsing van BHV.
De Remi Piryns Prijs ter waarde van 10.000 € die hij vanwege het Snellaert-Thijmfonds ontving schenkt Deconinck aan het Halle-Vilvoorde Komitee en het Vlaams komitee voor Brussel die heel wat rechtsprocedures voeren. Hierdoor maken zij heel wat kosten om de rechten van de taalwetten te doen gelden.

Gerestaureerde haan terug geplaatst op vieringstoren

SINT-PIETERS-LEEUW: – De eerste fase van de restauratiewerken aan de Sint-Pieter-en-Pauluskerk – die dateert uit de veertiende eeuw – zijn bijna klaar. Vandaag konden architect Karel Breda en burgemeester Lieve Vanlinthout de haan terug plaatsen op de gerestaureerde vieringstoren.
. ..   

Het einde van de werken van de eerste fase nadert stilaan. Zo werden de werken aan de vieringstoren afgerond met het terugplaatsen van de gerestaureerde windhaan.

Architect Karel Breda: “Ondertussen hebben de werkzaamheden er voor gezorgd dat de stabiliteit van de kerk terug gegarandeerd is. Want deze was voor de restauratie zo slecht dat de kerk dreigde weg te zakken omdat men in de negentiende eeuw ter hoogte van het koor enkele steunberen had weggehaald voor de aanleg van een stookplaats.
Ook het steenwerk van het koor is volledig gerestaureerd en de glasramen worden teruggeplaatst. Op het dak is het timmerwerk ver gevorderd.”

In de tweede fase die men hoopt in 2012 te kunnen starten wordt de grote toren gerestaureerd. Veel hangt af hoe snel men hiervoor subsidies kan krijgen.
Daarna volgt nog een derde fase die het interieur van de kerk omvat en en ’t schip van de Sint-Pieter-en-Pauluskerk.

Touring stelt busbaan Bergensesteenweg in vraag

SINT-PIETERS-LEEUW: – Mobiliteitsorganisatie Touring denkt dat sommige busbanen alleen worden aangelegd om de opgelegde quota te halen en dus overbodig zijn. Ook de busbaan op de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw wordt in vraag gesteld.

Sinds de aanleg in 2005 gebeurden er bijna honderd zware ongevallen, vooral met motorrijders. Touring vraagt een onafhankelijke doorlichting van de MIVB en De Lijn om de efficiëntie van de busbanen in kaart te brengen. Touring wil ook dat ‘de slechtste busbaan’ van België op de Bergensesteenweg wordt afgeschaft en dat er slimme verkeerslichten worden geplaatst. Het Vlaamse Gewest werkt intussen wel aan de plannen voor een grondige heraanleg van de Bergensesteenweg. Die heraanleg zal starten in 2014.

UPDATE: reactie Wegen en Verkeer

Anton De Coster, Communicatieverantwoordelijke Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant: “ Het aantal ongevallen dat op de Bergensesteenweg gebeurt is eigenlijk gedaald globaal. Dat komt omdat er na de aanleg even een stijging was van het aantal ongevallen met gewonden. Maar uit een analyse van de politie is gebleken dat die ongevallen in de eerste plaats een gevolg waren door het onrechtmatig gebruik van de busbaan. Daarop zijn maatregelen genomen en daarna hebben we vastgesteld dat het aantal ongevallen gedaald is.

Heel wat bestuurders zijn gefrustreerd door de lange files.

Anton De Coster: “ Die files stonden daar voor de busbaan ook. Er heeft een zekere verslechtering van de doorstroming plaats gevonden.
Nu is gebleken dat dit vooral te maken heeft met de regeling van de verkeerslichten.
Wegen en Verkeer (Vlaams-Gewest) heeft nu afspraken gemaakt met het Brussels Hoofdstedelijk gewest om aanpassingen te doen.
Zo zal er ook een verbetering komen voor het verkeer dat moet invoegen voor de Ikea in Anderlecht.
Er zal dus heel binnenkort werk van gemaakt worden.

De busbaan bewijst zijn nut, de doorstroming van de bussen is verbeterd en meer mensen gebruiken de bus.
De busbaan is ook niet de oorzaak van de vertragingen vandaag dus ook daar moeten we andere maatregelen nemen. Bijvoorbeeld de regeling van de verkeerslichten aanpassen. ”

agenda: 6de Cardijnprijs

HALLE / SINT-PIETERS-LEEUW: – op donderdag 2 juni 2011 organiseert ACW Groot-Leeuw mee de Rerum Novarum viering in Halle waarop ook de 6de Cardijnprijs wordt uitgereikt.

Omdat elke arbeid(st)er meer waard is dan al het goud van de wereld’

De vzw Kardinaal Cardijn, ACW Groot-Halle, ACW Sint-Pieters-Leeuw, ACW Beersel en het stadsbestuur van Halle, nodigen je graag uit op de uitreiking van de 6de Cardijnprijs op het feest van Rerum Novarum (Hemelvaartsdag) donderdag 2 juni 2011.

Het programma is als volgt:

  • 10.00 u. eucharistieviering in het teken van Rerum Novarum in de basiliek.
  • 11.00 u. academische zitting in het stadhuis van Halle met onder meer de uitreiking van de prijzen van de 6de Cardijnprijs; de vrijwilliger in de kijker en een optreden van de muziekgroep ‘Kris Baert en Ander Schoon Volk’.
  • Op het einde van de academische zitting volgt een receptie, aangeboden door de stad Halle.

Dag van het Park

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vandaag had in het Colomapark de  ‘dag van het park’ plaats met als slogan ‘Meer groen, ‘t zou deugd doen!’

Grootste publiekstrekker was natuurlijk de Internationale Rozentuin. Door het mooie weer van de laatste weken staat deze prachtig in bloei en kon hij de duizenden bezoekers vandaag bekoren.Het aantal foto’s die er vandaag getrokken zijn durven we zelf niet te schatten.

 
 

Op de weide voor het Colomakasteel stonden verschillende standjes voor de kinderen opgesteld.
Zo kreeg men bij Regionaal landschap  tips om op enkele vierkante centimeters vlindervriendelijke plantjes te zetten. De doelstelling: samen een miljoen vlinders aantrekken. Vlinders zijn immer ‘vliegende bloemen’. maar ze doen het de laatste jaren niet meer zo goed. Daarom worden alle Leeuwenaren aangezet om mee te werken aan het behoud van de vlinders.
 
 

Verder konden de kinderen diertjes knutselen, een klein vogelhuisje versieren, achter een schildersezel plaatsnemen als echte kunstenaar, zich laten schminken, springen op het springkasteel,…

4 jonge steenuiltjes geringd.

ZUUN: – In de natuurgebieden “Zuunvallei” van Natuurpunt Sint-Pieters-Leeuw hebben we verschillende steenuilkasten hangen. Vorige week heeft Edwig, een officiële vogelringer, 4 jonge “pulli’s” (kuikens) steenuiltjes geringd.
 

Blijkbaar maken de steenuilen dankbaar gebruik van de aangeboden woongelegenheid.
Het is immers de bedoeling van Natuuurpunt Sint-Pieters-Leeuw de steenuil zoveel mogelijk mogelijkheden te bieden om te overleven. De steenuil komt in Sint-Pieters-Leeuw gelukkig nog veel voor ook buiten de natuurgebieden.
Weilanden met knotwilgen, oude boomgaarden,… zijn hun leefgebied. Dit is het goede nieuws. Goede nieuws om te koesteren. We moeten echter niet wachtentot er alarmerende berichten komen over “zeldzaam” want dan wordt het extra moeilijk om de biodiversiteit te redden. Voor steenuilen zijn het voornamelijk de nestmogelijkheden die verdwijnen. Immers ze broeden in holten in oude hoogstam fruitbomen en knotwilgen. Die verdwijnen helaas gestaag. Nieuwe natuurlijke nestmogelijkheden bieden vergt al gauw enkele tientallen jaren, daarom hangen we speciale nestkasten voor steenuilen. Deze nestkasten hebben 2 kamers omdat steenuilen een donker nest verkiezen. En deze kasten hebben succes. Natuurpunt Sint-Pieters-Leeuw is dan ook fier dat de natuurgebieden “Zuunvallei” een nuttige natuur-functie hebben en er dit jaar weer nieuwe jonge steenuilen geboren zijn.

Bron: Etienne Larock – www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be

agenda: Kaarskensprocessie Sint-Laureins-Berchem

SINT-LAUREINS-BERCHEM: – Dinsdag 31 mei 2011 Kaarskensprocessie Sint-Laureins-Berchem.

De processie werd voor het eerst uitgestuurd in 1954. Sindsdien trekt de processie elk jaar op pad op 31 mei. De laatste jaren groeide de processie uit tot een evenement: de kerk wordt prachtig versierd en de opkomst voor de rondgang wordt elk jaar groter. Na de processie is het tijd voor het ‘Bourgondische’ van onze streek: er wordt samengekomen in het Molenborre-centrum, waar er wordt nagepraat bij streekbieren en bij de ondertussen bekende kramiek met ballekens.

De processie wordt ook steevast opgeluisterd door de Koninklijke Muziekvereniging Sint-Cecilia uit Sint-Pieters-Leeuw, de ruiters van De Leeuwse Ridders en het zangensemble Akkoord uit Vlezenbeek.

Wanneer Dinsdag 31 mei 2011 om 20.00uur eucharistieviering gevolgd door de processie rond 21.00uur.
De processie duurt ongeveer 1uur.
Waar Vertrek: Sint-Laurentiuskerk • Sint-Laureinsstraat • 1600 Sint-Pieters-Leeuw

agenda: Hoebelfeesten 2011

VLEZENBEEK: – Noteer nu reeds in uw agenda: van 12 tem. 15 augustus zijn er in Vlezenbeek de jaarlijkse ‘Hoebelfeesten.
De reuze feesttent in de Nederstraat wordt weer vier dagen ‘de place to be’.

.

Vrijdag 12 augustus 2011:
Om 21.00 uur starten de Hoebelfeesten met de enige echte ‘Q-party‘ met Sven Ornelis.
Ingang 10€
Q-Party.be

.

Zaterdag 13 augustus 2011:
BeachParty
Met vanaf 21.00 uur DB Haifax – videowall – cocktailbar – special guest DJ Massiv
Ingang 6€

Zondag 14 augustus 2011:
Hoebelcafe
Met live optreden van o.a. May Lai, Forunate Few, Feed Back
Aanvang 19u
Ingang 5€
en vanaf 23.00 uur het CAFE FLAMAND
CAFE FLAMAND met Peter Van De Veire, Miguel Wiels een liveband en 3 Vlaamse Topartiesten. Wie die avond komt meezingen blijft een verrassing tot de start van het optreden.
CAFE FLAMAND zorgt voor het grootste karaoke-feest van Vlaanderen. Iedereen kan en zal meezingen!
Het publiek participeert door mee te zingen op basis van de Café Flamandkrantjes die bij aanvang van de show worden uitgedeeld.
( zie artikel 6 april 2011 – KLIK HIER )

Maandag 15 augustus 2011
Boesteringkermis
springkastelen en schminkstand
optredens van Marino Punk – Bart Kaëll en Choco La Mousse
Aanvang 12u
Ingang gratis

Feesttent Hoebelfeesten: Nederstraat 55 te Vlezenbeek

Nieuw: scooternocturnes in het Pajottenland

VLEZENBEEK / PAJOTTENLAND: – Tot en met 30 juni 2011 pakt Scootertours.be uit met zgn. scooternocturnes en kan je iedere dag tussen 18u30 en 22u30 scooters huren voor een bijzonder interessant tarief. Zowel verliefde stellen die zin hebben in een romantische uitstap als Bourgondiërs die de streek van geuze en kriek weten te waarderen, zullen vast en zeker genieten van een scootertocht op een lange, warme zomeravond.

Wie deelneemt aan een scooternocturne zal onmiddellijk merken hoe mooi het Pajotse landschap is wanneer het gehuld is in de warme kleuren van de ondergaande zon. Scootertours.be tekende verscheidene mooie routes uit die zich uitstekend lenen voor een romantische, ontspannende uitstap na een drukke werkdag of op een weekendavond. Onderweg kan je op een van de caféterrassen genieten van een lekkere geuze of kriek.
De scooternocturnes kunnen geboekt worden tot eind juni. Tussen 18u30 en 22u30 betaal je slechts 30 euro per scooter (min. 2 scooters – incl. huur van de helmen en verzekering).

Het scooterverhuurproject van het Pajottenland werd gelanceerd in augustus 2010. Sedertdien kent het een alsmaar toenemend succes. Op dit ogenblik zijn er tien scooters van 50cc beschikbaar voor verhuur. Een scooter huren overdag kost slechts 69 euro. Vanaf twee scooters betaal je slechts 50 euro per scooter per dag. Voor een heel weekend (van vrijdagavond tot maandagochtend) betaal je slechts 100 euro per scooter. Er zijn drie officiële startplaatsen: Huizingen, Vlezenbeek (Het Wijnatelier), en Eizeringen.
Voor meer info en reservaties: www.scootertours.be
Het Wijnatelier,Schaliestraat 22 te Vlezenbeek chris@hetwijnatelier.be +32 475 811 543

inschrijven jeugdhengelen kamp 2011

RUISBROEK: Vissersclub ‘De Gouden Brasem’ en de gemeentelijke sportdienst organiseren een jeugdhengelen kamp.
Voor jongeren van 10 tot 16 jaar van maandag 11 tot vrijdag 15 juli 2011.

Maximum 20 inschrijvingen!

10 uur Ontvangst deelnemers in Sporthal AJ Braillard, Wandelingstraat 54 te Ruisbroek.
Iedere deelnemer ontvangt een gratis hengelpakket!
Toelichting over het gebruik van vislijn, hengel, uitwerpen en peilen, aas en lokaas, de aanbeet, het aantikken, de dril en zoveel meer.
12-13 uur lunch (lunchpakket meebrengen)
13-16 uur praktijk aan de vijver, Wandelingenstraat in Ruisbroek

Deelnameprijs: 10 euro
Inschrijven via de sportdienst 02/334.21.62 ( voor 30 juni )
Inlichtingen: Voorzitter Dubois Ghisleen 0478/61.58.71

agenda: Filmvoorstelling La Pivellina

VLEZENBEEK: – Vrouw & Maatschappij organiseert op vrijdag 27 mei 2011 om 19.00 uur een filmvoorstelling van “La Pivellina”.
” Een buitenwijk van Rome. Asia is 2 jaar en wordt door haar moeder achtergelaten in een park. Het meisje heeft een boodschap op zak van de mama, die niet voor haar kan zorgen. Circusartieste Patti is op zoek naar haar hond wanneer ze het meisje vindt. Daar begint La Pivellina, een film van het Italiaans-Oostenrijkse regisseursduo Tizza Covi en Rainer Frimmel.”

U bent welkom in de Merselborre,Schaliestraat 2 te Vlezenbeek
Prijs: 5 euro (leden 3,5 euro)

agenda: Kijk! Ik fiets!

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op 5 juni 2011 kan je je kind op twee wielen leren fietsen, met behulp van enkele nuttige tips van ervaren monitoren.
Onder actieve begeleiding van mama of papa leren 4- tot 7-jarigen die al vlot met steunwieltjes kunnen rijden die dag écht fietsen …

Waar en wanneer?
Zondag 5 juni van 10.00 tot 12.00 uur.
Parking sportcentrum A. J. Braillard, Wandelingstraat 52 (bij regen in de sporthal).

Meebrengen: eigen fiets (zonder steunwieltjes) + fietshelm.
Inschrijving: Prijs: € 5 (incl. brochure “Kinderen op de fiets” met nuttige fietsinfo en –tips).
Voorinschrijving bij de sportdienst is verplicht.
Wees er snel bij want er zijn maar 25 plaatsen beschikbaar!
Organisatie: Gemeentelijke sportdienst 02 334 21 61 – sportdienst@sint-pieters-leeuw.be

Leeuwse Badminton Club familietoernooi

SINT- PIETERS- LEEUW: – Zondag hield de Leeuwse Badminton Club haar familietoernooi in het Wildersportcomplex.


De ingeschreven jeugdleden speelden dubbel met vriend(in) of familielid, niet aangesloten bij een badmintonclub.
Via poules werd vervolgens een toernooi uitgewerkt waar de nadruk vooral lag op spelplezier. De niet bij een club aangesloten leden maakten op een leuke manier kennis met de sport.
 ..

Bron en meer info: www.leeuwsebc.be

agenda: Dag van het Park

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op 29 mei 2011 is het weer dag van het park. Met de slogan ‘Meer groen, ’t zou deugd doen!’ willen het gemeentebestuur en het Agentschap Natuur en Bos u stimuleren om oog te hebben voor de natuur en om zelf natuurplekjes aan te leggen. Want ook kleine lpekjes groen zorgen voor extra diversiteit.


Dag van het Park in het Colomapark
WAAR: Park Coloma, Jozef Depauwstraat 25, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Wanneer: zo 29/05/11 van 14:00 tot 17:00
EEN MILJOEN VLINDERS AANTREKKEN
Tijdens de Dag van het Park op zondag 29 mei krijgt u in Coloma ondermeer tips om op enkele vierkante centimeters vlindervriendelijke plantjes te zetten. De doelstelling: samen een miljoen vlinders aantrekken. Vlinders zijn immer ‘vliegende bloemen’. maar ze doen het de laatste jaren niet meer zo goed. Daarom worden alle Leeuwenaren aangezet om mee te werken aan het behoud van de vlinders. We rekenen op uw steun!

HET ENORME BELANG VAN BIODIVERSITEIT
Een vlindervriendelijke plant zetten kost weinig moeite en geeft terug meer leven aan onze planeet: levensbelangrijk! Biodiversiteit zorgt immers voor zuurstof, voedsel, zuivere lucht, water, vruchtbare bodems,… Biodiversiteit is m.a.w. leven! Voor er nog meer planten en dieren verdwijnen, wordt iedereen opgeroepen zich te engageren voor biodiversiteit. Kom dus naar de Dag van het Park, doe mee en geef leven aan uw planeet! Zoek je nog tips om de natuur te helpen? Je krijgt er van ons 366! In een handige pocket vind je zowel aanbevelingen als leuke weetjes om het hele jaar door je beste groene been voor te zetten. Compostmeesters tonen je dat niet alleen afval bespaart, maar dat het ook een broeiplaats van leven is.

OOK VOOR KIDS!
Voor kinderen is er tijdens de Dag van het Park een wandeltocht van drie km langs groene natuurlinten tussen bebouwing. In het park kunnen ze ondermeer als een professionele schilder plaatsnemen achter de schildersezel en de natuur portretteren. Grimeurs toveren de kinderen om in dieren. Kids kunnen zelf aan de slag om vlinders en andere beestjes te knutselen. Jong en oud worden dus op 29 mei tussen 14.00 en 17.00 uur in Coloma verwacht. Deelnamen is gratis; je krijgt zelf nog een leuk pakketje mee naar huis.

‘Hang de clown uit in het groen’ – Domein Groenenberg
WAAR: Domein Groenenberg, Konijnenstraat 172 B, 1600 Oudenaken
Wanneer: zo 29/05/11 van 14:00 tot 17:00
Op zondag 29 mei organiseert de gemeente Lennik opnieuw de Dag van het park. Alle -12 jarigen worden verwacht voor een superleuke zondagnamiddag. Haal je gekste verkleedkledij uit de kast en dan zetten we samen het park op stelten. Iedereen is welkom, zelfs mama en papa want de dienst Vrije Tijd, toerisme maakt er samen met jou een spetterend circusfeest van met als decor het prachtige domein Groenenberg.

Verspreid over het park vind je allerlei leuke workshops zoals pimp je vogelhuisje, ontwerp je eigen klompje en bovendien mag je mooie viooltjes planten! Je leert de kneepjes van het vak en wordt een echte circusartiest. Ook aan acrobaatjes geen gebrek, want de gekke fietsjes staan weer op het programma dit jaar. Voor wie het liever wat rustig houdt, geen probleem. De schattige circusponytjes staan jou al op te wachten voor een leuke rondrit doorheen het park. Ook de grimeurs staan op de agenda, zij toveren je gezichtje om tot de mooiste snoetjes. Wie alle geheimen van het park te weten wil komen, kan eens gaan luisteren naar Nymfa, de boself. Zij is 123 jaar oud en kent alles van de natuur. Wie echt goed luistert, wint misschien een elfenprijsje. Of durf je de uitdaging aan om op zoektocht te gaan doorheen het bos naar alles wat leeft en heerst in dit paradijs?

Natuurlijk zijn er nog heel wat verassingen die we liever nog geheim houden

Dit jaar organiseert de dienst Vrije Tijd, toerisme ook een geweldige fotografie wedstrijd!
Dit is je ultieme kans om in de spotlight te staan. Het enige wat je moet doen is mama of papa overtuigen om een fantastische foto te nemen van jouw schattig snoetje. Verkleed in één of andere circusartiest of verkies je liever één met de natuur, alles mag en alles kan zolang het past in het thema groen en circus. Laat je fantasie de vrije loop en maak er iets moois van!
Op de dag van het park mag je deze foto meebrengen. Zet op de achterkant zeker je naam en adres want uit de inzendingen zullen 10 winnaars gekozen worden. Die worden in het volgende informatieblad bekend gemaakt. Maar niet getreurd, elke deelnemer krijgt een leuk cadeautje bij de inschrijving!
De dienst Vrije Tijd, toerisme kijkt alvast uit naar je resultaat!

Praktisch:
Zondag 29 mei doorlopend van 14 uur tot 17 uur, inschrijvingen gebeuren de dag zelf.
Alle activiteiten zijn gratis, reden genoeg om te komen genieten van de Dag van het Park.
De ingang ligt aan de Konijnenstraat, parking vind je aan de Kasteelstraat.

agenda: muziek happening

VLEZENBEEK: – Fanfare De Ware Eendracht ui Vlezenbeek nodigt u uit op haar ‘Muziek Happening op vrijdag 29 mei 2011.

Om 14.30 uur in de Merselborre, ingang gratis
Als afsluiter van het werkjaar brengen onze leerlingen hun concert.
Aansluitend volgt een kort optreden van de volledige fanfare.

Hertestdag Fit in 12 weken

SINT-PIETERS-LEEUW: – Sint-Pieters-Leeuw nam dit jaar voor het eerst deel aan de actie ‘Fit in 12 weken’.
Vandaag had in het Wildersportcomplex de hertestdag plaats van de actie.

Fit in 12 weken actie te Sint-Pieters-Leeuw

Eind februari kwam een testteam van de Provincie Vlaams-Brabant voor het eerst naar Sint-Pieters-Leeuw voor de actie ‘Fit in 12 weken’. De inschrijvingen waren op korte tijd volgeboekt.
De deelnemers legden toen een test op een hometraineraf. Zo kreeg men een beeld van zijn conditie (uithoudingsvermogen en lichaamssamenstelling) en werd een persoonlijk trainingsschema aan de deelnemer meegegeven. De volgende twaalf weken kon men dan zijn uithoudingsvermogen verbeteren in zijn favoriete sport: wandelen, joggen of zwemmen.
 ..

Vandaag volgde voor de deelnemers dan in het Wildersportcomplex de ‘hertestdag’.
Enkele deelnemers hadden afgehaakt maar het overgrote deel was terug op de afspraak.

Bart Van Onsem, sportfunctionaris: “ Vandaag wordt een vergelijkende test gedaan met 12 weken geleden om te zien of hun trainingen van de voorbije weken resultaten opleveren.
Indien de deelnemers het wouden konden ze een opvolgingsprogramma volgen bij Zwemclub De Waterleeuwen, Wandelclub Sint-Pieters-Leeuw en Joggingclub Leeuwerik. Of het trainingsschema zelf alleen opvolgen.
De eerste reacties die ik vandaag hoor op de hertest zijn positief.
Door het succes zullen we vermoedelijk volgend jaar een nieuwe reeks ‘Fit in 12 weken’ opstarten.”

 ..
Philippe Van Diest, sportfunctionaris dienst sport provincie Vlaams-Brabant: ” De mensen die het programma gevolgd hebben scoren heel goed. 91% behaalde een beter resultaat.
Normaal is het de bedoeling dat ze in 12 weken trainen één fitheidsniveau stijgen. De meeste zijn hierin gelukt we hebben er zelf verscheidene die twee fitheidsniveaus gestegen zijn wat we in weinig gemeenten tegenkomen.
Na deze hertest krijgen degene die het willen weer een nieuw aangepast trainingsschema mee oa. Aangepast aan hun hartslagen en dat voor de verschillende sporten en de bedoeling is dat ze dit dan terug gaan volgen. “

Meer info: www.fitin12weken.be

speelplezier tijdens watersportdag

SINT-PIETERS-LEEUW :In het Wildersportcomplex heeft de jaarlijkse watersportdag plaats.
De kinderen amuseren zich met een groot opblaasbaar watrerspel.

 .
In de vooravond om 17.00 uur kan je in het zwembad nog deelnemen aan een initiatie Onderwaterhockey en duiken.
Iedereen welkom.
Locatie: Wildersportcomplex, Sportlaan 11 te Sint-Pieters-Leeuw

tentoonstelling 35 jaar Leeuwse Kunstacademie

SINT-PIETERS-LEEUW: – Ter gelegenheid van de 35ste verjaardag van de Leeuwse Kunstacademie stellen alle leerkrachten hun eigen werk tentoon in G.C.C. Coloma; schilderijen, tekeningen, beeldhouwwerk, grafiek, animatiefilm, striptekeningen en illustraties.


Directeur Patrick Huybrechts leidde ons rond op de tentoonstelling van zijn leerkrachten in Coloma.

Patrick Huybrechts: “ We hebben in het Colomakasteel per ruimte één of twee leerkrachten hun werken laten presenteren in een mooi overzicht. Het is toch zeer belangrijk in het kunstonderwijs dat de leerkracht zelf nog aan het werk is hé in mijn geval is dat net hetzelfde.
Dat is ook de sterkte van het kunstonderwijs, dat is dat de leerkracht geen theoretische zijn.

De leerkrachten zorgen voor kennis overdracht maar het is toch ook een passie die je draagt en overbrengt. En die passie groeit enkel uit je eigen werk en toewijding zeg maar.

Nu we er toch net voorbij lopen. Zo is Patrick Crombe een steenkapper van zeer hoog niveau die prachtig werk maakt. Zoals je ziet zijn de werken zeer verscheiden.
Een ander voorbeeld zijn de werken van Juffrouw Katrien Matthys onze leerkracht van het 1ste,2de en 3de leerjaar zij werkt dus met de jonge kinderen maar haar werken die ze zelf maakt verschijnen ook in Humo en andere tijdschriften.”

Gelijkvloers:

Patrick Huybrechts: “ Wat ons ook onderscheidt van alle andere onderwijsvormen dat is dat onze leerkrachten van over het hele land komen zelfs uit Genk en Hasselt. Dat komt omdat ze een volledige lesopdracht maken door in verscheidene academies te werken.

We zijn ondertussen op de eerste verdieping waar je werk ziet van Wina Bogaert, leerkracht schilderen en je merkt een prachtig werk moet niet altijd groot zijn. Het kleine schilderijtje van het kindje vind ik heel mooi.
Als je dan in de volgende zaal kijkt zie je het werk van striptekenares Sandra Van Den Bremt. Dat is ook met een eigen techniek en aanpak.
Het is kunst op zichzelf hoe je een verhaal vertelt, hoe je het inkleurt en hoe je je documenteert. Wat vele mensen niet weten is dat bij het maken van kunst documentatie zeer belangrijk is zoals hier enkele oefeningen hoe je aan gezichten karakter kunt meegeven.
Ook de werken in de volgende zaal zijn zeer verscheiden. Deze kunstenares maakt grote monumentale muurschilderingen in bijvoorbeeld ziekenhuizen,hotels,… en hier zie je een voorontwerp van een project. Tegelijkertijd zie je aan de muren het werk van juf Vanessa Decort weer iets totaal anders hier zie je een collectie Tarot kaarten die ze schilderde. En haar werk werd door een Amerikaanse firma ook echt uitgebracht. Je merkt hier veel verbeeldingskracht, fantasie maar tegelijk ook technisch heel goed afgewerkt.
Jorgon Misotten is de leerkracht vorm bij ons en hij werkt met boomstammen die hij helemaal uitfreest. Waar dus het mooie van het hout, de structuur tot uiting komt. Wat hierbij op te steken valt is dat ‘schoonheid’ vaak in hele simpele vormen in de natuur waar te nemen is maar de kunst is dat erin te ontdekken voor je aan je werk begint.”

Eerste verdieping:

Aagje Ingels – Wina Bogaert – Adelheid Verledens – Vanessa Decort – Katrien Matthys – Jorgon Misotten – Yo Bisschops – Patrick Crombe – Nancy Vandenbosch – Sandra Van Den Bremt – Patrick Huybrechts

Toegankelijk op zaterdagen 21 en 28 mei en op zondagen 22 en 29 mei 2011, telkens van 14.00 tot 18.00 uur.
Locatie: Gemeentelijk Cultureel Centrum Coloma, Joseph Depauwstraat 25 te Sint-Pieters-Leeuw

Geslaagde feestmarkt met muziek en gratis winkeltassen

SINT-PIETERS-LEEUW – De vrijdagmarkt in Sint-Pieters-Leeuw bestaat drie jaar en dat werd vridjdag gevierd met gepaste muziek en een drankje aangeboden door het gemeentebestuur. Tijdens de feestmarkt hield Pajottenland+ een gratis winkeltassenactie.


,,De markt kreeg vandaag een feestelijk tintje met muzikale omlijsting en door de actie van Pajottenland+’’, vertelt de schepen bevoegd voor markten, Luc Van Ruysevelt. ,,We hebben vandaag heel wat nieuwe bezoekers zien rondwandelen. En ook het aantal aanwezigen ligt een stuk hoger danhet wekelijkse gemiddelde’’. Dat was ook de mening van de meeste marktkramers.
 ..

Deze winkeltassenactie paste in de ‘Lente van het Pajottenland’. De laatste winkeltassenactie vindt plaats op de boerenmarkt in Kester op donderdag 26 mei.

Meer info op http://www.lentevanhetpajottenland.be/.

Tania Stadsbader is de netwerkmanager van het Pajottenland

PAJOTTENLAND: – De naam “Pajottenland” moet een sterk en bekend merk voor streekproducten worden. De vzw Pajottenland+ heeft daarvoor een eigen streek en netwerkmanager aangeworven. Tania Stadsbader wil de streekproducten uit het Pajottenland groeperen en promoten.

Pajottenland+ : Jos Huwaert, Tania Stadsbader en Lien Standaert

 Tania Stadsbader licentiate in de communicatiewetenschappen en marketing- en communicatiespecialiste, wonende in Herne verzorgt sinds begin mei de Regional branding van Pajotse streekproducten onder het merk ‘Pajottenland’.

Dit houdt in: Structurele uitbouw distributienetwerk – Productinnovatie – Marketing Communicatie.
Tania krijgt achttien maanden de tijd om in het Pajottenland een coöperatieve uit de grond te stampen en een economisch draagvlak te creëren voor Pajotse streekproducten.
Het groeperen van de streekproducenten, de vakmensen met een hart voor het Pajottenland, moet leiden tot een gemeenschappelijk uithangbord en herkenbaarheid, maar ook tot een efficiëntere logistiek, professionelere marketing en innovatie door samenwerking.

Doelstellingen:
1. meer beschikbaarheid en zichtbaarheid producten
2. bekendheid en imago versterken door communicatie
3. certificering
4. kruisbestuiving tussen horeca-toerisme-recreatie en producten
5. aanmoedigen en begeleiden van productinnovaties
6. kennisuitwisseling

Voor het project ‘regional branding Pajottenland’ wordt 297.077 euro uitgetrokken, samengebracht door een tiental partners. Het nieuwe commerciële netwerk moet binnen anderhalf jaar volledig zelfbedruipend kunnen werken.

Voorzitter Michel  Doomst ondertekende het contract met de overheid.

De komende maanden zal Tania het Pajottenland doorkruisen en heel wat producenten, winkels en HORECA-zaken bezoeken. “De Pajotse producten moeten overal en zoveel mogelijk beschikbaar zijn”, zegt ze. “Naast beschikbaarheid is ook zichtbaarheid een belangrijk punt, zo zullen bijvoorbeeld speciale logo’s in de winkelrekken moeten duidelijk maken dat het om een Pajots-streekproduct gaat. Het zal hard werken worden, maar ik heb er alvast veel vertrouwen in dat we heel wat Pajotse producten naar een hoger niveau kunnen tillen. Dat kan onze mooie streek en zijn inwoners enkel ten goede komen. ”

Meer info: www.pajottenland.be

N-VA Sint-Pieters-Leeuw tegen opheffing Gemeentelijke Cultuur-VZW’s

SINT-PIETERS-LEEUW: – Persbericht N-VA:
Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw wil de bestaande gemeentelijke cultuur-VZW’s (Gemeentelijk Cultureel Centrum Coloma VZW en Gemeentelijke Culturele Infrastructuur VZW) opdoeken. Dit staat geagendeerd voor de gemeenteraad van 26 mei 2011. N-VA kant zich tegen deze beslissing, die afbreuk doet aan een decennialange traditie van participatie van de verenigingen in het cultuurbeleid. Indien het voorstel van het gemeentebestuur wordt goedgekeurd, zal de cultuurwerking opnieuw volledig bij de gemeentelijke administratie worden ondergebracht . We keren een kwarteeuw terug in de tijd…

Luc Deconinck

N-VA wil een gemeentelijk cultuurbeleid dat de verenigingen centraal stelt en waar het cultuurcentrum een aanvullende en ondersteunende rol speelt. Daarom zijn soepele structuren nodig, wat binnen een gemeentelijke administratie niet mogelijk is. Precies daarom werden in het verleden afzonderlijke VZW’s opgericht : participatie van de verenigingen en een beleid dat korter op de bal kan spelen.

De noodzakelijke flexibilteit bij het onderhandelen met artiesten over data, over prijs en andere randvoorwaarden, gaan in een administratie inderdaad volledig verloren. Dit geldt ook voor de samenwerkingsverbanden met verenigingen die, in plaats van medebeslissers, opnieuw vervallen tot “bestuurden” , die afhankelijk zijn van “de administratie” en dus, finaal van het schepencollege.

Wat binnen de context van het Gemeentelijk Cultureel Centrum Coloma decennialang geduldig werd opgebouwd of spontaan groeide in overleg, wordt in één pennentrek weggeveegd en vervangen door ambtelijke stroefheid.

De gemeente verschuilt zich voor haar beslissing achter een bepaling van het gemeentedecreet waardoor na 1 januari 2013 geen bestuurstaken meer kunnen toevertrouwd worden aan “gewone “ VZW’s.

Het gemeentedecreet laat nochtans wel andere bestuursvormen toe, zoals een “extern verzelfstandigd agentschap” (EVA) van de gemeente, onder de vorm van een VZW. Voor de N-VA is de meest efficiënte oplossing dan ook de omvorming van de 2 bestaande cultuur-VZW’s tot één extern verzelfstandigd agentschap van de gemeente (met de rechtsvorm van een VZW), waarbij de verenigingen nauw betrokken blijven. Dat is de weg die ook veel andere gemeenten hebben gekozen. N-VA kiest duidelijk voor deze aanpak en verzet zich tegen de opheffing van de bestaande gemeentelijke VZW’s.

Dezelfde problematiek manifesteert zich ook voor de VZW Gemeentelijke Sportcentra. Ook hier vraagt N-VA dat het gemeentelijke voorstel om de VZW af te schaffen zou worden herzien.

Luc Deconinck, Voorzitter N-VA Sint-Pieters-Leeuw
Gust Crabbe, Bestuurslid N-VA Sint-Pieters-Leeuw

Bron: Persbericht N-VA Sint-Pieters-Leeuw

agenda: Koken, Vers Natuurlijk

ZUUN:- Op 25 mei 2011 om 19.30 uur organiseert KAV Zuun ‘Koken met lente- en zomergroenten’.

Seizoensgebonden en duurzaam koken. De trend van duurzaam leven zet zich ook door in onze keuken. Duurzaam eten begint met duurzaam kopen. Je niet laten verleiden door ingevlogen aardbeien of aardbeien uit kassen, maar voor aardbeien van Belgische bodem te gaan. En die vind je van mei tot juni, niet in het hartje van de winter. Uitgangspunt is seizoenskoken. We frissen op welke groenten in welk seizoen thuishoren en welke culinaire mogelijkheden ze in hun mars hebben. We maken verrassende combinatie, kiezen voor gedurfde smaken, ontdekken vergeten groenten en verwerken die in eenvoudige gerechtjes.

prijs: 8 € niet leden , 5 € leden
Locatie : Keuken CSL – A.Quintusstraat 20 – 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Contactpersoon : Hilde De Blieck tel: 023778846 hildedeblieck@telenet.be

agenda: Highland Games MC Sinclair

LENNIK: – Op zondag 22 mei 2011 worden door MC Sinclair ‘Highland Games’ georganiseerd aan het kasteel van Gaasbeek.

vanaf 12.00 uur kan je gaan kijken naar:

  • Schotse markt
  • Schotse krachtspelen
  • Kinderanimatie
  • Music by Flaumandrum Pipe Band
  • Celtic dance by Flemish Caledonian Society
  • Special guest: police motorcycleclub ‘Blue Knights’
  • Roofvogelshow

gratis ingang & parking en pendeldienst
Kasteel van Gaasbeek, Kasteelstraat 40 te Lennik.

meer info: www.mcsinclair.be

Poolse politiedelegatie op bezoek

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vandaag  kreeg de politiezone Sint-Pieters-Leeuw bezoek van een Poolse politiedelegatie.


Op het programma stond een vergadering met de gemeentelijke veiligheidcel, een toelichting over ons financieel beleid, een presentatie van onze dienst slachtofferbejegening en een studie over de kleuren en geuren van ons nieuw politiecommissariaat.

Tevens kregen zij een demonstratie in verband met geweldbeheersing en een inleiding in duurzame ontwikkeling.

Bron & Meer info :  www.lokalepolitie.be/5414/

Muziekschatten gezocht

VLAAMS-BRABANT: -De provincie Vlaams-Brabant en Resonant starten een zoektocht naar muziekschatten op zolder. Hiermee wil ze het muzikale verleden van de regio in kaart brengen.

In opdracht van de provincie Vlaams-Brabant werken KADOC-K.U.Leuven, Amsab-ISG, ADVN en Liberaal Archief aan een historisch onderzoeksproject over populaire muziekcultuur in Vlaams-Brabant in de 19de en 20ste eeuw.

elke zelderloo
elke zelderloo

Daarom vragen we, samen met Resonant, Centrum voor Vlaams Muzikaal Erfgoed, aan de Vlaams-Brabanders om vergeten muziekschatten van onder het stof te halen en ze nieuw leven in te blazen. Een team van muziekexperten zal ermee aan de slag gaan op zoek naar de historische en muzikale waarde van de vondsten. Tijdens de studiedag op 18 juni kunnen de eigenaars van de muziekschatten het verhaal van hun schat horen en krijgen ze bovendien tips voor optimale bewaring“, zegt Elke Zelderloo, gedeputeerde voor cultuur.

Partituren, muziekinstrumenten, muziekdoosjes, foto’s, filmpjes, programmaboekjes, liedblaadjes, brieven, draaiorgels, 78-toerenplaten, medailles, prenten en schilderijen, dagboeken, concertaffiches, bandrecorders en vlaggen komen hiervoor in aanmerking.

Deelname is gratis. Registratie is verplicht vóór 8 juni 2011 via het inschrijvingsformulier op www.vlaamsbrabant.be/muziekschatten

agenda: watersportdag

logo-watersportdagSINT-PIETERS-LEEUW : Op zaterdag 21 mei 2011 heeft de jaarlijkse watersportdag plaats.

Zaterdag 21 mei
13.00 tot 17.00 uur – zwem- en speelplezier met opblaasbaar waterspel
17.00 – 21.00 uur – De Watertrollen & -duivels Promotie van de duiksport, kennismaking met de duiksport.
17.00 – 21.00 uur – onderwaterhockey

Zondag 22 mei
van 09.00 tot 16.00 uur – zwem- en speelplezier met opblaasbaar waterspel

Iedereen welkom.

Locatie: Wildersportcomplex, Sportlaan 11 te Sint-Pieters-Leeuw

Zomerse fietstochten

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vanaf woensdag 18 mei trekt KAV Rink er terug op uit met de fiets.

We vertrekken aan de bibliotheek aan de Rink om 19.00 uur stipt iedere woensdag tot eind augustus. We fietsen ongeveer 2 uur en maken een tocht van 20 tot 25 km. Iedereen is welkom; KAV-leden en inwonende gezinsleden zijn verzekerd, niet-leden niet.

Contact: Chris Vellemans 02 378 39 64 chris.vellemans@gmail.com

Nieuws van de Leeuwse Natuurvrienden

SINT-PIETERS-LEEUW: Nieuwsbrief 20 Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden vzw:
De natuur geeft vele kansen om er volop van te genieten. Tijd voor onze volgende nieuwsbrief. Deze geeft een kort overzicht van het voornaamste reilen en zeilen van
 onze vereniging.Onze website www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be wordt weer regelmatig upgedated.

Paddenactie Kerkhofstraat: groot succes!
Dit jaar deden 16 vrijwilligers 99 overzetbeurten, ofwel s’ morgens vroeg, ofwel s’avonds laat. Hierdoor werden 2.930 levende amfibieën overgezet:
2.428 gewone padden: 1.541 mannetjes, 854 vrouwtjes, 319 juvenielen,141 geslacht onbekend.
449 Bruine Kikkers: 167 mannetjes, 153 vrouwtjes, 30 juvenielen, 66 geslacht onbekend.
43 Kleine watersalamanders: 5 mannetjes, 20 vrouwtjes,18 geslacht onbekend.
10 Alpenwatersalamanders: 1 mannetje, 4 vrouwtjes, 5 geslacht onbekend.

Ondanks de inzet van alle overzetters werden toch 68 amfibieën slachtoffer van het verkeer: 54 Padden(1.8%),12 Kikkers(4.0%), 2 Kleine watersalamanders(0,06%), dus 2,2% van het totaal behandelde beestjes. Waarschijnlijk zouden er nog meer slachtoffers geweest zijn indien de werken van Eandis het verkeer gedurende verscheidene dagen niet zou onderbroken hebben.

De trek van de amfibieën wordt geregeld door de weersomstandigheden. De echte start heeft plaats wanneer na de koude wintertemperatuur het enerzijds warmer wordt (+/- 7-8°C) en anderzijds vochtiger(vooral bij avondregen). Dit jaar gebeurde dit op 13/3 en duurde tot 31/3. Enkelingen werden vroeger wakker tussen 19.2 en 13.3,of later na 31.3 tot 9.4. We danken van harte alle vrijwilligers die enthousiast meewerkten aan deze overzetactie.

Galloways in ’t Volsembroek
Een Galloway is een hoornloos runderras dat oorspronkelijk uit Schotland kwam. Midden april zijn er opnieuw 4
galloways in het Volsembroek aangekomen. Ze zullen in onze plaats de vegetatie onder controle houden. De kudde bestaat uit een jonge stier, een 4-jarige moeder met haar kalfje van vorige jaar en een oudere koe (14 jaar). Belle heeft een koeienwacht opgesteld. Concreet betekent dit dat een tiental vrijwilligers om de twee
dagen een aantal punten ivm de dieren en de weide controleren. Wil je meewerken of heb je toevallig iets gemerkt ivm de dieren of de afsluiting, laat iets weten aan Geert ( 0496592534).

Vastenvoettocht
Begin April hebben Luc, Chris en Zitj de jaarlijkse vastenvoettocht van de Ave- Mariabasischool te Vlezenbeek begeleid. De activiteit is een mooie combinatie om enerzijds de leerlingen de natuur te leren ontdekken, en anderzijds de inzet voor een goed doel. Dit jaar ging de opbrengst van hun vastenvoettocht naar ‘Rainbow4kids’, een scholenproject in Kenia.

Leerlingen vrije basisscholen Sint-Lutgardis en Sint-Steven helpen in natuurgebieden
Hoe besef je dat de natuur belangrijk is? Dat doe je best van jongsafaan en doormet je twee voeten er eens middenin te staan. Daarom werken we mee met hetscholenproject: http://www.natuurpunt.be/nl/doe-mee/jongeren/scholen_1352.aspx
Verschillende scholen vinden dit een reuze initiatief. Vermits we slechts een beperkt aanbod van natuurgebieden hebben, werken we om het andere jaar met andere scholen. Dit jaar zijn het de vrije basisscholen Sint-Lutgardis (Zuun) en Sint-Stevens (Negenmanneken).

Anderlecht: werken spoorwegbrug Bergensesteenweg

ANDERLECHT: – De Lijn deelt volgende omleidingsinfo mee wegens werken aan de spoorwegbrug Bergensesteenweg.

Van woensdag 18 mei 2011
Niet-bediende halte:
Anderlecht – COOVI (richting Brussel)
Alternatief:
– een tijdelijke halte op de Bergensesteenweg aan het kruispunt met de Hoorickxstraat.

Lijn 141: Leerbeek – Lennik – Brussel
Lijn 142: Leerbeek – Gaasbeek – Brussel
Lijn 144: Leerbeek – St.P.Leeuw – Brussel
Lijn 145: Herfelingen – Heikruis – Brussel
Lijn 170: Brussel Kapellekerk – Sint-Pieters-Leeuw – Halle
Lijn 171: Brussel Kapellekerk – Brukom – Halle via N6