Aanleg rotonde Bergensesteenweg – Alsembergsesteenweg fase 3

SINT-PIETERS-LEEUW: Bij de aanleg van de rotonde op het kruispunt N6 Bergensesteenweg – Alsembergsesteenweg N231 is de aannemer vrijdagnamiddag begonnen met  fase 3. De eerste helft van de rotonde is nu klaar.

Fase 3: Aanleg van het noordelijke deel van de rotonde. Daarbij zal het verkeer over de nieuwe, halve rotonde rijden. De Alsembergsesteenweg blijft afgesloten.
Omleidingen zijn voorzien via  Lot en R0 en via Halle en R0.

25 jaar Kunstkring De Merselborre uit Vlezenbeek

SINT-PIETERS-LEEUW – Kunstkring De Merselborre uit Vlezenbeek vierde vanavond in CC Coloma zijn 25ste verjaardag (1986-2011) met een tentoonstelling onder de noemer ‘KKDemerselborre@Coloma.SPL’.
De tentoonstelling is nog te bezichtigen op zaterdag 2 april van 14.00 tot 18.00 uur en zondag 3 april van 10.00 tot 18.00 uur in het Colomakasteel, J. Depauwstraat 25 te Sint-Pieters-Leeuw.

Met werken van :
PATRICK BARDYN – GEERT VAN KELECOM – MICHELINE VAN DER CRUYCEN – LUK STIENS – JAN CRABEELS – RIK MORIAU – PIET DERYCKERE – GUST VAN KELECOM – MARCEL JANSSENS – FREDDY VAN VLAENDEREN – CHARLES VAN GISBERGEN – GERDA DE JONGHE – GHISLAINE VAN DIEST – JAN VANKEERBERGHEN – GILBERT VAN GRIMBERGEN – MARC DECKER – KEN BARDYN – PIETER-JAN DE PUE – AMAAT HULLEBROECK – INGE CLAESSENS – KOEN DEWEERDT.

De geschiedenis van 25 jaar Kunstkring De Merselborre:
− Rik Moriau, Marc Decker en Gust Van Kelecom stelden in 1982 samen tentoon met o.a. Hilde Van Cappellen, Frieda Pauwels, Frans Van Malderen met de eerste kunsttentoonstelling van KWB Sint-Pieters-Leeuw, met als drijfkracht, Hubert Aveaux.
− Begin 1984- Rik, Mark en Gust zitten samen aan de bar in het ontmoetingscentrum “de Merselborre” en het idee onstaat om samen jaarlijks tentoon te stellen in het ontmoetingscentrum “de Merselborre”, rond de jaarmarkt van Vlezenbeek. (Toen nog niet onder “Kunstkring de Merselborre.)
− Oktober ’84 – Eerste tentoonstelling die ingeleid werd door Jef Vandiest.
− In 1985 komen Hilde Van Cappellen en Patrick Bardyn de groep vervoegen.
− Op 25 november 1985 wordt “ Kunstkring De Merselborre” opgericht onder het voorzitterschap van Rik Moriau.

− Op 17 oktober 1986, eerste tt onder de naam KK “De Merselborre”.
− In 89 komt Rosa Decock erbij
− In de volgende jaren worden ook gastkunstenaars uitgenodigd zoals o.a. Gerda Dejonghe, Gislaine Van Diest, Jan Van Keerberghen; Ken Bardyn, Pieter-Jan De Pue, Amaat Hullebroeck, enz.
− In ’93 komen Fred Erzeel en Theo Timmermans erbij
− In ’94 komt Eugeen Debliek erbij
− in ’96 komen Piet Deryckere en Micheline Van Der Cruycen erbij
− ’99 Marcel Janssens komt erbij
− ’00 Jan Crabeels komt erbij
− ’01 Droevig afscheid van kunstenaar, vriend Eugeen Debliek.
− ’02 Gilbert Van Grimbergen komt erbij.
− ’03 bij herverkiezing wordt Patrick Bardyn voorzitter van de KK.
− ’04 komt Geert Van Kelecom erbij, nadat hij reeds vanaf 2000 telkens een groendecoratie maakte bij de
ingang van de tentoonstellingsruimte.
− ‘05 Luk Stiens komt erbij
− 2007 oprichting van vzw “De Merselborre” met als voorzitter Patrick Bardyn.
− In 2007 komt Gentenaar Freddy Van Vlaenderen erbij
− 2011: overzichtstentoonstelling in het Colomakasteel in S-P-L

Hun jaarlijkse tentoonstelling in oktober blijft het hoofddoel van de kunstkring.
Een tiental actieve leden zorgen voor een grote variatie aan disciplines; fotografie, bloemsierkunst, juwelen,
beeldhouwwerken, schilderijen en poëzie.
Via een rode draad in de jaarlijkse tentoonstelling probeert Kunstkring De Merselborre de groep te laten primeren boven het individu.

De vorige jaren werd ook een podium geboden aan gastkunstenaars via allerlei disciplines, gaande van video tot
muziek tijdens nocturnes en vernissages. Er werd zelfs al eens een ontbijt aangeboden aan de bezoekers…
Om de tentoonstellingen goed voor te bereiden wordt er regelmatig vergaderd, altijd in een zeer gemoedelijke
sfeer.

De socio-culturele rol van hun vereniging vinden zij even belangrijk als het werk van ieder lid. Zo zijn ze
in de loop der jaren uitgegroeid tot een ‘vriendenkring’ met een gemeenschappelijke deler: kunst, in al zijn
vormen en aspecten.
Dit jaar ging de voltallige kunstkring met partner op week-end naar de Champagne… een bewijs van de goede
verstandhouding tussen de tien huidige leden.

Sint-Pieters-Leeuw voert zware belastingen in voor nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie


SINT-PIETERS-LEEUW: – Op de gemeenteraad van donderdagavond in Sint-Pieters-Leeuw werd een gemeentelijk reglement op het openen van nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie Goedgekeurd.

Er zal  een openingsbelasting ingevoerd worden van 6.000 € en een jaarlijkse belasting van1.500 € voor nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie.

De Raad :

Gelet op de wet van 29 januari 1999 betreffende de wijziging van de wet op de avondsluiting.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikel 42.
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet , meer bepaald artikelen 119 en 119bis.
Gelet op de Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, meer bepaald de artikelen 6 en 18;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreet van 30 mei 2010.
Overwegende dat de vestiging van nachtwinkels en van private bureaus voor telecommunicatie in zones met een hoge concentratie van huisvesting niet opportuun is en gelet op de geluidshinder en de verstoring van de openbare orde die deze handelszaken kunnen veroorzaken;
Overwegende dat het noodzakelijk is om een uniform reglement te maken.
Gelet op de maatschappelijke overlast die mogelijk gecreëerd wordt door de aanwezigheid vannachtwinkels.
Overwegende dat de verkoop en de onmiddellijke consumptie van alcohol mogelijk leidt tot openbare dronkenschap en vandalisme.
Overwegende dat de verkoop van drank en voedingswaren door nachtwinkels hen een verdoken horecafunctie bezorgt.
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
Na beraadslaging,MET ALGEMENE STEMMEN.

Verder wordt in artikel 5 over de Vestigingsvergunning bepaalt dat:

In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt er geopteerd om de vestiging van nachtwinkels en privaat bureau voor telecommunicatie enkel toe te laten langsheen de Bergensesteenweg (N6). Dit is om het algemene woonkarakter in de wooncentra en woonwijken niet te verstoren, daar nachtwinkels handelszaken zijn die vaak gepaard gaan met diverse vormen van overlast (de openingsuren van de handelszaken kunnen de leefbaarheid en/of nachtrust van burgers verstoren). Daar de Bergensesteenweg een (invals)weg is in de gemeente die zowel overdag als ‘s nachts veel activiteit kent, lijkt het opportuun dergelijke handelszaken enkel langsheen deze baan te tolereren/organiseren.