Gemeenteraad keurt RUP Wilderveld goed

SINT-PIETERS-LEEUW: – Een 50 tal inwoners van de wijk Wilderveld protesteerden vanavond aan de ingang van het gemeentehuis. Op de agenda van de gemeenteraad stond namelijk als punt 5: ‘RUP Wilderveld – behandeling bezwaarschriften – definitieve vaststelling’.


Op op de vraag: “ Hechten wij onze goedkeuring aan RUP Wilderveld zoals het nu is voorgesteld aan de gemeenteraad?’ stemden de raadsleden 18 voor, 7 tegen, 5 onthoudingen.

De volgende stap is het overmaken voor goedkeuring aan de deputatie provincie Vlaams-Brabant.


Situering en doelstelling van het RUP
Het Rup Wilderveld behelst de (gedeeltelijke) herziening van drie bestaande BPA’s: nr. 1 Wilderveld, nr. 4 Steenweg op Groot-Bijgaarden (Sint-Pieters-Leeuw) en nr. 4 Steenweg op Groot-Bijgaarden (Ruisbroek). Deze BPA’s zijn verouderd en beantwoorden niet meer aan de stedebouwkundige visie en de feitelijke evolutie van het ontwerpgebied.

Het RUP beoogt:
– De integratie van verschillende kleinschalige groen –en publieke ruimten binnen de bebouwde ruimte in aansluiting op de gewenste groenomsingeling rond Zuun.
– Het ontwikkelen van verschillende wooninbreidingsprojecten in de vorm van kleine projectgebieden ( kwalitatieve woonprojecten met nevenbestemmingen).
– De afstemming van het plangebied op het streefbeeld van de Bergensesteenweg.
– Ontwikkelingsmogelijkheden bieden voor de bedrijvigheid langsheen de Bergensesteenweg.
– Een nieuwe ontsluitingsweg voor de bedrijvenzone aan de Bergensesteenweg.
– Een nieuwe visie met betrekking tot de buffering ten opzichte van de bedrijvenzone noordwaarts.

De opmaak van dit RUP kadert in de uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.


Tijdens de Gemeenteraad:
Woensdagavond werd het Rup Wilderveld ook al een twee uur besproken in de Commissie Ruimtelijke Ordening. Maar tijdens de gemeenteraad vuurde de oppositie partijen toch nog meerdere vragen af op schepen Martin Schoukens (CD&V) en burgemeester Lieve Vanlinthout (CD&V).

Jenny Sleeuwaegen (Groen!) Kreeg van de schepen geen concreet antwoord op de vraag hoeveel woningen er van het originele BPA niet werden gerealiseerd en dus bij de 188 extra woningen kunnen worden toegevoegd. Ze stelde zich dus de vraag of het voor de 188 bijkomende woningen die in het nieuwe RUP gepland staan wel noodzakelijk was een nieuw BPA te maken.
Schepen Schoukens antwoordde wel dat het noodzakelijk was om een nieuw BPA te maken want de vorige waren verouderd en anders zouden bedrijven die zich binnen de zone bevinden moeilijkheden krijgen om de nodige vergunningen te bekomen bij verbouwingen of aanpassingen. Een getal over het aantal woningen noemde hij echter niet.

Jean Cornand (PF) Haalde nog eens aan dat over het RUP Wilderveld 524 bezwaarschriften werden ingediend en dat ook het Gecoro opmerkingen had. De verkoop van het voetbalveld vermoedde Jean Conrad was omdat de gemeente slecht bij kas zit en het geld goed kan gebruiken in de begroting.
Schepen Schoukens antwoordde dat men het advies van Gecoro niet in de wind geslagen had. Hij haalde aan dat Gecoro een gunstig advies gegeven had mits aanpassingen en dat ze daar gedeeltelijk zijn op ingestapt. Zo krijgt bijvoorbeeld  inbreidingsproject 2 3500m2 openbare ruimte.

Georgios Karamanis (PF) zelf inwoner van Wilderveld zei dat nog nooit zoveel mensen tegen een project waren in Sint-Pieters-Leeuw. Hij vreesde ook voor de devaluatie van de huizen rond het huidige voetbalveld. Als er in de plaats van het groen muren zullen komen zullen de bestaande huizen snel in waarde dalen.
burgemeester Lieve Vanlinthout diende hem van antwoord: “Zo’n 30 jaar geleden waren er nog meer mensen tegen dat dat mooie stukje landelijk gebied waar zich nu Wilderveld bevind ging verdwijnen. Het gemeentebestuur toen heeft gezegd wat wij nu zeggen; We kunnen toch geen muur bouwen rond Sint-Pieters Leeuw! Elk jaar stijgt ons inwoners aantal”.

Verder bevestigde Schepen Schoukens dat de enige voorziene onteigening deze is voor de ontsluitingsweg. Indien er andere zijn is dit op initiatief van de eigenaars van de gronden zelf.

Schepen Schoukens zei ook dat door het nieuwe RUP in de toekomst de provinciale beoordelings commisie mee beslist wie er komt wonen.
Zo is er prioriteit voor de inwoners uit Sint-Pieters-Leeuw, mensen met een band met de gemeente (bijvoorbeeld halftijds werken in Leeuw) en voor personen met een sociale band met de gemeente.

De oppositie vroeg tot slot een naamstemming over het agendapunt RUP Wilderveld met als resultaat: 18 voor, 7 tegen, 5 onthoudingen
Na de stemming verliet het actiecomité Wilderveld Verstikt de publiekstribune van de gemeenteraad en gingen ze allen met een bekocht gevoel naar huis.
Ze zullen het dossier nu verder opvolgen bij de bestendige deputatie van de Provincie.

Aanpassingen tegenover het orginele plan:
– De nieuwe eigenaars dienen extra parkeerplaats voorzien op hun kavel.
– Er komen ook minder woningen dan oorspronkelijk gepland (25 woningen per hectare).

Twee adviezen van de Gecoro werden door de gemeenteraad niet gevolgd:
– Het voetbalveld wordt verkaveld.
– Er komt een ontsluitingsweg naar de Bergensesteenweg.


actiecomité “Wilderveld Verstikt reageert via Christine Van de Steene:

” De bijeenkomst van de politieke commissie ruimtelijke ordening liet woensdag al het ergste vermoeden: de gemeenteraad heeft donderdag 24 februari het RUP Wilderveld goedgekeurd. Inderdaad, dankzij de 524 bezwaarschriften, de inspanningen van het actiecomité en het advies van de GECORO is de woondichtheid van 30 naar 25 wooneenheden per hectare teruggebracht. Dat blijft echter nog steeds 10 wooneenheden per hectare meer dan nu, terwijl de wijk nu al verstikt, ingesloten door de omliggende steenwegen en bijhorende verkeersproblematiek , het té veel aan fijn stof, de parkeerproblemen… Voor het parkeren werd het advies van de GECORO wel grotendeels gevolgd en zullen nieuwe woningen parkeerplaatsen moeten voorzien op het eigen perceel.

Het advies van de GECORO, toch een groep van deskundigen die hiervoor werden aangezocht, werd echter niet gevolgd wat de onsluitingsweg betreft. De GECORO ontkrachtte immers het openbaar nut van deze weg. Waar de geplande weg in het oorspronkelijke RUP ‘verkocht’ werd als ‘noodzakelijk’ voor het containerpark (een nepargument want dat zal naar de andere kant van de gemeente verhuizen) werd nu een uitleg in elkaar geknutseld over noodzakelijk voor de inrichting van de Bergensesteenweg.
Terwijl deze weg enkel privéfirma’s ten goede zal komen waarvan het verkeer evengoed èn beter rechtstreeks afgeleid kan worden naar de nieuwe weg langs het kanaal voor de aansluitende bedrijvenzone die in het Gewestelijke RUP van het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel is voorzien. Een onsluitingsweg die bovendien gefinancierd zal worden met ons aller belastingsgeld…

Ook het verlies van de enige open groene ruimte, het voetbalveld, daarentegen blijft onaanvaardbaar voor de wijkbewoners! De zogezegde compensatie door in elk inbreidingsgebied een groen hoekje te voorzien is een doekje voor het bloeden en kan naar positieve invloed op onze luchtkwaliteit en biodiversiteit nooit één aaneengesloten groene ruimte evenaren. Bovendien is het een en al willekeur: het grootste inbreidingsgebied nr 5 (modelverkaveling, tussen Populierenlaan en Baerdemaekerstraat, 62 ha) krijgt slechts een stukje publiek groen van 2500 m2 toegekend.

De verkoopprijs van het voetbalveld was echter al voor 1.5 miljoen euro ingeschreven in de gemeentelijke begroting en dat samen met de ook reeds ingeschreven verkoopprijs van het politiegebouw (vroegere rijkswachtkazerne aan de G. Lemanstraat) heeft blijkbaar de doorslag gegeven. Het werd dan ook beide avonden een dovemansretoriek op de andere valabele tegenargumenten die naar voren werden gebracht, de angst voor het reuzegat in de begroting heeft het gehaald. En wijk Wilderveld betaalt de prijs!

Volgende stap: bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant.
Pas als de deputatie het RUP goedkeurt en het in het Belgisch Staatsblad verschijnt is de buit binnen voor de gemeente.

Tot dan houden we vol, voor een leefbare wijk!”
Christine
voor het wijkactiecomité “Wilderveld Verstikt”

meer info op www.wilderveld.be

Share

erfgoeddag – Wie heeft nog archief- of fotomateriaal

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op zondag 1 mei 2011 neemt Sint-Pieters-Leeuw voor het eerst deel aan Erfgoeddag. Het thema Armoe Troef biedt ons de gelegenheid om historische documenten en vergeten weetjes te tonen.

Denkt u materiaal te hebben dat interessant kan zijn voor deze tentoonstelling? Gelieve  dan de dienst Toerisme  te contacteren.

Armoede is immers helaas van alle tijden en streken. Ook Sint-Pieters-Leeuw heeft een lange geschiedenis van armoedebestrijding. Sommige voorlopers van het OCMW, zoals de Commissies van Openbare Onderstand, zullen nog bekend in de oren klinken. Maar ook religieuze genootschappen of particuliere initiatieven, zoals Rey-Ainé in Ruisbroek, poogden de armoede te bestrijden.

De tentoonstelling die op Erfgoeddag te zien is in het Colomakasteel, wil een kort beeld schetsen van zoveel mogelijk vormen van armoede en armoedebestrijding in de geschiedenis van de gemeente.

OPROEP: – Voor de tentoonstelling is de dienst toerisme nog op zoek naar beeldmateriaal (bijvoorbeeld foto’s) en documenten die verband houden met de armoede en armoedebestrijding in onze gemeente. Bijvoorbeeld van het ‘hospice’ van de zusters van Sint-Antonius in het centrum van Leeuw, het Xaverius- of Vincentiusgenootschap, …

Maar ook affiches, reglementen en ander materiaal in verband met spaarkassen en kassen van onderlinge bijstand (mutualiteiten) zijn welkom.

Denkt u materiaal te hebben dat interessant kan zijn voor deze tentoonstelling? Gelieve  dan de dienst Toerisme  te contacteren.
Zij scannen uw foto’s in en bezorgen u de originelen onmiddellijk terug, in de staat waarin u ze hebt afgeleverd.

INFO: dienst Toerisme – 02 371 22 62
toerisme@sint-pieters-leeuw.be