1 januari 2011 – aanvang Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei

SINT-PIETERS-LEEUW: – Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei sluit voor de beleidsperiode 2011 – 2014 een cultureel erfgoedconvenant af met de Vlaamse Gemeenschap en richt voor de uitvoering hiervan een erfgoedcel op.

De Vlaamse Gemeenschap voorziet in uitvoering van het decreet en in uitvoering van de beslissing van de Vlaamse Regering van 24 september 2010 een jaarlijkse werkingssubsidie van 300.000 euro op haar begroting voor de uitvoering van dit cultureel- erfgoedconvenant. De jaarlijkse werkingssubsidie wordt steeds toegekend binnen de perken van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap en wordt in een jaarlijks subsidiebesluit vastgelegd. De werkingssubsidie kan jaarlijks geïndexeerd worden.

In dit cultureel-erfgoedconvenant wordt verstaan onder:
1° cultureel erfgoed: roerend en immaterieel erfgoed dat als betekenisdrager uit het verleden gemeenschappelijke betekenissen verkrijgt binnen een cultureel referentiekader;
2° decreet: het Cultureel-erfgoeddecreet van 23 mei 2008;
3° beleidsperiode: de periode die start op 1 januar i 2011 en eindigt op 31 december 2014.
4° projectvereniging Cultuurregio Pajottenland en Zennevallei: het intergemeentelijk samenwerkingsverband van de gemeente Beersel, de gemeente Bever, de gemeente Dilbeek, de gemeente Galmaarden, de gemeente Gooik, de stad Halle, de gemeente Herne, de gemeente Lennik, de gemeente Liedekerke, de gemeente Pepingen, de gemeente Roosdaal, de gemeente Sint-Pieters-Leeuw, de gemeente Ternat en de provincie Vlaams-Brabant. Tot het werkingsgebied van de projectvereniging behoren eveneens drie faciliteitengemeenten die via de provincie Vlaams-Brabant vertegenwoordigd worden door vzw ‘de Rand’: Drogenbos, Sint-Genesius-Rode en Linkebeek.

De Vlaamse Gemeenschap en de projectvereniging Cultuurregio Pajottenland en Zennevallei komen overeen dat de projectvereniging Cultuurregio Pajottenland en Zennevallei, binnen de beleidsperiode, volgende doelstellingen voor het cultureel- erfgoedbeleid bereikt:

Doelstellingen die bijdragen tot het versterken van het lokale cultureel- erfgoedbeleid door de uitwisseling van kennis en expertise binnen het lokale cultureel- erfgoedveld (tussen cultureel-erfgoedactoren en cultureel-erfgoedbeheerders) over alle aspecten van de zorg voor en de ontsluiting van het cultureel erfgoed (het verzamelen, behoud en beheer, onderzoek en publiekswerking):
1° De projectvereniging Cultuurregio Pajottenland en Zennevallei brengt uiterlijk tegen het einde van 2012 alle cultureel-erfgoedorganisaties en publiektoegankelijke cultureel erfgoedcollecties op het grondgebied van de gemeenten vermeld in artikel 1, 4° op een uniforme wijze in kaart, inclusief de noden en behoeften. De projectvereniging Cultuurregio Pajottenland en Zennevallei besteedt hierbij specifieke aandacht aan collecties die door organisaties worden bewaard die geen cultureel-erfgoedwerking als kerntaak hebben. De projectvereniging Cultuurregio Pajottenland en Zennevallei werkt hiervoor samen met alle andere steden en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarmee een cultureel- erfgoedconvenant is gesloten, met de Vlaamse Gemeenschapscommissie en met initiatieven, zoals Archiefbank Vlaanderen, die voor heel Vlaanderen instaan voor het in kaart brengen van deelsectoren. Op basis van de vastgestelde noden ontwikkelt de cultureel-erfgoedcel instrumenten ter ondersteuning.

De projectvereniging Cultuurregio Pajottenland en Zennevallei brengt eveneens de relevante aanwezige expertise van alle cultureel-erfgoedorganisaties in kaart en ontwikkelt hiervoor een databank.

1° De projectvereniging Cultuurregio Pajottenland e n Zennevallei ontwikkelt en realiseert een actief en gestructureerd vrijwilligersbeleid. Hiervoor zal de projectvereniging Cultuurregio Pajottenland en Zennevallei:
2° bestaande praktijken rond vrijwilligersmanagem ent opsporen en optimaliseren; mede op basis van bestaande expertise instrume nten ontwikkelen en optimaliseren ter ondersteuning van organisaties en vrijwilligers met het oog op vrijwilligerswerving, – vorming en -begeleiding.

3° De projectvereniging Cultuurregio Pajottenland en Zennevallei ontwikkelt en realiseert een gemeenschappelijk, doelgericht en interactief communicatiebeleid. Hiervoor zal de projectvereniging Cultuurregio Pajottenland en Zennevallei een communicatieplan ontwikkelen tegen het einde van 2011. Dit communicatiebeleid omvat zowel interne communicatie (binnen de projectvereniging) als externe communicatie (gericht op en tussen de lokale cultureel-erfgoedactoren enerzijds en het publiek anderzijds).

4° De projectvereniging Cultuurregio Pajottenland en Zennevallei zet in op sensibilisatie en publiekswerking met het oog op deelgenootschap. Hiervoor zal de projectvereniging Cultuurregio Pajottenland en Zennevallei: sensibiliseren en communiceren naar het ruime publiek over het lokale cultureel erfgoed, de waarde en het belang ervan, en dit volgens thematische trajecten die worden uitgewerkt om zo een draagvlak voor de zorg voor en
ontsluiting van cultureel erfgoed te bewerkstelligen; specifiek aandacht besteden aan de doelgroepen (basis)onderwijs en lokale buurt- en wijkorganisaties. De cultureel-erfgoedcel werkt hiervoor methodieken en begeleidingsinstrumenten uit; jaarlijks een platform organiseren voor alle geïnteresseerden met het oog op participatie en inspraak.

5° De projectvereniging Cultuurregio Pajottenland en Zennevallei zet in op samenwerking, Netwerkvorming en expertisedeling. Hiervoor zal de projectvereniging Cultuurregio Pajottenland en Zennevallei: de deelname aan gezamenlijke evenementen stimuleren, faciliteren en/of coördineren; collega- en themagroepen organiseren met het oog op expertisedeling. Deze zijn afgestemd op de gedetecteerde noden.

6° De projectvereniging Cultuurregio Pajottenland en Zennevallei zet in op een experimentele projectwerking over de doelstellingen heen. Hiervoor zal de projectvereniging Cultuurregio Pajottenland en Zennevallei: experimentele projectwerking stimuleren en in itiëren. Hiervoor wordt een platform aangereikt, zoals het erfgoedplein en een websiteforum; de inbedding van een cultureel-erfgoedwerking in andere sectoren stimuleren.

7° De projectvereniging Cultuurregio Pajottenland en Zennevallei engageert zich om bij het digitaliseren van cultureel erfgoed: deze digitale gegevens blijvend toegankelijk en leesbaar te maken; op collectie- en stukniveau internationaal er kende inhoudelijke en technische standaarden te gebruiken zodat de gegevens uitwisselbaar worden met de gegevens van andere cultureel-erfgoedorganisaties en zodat ze via dataharvesting beschikbaar worden voor overkoepelende systemen zoals Europeana; rekening te houden met eventuele wettelijke beperkingen met betrekking tot copyright en privacy. De projectvereniging Cultuurregio Pajottenland en Zennevallei engageert zich ook om cultureel-erfgoedorganisaties te sensibiliseren en informeren over het gebruik van internationale standaarden. De projectvereniging Cultuurregio Pajottenland en Zennevallei zorgt voor vorming en begeleiding bij het invoeren van collecties in Erfgoedplus.

8° De projectvereniging Cultuurregio Pajottenland en Zennevallei sensibiliseert en informeert cultureel-erfgoedorganisaties binnen haar netwerk voor en over diversiteit en interculturaliteit met bijzondere aandacht voor personen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond en zet activiteiten op en stimuleert activiteiten rond diversiteit en interculturaliteit. Hierbij wordt rekening gehouden met de demografie van de regio.

9° De projectvereniging Cultuurregio Pajottenland en Zennevallei zal proactief haar expertise ter beschikking stellen, onder andere over publiekswerking, cultureel-erfgoededucatie, diversiteit en interculturaliteit, en creëert zo een meerwaarde voor het Vlaamse cultureel-erfgoedveld.

10°De projectvereniging Cultuurregio Pajottenland en Zennevallei werkt samen met andere steden en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarmee een cultureel-erfgoedconvenant is gesloten en in het bijzonder met de Vlaamse Gemeenschapscommissie, onder andere rond vrijwilligersmanagement.

Share

1 januari 2011 – nieuwe openingsuren jeugddienst

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vanaf maandag 3 januari 2011 zal de jeugddienst van Sint-Pieters-Leeuw open zijn op volgende momenten:

maandag: van 08.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 19.00 uur
dinsdag: van 08.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.00 uur
woensdag: van 08.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.00 uur
donderdag: van 08.00 tot 12.00 uur
vrijdag: van 08.00 tot 12.00 uur
Jeugddienst: Lotstraat 6, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
02 370 28 80 – jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be
Meer informatie over de jeugddienst vind je op
www.sint-pieters-leeuw.be/jeugd

1 januari 2011 – OCMW Sint-Pieters-Leeuw treedt toe tot welzijnskoepel West-Brabant

SINT-PIETERS-LEEUW: – Na goedkeuring door de gemeenteraad op 25 november 2010 treedt het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw op 1 januari 2011 toe tot de welzijnskoepel West-Brabant.
De aanleiding daarvan is het steeds toenemend aantal cliënten die kampen met onbetaalde facturen en andere schulden.


Roland Meulemans, OCMW-voorzitter: “Het aantal dossiers waarbij schuldhulpverlening nodig is, is tussen 2007 en 2010 met meer dan de helft toegenomen. Het aantal dossiers waarbij er zich een probleem stelt bij de betaling van water, elektriciteit en gas is in diezelfde periode zelfs meer dan verdubbeld.

Door toe te treden tot Welzijnskoepel West-Brabant kan het OCMW beroep doen op gespecialiseerde juristen die de vereniging in dienst heeft. De juristen van Welzijnskoepel West-Brabant zullen de maatschappelijk assistenten van de dienst schuldbemiddeling en de sociale dienst ondersteunen vanaf januari 2011. Hierdoor kan het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw op meer vragen een antwoord bieden en staan ze ook sterker in onderhandelingen met schuldeisers.

Naast juridische ondersteuning biedt de welzijnskoepel West-Brabant aan zijn leden ook andere diensten:

– Een regionale dienst Gezinszorg
Deze verleent hulp aan mensen die door ziekte, handicap of door bijzondere omstandigheden tijdelijk of langdurig hulp nodig hebben in het dagelijks leven.
– Een veiligheidsconsulent
Deze geeft beveiligingsadvies aan OCMW’s die zich willen aansluiten op het netwerk van de kruispuntbank.
– Een overleg sociale dienst
Deze ondersteunt en stuurt aan op overleg tussen de medewerkers van de sociale diensten van de OCMW’s. Voor het uitwisselen van ervaringen en het bevorderen van deskundigheid.
– Ondersteunende projecten
Als laatste biedt de welzijnskoepel West-Brabant ook ondersteuning bij de uitwerking van projecten zoals de strijkwinkel en het vervoer van mindermobielen.

Administratief centrum Het Hemelrijk Fabriekstraat 1 B, 1601 RUISBROEK
Centrale : 02 371 03 40
e-mail : ocmw.secretariaat@ocmwspl.be
www.ocmw-sint-pieters-leeuw.be

Share

1 januari 2011 – subsidiereglement voor de afkoppeling van regenwater

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vanaf vandaag geldt een nieuw subsidiereglement voor de gescheiden aansluiting van het private rioleringsstelsel.

Straten in Sint-Pieters-Leeuw waar vanaf vandaag nieuwe wegenwerken worden uitgevoerd, waarbij een gescheiden rioleringsstelsel wordt aangelegd, moeten de aangelanden hun privaat rioleringsstelsel scheiden.
Die afkoppeling moet 100 % zijn: er mag geen hemelwater in de vuilwaterleiding worden opgenomen. Deze verplichting van afkoppeling van regenwater geldt o.a. niet voor woningen in gesloten bebouwing.
Om de betrokken inwoners aan te moedigen zo snel mogelijk de aanpassingswerken uit te voeren, voorziet de gemeente in een éénmalige premie, die beperkt is tot het bedrag van de aangerekende kosten voor een rioolaansluiting in gescheiden stelsel aan het openbaar rioleringsnet.
De premie kan de helft van de bewezen kosten niet overschrijden en kan maximum 500 euro bedragen.

voorjaarsprogramma 2011 – GCC Coloma

SINT-PIETERS-LEEUW: Het voorjaarsprogramma 2011 van GCC Coloma.

Theater:
Wachten op madame Ramo, een wachtzaalstory door De Noordstar
op 26 maart om 20 uur en 27 maart om15 uur; blijspel van Didier Franck in een regie van Luc Collin en ten voordele van de Ziekenhuisclowns.

Muziek

Mama’s jasje is weer helemaal terug
op 4 februari om 20 uur in De Merselborre
Voorverkoop 20 euro en kassa 25 euro

Estrellas del Sur of sterren uit het zuiden met Camerata con Cor(d)e, Hubert Damen en twee toptango- dansers.
Muziekaal, dans en poëtisch totaalspektakel op 18 februari om 20 uur en op 20 februari om 15 uur in De Merselborre

BOZAR PLUS DAYS in samenwerking met de OCMW- dienstencentra Tentoonstelling en concert voor senioren
op 15 mei van 10 tot 18.30 uur
in het Paleis voor Schone Kunsten 45 euro

Pipo & Pipette 15 jaar !
Spektakel, animatie en muziek voor iedereen van 4 tot 104 op 19 maart om 14 uur en op 20 maart om 15 uur in De Merselborre
vrije toegang

Leeuw Rinkt
Socio-economisch en cultureel markt-gebeuren
op 18 juni om 17 uur op en rond de Rink

Elfjuliviering met Sabien Tiels
binnenste buiten op 3 juli om 16 uur in het Colomapark
Vrije toegang

Tentoonstellingen in Coloma

KKdemerselborre@coloma.spl viert 25 jaar
op 1, 2 en 3 april met ouder, recent en vooral nieuw werk; vernissage vrijdag 1 april om 20 uur Vrije toegang

Kardinaal Danneels over uitdagingen van deze tijd en tentoonstelling religieuze diploma’s
op 30 april om 19 uur vrije toegang

Leerkrachten Leeuwse Kunstacademie
van 21 tot 29 mei
vrije toegang – vernissage vrijdag 20 mei om 20 uur

Jeugd-en volwassenenateliers Leeuwse Kunstacademie
vrije toegang – vernissage 19 juni om 20 uur

Rozendagen van Coloma
van 24 tot 27 juni – vernissage 24 juni om 20 uur

Educatie:

Djembé met Karel De Ridder
In de Molenborre Sint-Laureins- Berchem op 10-24 januari, 7-21 februari, 7-21 maart, 4-18 april, 9-23 mei en 13-27 juni

Afrikaanse dans met Klay Mawungu
heerlijk in- en ontspannend bewegen op Afrikaanse ritmes op 11-18-25 januari, 1-8-15-22 februari, 1-8 en 15 maart om 19.30 uur in De Merselborre
90 euro Kosteloze Opendansdag op dinsdag 4 januari om 19.30 u.

Rolstoeldansen met Danny Van Vooren – dansplezier speciaal voor mensen met een beperking
op 13-27 januari, 17 februari, 3-17-31 maart, 14-21 april en 5-12 mei om 20 uur in De Merselborre

Scrabbeltoernooien 4e-5e en 6e leerjaren van de Leeuwse basisscholen
Op 19-20-21-26-27-28 januari in De Merselborre van 9 tot 11.30 uur

De Colomascrabbelclub o.l.v. van Hub Moonen, scrabbelt in groep met de duplicaat-speelwijze – een educatieve activiteit om het Algemeen Nederlands beter te leren beheersen op 21 januari, 25 februari, 25 maart, 29 april en 24 juni om 19.30 uur in De Merselborre

Scrabbel-avondtoernooi voor iedereen,gelegenheidsspelers professionelen, families en anderstaligen
op 28 januari om 19 uur in De Merselborre

Kalligrafie o.l.v. Jef Mercelot
Rustbrengende, educatieve activiteit op 3-17 februari, 3-17-31 maart, 7-28 april en 5 mei om 19.30 uur in Coloma

Didgeridoo met didgedoctor Stephane Swinnen
Educatieve activiteit om correct te leren ademhalen en vooral te ontspannen
Op 26 april en 3-10-17-24-31mei om 19.30 uur voor beginners en om 20.30 uur voor gevorderden in Coloma – 95 euro

Joseph Depauwstraat 25 te  Sint-Pieters-Leeuw
cultuur@sint-pieters-leeuw.be

Share