Provincie past energiepremies aan

VLAAMS-BRABANT: – De provincieraad van Vlaams-Brabant heeft beslist om de huidige premies voor dak- en muurisolatie en voor zonneboilers in 2011 stop te zetten.
Voor deze maatregelen zijn er intussen genoeg fiscale voordelen of premies van andere overheden. De premie voor superisolerend glas blijft behouden. De provincie werkt nieuwe maatregelen uit voor mensen die het financieel moeilijker hebben en met de huidige premies niet bereikt worden.

We spelen een voortrekkersrol als het op energiepremies aankomt. Al vanaf 2003 geven we als enige provincie een premie voor dakisolatie en zonneboiler. Sinds 2008 ook voor buitenmuurisolatie en superisolerende beglazing. De provinciale premies zijn gekoppeld aan de premie van de netbeheerder. Vooral particulieren maken massaal gebruik van de premies“, zegt Jean-Pol Olbrechts, gedeputeerde voor leefmilieu en wonen.

De Vlaamse Overheid doet daar voor dakisolatie sinds 2009 een premie van 500 tot 1000 euro bovenop. Hierdoor kende het aantal aanvragen voor dakisolatie een ongeziene groei. Bovendien blijkt dat voor 1/3 van de aanvragen de investering volledig wordt terugbetaald met de premies van de netbeheerder, Vlaamse overheid en provincie. Indien de isolatie geplaatst wordt door een aannemer is er bovendien nog een belastingsaftrek van 40% van de factuur. Ook heel wat gemeenten geven intussen premies.

Omdat er intussen premies en fiscale voordelen zijn van zoveel verschillende overheden en instanties, zien de mensen het bos door de bomen niet meer. Op korte tijd is het aantal premieaanvragen maar liefst verdrievoudigd. Budgettair is dit voor de provincie niet langer houdbaar. Bovendien is voor dakisolatie de kans op oversubsidiëring zeer groot. Daarenboven stellen we vast dat de armsten niet bereikt worden met premies en belastingsvoordelen. Zij hebben immers niet de middelen om het bedrag voor te schieten en hebben nood aan een ondersteuning op maat. Daarom schaffen we onze premies voor dak-en muurisolatie en zonneboilers af en starten we een project voor de financieel zwakkeren“, zegt gedeputeerde Jean-Pol Olbrechts.

De provinciale premie voor superisolerende beglazing wordt niet stopgezet. De kostprijs van deze investering is immers vrij hoog en het procentuele aandeel van de premies laag.
De huidige provinciale premie voor dak-en muurisolatie en voor zonneboiler geldt nog voor aanvragen met facturen die bij de netbeheerder worden ingediend tot en met 31 december 2010.

‘We zulen in het voorjaar van 2011 initiatieven nemen om mensen met een lager inkomen beter te bereiken en extra ondersteuning te geven. Hiervoor gaan we onder andere samenwerken met OCMW’s, welzijnsorganisaties, energiesnoeiers en sociale verhuurkantoren. Onze ondersteuning mag niet overlappen met de initiatieven van de federale en Vlaamse overheid, maar moet aanvullend en versterkend zijn“, besluit gedeputeerde Jean-Pol Olbrechts.

Watersnood erkent als nationale ramp


BELGIË / SINT-PIETERS-LEEUW: – De watersnood van 13 en 14 november wordt erkend als nationale ramp. Dat heeft de ministerraad woensdag beslist.

Een aantal getroffenen kunnen nu een vergoeding van het rampenfonds krijgen.
De totale schade van de watersnood wordt geraamd op 180 miljoen euro.
Het rampenfonds beschikt over 14 miljoen euro, maar alleen landbouwers, grote bedrijven of leefloners worden erdoor vergoed, gewone burgers moeten een beroep doen op hun verzekering.

Het Koninklijk Besluit over de nationale ramp moet wel nog ondertekend worden door de koning voor het in het staatsblad kan verschijnen. Daarna hebben slachtoffers die recht hebben op een vergoeding drie maanden de tijd om een dossier over te maken aan de provinciegouverneur. Na controle door experts, gaat het dossier vervolgens naar de minister van Binnenlandse Zaken, die slachtoffers dan binnen de drie weken een vergoeding kan uitbetalen.

Inbraak in café

RUISBROEK:- Bij een inbraak vanochtend in een café aan de Fabriekstraat in Ruisbroek is de dochter van de zaak lichtgewond geraakt na een schermutseling met twee gewapende mannen.

De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht.
Van de dieven ontbreekt momenteel ieder spoor.

raamaffichecampagne in de wijk Wilderveld

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het actiecomité “Wilderveld Verstikt” houdt affichecampagne tegen RUP Wilderveld.

Wijk Wilderveld is een grote woonwijk in Sint-Pieters-Leeuw, geprangd tussen de Ruisbroeksesteenweg, het kanaal en de Bergensesteenweg. In het Openbaar Onderzoek op het nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) werden er 444 bezwaarschriften van de bewoners van deze wijk ingediend. 800 wooneenheden bovenop het extra verkeer dat de nieuwe LIDL en de geplande grotere Colruytwinkel zal meebrengen, kan deze wijk immers niet aan.

Het actiecomité gaat de volgende weken diverse acties ondernemen om het protest zichtbaar te maken. Er is een affichecampagne gestart. Het effect is meteen zichtbaar in de wijk: overal zie je de affiche met het logo “Wijk Wilderveld verstikt, Neen aan 800 extra woningen en flats” uithangen.

De bewoners vragen dat het gemeentebestuur en de bevoegde commissie (GECORO) rekening houdt met de vele bezwaren en de plannen opnieuw maakt en zeer grondig hertekent en hierbij rekening houdt met de draagkracht van de huidige woonwijk en de woonkwaliteit.

Lees het volledige persbericht op: www.wilderveld.be/?page_id=19

Voor het actiecomité “Wilderveld Verstikt”
Nicole Billens – Silvio Fuca – Luc Paternoster – Claude Rotsaert – Christine Van de Steene