VRT start studie omtrent toekomstige huisvesting van Radio 2 Vlaams-Brabant

VLAAMS-BRABANT: – De VRT start een onderzoek ten gronde naar een mogelijke verhuizing van Radio 2 Vlaams-Brabant naar Leuven.

De stad Leuven heeft daarvoor haar akkoord gegeven. De locatie die concreet onderzocht wordt is het oude publieksgedeelte van het Leuvense stadhuis. Einde mei moet de studie afgerond worden, zodat er nog voor de zomer een beslissing genomen kan worden.

Er zijn verschillende redenen om een mogelijke verhuizing naar Leuven te onderzoeken. De regionale omroep is sinds 1995 gevestigd in het Amerikaans Theater. Voorjaar 2012 loopt het huurcontract af, en de VRT wil verschillende opties afwegen. Bovendien is de radio-infrastructuur van de regionale omroep sowieso aan vernieuwing toe, en is het het juiste moment om te onderzoeken waar die investering het best gerealiseerd kan worden. Voor Radio 2 Vlaams-Brabant zou het een voordeel zijn om een plek te vinden in de provinciehoofdstad Leuven.

Alle technische modaliteiten en de budgettaire contouren maken deel uit van het onderzoek dat nog voor de zomer afgerond moet zijn. Ook de andere activiteiten, die in het Amerikaans theater onderdak vinden, worden in deze studie betrokken.

Share

verkeerscontrole

SINT-PIETERS-LEEUW: – De verkeersdienst van de politie van Sint-Pieters-Leeuw hield een verkeerscontrole langsheen de Bergensesteenweg op donderdag 25/03 tussen 10:15 en 13:30′ uur.
Motorrijders patrouilleren op de Bergensesteenweg en bij elke vaststelling inbreuk werd de bestuurder afgeleid op het Laurierplein.

resultaten:
gordel: 6 PV’s
overgewicht vrachtwagen 16%: 1 PV
GSM : 17 PV’s
parkeren : 1 PV
inbreuken op het voorlopig rijbewijs : 3 PV’s
inbreuken inschrijving vgt.: 3 PV’s
Niet- verzekering vgt. : 2 PV’s
Inbeslagname vgt. : 2
Inbeslagname Bulgaars kenteken wegens vaststelling van misbruik: 1
Inbreuken op de keuring PV’s 2

Meer info :  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw

Share

Integraal Maatschappelijk Veiligheidsplan 2010-2013

SINT-PIETERS-LEEUW: – Eerste maatschappelijke veiligheidsplan voor Sint-Pieters-Leeuw.

gemeentehuis Sint-Pieters-Leeuw
Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw toonde zijn eerste maatschappelijk veiligheidsplan 2010-2013. De opmaak van een maatschappelijk veiligheidsplan is voor veel gemeenten een nieuw gegeven.

Wijkbabbels in Sint-Pieters-Leeuw

Eind 2007 organiseerde de gemeente, in samenwerking met de politie en het OCMW 5 wijkbabbels. Deze leverden hen veel informatie op en gaven een beeld van wat er leeft in de gemeente op het vlak van veiligheid en leefbaarheid.
Hieruit is gebleken dat veel burgers een gevoel van ‘onveiligheid’ ervaren, niet zozeer veroorzaakt door zware criminaliteit maar door een verscheidenheid aan kleinere factoren: geluidsoverlast, zwerfvuil, kapotte straatverlichting, sociaal isolement,….

Samenwerking

Om deze problemen op te lossen is er een optimale samenwerking tussen alle gemeentelijke diensten nodig. De bedoeling is om (bestaande) initiatieven te optimaliseren, efficiënter te laten  samen  werken en beter op elkaar af te stemmen.
Hierbij heeft de burger ook een belangrijke rol in het voorkomen, melden en helpen oplossen van zijn/haar leefbaarheidsproblemen. Het is voor een gemeentebestuur dus ontegensprekelijk van groot belang een veiligheidsbeleid uit te schrijven (en uit te voeren) dat nauw aansluit bij de leefwereld en ervaringen van de burger.

Doelstelling 1 : een wijkgerichte veiligheidszorg

Uit de resultaten van de wijkbabbels kan geconcludeerd worden dat de gemeente elke wijk in zijn eigenheid moeten benaderen. Daarom vormt een wijkgerichte veiligheidszorg een eerste prioriteit. Hiermee wil de gemeente  samen met zijn partners overlast- en veiligheidsproblemen aan de basis opsporen en aanpakken. Deze doelstelling vertalen ze aan de hand van volgende acties:

– Een registratie- en opvolgingsysteem ontwikkelen en in gebruik nemen om veiligheid –en leefbaarheidsproblemen op wijkniveau systematisch te detecteren en snel en efficiënt op te sporen.
– Optimaliseren en opvolgen van het reglement gemeentelijke administratieve sancties als een repressief onderdeel van een overlastbeleid.
– Implementatie van een dienst gemeenschapswachten. Gemeenschapswachten kunnen door hun aanwezigheid in de wijken een bijdrage leveren op het vlak van onveiligheid(sgevoelens) en criminaliteitspreventie.
– Een studie rond camerabewaking op openbare plaatsten bij de aanpak van overlast.
– Een bijdrage leveren aan de sociale cohesie en dynamiek in overlastgevoelige wijken door de organisatie van opruimacties met de bewoners, het project burenbemiddeling en nieuwe wijkbabbels in 2011.

Doelstelling 2: maatschappelijk kwetsbare groepen.

Naast een wijkgerichte veiligheidszorg willen de partners in de veiligheidsketen een bijdrage leveren aan de veiligheid- en leefbaarheidsbeleving van maatschappelijk kwetsbare groepen in de gemeente, zoals 60-plussers en jongeren.
60-plussers vormen een steeds belangrijkere aandachtsgroep in onze maatschappij. De gemeente wil samen met zijn partners  de initiatieven in kaart brengen die aangewezen zijn t.a.v. 60-plussers. Door hun krachten te bundelen willen ze het welzijn van deze doelgroep waarborgen en verhogen.
Jongeren vormen eveneens een kwetsbare groep. Enerzijds lopen zij een groter risico om slachtoffer te worden van een misdrijf, anderzijds worden zij ook vaak beschouwd als overlastplegers. Jongeren verdienen letterlijk en figuurlijk een eigen plaats in de wijk en vragen een andere benadering. Concrete acties die hieruit voortvloeien zijn de creatie van hangplekken, speelwijzers op speelpleinen en een bemiddelingsprocedure voor minderjarige overlastplegers.

Share

agenda: Buitenspeeldag 31 maart 2010

SINT-PIETERS-LEEUW: – De jeugd- en sportdienst van Sint-Pieters-Leeuw roepen kinderen en jongeren op om op woensdag 31 maart hun luie zetel, televisie of pc in te ruilen voor een spetterende sport- en spelnamiddag.

Je kan ons op woensdag 31 maart 2010 tussen 13.00 en 17.00 uur op volgende vier locaties in onze gemeente vinden:

  • Oeverbeemd te Ruisbroek
  • parking Merselborre te Vlezenbeek
  • Wildersportcomplex te Zuun
  • de wipweide/schutterhof in Leeuw centrum

De activiteiten zijn volledig gratis!

Aandacht: kinderen dienen vergezeld te blijven van een ouder/voogd. Alle activiteiten zijn geschikt voor kinderen van zes tot veertien jaar. Enkel in het Wildersportcomplex is een kleuterhoek met kleuteractiviteiten voorzien.

De buitenspeeldag is een initiatief van de Vlaamse Overheid in samenwerking met de televisiezender Nickelodeon en de Vlaamse gemeenten!
Surf ook naar www.buitenspeeldag.be

De buitenspeeldag van vorig jaar was een groot succes: KLIK HIER voor de sfeerfoto’s.

Share