Motie ter bevestiging van de eerdere stellingnames van de gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw mbt het dossier van de Splitsing BHV

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op de jongste gemeenteraad diende burgemeester Lieve Vanlinthout een motie ter bevestiging van de eerdere stellingnames van de gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw mbt het dossier van de Splitsing BHV in.

Deze werd door alle Vlaamse partijen tijdens de gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw, zijnde de CD&V, Open VLD, Sp-A, Vlaams-Belang en Groen! goedgekeurd.
De Franstalige partij PF (Parti Francophone) stemde tegen.
Met deze motie beklemtonen de Vlaamse partijen dat ze het dossier van BHV niet loslaten en geven ze het signaal aan de leiding van alle Vlaamse
partijen, dat deze hun woord en hun handtekening van destijds getrouw moeten naleven.

Onderstaand de voledige tekst van de motie.

MOTIE TER BEVESTIGING VAN de stellingnames van de gemeenteraad van SINT-PIETERS-Leeuw m.b.t. DE ENGAGEMENTEN VAN DE VLAAMSE PARTIJEN IN DE FEDERALE EN DE VLAAMSE REGERING OVER DE SPLITSING VAN DE KIESKRING BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE

Gelet op het standpunt dat unaniem werd ingenomen op de Conferentie van burgemeesters op 13 maart 2009 te Halle

Gelet op het besluit dat werd genomen op de Staten-Generaal van burgemeesters en schepenen van Halle-Vilvoorde op 29 maart 2007 te Londerzeel

Gelet op de resolutie mbt tot splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde ingevolge de Staten-Generaal van burgemeesters en schepenen van 14 februari 2007 te Liedekerke.

Gelet op het standpunt dat unaniem werd ingenomen op de Staten-Generaal van de gemeentebesturen van Halle-Vilvoorde op 20 mei 2005 te Zemst.

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 6 oktober 2003 houdende Vlaams imago, splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde en gerechtelijk arrondissement Brussel;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 4 maart 2004 houdende actie splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 1 maart 2007 houdende goedkeuring van de resolutie splitsing Brussel-Halle-Vilvoorde ingevolge de Staten-Generaal van burgemeesters en schepenen;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 29 januari 2009 houdende goedkeuring voorlopig standpunt met betrekking tot het dossier BHV;

BESLUIT

Art. 1.

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw stelt op 27 januari 2010 andermaal vast dat de federale wetgever de door het Grondwettelijk hof vastgestelde ongrondwettige discriminatie nog altijd niet heeft opgeheven en blijven de goedkeuring van de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde eisen.

De Koning heeft in de persoon van Jean-Luc Dehaene wel een koninklijk onderhandelaar aangesteld teneinde een overlegde oplossing voor het conflict te zoeken.

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw wenst niet liever dan dat deze oplossing spoedig tot stand zou komen.

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw zal zich echter verzetten tegen iedere oplossing die de integriteit van het Vlaamse grondgebied in gedrang zou brengen of die het Nederlandstalig karakter van de gemeenten van Vlaams-Brabant verder zou aantasten.

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw blijft tot zolang er geen oplossing is, onverkort achter de parlementaire behandeling van het Vlaamse wetsvoorstel in de Kamer voor de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde staan.

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw kan zich alleszins niet neerleggen bij de organisatie van federale verkiezingen in 2011 waarin het kiesarrondissement niet is gesplitst. Deze zouden immers, en thans zonder discussie, manifest ongrondwettig zijn. Zo nodig zal de gemeente alle nodige instrumenten aanwenden om te beletten dat ongrondwettige verkiezingen zouden moeten doorgaan.

Art. 2.

Deze motie te versturen aan de heer Jean-Luc Dehaene, koninklijk onderhandelaar, en aan de Voorzitters van de Senaat en van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en aan de heer Yves Leterme, Eerste Minister.

Share