Onderzoek Milieueffectrapportage

SINT-PIETERS-LEEUW: RUP Projectgebied Wittouck en RUP Projectgebied Klein-Bijgaarden Positieve resultaten mer onderzoek!

Het college van burgemeester en schepenen meldt dat, in uitvoering van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, zoals aangepast door het decreet van 27 april 2007 (‘plan-mer -decreet’) en het besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007 (‘plan-mer -besluit’), het onderzoek tot milieueffectrapportage heeft uitgewezen dat het RUP ‘Projectgebied Wittouck’ en het RUP ‘Projectgebied Klein-Bijgaarden’ geen aanleiding geven tot aanzienlijke milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-mer niet nodig is.

De screeningsnota’s en de beslissingen kunnen worden geraadpleegd op de webstek van de dienst MER, http://www.mervlaanderen.be en in het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke Ordening.

Waarom een RUP Projectgebied Wittouck?

De terreinen van RUP (Ruimtelijk uitvoeringsplan) Projectgebied Wittouck in de Klein-Bijgaardenstraat (aansluitend bij het missiehuis van Scheut en de Zuunbeek) worden vandaag ingevuld door een amalgaam van verwaarloosde historische bedrijfsgebouwen. Sommige zijn bouwvallig, andere staan leeg of worden deels gebruikt als stapelhuis. Enkele bieden ook nog onderdak aan kleinschalige bedrijvigheid. Het geheel heeft echter een chaotische en verloederde aanblik. Met het RUP Wittouck wil de gemeente de verwaarloosde site saneren.
Een beetje geschiedenis
De terreinen van RUP Projectgebied Wittouck vormen ook het kader van een belangrijk historisch verhaal. De geschiedenis van deze site is immers verbonden aan de priorij van Klein-Bijgaarden en is gedocumenteerd tot de dertiende eeuw. Na de Franse Revolutie nam de familie Wittouck er zijn intrek in om er zich te onderscheiden als industriële ondernemers. Félix Wittouck (1812-1898), burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw, ontwikkelde de priorij tot een eigentijdse residentie met park en aanhorigheden. Ook de industriële gebouwen bij de Klein-Bijgaardenstraat werden in die periode grondig aangepast. Rond 1880 werd de straat tussen de fabrieksgebouwen en het kasteel Wittouck zelfs ingericht als eindhalte op een privéspoorlijn! Meerdere overblijfselen verwijzen nog naar deze geschiedenis.
Kwalitatief woonproject met behoud historische elementen
Het RUP Projectgebied Wittouck wil de waardevolle historische elementen maximaal behouden en op een zinvolle manier integreren in een kwalitatief woonproject. De site zal bovendien worden afgestemd op het aansluitende parkgebied Klein-Bijgaarden, de Zuunbeek en de bijbehorende toeristisch-recreatieve netwerken.
Ook de relaties met de aansluitende bedrijvenzones, zoals voorzien in het bijzonder plan van aanleg Slesbroekstraat, krijgen extra aandacht. Op deze wijze wenst RUP Projectgebied Wittouck invulling te geven aan de gewenste ruimtelijke ontwikkeling, zoals beschreven in de ruimtelijke structuurplannen, de visie van het Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel en het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Sint-Pieters-Leeuw.

Waarom een RUP Projectgebied Klein-Bijgaarden?

Ook de terreinen van RUP Projectgebied Klein-Bijgaarden op de hoek van de Bergensesteenweg met de A. Van Cotthemstraat worden vandaag ingevuld door een amalgaam van verwaarloosde historische bedrijfsgebouwen. Het geheel biedt een chaotische en verloederde aanblik. De site wordt getroffen door een prioritair te behandelen bodemsanering.
Kwalitatief woonproject en opwaardering Zuunbeek
Het RUP Projectgebied Klein-Bijgaarden kadert in de uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Sint-Pieters-Leeuw en beoogt de sanering van deze verwaarloosde site. Het RUP biedt ontwikkelingsperspectieven voor een kwalitatief woonproject, voor de opwaardering van de Zuunbeek en voor verbeterde relaties met het Wilderpark en Wildersportcomplex.
Situering in Vlaams Strategisch Gebied
De site bevindt zich midden de verstedelijkte gehuchten Negenmanneken en Zuun, bij de grens met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Op basis van deze ligging en van de ruimtelijke karakteristieken zal deze historische industriële site worden opgenomen in het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel.
Belangrijk knooppunt!
Het plangebied is gelegen aan de Bergensesteenweg (N6), een structurerende verkeersas in onze gemeente die wordt gekenmerkt door een aaneenschakeling van handelsvoorzieningen, woningen en bedrijvigheid. Daarnaast vormt de N6 in zekere mate ook de grens tussen de westelijk gelegen woonbebouwing van Negenmanneke en de oostelijke – veelal kanaalgebonden – bedrijvigheid. Ten zuiden van het plangebied situeert zich het Wildersportcomplex – belangrijk recreatief knooppunt binnen de gemeente – en het parkgebied dat bij het Wilderkasteel hoort. Aan westelijke zijde grenst het plangebied aan de Zuunbeek.

INF O
dienst Ruimtelijke Ordening: diensthoofd Ruimtelijke Ordening – Erik Wuyts – 02 371 22 97
Bron: www.Sint-Pieters-Leeuw.be  

Gespreksavond: China – de vele gezichten van een nieuwe wereldmacht

SINT-PIETERS-LEEUW: – Davidsfonds Sint-Pieters-Leeuw organiseert In het kader van Europalia op 15 januari 2010 om 20 uur een gespreksavond: ‘China – de vele gezichten van een nieuwe wereldmacht’.
Spreker: Catherine Vuylsteke – sinologe.
In GC Coloma, prijs 2,00 euro.
Info Hugo Desmeth 02/305.42.34 (na 20.00 uur) – jan.de.backer@bipt.be