Vakbondsacties De Lijn op vrijdag 27 maart 2009

VLAAMS-BRABANT / SINT-PIETERS-LEEUW: – persbericht: ACOD/TBM
Wij kondigen aan dat op vrijdag 27 maart 2009 vanaf ’s morgens, ernstige verstoring van het openbaar vervoer in Vlaams-Brabant mogelijk is wegens een ACOD/TBM vakbondsactie.

2009-03-25-de-lijn_bus-170Deze kadert in een reeds lang aanslepende vraag van onze vakorganisatie voor een betere planning die de verlofregeling van de chauffeurs moet ten goede komen.
In bepaalde stelplaatsen van De Lijn in provincie Vlaams-Brabant wordt er zeer weinig, of zelfs géén verlof meer toegekend aan de chauffeurs.

De ACOD/TBM heeft dit probleem in verschillende comités, ondernemingsraden en tijdens gesprekken met de plaatselijke directie reeds meerdere malen aangekaart. Het ongenoegen bij het betrokken personeel neemt echter steeds meer toe, omdat er na talloze pogingen geen concrete oplossingen geboden worden.
Als 80% van de verlofaanvragen systematisch geweigerd wordt, dan stelt de ACOD/TBM dat er zonder twijfel een structureel probleem heerst bij de werkgever en dat, gelijklopend met de slechte organisatie, het personeelstekort in de regio maar niet opgelost geraakt, zelfs in deze tijden van crisis.
Wij kunnen als representatieve vakbond dan ook NIET aanvaarden dat De Lijn er niet in slaagt een betere planning per stelplaats uit te werken.

Daarom zal de ACOD/TBM op vrijdag 27.03.2009 een ernstig signaal geven aan de directie door middel van een stakingsactie, die zal gevoeld worden in de stelplaatsen waar de problemen zich blijven voordoen, en die zich ondermeer zullen situeren rond Asse, Haacht, Dilbeek, Meerbeke, Leerbeek en andere.
Door ACOD werd lang op voorhand, met name op 9 maart 2009, een stakingsaanzegging ingediend bij De Lijn, waarbij wij tijdig aankondigden dat, indien het syndicaal overleg op niets zouden uitdraaien, acties zouden kunnen plaatsvinden vanaf 23 maart 2009.
De ACOD/TBM gaf de directie nog enkele dagen uitstel tot vandaag, maar voor het personeel is de maat NU vol.

Reactie De Lijn Vlaams-Brabant:

De directie ontkent ten stelligste dat 80% van de verlofaanvragen geweigerd worden. Het gemiddelde voor De Lijn Vlaams-Brabant bedraagt +- 6% voor de periode januari-februari 2009. Concreet voor de meest betrokken stelplaatsen Dilbeek, Meerbeke en Leerbeek gaat het, in dezelfde periode, om respectievelijk 32%, 30% en 9%. Het is vanzelfsprekend dat De Lijn de voorziene dienstregeling moet garanderen, ook in periode met veel zieken of afwezigen.

Toch heeft De Lijn voor de betrokken stelplaatsen uit de regio Dilbeek het verlof voor de maand april dat reeds werd aangevraagd, al voorzien.

De Lijn betreurt ten zeerste dat de reizigers het slachtoffer zijn van deze stakingsactie, zeker in een examenperiode. Alhoewel we niet weten welk gevolg er aan de staking zal gegeven worden, is er zo goed als mogelijk geprobeerd de betrokken scholen op de hoogte te brengen van de eventuele hinder. Bovendien zal De Lijn maximaal proberen de scholieren die ’s ochtends met de bus naar school gebracht zijn, ook met de bus terug thuis te brengen.

K.Turnsport Verbroedering Ruisbroek meldt u het overlijden van hun voorzitter Goossens Jozef

logo__k-turnsport-verbroedering-ruisbroekSINT-PIETERS-LEEUW / RUISBROEK:
Onze Voorzitter dhr. Jef GOOSSENS is plotseling van ons heengegaan
Namens het bestuur en de leden van K.Turnsport Verbroedering Ruisbroek bieden wij langs deze weg onze oprechte deelneming aan zijn echtgenote Bertha.
 
De begrafenisplechtigheid zal plaats hebben op zaterdag 28 maart 2009  in de parochiekerk van Ruisbroek om 11 u.

bron: http://turnsport-verbroedering.spaces.live.com

Brandoefening in Daghospitaal Inkendaal

VLEZENBEEK/ – Het revalidatieziekenhuis Inkendaal  hield  woensdag voormiddag een brandoefening in het daghospitaal voor kinderen.

Ziekenhuis Inkendaal: Inkendaalstraat  1, 1602  Vlezenbeek
Ziekenhuis Inkendaal: Inkendaalstraat 1, 1602 Vlezenbeek

Om de jonge patienten niet extra te belasten werd aan de pers gevraagd niet aanwezig te zijn.
Het ziekenhuis stuurde wel volgend verslag door:

Op deze afdeling komen dagelijks van 9 tot 16 uur een 70-tal kinderen voor ambulante revalidatie. Naast de verschillende therapieën krijgen de kinderen via de ziekenhuisschool onderwijs aangeboden.
De meeste van deze kinderen hebben te maken met ontwikkelingsstoornissen, wat inhoudt dat ze beperkingen ondervinden om zich te verplaatsen. Een belangrijk aantal van de behandelde kinderen is zelfs rolstoelgebonden.

Aangezien een ‘uitslaande brand’ gesimuleerd werd, moesten ook de aanpalende gebouwen ontruimd worden. Dit betekende dat niet alleen de kinderen van het dagziekenhuis hun dienst moesten verlaten. Ook het nabij gelegen semi-internaat voor 10 niet-schoolgaande kinderen, uitgebaat door het MPC Sint-Franciscus van Roosdaal, moest worden ontruimd.

Om de brandoefening zo getrouw mogelijk te laten verlopen, werd ze opgezet in samenspraak met de brandweer van Halle en Lennik, de politie van Sint-Pieters-Leeuw en de verantwoordelijke voor de noodplanning van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. Er werd ook besloten om andere betrokken disciplines, zoals civiele bescherming, UZ Brussel, bij wijze van oefening, effectief te laten aanwezig zijn.

Een aantal observatoren, ieder vanuit zijn specifieke taak in de noodhulp, hebben de verschillende stappen in de brandoefening kritisch bekeken.

Werden de kinderen, zoals voorzien in de evacuatierichtlijnen van Ziekenhuis Inkendaal, in veiligheid gebracht?
Reageerde het personeel betrokken bij de Eerste Interventie Ploeg (EIP) op een adequate manier?Wanneer kwam de brandweer aan? Werd zij snel en correct geïnformeerd?
Waren de interne richtlijnen voldoende duidelijk? …

Deze observaties waren belangrijk om na de brandoefening een grondige debriefing te kunnen doen. Tal van suggesties werden geformuleerd om een nog vlottere werking te bekomen.
Even belangrijk waren de persoonlijke contacten tussen de verschillende betrokken hulpdiensten waardoor samenwerking tussen de vele personen toch een menselijk gelaat krijgt.

Uiteindelijk staat de veiligheid van kinderen en personeel op het spel indien er zich daadwerkelijk een probleem zou voordoen. In die omstandigheden is het beter goed voorbereid te zijn.

Daarom ook wensen we in de toekomst regelmatig een dergelijke brandoefening te houden, zodat alle afdelingen in het ziekenhuis aan bod komen.

In Mei viert ziekenhuis Inkendaal zijn 100 jarig bestaan!

Overval op frituur JoJo

politieSINT-PIETERS-LEEUW: – Drie mannen hebben gisterenavond rond 22u15 frituur JoJo op de hoek van de Van Cothemstraat met de Bergensesteenweg overvallen.

Via een zijdeur overvielen de daders de twee uitbaters met geweld.
Eén uitbater kreeg een klap op het hoofd, de tweede uitbater werd op het been geslagen met een fles.  De daders eisten de inhoud van de kassa waarna ze te voet wegvluchten.
De totale waarde van de buit is niet bekend. De daders zijn spoorloos.

Gemeentelijk structuurplan Sint-Pieters-Leeuw

2009-03-25-structuurplanSINT-PIETERS-LEEUW: – De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant keurde het gemeentelijk ruimtelijk Structuurplan van Sint-Pieters-Leeuw goed.

Opvallendste punt is dat de Bergensesteenweg op termijn in Zuun en het Negenmanneke moet  uitgroeien tot een woon- en winkelboulevard. Waar zwakke weggebruikers en openbaar vervoer voorrang krijgen.

Schepen Martin Schoukens : “In de visie die we ontwikkelden moet de Bergensesteenweg evolueren tot een  woon- en winkelboulevard. Winkels moeten zich hier kunnen vestigen, afgewisseld met woningen. Het gaat vooral om het deel van de Bergensesteenweg tussen de Steenweg op Ruisbroek en Anderlecht. “

Hoe dit alles er concreet zal uitzien, is nog niet uitgewerkt. Vast staat wel dat er een aantal onteigeningen zullen nodig zijn. Volgens Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant kan dit project pas ten vroegste in 2012 concreet worden.

Het Ruimtelijke Structuurplan Vlaanderen (RSV) stelt dat Sint-Pieters- Leeuw deels behoort tot het Vlaams Stedelijk gebied rond Brussel (VSGB) en deels tot het buitengebied, het Pajottenland. De uitgangspunten voor het stedelijk gebied zijn ontwikkeling, concentratie en verdichting met respect voor de draagkracht van het gebied.

Onderstaande tekst + meer info bekom je via:
www.sint-pieters-leeuw.be/upload/16585554/downloads/grs_samenvatting.pdf

De gemeente selecteert een aantal strategische projecten die de motor moeten zijn voor nieuwe invullingen in bepaalde gebieden, in functie van de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen.

N6-Bergensesteenweg als multifunctionele drager
De gemeente zal de aan de N6 palende BPA’s screenen en indien nodig in herziening stellen om de verweving van de verschillende functies langs de N6-Bergensesteenweg te optimaliseren.

Ruisbroek centrum en stationsomgeving
Voor het centrum van Ruisbroek en de ruime stationsomgeving wordt een strategisch project op gemeentelijk niveau uitgewerkt.
Het centrumgebied zal worden versterkt door de herwaardering van het patrimonium, de realisatie van een woonproject op de ACV-site, de invulling van de ‘Molens van Ruisbroek’ met woon- en kantoor functies, de versterking van de relatie tussen het centrum, de ACV-site, de ‘Molens van Ruisbroek’ en de stationsomgeving en door het creëren van assen voor langzaam verkeer.

Ontwikkelen van de Zuunbeek als toeristisch-recreatieve as
De verschillende toeristisch-recreatieve functies worden met elkaar verbonden door een wandel- en fietspad langs de Zuun met respect voor de natuurlijke waarde van en langs de waterloop.

Het volledige structuurplan kan u op volgende link raadplegen:
http://www.sint-pieters-leeuw.be/content/downloads_cats/record.php?ID=101

Sint-Pieters-Leeuw is een straffe streek gemeente.

ZELLIK / SINT-PIETERS-LEEUW: – Vorig jaar riepen de provincie Vlaams-Brabant en de vzw Streekproducten Vlaams-Brabant de “Straffe Streek-gemeente”-actie in het leven om de streekproducten in de Groene Gordel te verankeren. Vandaag heeft Jean-Pol Olbrechts, gedeputeerde voor economie, 22 gemeenten ingehuldigd als Straffe Streek-gemeente, waaronder Sint-Pieters-Leeuw. Deze gemeenten hebben het samenwerkingsakkoord reeds ondertekend en maken werk van de promotie van streekproducten.

31

2
De plechtigheid had plaats in de gebouwen van Haviland in Zellik. In zijn toespraak had Jean-Pol Olbrechts het over de talrijke voordelen van het gebruik van streekproducten. “Het ondersteunt de locale economie en zorgt voor regionale werkgelegenheid. De streekproducten versterken de streekidentiteit en zijn een erkenning van de karakteristieke grondstoffen en de traditionele productiemethoden”. De betrokken burgemeesters of hun afgezanten ontvingen een label van Straffe Streek-gemeente en een pakket streekproducten.
14

De “Straffe Streek Gemeente” zijn:Asse, Beersel, Bertem, Dilbeek, Haacht, Herne, Hoeilaart, Huldenberg, Kampenhout, Kapelle-Op-Den-Bos, Kortenberg, Londerzeel, Machelen, Opwijk, Oud-Heverlee, Pepingen, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw, Steenokkerzeel en Zemst

tekst en foto’s: Olga Noe – www.dilbeek-malcontenten.be