Nachtzorgproject voor ouderen in Halle-Vilvoorde en Brussel

2009-02-05-nachtzorgEen tiental thuisorganisaties en woon- en zorgcentra hebben donderdag in Asse een project nachtzorg gelanceerd voor zorgbehoevende 65-plussers uit de regio Halle-Vilvoorde en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De organisaties gaan samenwerken om een gegarandeerd en betaalbaar aanbod aan nachtzorg uit te bouwen in de regio.

Het gaat om één van de zes nachtzorgprojecten die de Vlaamse overheid goedkeurde en subsidieert. De nachtzorg richt zich naar ouderen die ’s nachts ondersteuning nodig hebben omwille van langdurige chronische ziekte, palliatieve verzorging en dementie. Afhankelijk van de situatie worden vrijwilligers of professionele verzorgers ingeschakeld of nachtelijke opvang geboden in een woon- en zorgcentrum.
Met dit initiatief willen de organisatoren vooreerst voorkomen dat de ouderen zich in een rust- en verzorgingstehuis moeten laten opnemen. Het gebrek aan nachtzorg is vaak immers de rechtstreekse aanleiding hiertoe soms nog voor de fysieke en psychische toestand van de cliënt dit werkelijk vereist. Het gebrek aan ondersteunende nachtzorg maakt soms ook dat mantelzorgers niet langer kunnen instaan voor de zorg omdat ze de nodige ademruimte missen om het vol te houden.

Afhankelijk van de thuissituatie en van de mogelijkheden van de zorgvrager en van de mantelzorgers kan beroep gedaan worden op verschillende mogelijkheden.

Nachtoppas
Een vrijwilliger komt ’s nachts bij u thuis.

Nachtzorg
Een gediplomeerde verzorgende komt ’s nachts bij u thuis.

Nachthotel
Tijdelijke nachtzorg in een woon- en zorgcentrum in uw streek.

Bekijk de PDF folder: http://www.nachtzorgvlaamsbrabant.be/sites/nachtzorgvlaamsbrabant.be/files/downloads/58/files/foldernachtzorghvbweb.pd

Met aanvragen voor nachtzorg kan men bij de coördinator terecht:
Coordinator: Ha-Na-Lee Gysen 02/4810892.
van maandag tot Vrijdag van 8:30u tot 16:30u
adres: Broekooi 105, 1731 Zellik
Online:
hvb@nachtzorgvlaamsbrabant.be
http://www.nachtzorgvlaamsbrabant.be

Partners:
Thuisoppas Christelijk Ziekenfonds
Gezinszorg: Landelijke Thuiszorg, Familiehulp
Woon- en zorgcentra: Mater Dei, Sint Antonius, Floordam
Wit Gele Kruis Vlaams Brabant, Memo Halle-Vilvoorde,
Broes Brussel
Sit Netwerk Thuiszorg, Sit Zennevallei, BOT Brussel

Politie hield controle op zwaar vervoer in de Fabriekstraat

politieOp 3 februari hield de politie een controle voornamelijk gericht naar zwaar vervoer in de Fabriekstraat.
Bij één vrachtwagen werd een overlading vastgesteld, één vrachtwagen werd in beslag genomen wegens niet verzekering.
Twee andere vrachtwagens werden geïntercepteerd omdat zij de tonnagebeperking in de Fabriekstraat negeerden.
Een bestuurder van een vrachtwagen was in overtreding met de reglementering op de rij- en rusttijden. De tachograaf van een andere bestuurder voldeet niet aan de vereisten.

Bovendien werden 22 PV’s opgesteld voor bestuurders en passagiers van voertuigen die hun veiligheidsgordel niet droegen.

Meer info: www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw

90 jaar Landelijke Gilde Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem

www.lg-oudenaken-st-l-berchem.be)
bestuur Landelijke Gilde van Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem (foto:www.lg-oudenaken-st-l-berchem.be)

Dit weekend vieren de Landelijke Gilde van Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem hun 90ste verjaardag met een groot avondfeest.

De landelijke gilde is een familiale beweging waar iedereen van harte welkom is. Elk jaar zorgen ze voor een rijkelijk gevuld programma, waarbij alle leeftijdsgroepen hun gading vinden , info-avonden, jaarlijks nieuwjaarsfeest.

Meer info via: www.lg-oudenaken-st-l-berchem.be

Beknopt verslag gemeenteraad Sint-Pieters-Leeuw 29 januari 2009

2007-01-02_jvb-gemeenteraad.jpg
BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 29 JANUARI 2009
OPENBARE ZITTING

001 Verslagen gemeenteraad 04.12.2008 en 11.12.2008 – goedkeuring.
De verslagen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad en liggen ter
inzage op het gemeentesecretariaat. _MET ALGEMENE STEMMEN
002 OCMW – Wijziging meerjarenplan 2008-2012 – goedkeuring.
De wijziging meerjarenplan 2008-2012 van het OCMW werd in zitting van 03 december 2008
goedgekeurd door de OCMW-raad. Dit financieel document wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.Het document ligt ter inzage op het secretariaat van de gemeente.Toelichting wordt ter zitting verstrekt door de OCMW-voorzitter._ MET 17 STEMMEN VOOR en 10 STEMMEN
003 OCMW – Investerings- en exploitatiebudget 2009 + beleidsnota 2009 – kennisgeving.
Het investerings- en exploitatiebudget 2009 + de beleidsnota 2009 van het OCMW werden in zitting van 03.12.2008 goedgekeurd door de OCMW-raad. Deze financiële documenten worden ter kennis voorgelegd aan de gemeenteraad. De documenten zijn ter inzage op het secretariaat van de gemeente. Toelichting wordt ter zitting verstrekt door de OCMW-voorzitter. _ KENNISGENOMEN
004 OCMW – Waarderingsregels investeringen 2009 “ grote onderhoudswerken” – aktename.
In zitting van de OCMW-raad van 13 december 2000 werden de waarderingsregels vastgesteld.
In zitting van de OCMW-raad van 03 december 2008 werd volgende bepaling toegevoegd. Rekening houdend met de aard van de investering en de vermoedelijke gebruiksduur van de uit te voeren werken, wordt beslist het project 2009001 af te schrijven over 5 jaar en het project 2009004 af te schrijven over 20 jaar, zijnde de resterende afschrijving van het gebouw. De verrekening van de investeringssubsidie volgt het ritme van de afschrijving van de investering. De gemeenteraad neemt hiervan akte. _ AKTENAME
005 OCMW – Raadsbeslissing 20081217-0517 – Inventarisering en waardering gronden gelegen in Zuun voor realisatie Woonzorgcentrum Zilverlinde en Lokaal dienstencentrum Meander – aktename.
In zitting van de OCMW-raad dd 17.12.2008 werd de inventarisering en waardering gronden gelegen in Zuun voor realisatie Woonzorgcentrum Zilverlinde en Lokaal Dienstencentrum Meander vastgelegd.
Deze beslissing wordt voor passend gevolg overgemaakt aan de gemeenteraad en aan de heer provinciegouverneur. De beknopte inhoud van huidige beslissing zal in toepassing van het decreet van 14 juli 1998 op het administratief toezicht van het OCMW, worden opgenomen op de overzichtslijst die overgemaakt wordt aan het schepencollege en aan de heer provinciegouverneur. De gemeenteraad neemt hiervan akte. _ AKTENAME
006 Verkoop evenementenhal – goedkeuring en vastleggen voorwaarden.
Aan de gemeenteraad wordt de verkoop van de evenementenhal, gelegen Bergensesteenweg 250 ter goedkeuring voorgelegd. Aan deze verkoop worden volgende voorwaarden gekoppeld:
-de betaling van de verkoopprijs die minstens gelijk is aan de geschatte waarde van het goed, bepaald in het schattingsverslag van de heer Ontvanger der Registratie van 6 oktober 2007; een actualisering van de schatting werd aangevraagd op 20 januari 2009;
-de overname van de erfpachtovereenkomst met het OCMW Brussel;
-vrije beschikking over het gebouw tot 31december 2009.
-alle kosten die uit de verkoop en de overdracht van de erfpacht vloeien zijn ten laste van de koper.
De verkoop zal openbaar geschieden. Het college wordt gemachtigd om een notaris aan te duiden die de verkoopprocedure zal organiseren en afronden. _ MET ALGEMENE STEMMEN
007 Aanleggen en vernieuwen van voetpaden – dienstjaar 2009 – goedkeuring bestek.
Het huidig raamcontract is eind vorig jaar vervallen (lopende opdrachten worden nog wel uitgevoerd) zodat met het oog op het vernieuwen van de voetpaden in de ganse gemeente een nieuwe overeenkomst met een aannemer dient te worden afgesloten voor 2009. De mogelijk bestaat om deze nieuwe overeenkomst te verlengen voor de dienstjaren 2010, 2011 en 2012. Het bestek wordt voor goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.De opdracht is er een volgens prijslijst en zal gegund worden via de procedure van openbare aanbesteding. De werken worden uitgevoerd voor een bedrag dat voorzien is op het desbetreffende begrotingsjaar (voor 2009 = € 500.000). _ MET ALGEMENE STEMMEN
008 Aanleg collector Vlezenbeek fase I – goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Aquafin voorziet in volgende werken:
*aanleg collector Vlezenbeek vanaf einde fase II (Domstraat omgeving Groenstraat ) tot waterzuiveringsstation Eugène Ghysstraat;
*aansluiting lozing Postweg ( ’t Verdiep) naast de Zobbroekbeek op de collector;
*aansluiting lozing Bergensesteenweg/ René de Renessestraat op de collector via bestaande leiding onder parking Carrefour. De gemeente wenst om volgende werken mee op te nemen in het project:
•aanleg gescheiden rioleringsstelsel langs de Domstraat tussen de Klein Nederstraat en collector fase II;
•aansluiting woningen 47/55 Postweg (achter ’t Verdiep).
Het ganse project kadert in een samenwerking tussen Aquafin, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Vivaqua en de gemeente voor een totale raming van € 8.349.140,50 excl btw. De gemeentelijke projecten vertegenwoordigen hierin met een totale raming van € 483.798 excl. btw waarvan:
*aandeel Vivaqua : € 399.978 excl btw, te financieren via de exploitatierekening;
*aandeel gemeente: € 83.820 excl btw (of € 101.422,20 incl btw ), te financieren met kredieten dewelke dienen voorzien te worden op de eerstvolgende begrotingswijzing. De gunning gebeurt bij middel van openbare aanbesteding. Aquafin treedt op als leidend bestuur. _ MET ALGEMENE STEMMEN
009 BPA Langveld – overdracht deel afgeschafte buurtweg nr 44 aan familie Wauters – wijziging overdrachtsvoorwaarden – goedkeuring.
De raad van 11 december 2008 duidde onder meer mevrouw Marina Bosmans, waarnemend gemeentesecretaris, aan om te verschijnen in naam van de gemeente bij het verlijden van de akte. Aangezien de heer Walter Vastiau inmiddels vanaf 1 februari as. aangesteld is als gemeentesecretaris treedt laatstgenoemde in de plaats van mevrouw Marina Bosmans. _ MET ALGEMENE STEMMEN
010 Opmaak RUP ‘Projectgebied Wittouck’ – princiepsbeslissing – aanstelling ontwerper – goedkeuring.
Op 26 maart 2008 werd de herziening van het BPA ‘Slesbroekstraat’ bij ministerieel besluit goedgekeurd. Hierbij werd het oostelijk deel langsheen de Klein-Bijgaardenstraat, bestemd als zone voor wonen en tertiaire functies, uitgesloten omwille van volgende redenen
– onvoldoende motivering van het project vanuit de woonbehoefte
– het project als compensatie van het BPA ‘Wautersstraat’ (omzetting woonreservegebied naar lokaal bedrijventerrein en recreatie; dit stond ter discussie bij het overleg over het afbakeningsproces VSGB (opm.: dit principe werd inmiddels aanvaard)
– onvoldoende motivering van het project vanuit de economische structuur
– onvoldoende verduidelijking van het waardevolle karakter van de bestaande gebouwen
– geen garanties kwalitatieve invulling van het gebied
– onvoldoende aandacht versterking van groenstructuur rond de Zuunbeek.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om, gelet op de definitieve aanvaarding van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, dit uitgesloten deel aan te pakken door de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) met als doel de herbestemming van deze voormalige industriële site naar een projectgebied voor wonen met beperkte nevenbestemmingen(vrije beroepen, horeca, diensten) rekening houdend met de opmerkingen bij het niet goedkeuren van deze zone in het BPA ‘Slesbroekstraat’. De opmaak van dit RUP is in overeenstemming met en in uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Na goedkeuring van het structuurplan door de bestendige deputatie kan het RUP-ontwerp de verdere procedure (plenaire vergadering, voorlopige aanvaarding door gemeenteraad, openbaar onderzoek, definitieve aanvaarding door gemeenteraad, enz) doorlopen. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om D+A Consult, als voortzetting van hun
aanstelling als ontwerper van het BPA ‘Slesbroekstraat’, eveneens aan te duiden als ontwerper van het RUP ‘Projectgebied Wittouck’ en dit volgens de modaliteiten van hun aanstelling als ‘ontwerper ruimtelijke planning’ (gemeenteraadsbeslissing 26 juni 2003). _ MET ALGEMENE STEMMEN
011 Opmaak RUP ‘Projectgebied Klein-Bijgaarden’ – princiepsbeslissing – aanstelling ontwerper – goedkeuring.
Op 29 april 2008 werd het BPA ‘Parkgebied Klein-Bijgaarden’ bij ministerieel besluit goedgekeurd. Hierbij werd het noordoostelijke deel (tussen Bergensesteenweg, Van Cotthemstraat, Sportlaan en parking Wildersportcomplex), bestemd als zone voor projectgebied (wonen en tertiaire functies), uitgesloten omwille van volgende redenen
– verdere uitwerking (in voorschriften en planmatig) van de structuurschets nodig
– onvoldoende uitwerking van het concept ‘wonen rond een plein’
– onvoldoende garanties naar woonkwaliteit
– onvoldoende integratie van de Zuunbeek.
Er is evenwel instemming met het principe van de herbestemming van het KMO-gebied naar wonen.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om, gelet op de definitieve aanvaarding van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, dit uitgesloten deel aan te pakken door de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) met als doel de herbestemming van deze site naar een projectgebied voor wonen met nevenbestemmingen(vrije beroepen, horeca, diensten) rekening houdend met de opmerkingen bij het niet goedkeuren van deze zone in het BPA ‘Parkgebied Klein-Bijgaarden’. De opmaak van dit RUP is in overeenstemming met en in uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Na goedkeuring van het structuurplan door de bestendige deputatie kan het RUP-ontwerp de verdere procedure (plenaire vergadering, voorlopige aanvaarding door gemeenteraad, openbaar onderzoek, definitieve aanvaarding door gemeenteraad, enz) doorlopen. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om D+A Consult, als voortzetting van hun aanstelling als ontwerper van het BPA ‘Parkgebied Klein-Bijgaarden’, eveneens aan te duiden als ontwerper van het RUP ‘Projectgebied Klein-Bijgaarden’ en dit volgens de modaliteiten van hun aanstelling als ‘ontwerper ruimtelijke planning’ (gemeenteraadsbeslissing 26 juni 2003. _ MET ALGEMENE STEMMEN
012 Aanleg kunstgrasveld – subsidieovereenkomst met als bijlage de mandaatovereenkomst – goedkeuring.
Sint-Pieters-Leeuw is geselecteerd voor de aanleg van een kunstgrasveld in het kader van het
Vlaams Sportinfrastructuurplan. De gemeente dient hiervoor een mandaat te verlenen aan de Vlaamse Gemeenschap om overeenkomstig de wetgeving op de overheidsopdrachten een private partner te selecteren die met de gemeente een DBFM-overeenkomst ( = ontwerpen, bouwen, financieren, onderhouden en ter beschikking stellen van het kunstgrasveld) zal sluiten.
De subsidie -en mandaatovereenkomst , met een ontwerp van DBFMovereenkomst, voor het aanleggen van het kunstgrasveld ingediend moeten ten laatste op 7 februari 2009 bij het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media ingediend zijn. De bijgevoegde subsidie, mandaat –en DBFMovereenkomst worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. De DBFM-overeenkomst ligt voor de gemeenteraadsleden ter inzage op het secretariaat.
_ MET 22 STEMMEN VOOR  EN 5 ONTHOUDINGEN
013 Individuele weddevaststelling gemeentesecretaris ingevolge aanstelling per 1 februari 2009.
Walter Vastiau zal per 1 februari 2009 als gemeentesecretaris in dienst treden. Met toepassing van het gemeentedecreet dd. 15 juli 2005 is de gemeenteraad bevoegd om de individuele wedde vast te stellen. Overeenkomstig artikel 113, 114 en 116 van het besluit van de Vlaamse Regering houdende
de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn dd. 7 december 2007 worden de diensten gepresteerd bij een overheid waaronder o.a. de provincies en lokale besturen, voor de vaststelling van de geldelijke anciënniteit meegerekend voor honderd procent, ongeacht of ze voltijds dan wel deeltijds gepresteerd werden. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de individuele wedde vast te stellen rekening houdend met de tewerkstellingen bij de overheid. _ MET ALGEMENE STEMMEN
014 Verhoging verplaatsingsvergoeding PWA-medewerkers tewerkgesteld door het gemeentebestuur – goedkeuring.
In toepassing van de gemeenteraadsbeslissing van 10/09/1998 wordt aan de PWA-krachten voor de dienstverplaatsingen die zij maken ingevolge hun tewerkstelling bij het gemeentebestuur een kilometervergoeding uitbetaald. De Raad van Bestuur van het PWA besliste om met ingang van 1 januari 2009 de verplaatsingsvergoeding voor de PWA-medewerkers te verhogen en voor het traject heen en terug van hun woonst naar de plaats van tewerkstelling als volgt vast te stellen:
– 0,31 euro per kilometer voor de verplaatsing met de wagen
– 0,25 euro per kilometer voor de verplaatsing met de bromfiets
– 0,15 euro per kilometer voor de verplaatsing met de fiets
– volledig bedrag voor de verplaatsing met het openbaar vervoer Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de verplaatsingsvergoeding voor de PWAmedewerkers overeenkomstig de beslissing van de Raad van Bestuur van het PWA met ingang van 1 januari 2009 vast te stellen en de desbetreffende opgestelde overeenkomst voor akkoord te ondertekenen. _ MET ALGEMENE STEMMEN
015 Verkiezingsreglement schoolraad – geleding ouders – goedkeuring.
Overeenkomstig artikel 14 van het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad en de Ministeriële Omzendbrief GD/2004/03 van 13 juli 2004 betreffende de lokale participatieregeling in het basis- en secundair onderwijs, moet de schoolraad om de vier jaar opnieuw worden samengesteld. Dit betekent dat de mandaten van de huidige schoolraad eindigen op 31 maart 2009 en per 1 april 2009 voor een periode van vier jaar een nieuwe schoolraad moet worden
samengesteld. De geleding ouders bestaat uit leden rechtstreeks verkozen door en uit de ouders van de leerlingen van de school. De inrichtende macht moet het verkiezingsreglement geleding ouders vaststellen en de verkiezingen organiseren. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het verkiezingsreglement voor de geleding ouders van de schoolraad goed te keuren. _ MET ALGEMENE STEMMEN
016 Verkiezingsreglement schoolraad – geleding personeel – goedkeuring.
Overeenkomstig artikel 14 van het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad en de Ministeriële Omzendbrief GD/2004/03 van 13 juli 2004 betreffende de lokale participatieregeling in het basis- en secundair onderwijs, moet de schoolraad om de vier jaar opnieuw worden samengesteld. Dit betekent dat de mandaten van de huidige schoolraad eindigen op 31 maart 2009 en per 1 april 2009 voor een periode van vier jaar een nieuwe schoolraad moet worden
samengesteld. De geleding personeel bestaat uit leden rechtstreeks verkozen door en uit de gesubsidieerde personeelsleden die effectief tewerkgesteld zijn in de school, met uitzondering van de
directie. De inrichtende macht moet het verkiezingsreglement geleding personeel vaststellen en de verkiezingen organiseren. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het verkiezingsreglement voor de geleding personeel van de schoolraad goed te keuren. _ MET ALGEMENE STEMMEN
017 Speelpleinwerking krokusvakantie 2009 – goedkeuring
Het concept voor de speelpleinwerking tijdens de krokusvakantie 2009, waaronder de periode, de locaties, de deelnameprijzen en de vergoedingen van de begeleiders wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. _ MET 22 STEMMEN VOOR  EN 4 STEMMEN TEGEN
018 Princiepsbeslissing vorming opvanggezinnen dienstjaar 2009 – goedkeuring
De gemeenteraad keurt jaarlijks het principe goed voor de vorming van de onthaalouders. De vorming bestaat uit minstens 4 vormingsmomenten. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de praktische organisatie en de afsluiting van de overeenkomst met de bevoegde vormingsinstanties. _ MET ALGEMENE STEMMEN
019 Noodhulp Haïti – goedkeuring.
De orkaan die door Haïti heeft geraasd, heeft vele dorpen getroffen. De meerderheid van de huizen is totaal verwoest. Uit verscheidene landen zijn hulpgoederen voor de slachtoffers en hulpverleners aangekomen. Het college van burgemeester en schepenen heeft zich, na gunstig advies van de
gemeentelijke werkgroep voor Ontwikkelingssamenwerking, in haar zitting van 13 oktober 2008 principieel akkoord verklaard met het uitbetalen van € 2.500 noodhulp. Kan de gemeenteraad akkoord gaan met het uitbetalen van deze noodhulp. Dit bedrag wordt gestort op het rekeningnummer van het Rode Kruis. _ MET ALGEMENE STEMMEN
020 Noodhulp Oost-Congo – goedkeuring.
De oorlog die in Oost-Congo woedt heeft reeds vele slachtoffers gemaakt. Vele onschuldige mensen, waaronder vele kinderen, leven in tentenkampen . Het college van burgemeester en schepenen heeft zich in haar zitting van 17 november 2008, na positief advies van de gemeentelijke werkgroep voor Ontwikkelingssamenwerking, akkoord verklaard met het uitbetalen van € 2.500 als noodhulp. Kan de gemeenteraad akkoord gaan met het uitbetalen van deze noodhulp. Dit bedrag wordt gestort op het rekeningnummer van het Rode Kruis. _ MET ALGEMENE STEMMEN
021 Voorlopig standpunt met betrekking tot het dossier BHV (agendapunt ingediend
door de burgemeester)- goedkeuring.
De Conferentie van de Burgemeesters van Halle-Vilvoorde zal in haar eerstvolgende vergadering in februari met betrekking tot het dossier BHV een gemeenschappelijke zienswijze en standpunt proberen uit te werken. In afwachting dat dit gemeenschappelijk standpunt ons medegedeeld wordt, wordt aan de gemeenteraad voorgesteld deze tekst goed te keuren. _ MET 17 STEMMEN VOOR en 5 STEMMEN
022 Resolutie betreffende splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde en de uitvoering van het arrest van het grondwettelijk hof (agendapunt ingediend door de fractie Vlaams Belang)
Gezien de recente politieke ontwikkelingen op nationaal niveau, de verschillende uitspraken in de pers van leden van de meerderheidspartijen en de houding van de Franstalige politici in en buiten de Rand over een mogelijke staatshervorming, stellen wij graag onderstaande resolutie voor. Gezien het feit dat Sint-Pieters-Leeuw ook tijdens de vorige verkiezingen en consequente houding aannam door zelf de organisatie van de verkiezingen weigerde uit te voeren (omdat dit toen al in strijd was met het arrest van het Grondwettelijk Hof). Gezien ook het feit dat onderstaande resolutie integraal werd ingediend door burgemeester De Waele uit Lennik en goedgekeurd door diens gemeenteraad.
_ MET ALGEMENE STEMMEN WORDT BESLIST HET AGENDAPUNT OP VOORSTEL VAN RAADSLID EDDY LONGEVAL (VLAAMS BELANG-FRACTIE) IN TE TREKKEN.
023 Politie – Begrotingsrekening 2007 en de balans, resultatenrekening en toelichting dienstjaar 2007 van de politiezone – goedkeuring.
De rekening 2007 sluit voor de gewone dienst met een negatief resultaat van -69.916,43. In deze rekening is ook het resultaat van de rekening 2006 (452.445,24 €) mee opgenomen. De uitgaven van de gewone dienst bevatten in eigen dienstjaar voor
Personeel: 3.520.565,85 €
Werkingsuitgaven: 843.923,28 €
Overdrachten: 18.061,63 €
Schuld: 0,00 €
In eigen dienstjaar is er voor 243.408,02 € aan ongebruikte kredieten.
Van de overgedragen kredieten van 2006 naar 2007 (25.092,05 €) werd 70,59 € ongebruikt en 19.283,60 € terug overgedragen naar 2008.
Bij de ontvangsten is de verdeling als volgt:
Prestaties: 31.326,30 €
Overdrachten: 3.802,951,73 € waarvan 2.089.747,10 € gemeentelijke toelage
Schuld: 14.101,31 €
In eigen dienstjaar werd er 57.072,53 € meer ontvangen dan begroot.
Het negatieve resultaat zal verwerkt worden in de eerste begrotingswijziging van zowel de politie als van de gemeente.
In de buitengewone dienst werd van de kredieten van 70.150,00 € voor 28.328,93 € aangewend.
_ MET ALGEMENE STEMMEN
024 Politie – ICT – Servers – goedkeuring eigendomsoverdracht.
Eind 2007 werd er door de federale politie, dienst telematica een radioscopie van onze zone uitgevoerd. Hierbij werd vastgesteld dat er verscheidene servers dienden vervangen te worden. Door de politiezone werd reeds overgegaan tot de aankoop van deze nieuwe servers. Nu blijkt dat door de omschakeling van ISLP naar een Uniek Informatica Platform twee van deze servers niet meer kunnen gebruikt worden zoals voorzien. Er werd echter een oplossing gezocht. Hierdoor zal deze server binnen de politiezone toch gebruikt worden, maar met een ander doel, de andere server zal doorgeschoven worden naar de politiezone Halle. Om alle politiezones gelijk te schakelen wordt gevraagd om de eigendomsrechten van deze servers over te dragen aan de federale politie. De politiezone zal dan vergoed worden via het boetefonds van de federale politie voor beide servers.
Gaat de gemeenteraad akkoord om beide servers over te dragen aan de federale politie tegen de aankoopprijs zoals wij hebben betaald? _ MET ALGEMENE STEMMEN
025 Politie – Onbruikbaar materiaal politiezone – goedkeuring.
Binnen de politiezone zijn er twee voertuigen die onbruikbaar is (zie ontwerp raadsbeslissing). Gaat de gemeenteraad akkoord met het gevraagde gevolg? _ MET ALGEMENE STEMMEN
026 Politie – Zonaal Veiligheidsplan 2009 – 2012 – goedkeuring door de Minister van Binnenlandse Zaken en Minister van Justitie – kennisgeving.
Het Zonaal Veiligheidsplan 2009 – 2012, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25.09.2008, werd goedgekeurd door de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Justitie. _ KENNISGENOMEN
027 Website “rechtenverkenner” – goedkeuring (bijkomend agendapunt ingediend door raadslid K.Vereeken)
Vaak weten burgers – mede door het uitgebreide aanbod, de onoverzichtelijke en de snel wijzigende regelgeving – niet op welke sociale voordelen en tegemoetkomingen zij recht hebben. Ook voor medewerkers van de Sociale Huizen en andere welzijnsvoorzieningen is het een onmogelijke taak om van alle wijzigingen op de hoogte te zijn en te blijven. Eén van de doelstellingen in het Lokaal Sociaal Beleidsplan is mensen wegwijs te maken in de verschillende structuren en wetgevingen en dit op een zo gebruiksvriendelijke en meest efficiënt mogelijke manier.. De “rechtenverkenner” is een website die de informatie over sociale voordelen en tegemoetkomingen op federaal, Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau bundelt. Je kan op deze website deze voordelen doorzoeken op thema, doelgroep of via persoonlijk profiel. De website is een handig instrument om antwoorden te vinden op diverse vragen. _ MET ALGEMENE STEMMEN
028 Kennisgeving aan de bevolking van het GAS-reglement (bijkomend agendapunt ingediend door de fractie Vlaams Belang)
Tijdens de gemeenteraadszitting van 11 december jl. keurde de gemeenteraad met algemene stemmen het reglement betreffende de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) goed. In de praktijk wil dit zeggen dat vanaf dat moment de inwoners van onze gemeente onderworpen zijn aan de bepalingen in het reglement (die trouwens meermaals werden besproken in de daarvoor bevoegde commissie). Omdat een GAS-reglement geschreven wordt op maat van een gemeente en haar inwoners en niet noodzakelijk identiek hetzelfde reglement is dat van toepassing is in een buurgemeente willen wij voorstellen om én via infoLeeuw én de webstekken van de gemeente en van de lokale politie het GAS-reglement ter kennisgeving mee te delen aan de bevolking van Sint-Pieters-
Leeuw. _ AKTENAME