Aanmaak voorbereidende lijst van gezworenen

Opmaken van de gemeentelijke lijst van gezworenen die kunnen worden aangewezen om te zetelen in een Assisenhof
2009-01-14-rechtbank-hamerDe burgemeester brengt haar medeburgers ter kennis dat zij op 19 januari 2009 om 15.15 uur in het gemeentehuis, met toepassing van de artikelen 218, 219 en 220 van het Gerechtelijk Wetboek, zal overgaan tot de loting van de kiezers die op de voorbereidende lijst van gezworenen zullen worden ingeschreven.

Zij zal worden bijgestaan door de schepenen:
Kathleen D’Herde;
Luc Van Ruysevelt.

De loting geschiedt in het openbaar.

Sint-Pieters-Leeuw, 14 januari 2009

Lieve Vanlinthout
burgemeester

De gemeente treedt op tegen milieuovertreder!

sluikstort Meerweg Ruisbroek
sluikstort Meerweg Ruisbroek

Lieve Vanlinthout, burgemeester Sint-Pieters-Leeuw:

De milieudienst van de gemeente volgt reeds enkele maanden de problematiek van het perceel in de Meerweg 69 in Sint-Pieters-Leeuw waar aanvankelijk slechts enkele autowrakken stonden. De laatste weken kwamen er echter een groot aantal wrakken bij (in totaal 43) waardoor de exploitant van het betrokken terrein vergunningsplichtig werd in het kader van de VLAREM-wetgeving. Vanaf dat ogenblik beschikte de verantwoordelijke uitbater uit het Brusselse niet over de nodige milieuvergunning voor deze bedrijvigheid en kwam alles in een stroomversnelling. De lokale politie en de milieuambtenaar stelden op vrijdag 9 januari 2009 proces-verbaal op. De bevoegde overheidsdiensten gingen daarna over tot de gerechtelijke verzegeling van het gebouw na kennisgeving van de milieuovertredingen aan de exploitant. Zij maakten afspraken met de uitbater voor het weghalen van de niet reglementair gestalde autowrakken. Hij kan voor de gewenste activiteit een milieuvergunningaanvraag klasse 2 bij de gemeente indienen. Het is het college van burgemeester en schepenen dat daar dan uitspraak moet over doen.

* Zie ook artikel 7 januari 2009 KLIK HIER.