Gemeenteraad 11 december 2008

2007-01-02_jvb-gemeenteraad.jpg
BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 11 DECEMBER 2008

001 OCMW – Aanvaarding ontslag van een lid van de raad voor maatschappelijk welzijn en voorzien in opvolging van rechtswege – kennisgeving.
Aanvaarding van het ontslag van mevrouw Natalie Moriau als lid van de raad voor maatschappelijk welzijn en voorzien in de opvolging van rechtswege door Hugo Wauters. _ KENNISGENOMEN
002 Budgetwijziging 1 dienstjaar 2008 van de kerkfabriek Sint Lutgardis – goedkeuring
Exploitatieontvangsten : 4.970,00 euro
Exploitatieuitgaven : 20.955,00 euro
Investeringsontvangsten : 20.000,00 euro
Investeringsuitgaven : 20.000,00 euro
Exploitatietoelage (gewone gemeentelijke toelage) 0,00 euro
Investeringstoelage (buitengewone gemeentelijke toelage) 20.000,00 euro
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de budgetwijziging 1 dienstjaar 2008 van de kerkfabriek Sint Lutgardis goed te keuren. _ MET ALGEMENE STEMMEN
003 Budgetwijziging 1 dienstjaar 2008 van de kerkfabriek Sint Pieter – goedkeuring
Exploitatieontvangsten : 22.970,00 euro
Exploitatieuitgaven : 27.890,00 euro
Investeringsontvangsten : 350.000,00 euro
Investeringsuitgaven : 350.000,00 euro
Exploitatietoelage (gewone gemeentelijke toelage) 0,00 euro
Investeringstoelage (buitengewone gemeentelijke toelage) 0,00 euro
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de budgetwijziging 1 dienstjaar 2008 van de kerkfabriek Sint Pieter goed te keuren.
_ MET ALGEMENE STEMMEN
004 Budgetwijziging 1 dienstjaar 2008 van de kerkfabriek Sint Stefaan – goedkeuring
Exploitatieontvangsten : 8.465,00 euro
Exploitatieuitgaven : 11.055,65 euro
Investeringsontvangsten : 8.069,16 euro
Investeringsuitgaven : 9.569,16 euro
Exploitatietoelage (gewone gemeentelijke toelage) 0,00 euro
Investeringstoelage (buitengewone gemeentelijke toelage) 0,00 euro
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de budgetwijziging 1 dienstjaar 2008 van de kerkfabriek Sint Stefaan goed te keuren.
_ MET ALGEMENE STEMMEN
005 Aanpassingswerken kruispunten Brusselbaan – aanvaarding eindafrekening.
Om het bestaande snelheidsregime af te dwingen en de fietspaden verkeersveiliger te maken werden de voornaamste kruispunten langs de Brusselbaan aangepast. Tevens werden in de omgeving van de kruispunten langs de Brusselbaan langse plantvakken met
haag aangelegd. Het totaal der werken sluit op een bedrag van € 398.170,81 inclusief herziening en btw. In het komende jaar zal dit bedrag worden verhoogd met de kosten van het onderhoud van de beplanting gedurende de waarborgperiode. Voor deze opdracht werden in 2006 kredieten voorzien op code nr 421 03 731 60 ten bedrage van € 450.000. De collegebeslissing van 24 november 2008 houdende goedkeuring van de eindafrekening wordt voor aanvaarding aan de gemeenteraad voorgelegd.
_ KENNISGENOMEN – AANVAARDING EINDAFREKENING MET ALGEMENE STEMMEN
006 Aanleg collector Vlezenbeek fase I ( nr 97.254)-goedkeuring nieuwe samenwerkingsovereenkomst.
In de loop van 1997 werd een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Aquafin om gezamenlijke werken uit te voeren in het kader van de aanleg van de collector Vlezenbeek fase I ( vanaf de Postweg ’t Verdiep via Domstraat naar het waterzuiveringsstation in de Eugene Ghysstraat). De wetgeving is inmiddels gewijzigd . Voor wat betreft de waterbeheersing heeft de gemeente een beheersovereenkomst afgesloten met Vivaqua. Al deze zaken maken een grondige aanpassing van hoger vernoemde samenwerkingsovereenkomst noodzakelijk. De voorwaarden van deze aangepaste samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente, Vivaqua en Aquafin , inclusief het addendum met de ontwerper Arcadis VDS, worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd evenals de machtiging aan het college om deze overeenkomst(en) af te sluiten. _ MET ALGEMENE STEMMEN
007 BPA Langveld – goedkeuring overdrachtsvoorwaarden deel afgeschafte buurtweg nr 44 aan familie Wauters.
In uitvoering van het BPA Langveld werd bij besluit van de deputatie van Vlaams – Brabant dd. 22/11/2007 een deel van de buurtweg nr 44 afgeschaft en verplaatst. De aangelanden hebben als eerste partij de mogelijkheid om de vrijgekomen grond in te
kopen. De gemeenteraad van 6 september 2007 bepaalde reeds dat deze grond kan verkocht worden tegen minimum de prijs bepaald in het schattingsverslag dd. 5 mei 2007 te verhogen met de wederbeleggingskosten. Voor de familie Wauters betekent dit dat zij een strook grond met een oppervlakte van 1 a 71ca kunnen kopen , aangeduid als lot 5 in het proces-verbaal van opmeting dd. 8/05/2007 van de heer Jos Van Limberghen, Gezworen Landmeter- Expert, tegen de prijs van € 21.525 incl wederbeleggingskosten. Deze en aanvullende voorwaarden zijn opgenomen in de modelakte dewelke ter goedkeuring aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. _ MET ALGEMENE STEMMEN
008 IWVB – vernieuwen waterleidingsnet (deel) in de Hendrik Consciencestraat – goedkeuring offerte.
Alvorens de voetpaden te vernieuwen dient de oude gietijzeren waterleiding vernieuwd te worden. Overeenkomstig de offerte dd. 04/07/2008 west 1000130314 van de Intercommunale IWVB bedragen de kosten voor deze fase € 38.471,02 btw 6% incl waarvan volgens haar schrijven van 11.09.2008:
-rendabel: € 11.617,09 te financieren door de gemeente en waarop C-aandelen worden aangevraagd;
-niet rendabel: € 26.853,93 te financieren door de gemeente ( zonder recht op aandelen).
De uitvoering van de geplande werken gebeurt volgens plan L.PW.01/311.116.
De financiering gebeurt met de kredieten voorzien op de begroting 2008 ( incl BW1)onder code nr 874 08 735 52 voor een bedrag van € 965.000 .
De offerte van IWVB, alsmede de financieringswijze en het uitvoeringsplan worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. _ MET ALGEMENE STEMMEN
009 IWVB – vernieuwen waterleidingsnet in de Jose Mehaudenstraat – goedkeuring offerte.
Eerder werd reeds beslist om het elektriciteitsnet ondergronds te brengen in het kader van soortgelijke werken in de Jan Vanderstraetenstraat. Met het oog op het vernieuwen van de voetpaden in de Jose Mehaudenstraat dient de grotendeels oude gietijzeren waterleiding vernieuwd te worden. Overeenkomstig de offerte dd. 03/07/2008 west 1000130315 van de Intercommunale IWVB bedragen de kosten voor deze fase € 112.371,11 btw 6% incl waarvan volgens haar schrijven van 11.09.2008:
-rendabel: € 38.528,99 te financieren door de gemeente en waarop C-aandelen worden aangevraagd;
-niet rendabel: € 73.842,12 te financieren door de gemeente ( zonder recht op aandelen). De uitvoering van de geplande werken gebeurt volgens plan L.PW.01/311.115. De financiering gebeurt met de kredieten voorzien op de begroting 2008 ( incl BW1)onder
code nr 874 08 735 52 voor een bedrag van € 965.000 . De offerte van IWVB, alsmede de financieringswijze en het uitvoeringsplan worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. _ MET ALGEMENE STEMMEN
010 IWVB – vernieuwen waterleidingsnet in de Petrus Basteleusstraat – goedkeuring offerte.
Alvorens de voetpaden te vernieuwen dient de oude gietijzeren waterleiding vernieuwd te worden. Overeenkomstig de offerte dd. 29/07/2008 west 1000130194 van de Intercommunale IWVB bedragen de kosten voor deze fase € 388.740,95 btw 6% incl waarvan volgens haar schrijven van 30.09.2008:
-rendabel: € 144.057,41 te financieren door de gemeente en waarop C-aandelen worden aangevraagd;
-niet rendabel: € 244.683,54 te financieren door de gemeente (zonder recht op aandelen).
De uitvoering van de geplande werken gebeurt volgens plan L.PW.01/311.114.
De financiering gebeurt met de kredieten voorzien op de begroting 2008 (incl BW1)onder code nr 874 08 735 52 voor een bedrag van € 965.000 .
De offerte van IWVB, alsmede de financieringswijze en het uitvoeringsplan worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. _ MET ALGEMENE STEMMEN
011 IWVB- uitbreiding waterleidingsnet Rattendaal, Puttenberg, Callenberg, Breemputgoedkeuring offerte en financiering.

Om voornoemde regio te voorzien van leidingswater is een uitbreiding van het net noodzakelijk.
Overeenkomstig de offerte west 1000089070 van de waterdienst bedragen de kosten € 233.890,82 -btw 6% inbegrepen.De uitvoering gebeurt volgens ontwerpplan L.PW.01/311.113. .Deze werken worden als niet- rendabel beschouwd ,te financieren door de gemeente. Hiervoor zijn kredieten voorzien op de begroting 2008 (inclusief BW1) onder code nr 874 01
732 52 ten bedrage van € 300.000. De offerte met het ontwerpplan en de financieringswijze worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. _ MET ALGEMENE STEMMEN
012 Uitvoeren van (labo-) proeven op de buurtwegen dienstjaar 2009 – machtiging verlenging overeenkomst – goedkeuring
De gemeenteraad van 30 november 2006 voorziet in een mogelijke verlenging van de opdracht voor het dienstjaar 2008 ( gemeenteraad van 31/01/2008) en eventueel ook voor het dienstjaar 2009 en waarvoor een overeenkomst met het labo GMA uit Zelzate werd afgesloten door het college in zitting van 29 januari 2007. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om machtiging te verlenen aan het college om voornoemde overeenkomst te verlengen voor het dienstjaar 2009. Kredieten worden voorzien op de posten van de desbetreffende werken. _ MET ALGEMENE STEMMEN
013 Uitvoeren van milieuhygiënische bodemonderzoeken dienstjaar 2009 – machtiging verlenging overeenkomst – goedkeuring.
De gemeenteraad van 6 december 2007 voorziet in een mogelijke verlenging van de opdracht voor de dienstjaren 2009 en 2010 en waarvoor een overeenkomst met de bodemdeskundige dienst Libost-Group nv te Hasselt werd afgesloten door het college in
zitting van 4 februari 2008. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om machtiging te verlenen aan het college om voornoemde overeenkomst te verlengen voor het dienstjaar 2009. Kredieten worden voorzien op de posten van de desbetreffende werken.
_ MET ALGEMENE STEMMEN
014 Uitvoeren onderhoudsweken buurtwegen dienstjaar 2009 – verlenging overeenkomst.
In zitting van 19 oktober 2006 keurde de gemeenteraad de lastvoorwaarden goed tot het uitvoeren van de opdracht tijdens het dienstjaar 2007 met de mogelijkheid om de overeenkomst te verlengen voor de dienstjaren 2008 ( gemeenteraad van 31/01/2008)en
2009. Deze overeenkomst met de aannemer VMB (Verrebroek) werd door het college van 29
januari 2007 goedgekeurd. Op de begroting van 2009 worden kredieten voorzien op code nr 421 02 735 60 ten bedrage van € 150.000 (lening). Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het college machtiging te verlenen om voormelde overeenkomst te verlengen voor huidig dienstjaar. _ MET ALGEMENE STEMMEN
015 Verbeteren Pelikaanberg – samenwerkingsovereenkomst – goedkeuring voorwaarden.
De gemeenteraad van Pepingen dd 5 juli 2007 en de gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw dd 6 september 2007 beslisten om gezamelijke werken uit te voeren aan de Lenniksesteenweg / Pelikaanberg. Mede gelet op het financieel aspect van deze zaak dient een samenwerkingsovereenkomst te worden afgesloten tussen de betrokken partijen zijnde gemeentebestuur Pepingen,
gemeentebestuur Sint-Pieters-leeuw en Vivaqua. De voorwaarden van deze samenwerkingsovereenkomst worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. _ MET ALGEMENE STEMMEN
016 Verkaveling Pachthofstraat te 1601 Ruisbroek – goedkeuring modelakte overdracht infrastructuur.
De verkavelingsvergunning werd afgeleverd door het college in zitting van 17.12.2001. De raad keurde op 25 april 2002 de wegenis- en rioleringswerken goed. De definitieve oplevering vond plaats op 17.11.2006. Om reden van openbaar nut wordt de infrastructuur na de definitieve oplevering gratis aan de gemeente overgedragen . Dit gebeurt op basis van de modelakte en het opmetingsplan waarop in gele kleur de infrastructuur van de wegenis , riolering en groenaanleg wordt aangeduid ( 2425,77 m2). Het dossier wordt aan de gemeenteraad voorgelegd teneinde de infrastructuur van de verkaveling op te nemen in het openbaar domein bij middel van de goed te keuren modelakte. _ MET ALGEMENE STEMMEN
017 Wijk Impeleer- uitbreiding infrastructuur- principiële goedkeuring gemeentetussenkomst.
Ingevolge de komende uitbreiding van de wijk Impeleer met een reeks van sociale huur- en koopwoningen worden de hiermede gepaard gaande infrastructuurwerken ( parkings, groenaanleg, wandelpaden, riolering,…) voorlopig geraamd op ongeveer € 726.000 btw incl. In haar schrijven van 9 september 2008 verzoekt de Gewestelijke Maatschappij voor de Volkshuisvesting aan de gemeente om 20% van de infrastructuurkosten, zijnde het niet gesubsidieerde gedeelte en voorlopig geraamd op ongeveer € 155.000 herziening en btw incl, voor haar rekening te nemen. Na de uitvoering van de werken wordt de volledige infrastructuur ( gratis) door de gemeente overgenomen om opgenomen te worden in het openbaar domein. In functie van de vooruitgang van het dossier wordt het gemeentelijk aandeel op de begroting van 2009 ( via begrotingswijziging) of 2010 voorzien. De financiële regeling van het niet subsidieerbare gedeelte van de infrastructuurkosten wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. _ MET ALGEMENE STEMMEN
018 Huisvestingsproject Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting – Onteigening
woningen Kerkstraat 32 en Kerkstraat 38/40 – Principiële goedkeuring. Het huisvestingsproject van de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting in het centrum van Ruisbroek voorziet in de realisatie van 30 woongelegenheden, 8 carports en 18 parkeerplaatsen, dit in uitvoering van het BPA ‘Ruisbroek Centrum’, goedgekeurd bij M.B. dd 4 september 2006. Voor de realisatie van dit project moeten nog enkele bestaande woningen, waarvoor geen aankoop bij minnelijk schikking kon gerealiseerd worden door de huisvestingsmaatschappij, onteigend worden met de gemeente als onteigenende instantie. Het Aankoopcomité Brussel 2 van de Federale overheidsdienst Financiën heeft de woningen Kerkstraat 32 en Kerkstraat 38/40 respectievelijk geschat op 197.000,00 EUR en 210.000,00 EUR. De Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting heeft een intentieverklaring inzake
belofte tot heraankoop van de woningen en herhuisvesting voor de bestaande bewoners overgemaakt.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de onteigening van de woningen Kerkstraat 32 en Kerkstraat 38/40 principieel goed te keuren en het aankoopcomité Brussel 2 hiermee te gelasten. De kredieten en inkomsten worden voorzien op de eerstvolgende begrotingswijziging. _ MET ALGEMENE STEMMEN
019 Aanvullend verkeersreglement aanleg rotonde N6 Brussel-Bergen / Lotstraat – goedkeuring.
Naar aanleiding van de aanleg van een rotonde ter hoogte van het kruispunt N6 Brussel- Bergen / Lotstraat zal de Vlaamse overheid een ministerieel besluit opstellen houdende een aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer. Het Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant verzoekt ons het ontwerp van aanvullend reglement aan de gemeenteraad voor te leggen en hieromtrent een beslissing te nemen.
Voorstel dienst: akkoord met ontwerp aanvullend reglement met de aanvulling het snelheidsregime naar de rotonde toe naar 70km/u terug te brengen. _ MET ALGEMENE STEMMEN
020 Afvalbeleid arrondissement Halle-Vilvoorde – oprichting werkgroep – goedkeuring.
Oprichten van een werkgroep teneinde uitvoering te geven aan het gemeentelijk afvalbeleid en de meest efficiënte samenwerkingsvorm tussen de gemeenten in het arrondissement Halle-Vilvoorde en Tervuren voor te bereiden. Gaat de gemeenteraad principieel akkoord om een werkgroep op te richten om de best mogelijke samenwerkingsvorm te onderzoeken?
_ MET ALGEMENE STEMMEN
021 Subsidiereglement hemelwaterinstallaties – wijziging – goedkeuring.
Wijziging subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties:
– er wordt geen subsidie meer uitgekeerd voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie bij nieuwbouwwoningen wanneer er volgens de Provinciale verordening een verplichting is om een hemelwaterinstallatie aan te leggen;
– de gemeente keert een subsidie uit van 500 euro en recupereert 250 euro via de samenwerkingsovereenkomst. Vroeger betaalde de gemeente 250 euro subsidie, gaf het dossier door aan het Vlaams-Gewest, deze betaalde op hun beurt 250 euro aan de gemeente en de gemeente diende het bedrag door te storten aan de aanvrager.
Akkoord met de aanpassingen aan het subsidiereglement. _ MET ALGEMENE STEMMEN
022 Verlenging aanstelling uitoefening hogere functie van waarnemend gemeentesecretaris – goedkeuring.
Voorstel tot verlenging van de aanstelling van mevrouw Marina Bosmans als waarnemend gemeentesecretaris vanaf 14 oktober 2008 tot en met aanstelling gemeentesecretaris. _ MET ALGEMENE STEMMEN
023 Nieuwe rechtspositieregeling gemeentepersoneel per 1 januari 2009 – goedkeuring.
In uitvoering van artikel 116,§1 gemeentedecreet bevat het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 de minimale rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel. De gemeenteraden hebben tot 1 januari 2009 de tijd om voor het gemeentepersoneel rekeninghoudend met de dwingende bepalingen van het uitvoeringsbesluit, de rechtspositieregeling vast te stellen. De rechtspositieregeling bevat voor het gemeentepersoneel bepalingen betreffende de loopbanen, opdrachthouderschap en de waarneming van een hogere functie, de ambtshalve herplaatsing, het verlies van de hoedanigheid van statutair personeelslid en de definitieve ambtsneerlegging, het salaris, de toelagen, vergoedingen en sociale voordelen, verloven en afwezigheden en slotbepalingen. Het ontwerp rechtspositieregeling werd op het bijzonder overleg- en onderhandelingscomité op 28 november 2008 besproken en er werd een protocol van akkoord afgesloten. Op 2 december 2008 werd aan de raadscommissie personeelsbeleid, administratieve en bestuurlijke organisatie een toelichting gegeven. Aangezien deze rechtspositieregeling eveneens van toepassing is op de gemeenschappelijke graden OCMW-personeel, werd het ontwerp van rechtspositieregeling voor advies aan de OCMW-raad voorgelegd. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de nieuwe rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel van toepassing vanaf 1 januari 2009 volgens voorgesteld ontwerp vast te stellen.
_ MET 22 STEMMEN VOOR en 6 ONTHOUDINGEN
024 Impulsbeleid Sport 2009-2013 – goedkeuring
Eind 2007 werd het Sportbeleidsplan door de gemeenteraad goedgekeurd. Hoofdstuk 5 van dit plan gaat over het Impulsbeleid. Daar de uitvoeringsbesluiten van dit Impulsbeleid pas midden 2008 werden goedgekeurd, vraagt de Vlaamse Regering om dit plan, weliswaar aangepast aan de uitvoeringsbesluiten, opnieuw in te dienen. Keurt de gemeenteraad het vernieuwde plan, dat reeds positief is geadviseerd door de sportraad, goed ?
_ MET 22 STEMMEN VOOR en 6 STEMMEN TEGEN
025 Reglement voor erkenning van gemeentelijke sportverenigingen – goedkeuring
Het reglement voor erkenning van sportverenigingen moet in overeenstemming worden gebracht met het Sportbeleidsplan 2008- 2013. Aan de gemeenteraad wordt het nieuwe reglement ter goedkeuring voorgelegd.
_ MET 22 STEMMEN VOOR en 6 STEMMEN TEGEN
026 Reglement voor betoelaging van erkende gemeentelijke sportverenigingen – goedkeuring
Het reglement voor betoelaging van verenigingen dient in overeenstemming te worden gebracht met het Sportbeleidsplan 2008 -2013. Aan de gemeenteraad wordt de goedkeuring hierover gevraagd.
_ MET 22 STEMMEN VOOR en 6 STEMMEN TEGEN
027 Reglement voor betoelaging van uitzonderlijke activiteiten georganiseerd door erkende gemeentelijke sportverenigingen – goedkeuring
Omwille van het nieuwe sportbeleidsplan diende het reglement voor betoelaging vernieuwd te worden. De subsidie voor uitzonderlijke activiteiten diende in een apart reglement opgenomen te worden omdat er anders eventuele problemen zouden kunnen zijn in verband met het voldoen aan de door het decreet vooropgestelde voorwaarde dat het geheel van het reglement voor minimaal 50% dient gebaseerd te zijn op kwalitatieve criteria. _ MET 22 STEMMEN VOOR en 6 STEMMEN TEGEN
028 Afwijking erkenning -en betoelagingsreglement – goedkeuring
De duikclub ‘De Watertrollen & duivels vzw’vraagt een afwijking aan van het subsidiereglement om zo hun subsidies te kunnen behouden. Momenteel is 59 % van hun leden inwoner van Sint-Pieters-Leeuw, daar waar dit volgens het reglement 60% zou moeten
zijn. De duikclub vraagt deze afwijking aan omdat zij de enige Nederlandstalige duikclub in Vlaams-Brabant is met een jeugdafdeling. Hierdoor komt het dat een groot aantal leden niet woonachtig is in onze gemeente. Gaat de gemeenteraad akkoord om deze afwijking toe te staan, waardoor de duikclub hun subsidies kan ontvangen ?
_ MET 22 STEMMEN VOOR en 6 STEMMEN TEGEN
029 Sensibiliserings- & preventiecampagne lawaaislechthorendheid (punt ingediend door raadslid Koen Vereeken) – goedkeuring.
Lawaai komt in de huidige samenleving zo frequent voor dat het de aanleiding is van een steeds meer toenemende klacht: “lawaaislechthorendheid”. Tien procent van onze bevolking heeft een gehoorprobleem. Steeds meer deskundigen waarschuwen voor het gevaar bij jongeren. Door actief deel te nemen aan het vrijetijdsleven (bioscoop discotheek, concerten,…) en de technologische vooruitgang (pc, discman, mp3-speler, iPod,…) worden jongeren steeds vroeger blootgesteld aan steeds meer decibels. Een kwart van de jongeren tussen 6 en 18 jaar zou reeds aan gehoorschade lijden. Preventie is dus nodig.
_ MET ALGEMENE STEMMEN mits aanpassing leeftijdsgroep bij art. 1 – van 10 tot 12-jarigen naar 6- tot 12 jarigen (mondeling amendement raadslid Eddy Longeval)
030 Politie – mobiliteit 2008/03 – vacantverklaring openstaande betrekkingen – goedkeuring.
In onze politiezone is er 1 openstaande betrekking van inspecteur afdeling eerste lijn. Er is ook nog een openstaande betrekking 1 HINP operationeel wachtofficier. Gaat de gemeenteraad akkoord om deze openstaande betrekkingen vacant te verklaren
via mobiliteitsronde 2008/03? _ MET ALGEMENE STEMMEN
031 Politie – Vaststelling loonschaal klasse 2 van de functie adviseur organisatieontwikkeling en optimale bedrijfsvoering – goedkeuring.
Gelet op het aangepast statuut van de Calogs, dienen de Calogs niveau A ingeschakeld te worden volgens een functieweging voorzien bij KB. Gaat de gemeenteraad akkoord dat de functie van adviseur organisatieontwikkeling en optimale bedrijfsvoering wordt ingeschaald in weging 2? _ MET ALGEMENE STEMMEN
032 Politie – Reglement Gemeentelijke Administratieve Sancties – goedkeuring.
Op 15/01/08 en 27/05/08 werd een ontwerpreglement gemeentelijke administratieve sancties ontwikkeld en besproken in de raadscommissie veiligheid. Het reglement Gemeentelijke Administratieve Sancties laat de gemeente toe meer armslag te bieden bij het afdwingbaar maken van de plaatselijke politiereglementen en sneller te reageren op (overlast)problemen van lokale aard.
Wordt het reglement Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS/01/2008) aangenomen door de gemeenteraad? _ MET ALGEMENE STEMMEN
033 Politie – Onbruikbaar materiaal politiezone – goedkeuring.
Binnen de politiezone is er verscheiden materiaal dat onbruikbaar is (zie ontwerp raadsbeslissing). Gaat de gemeenteraad akkoord met het gevraagde gevolg? _ MET ALGEMENE STEMMEN
034 Sectoraal akkoord 2008-2013 – verhoging eindejaarstoelage – goedkeuring.
Op 19 november 2008 sloten de werkgeversorganisaties – de VVSG en de VVP – een akkoord met de Vlaamse overheid en met één vakbondsorganisatie, de ACV-OD, voor de periode 2008-2013. Het akkoord voorziet onder meer in een verhoging van de eindejaarstoelage met 250 euro. Voor de niveaus E, D en C gaat die verhoging in 2008 in, voor de andere personeelsleden
(niveaus B en A en de decretale graden) in 2009. Vanaf 2010 komt er telkens 100 euro per jaar bij maar de toelage mag nooit meer bedragen dan een volledige 13de maand. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de verhoging van de
eindejaarstoelage als volgt:
– verhoging van het forfaitair gedeelte de eindejaarstoelage met 250 euro voor de niveaus E, D en C in 2008
– verhoging van het forfaitair gedeelte de eindejaarstoelage met 250 euro voor de niveaus B en A en de decretale graden in 2009
– vanaf 2010 van het forfaitair gedeelte verhoging met telkens 100 euro per jaar voor
alle niveaus zonder dat de eindejaarstoelage meer mag bedragen dan een volledige 13de maand.
Huidige beslissing geldt als bijlage bij het geldelijk statuut gemeentepersoneel vastgesteld door de raad in zitting van 30 augustus 2001 en latere wijzigingen en de nieuwe rechtspositieregeling vastgesteld door huidige gemeenteraad.
De kredieten voor de uitvoering van dit dossier zullen worden voorzien bij BW1 2009, dienstjaar 2009 en vorige dienstjaren.
_ MET ALGEMENE STEMMEN
035 Betrekking gemeentesecretaris – eedaflegging.
De gemeentesecretaris in tijdelijk verband aangesteld door de gemeenteraad van 4 december 2008 is tot eedaflegging in openbare vergadering van de gemeenteraad gehouden.
In handen van de voorzitter van de gemeenteraad moet hij de volgende eed afleggen: “Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen.” Van deze eedaflegging wordt proces-verbaal opgesteld. _ AKTENAME

Sint-Pieters-Leeuw, 23 december 2008
In opdracht:
De gemeentesecretaris, wnd. De voorzitter,
Marina Bosmans Lieve Vanlinthout

In 2009 Mammacafé in Sint-Pieters-Leeuw

logo_mammacafeNa Gooik krijgt Sint-Pieters-Leeuw als tweede gemeente in het Pajottenland een Mammacafé.  Deze groep start aanvankelijk met een maandelijks bijeenkomt elke 4e donderdag vanaf 22 januari 2009.
Iedereen welkom.
Vanwege,
Astrid, Marianne, Sonja en Sonia

.
Ben je zwanger en heb je interesse in borstvoeding?
Heb je behoefte aan een babbel met moeders uit je buurt?
Geef je borstvoeding en wil je andere moeders leren kennen?
Wil je antwoord op borstvoedingsvragen?
Lukt het allemaal niet zo goed?
Lukte het de vorige keer niet en heb je nu twijfels?
Wil je zelf andere moeders die borstvoeding geven ondersteunen?
Heb je praktische vragen over werkhervatting in combinatie met moederschap of borstvoeding?

 
Kom dan naar het Mammacafé en breng gerust je oudere kinderen, partner, moeder en vriendinnen mee.

In deze moedergroep maken we tijd voor jouw verhaal en jouw vragen.
We delen ervaringen en gaan, indien nodig, samen met jou op zoek naar hulp.

Wij voorzien een leuke zithoek, veilige speelruimte, luierkussen, slangenkussen en een uitgebreide informatietafel.

Tussen 10.00 en 12.00 uur is er vrije toegang in het Mammacafé,
dat doorgaat iedere vierde donderdag van de maand.
In januari starten we! Op 22 januari 2009!
Sportcentrum A.J. Braillard – Wandelingstraat 54 – Ruisbroek

Meer info:054/32 05 88  http://www.mammacafe.be & http://mammacafe.blogspot.com/

agenda: Sylvesterconcert met solist Rony Verbiest

st-cecilia ronny
Prestigieus eindejaarsconcert met een heel goede solist op accordeon en bandoneon: Rony Verbiest. Thema: van de Argentijse tango naar de Franse accordeon.

Op zondag 28 december 2008  om 16 uur in het RVT Sint-Antonius, Jules Sermonstraat 17 te  Sint-Pieters-Leeuw

Prijs: € 5,00 (VVK) – € 7,00 (Kassa)

Organisatie: Koninklijke Muziekvereniging Sint-Cecilia
www.cecilialeeuw.centerall.com

sacjacking op Bergensesteenweg

politieAnderlecht / Sint-Pieters-Leeuw: -De politie van de zone Brussel Zuid hebben maandag een minderjarige dader van een sacjacking kunnen oppakken. De sacjacking vond plaats op de Bergensesteenweg. Een politiepatrouille in burger zag hoe twee jongeren een auto benaderden die voor een rood verkeerslicht stond en hoe één van de jongeren de rechterachterruit van de wagen insloeg. Vervolgens griste de jongeman een handtas uit de wagen en ging er met zijn kompaan vandoor.
De twee jongeren gingen lopend op de vlucht maar vertraagden na korte tijd al tot wandelsnelheid. Onbezorgd doorzochten ze op straat de handtas en wierpen alle zaken weg die hen niet interesseerden. De agenten in burger volgden hen op de voet en vroegen ondertussen versterking van geüniformeerde collega’s.
Toen die ter plaatse kwamen, zetten de twee jongeren het opnieuw op een lopen. Een van de twee jongeren kon uiteindelijk met grote moeite opgepakt worden. De agenten in burger herkenden de zestienjarige jongeman als de dader van de sacjacking maar zelf ontkent de jongen alles.