Gemeenteraad 4 december 2008

BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 4 DECEMBER 2008

001 Verslag gemeenteraad 06.11.2008 – goedkeuring.
Het verslag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad en ligt ter inzage op
het gemeentesecretariaat.
_ MET ALGEMENE STEMMEN
002 Belasting op het ophalen van huisvuil – dienstjaar 2009 – goedkeuring.
_ MET 17 STEMMEN VOOR EN 12 STEMMEN TEGEN
003 Belasting op huisvuilzakken – dienstjaar 2009 – goedkeuring.
_ MET 18 STEMMEN VOOR EN 11 STEMMEN TEGEN
004 Aanvullende belasting op de personenbelasting – dienstjaar 2009 – goedkeuring.
_ MET 17 STEMMEN VOOR EN 12 STEMMEN TEGEN
005 Opcentiemen leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen – dienstjaar
2009 – goedkeuring.

_ MET 17 STEMMEN VOOR EN 7 STEMMEN TEGEN
006 Opcentiemen op de onroerende voorheffing – dienstjaar 2009 – goedkeuring.
_ MET 16 STEMMEN VOOR EN 7 STEMMEN TEGEN
007 Bijkomende aanvraag – toelage aan instellingen voor gehandicapten 2008 –
goedkeuring.

Bijkomende aanvraag van Ortho-agogisch Centrum Broeder Ebergiste tot het bekomen van
een toelage voor de opname van 1 gehandicapte persoon. Gelet op art. 42 van het nieuwe gemeentedecreet. Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van 6 november de lijst met aanvragen van 2008 heeft goedgekeurd. Overwegende dat de aanvragen tot 31 december 2008 mogen ingediend worden. De berekeningswijze van deze toelage voor 2008 zoals vastgesteld in de bijlage van de
begroting 2008 bedraagt 125,- euro per opgenomen inwoner voor beschutte Werkplaats
Pajottenland e.a. _ MET ALGEMENE STEMMEN
008 Aangepast gebruiksreglement polyvalente zaal Laekelinde – goedkeuring.
Wijziging van de gebruiksovereenkomst voor de polyvalente zaal in het jeugdcentrum
Laekelinde
Aanleiding voor de wijzigingen:
– Het dalende aantal fuiven wegens eerdere genomen beperkende maatregelen.
– De hoge huurprijs van de zaal en bijkomende kosten waardoor fuiven organiseren
verlieslatend werd.
– De grote vraag van particulieren naar een locatie voor de organisatie van
activiteiten.
Voornaamste wijzigingen
– De verdeling van weekendtarief in “activiteiten” en “fuiven”.
– Een billijke prijs voor de huur van de zaal zodat activiteiten organiseren in Laekelinde
aantrekkelijker wordt.
– Toelaten dat andere categorieën dan verenigingen (particulieren) fuiven
organiseren.
_ MET ALGEMENE STEMMEN
009 Jaarverslag 2007 – overzicht van de toestand van het bestuur en van de
gemeentezaken – goedkeuring.

_ MET 17 STEMMEN VOOR EN 7 STEMMEN TEGEN
010 Begroting 2009 vzw Gemeentelijk Cultureel Centrum Coloma – goedkeuring.
De begroting dienstjaar 2009 van de vzw Gemeentelijk Cultureel Centrum Coloma werd
door de algemene vergadering van de vzw op 30/10/2008 goedgekeurd en ter
kennisgeving voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen in zitting van
17/11/2008. Ze wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
_ MET ALGEMENE STEMMEN
011 Begroting 2009 vzw Gemeentelijke Culturele Infrastructuur – goedkeuring.
De begroting 2009 van de vzw Gemeentelijke Culturele Infrastructuur werd door de
algemene vergadering van de vzw goedgekeurd in zitting van 30/10/2008. Ze werd ter
kennisgeving voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen in zitting van
17/11/2008. Ze wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
_ MET ALGEMENE STEMMEN
012 Begroting 2009 vzw Gemeentelijke Sportcentra – goedkeuring.
De begroting 2009 van de vzw Gemeentelijke Sportcentra werd door de algemene
vergadering van de vzw goedgekeurd in zitting van 05.11.2008. Ze werd ter kennisgeving
voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen in zitting van 17.11.2008.
Ze wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
_ MET ALGEMENE STEMMEN
013 Goedkeuring door de gouverneur van de begrotingswijziging nr. 2 (gewone en
buitengewone dienst) – gemeente – dienstjaar 2008 – kennisname.

De heer gouverneur van Vlaams-Brabant deelt in zijn brief van 3 november 2008 mede dat
hij kennis heeft genomen van de begrotingswijziging nr. 2 (gewone en buitengewone dienst)
– jaar 2008 (gemeentebegroting) en hij geen reden ziet om schorsend op te treden.
_ KENNISGENOMEN
014 Politie – Goedkeuring door de provincie Vlaams-Brabant van de begrotingswijziging
nr. 1 (gewone en buitengewone dienst) politiezone – dienstjaar 2008 – kennisname.

De provincie Vlaams-Brabant zendt een eensluidend verklaard afschrift van het besluit van
23 oktober 2008 waarbij de begrotingswijziging nr. 2 (gewone en buitengewone dienst) van
de politiezone Sint-Pieters-Leeuw voor het dienstjaar 2008 wordt goedgekeurd.
_ KENNISGENOMEN
015 Politie – Begroting 2009 en toelichting van de politiezone – goedkeuring.
De politiebegroting en de toelichting bij de politiebegroting werden u samen met de
agenda van de financiële commissie overgemaakt.
_ MET ALGEMENE STEMMEN
016 Gemeentebegroting 2009 en bijlagen – goedkeuring.
De begroting, de bijlagen bij de begroting, het meerjarig financieel beleidsplan en de
beleidsnota en het syntheserapport werden u reeds overgemaakt.
Alle voornoemde documenten zullen bij dit agendapunt besproken worden.
_ MET 16 STEMMEN VOOR EN 7 STEMMEN TEGEN
017 Aankoop speeltoestellen en zitbanken gemeentelijke speeltereinen – vaststellen
voorwaarden en wijze van gunnen.

De beslissing houdende vaststellen voorwaarden en de wijze van gunnen voor de levering
van speeltoestellen en zitbanken ten behoeve van de gemeentelijke speelterreinen wordt
goedgekeurd en voorgelegd aan de gemeenteraad
Raming : € 30.000,00
Kredieten voorzien op de buitengewone begroting onder artikel 761/725/54
De opdracht wordt gegund bij onderhandelingsprocedure
_ MET ALGEMENE STEMMEN
018 Leveren van verkeersborden, toebehoren en straatmeubilair – goedkeuren bestek en
vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen.

Bij het herinrichten van straten en het vernieuwen en/of wijzigen van de bestaande
wegsignalisatie dient de gemeente jaarlijks nieuwe verkeersborden, wegsignalisatie en
toebehoren aan te kopen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het bijzonder bestek 2008-088 goed te keuren, de
voorwaarden vast te stellen en de wijze van gunnen te bepalen. Door de dienst wordt een
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voorgesteld.
Het geraamde bedrag van 9.000 € (btw incl.) kan gefinancierd worden met de kredieten
ingeschreven op de buitengewone begroting dienstjaar 2008 – code 423.741.52
_ MET ALGEMENE STEMMEN
019 Vaststelling van mandaat en aanduiding van effectief vertegenwoordiger van de
gemeente mbt de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering
van de opdrachthoudende vereniging I.W.V.B.
op dinsdag 16 december 2008.
Gelet op de oproepingsbrief d.d. 28 oktober 2008 met de agenda van de buitengewone
algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging I.W.V.B. op dinsdag 16
december 2008 die volgende agendapunten omvat:
1. te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie voor het volgend boekjaar 2009
2. mededelingen
De gemeenteraad dient over te gaan tot de aanduiding van een effectief
vertegenwoordiger van de gemeente op bovenvermelde vergadering.
De afgevaardigde van de gemeente op de algemene vergadering van de
opdrachthoudende vereniging I.W.V.B. W d.d. 16 december 2008 wordt gemandateerd om
de agendapunten goed te keuren.
_MET ALGEMENE STEMMEN wordt het mandaat goedgekeurd.
020 Vaststelling van mandaat en aanduiding van plaatsvervangend vertegenwoordiger
van de gemeente mbt de agendapunten van de buitengewone algemene
vergadering van de opdrachthoudende vereniging I.W.V.B.
op dinsdag 16
december 2008.
Gelet op de oproepingsbrief d.d. 28 oktober 2008 met de agenda van de buitengewone
algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging I.W.V.B. op dinsdag 16
december 2008 die volgende agendapunten omvat:
1. te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie voor het volgend boekjaar 2009
2. mededelingen
De gemeenteraad dient over te gaan tot de aanduiding van een plaatsvervangend
vertegenwoordiger van de gemeente op bovenvermelde vergadering.
De afgevaardigde van de gemeente op de algemene vergadering van de
opdrachthoudende vereniging I.W.V.B. W d.d. 16 december 2008 wordt gemandateerd om
de agendapunten goed te keuren.
_ MET ALGEMENE STEMMEN wordt het mandaat goedgekeurd.
021 Vaststelling van mandaat en aanduiding van effectief vertegenwoordiger van de
gemeente mbt de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering
van HAVICREM
op dinsdag 16 december 2008.
Gelet op de oproepingsbrief van 13 november 2008 met de agenda van de buitengewone
algemene vergadering van HAVICREM CV die volgende agendapunten omvat:
1. goedkeuring notulen van de algemene vergadering 25.06.2008
2. stand van zaken: algemene werking Havicrem – mededeling
3. conform artikel 44 van het decreet: bespreking van de beleidsnota en goedkeuring
begroting.
De gemeenteraad dient over te gaan tot de aanduiding van een effectief
vertegenwoordiger van de gemeente op bovenvermelde vergadering.
De afgevaardigde van de gemeente op de buitengewone algemene vergadering van
HAVICREM CV d.d. 16 december 2008 wordt gemandateerd om de agendapunten goed te
keuren.
_ MET ALGMENE STEMMEN wordt het mandaat goedgekeurd.
022 Vaststelling van mandaat en aanduiding van plaatsvervangend vertegenwoordiger
van de gemeente mbt de agendapunten van de buitengewone algemene
vergadering van HAVICREM
op dinsdag 16 december 2008.
Gelet op de oproepingsbrief van 13 november 2008 met de agenda van de buitengewone
algemene vergadering van HAVICREM CV die volgende agendapunten omvat:
1. goedkeuring notulen van de algemene vergadering 25.06.2008
2. stand van zaken: algemene werking Havicrem – mededeling
3. conform artikel 44 van het decreet: bespreking van de beleidsnota en goedkeuring
begroting.
De gemeenteraad dient over te gaan tot de aanduiding van een plaatsvervangend
vertegenwoordiger van de gemeente op bovenvermelde vergadering.
De afgevaardigde van de gemeente op de buitengewone algemene vergadering van
HAVICREM CV d.d. 16 december 2008 wordt gemandateerd om de agendapunten goed te
keuren.
_ MET ALGEMENE STEMMEN wordt het mandaat goedgekeurd
023 Vaststelling van mandaat en aanduiding van effectief vertegenwoordiger van de
gemeente mbt de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering
van de intercommunale HAVILAND
op woensdag 17 december 2008.
Gelet op de oproepingsbrief van 5 november 2008 met de agenda van de buitengewone
algemene vergadering van de intercommunale HAVILAND op woensdag 17 december 2008
die volgende agendapunten omvat:
1. notulen van de gewone algemene vergadering van 26 juni 2008 : goedkeuring.
2. de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie + begroting 2009 :
goedkeuring.
De gemeenteraad dient over te gaan tot de aanduiding van een effectief
vertegenwoordiger van de gemeente op bovenvermelde vergadering.
De afgevaardigde van de gemeente op de buitengewone algemene vergadering van de
intercommunale HAVILAND d.d. 17 december 2008 wordt gemandateerd om de
agendapunten goed te keuren.
_ MET ALGEMENE STEMMEN wordt het mandaat goedgekeurd.
024 Vaststelling van mandaat en aanduiding van plaatsvervangend vertegenwoordiger
van de gemeente mbt de agendapunten van de buitengewone algemene
vergadering van de intercommunale HAVILAND
op woensdag 17 december 2008.
Gelet op de oproepingsbrief van 5 november 2008 met de agenda van de buitengewone
algemene vergadering van de intercommunale HAVILAND op woensdag 17 december 2008
die volgende agendapunten omvat:
1. notulen van de gewone algemene vergadering van 26 juni 2008 : goedkeuring.
2. de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie + begroting 2009 :
goedkeuring.
De gemeenteraad dient over te gaan tot de aanduiding van een plaatsvervangend
vertegenwoordiger van de gemeente op bovenvermelde vergadering.
De afgevaardigde van de gemeente op de buitengewone algemene vergadering van de
intercommunale HAVILAND d.d. 17 december 2008 wordt gemandateerd om de
agendapunten goed te keuren.
_ MET ALGEMENE STEMMEN wordt het mandaat goedgekeurd.

Sint-Pieters-Leeuw, 17 december 2008
In opdracht:
De gemeentesecretaris, wnd. De voorzitter,
Marina Bosmans Lieve Vanlinthout

Ring rond Brussel afrit 18 Ruisbroek afgesloten

Vorst / Ruisbroek: -In Vorst is de Britse Tweedelegerlaan afgesloten voor het verkeer, ten gevolge van een wegverzakking.
Hierdoor is op de ring rond Brussel afrit 18 Ruisbroek (Sint-Pieters-Leeuw) afgesloten in beide richtingen.
Bekijk de actuele situatie via het Vlaams verkeerscentrum
Verkeer vanuit Wallonië wordt aangeraden aan knooppunt Haut-Ittre de buitenring over Waterloo naar Brussel te nemen.

Afritten 17 (Anderlecht Zuid) en 18 (Ruisbroek) zijn in beide richtingen afgesloten.

Update : De crisiscel opgericht in Vorst ten gevolge van de verzakking op hun grondgebied in de omgeving van de Audi- fabriek deelt mede dat de werken mogelijk nog 36 uren zullen duren.
Hierom zal op het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw (Ruisbroek) de Humaniteitslaan afgesloten blijven voor onbepaalde tijd.
De bestuurders wordt aangeraden om tijdens de ochtend- en avondspits het centrum van Ruisbroek te vermijden voor de verplaatsing van en naar Brussel.
Afrit 18 Ruisboek is nog afgesloten voor zwaar verkeer +3,5t.

Update dinsdag 18/12 – 8 uur: Tot vanmorgen is er water uit de Zenne in het beschadigde waterbekken bij de Audi-fabriek in Vorst gepompt. In de nacht van dinsdag op woensdag waren scheuren ontstaan in de zijwanden van het bekken, wat leidde tot een grondverzakking naast het bekken.
In de loop van de ochtend zal ook een deel van de Humaniteitslaan opnieuw worden vrijgemaakt voor het verkeer.

Kerstconcert Davidsfonds met Loubistok

2008-12-18-loubiTijdens het kerstconcert van het Leeuwse Davidsfonds, in samenwerking met Davidsfonds Vlezenbeek, CD&V Vrouw en Maatschappij, Coloma en het gemeentebestuur, komen er geen drie koningen maar wel vijf vrouwen om ons te bekoren met hun allermooiste repertoire. Deze dames zijn een voor een muzikaal geschoold in het conservatorium van Liviv en geven er les, ieder in een andere dicipline. Zij komen in authentieke klederdracht
en met authentieke instrumenten zoals de Kobza, Bandoura, Dwarsfluit, Soupilka en Kaval.

Op zaterdag 20 december 2008 in het Gemeentelijk Cultureel Centrum Coloma
Joseph Depauwstraat 25 te  Sint-Pieters-Leeuw
Loubistok is één van de talrijke muziekensembles afkomstig uit Lviv, culturele hoofdstad van Oekraïne. Sinds 1996 toeren deze vijf getalenteerde dames regelmatig door België, Frankrijk en Engeland. Naast gesmaakte optredens op het Arundel Folkfestival in Engeland (2004), Folkfestival in Ham, België (2005) en onlangs nog op Gooikoorts en Festival du folklore (F) zijn zij jaarlijks gevraagde en geliefde gasten in de église St.-Pierre te Parijs.
De naam Loubistok betekent zoveel als “liefdesdrank”. Dit is een drank gemaakt van lavas of wilde selder, die in het geniep door de dorpsmeisjes aan de jongens werd gegeven in de hoop dat zij op die manier verliefd op hen zouden worden.
De dames van Loubistok willen hun publiek verleiden met hun prachtige stemmen, hún liefdesrecept bij uitstek.

Loubistok brengt volkse Oekraïense melodieën aangevuld met een paar bekendere nummers. De meeste stukken zijn vocaal gebrachte authentieke liederen van de Hutzulen, een bergvolk uit de Karpaten, of liederen uit de kozakkentraditie. Alle worden meerstemmig en vaak adembenemend mooi gezongen, begeleid door een tweetal typisch Oekraïense instrumenten. Het ene is de kobza, een kozakkeninstrument, sterk lijkend op een gitaar en aldus bespeeld en gebruikt door de “kobzar” of kozakkenbard. Het andere is de nauwelijks buiten Oekraïne bekende bandoura of knieharp: een buikvormig snaarinstrument uit de kozakkenperiode (16de/ 17de eeuw).
Met hun prachtige orthodoxe gezangen luisteren zij kerkdiensten op. In december brengt Loubistok een aangepast kerstliederenconcert.
De groep treedt op in de traditionele klederdracht van de Karpaten.

Agenda: lampionnentocht

Gemeentelijke basisschool Wegwijzer met lampionnentocht te Ruisbroek .
Vertrek om 19.00 uur aan de gemeentelijke basisschool Wegwijzer, Schoolstraat 14 te Ruisbroek.
Info: Bea De Vogel – 02 378 07 43