BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 6 NOVEMBER 2008

Beknopte omschrijving gemeenteraad Sint-Pieters-Leeuw

001 Verslag gemeenteraad 25.09.2008 – goedkeuring.
Het verslag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad en ligt ter inzage op het
gemeentesecretariaat. MET ALGEMENE STEMMEN
002 Financiering met projectbeheer voor een rusthuis – wijziging leasingovereenkomst – kennisgeving
In zitting van de OCMW-raad dd. 17.09.2008 werden afwijkende bepalingen voorzien in het lastenboek betreffende de financiering tijdens de bouwperiode van het woon- en zorgcentrum, de intresten ten laste te nemen van het lopende boekjaar. Er wordt opdracht gegeven aan DEXIA BANK om de akte in die zin aan te passen. De gemeenteraad neemt hiervan kennis. _ KENNISNAME gemeenteraad Sint-Pieters-Leeuw

003 Verlenging project 20060003- investeringsbudget 2009 – kennisgeving.
In zitting van de OCMW-raad dd. 15.10.2008 werd de verlenging van het project 2006003 voorzien in het investeringsbudget 2009. Overwegende dat het de bedoeling is het overgebleven budget van 115.000,00 euro ( reeds voorzien in MJP 2008-2012) te kunnen behouden voor investeringen in het nieuwe Woonzorgcentrum; Zij hechten hun goedkeuring aan de verlenging van het Investeringsproject 2006003 voor toekomstige investeringen in het nieuwe Woonzorgcentrum. De gemeenteraad neemt hiervan kennis. _ KENNISNAME
004 Wijziging meerjarenplan 2008-2013 van de kerkfabriek Sint Stefaan – goedkeuring.
Overzicht van de wijzigingen in exploitatie : ontvangsten (origineel bedrag uit MJP) verhoging verlaging nieuw bedrag in gewijzigd MJP
2008 12.965,00 12.965,00
2009 12.861,00 262,00 1.900,00 11.223,00
2010 12.781,00 274,00 13.055,00
2011 12.721,00 288,00 13.009,00
2012 12.585,00 302,00 12.887,00
2013 12.590,00 317,00 12.907,00
Totaal 76.503,00 1.443,00 1.900,00 76.046,00
uitgaven (origineel bedrag uit MJP) verhoging verlaging nieuw bedrag in gewijzigd MJP
2008 10.264,00 10.264,00
2009 10.391,00 829,00 11.220,00
2010 10.523,00 868,00 11.391,00
2011 10.658,00 910,00 11.568,00
2012 10.795,00 953,00 11.748,00
2013 10.933,00 998,00 11.931,00
totaal 63.564,00 4.558,00 0,00 68.122,00
De investeringen blijven ongewijzigd.
De gemeentelijke toelage blijft ongewijzigd voor de periode 2010-2013, d.w.z. dat er geen gemeentelijke toelage nodig is, behalve voor wat betreft het jaar 2009. Door de nieuwe regelgeving zoals omschreven in omzendbrief BB 2008/06, moet er een gecorrigeerd overschot/tekort voor 2009 ingeschreven worden, waardoor de gemeentelijke toelage in 2009 van 0 euro stijgt naar 13.413,02 euro. _ MET ALGEMENE STEMMEN
005 Budget 2009 van de kerkfabriek Sint Stefaan – aktename.
Exploitatieontvangsten : 11.223,00 euro
Exploitatie-uitgaven : 11.220,00 euro
Investeringsontvangsten : 0,00 euro
Investeringsuitgaven : 0,00 euro
Exploitatietoelage (gewone gemeentelijke toelage) 13.413,02 euro
Investeringstoelage (buitengewone gemeentelijke toelage) 0,00 euro
Sinds de inwerkingtreding van de bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten die betrekking hebben op het financiële beheer, neemt de gemeenteraad akte van budgetten en budgetwijzigingen van de kerkfabrieken. Indien de wijziging van het meerjarenplan 2008-2013 van de kerkfabriek Sint Stefaan in deze zitting wordt goedgekeurd, kan van deze budgetwijziging akte genomen worden omdat de gemeentelijke bijdrage binnen de grenzen blijft van het bedrag opgenomen in het gewijzigde meerjarenplan. _ AKTENAME
006 Budget 2009 van de kerkfabriek Jan Ruusbroeck – aktename.
Exploitatieontvangsten : 8.436,00 euro
Exploitatie-uitgaven : 32.261,00 euro
Investeringsontvangsten : 12.000,00 euro
Investeringsuitgaven : 12.000,00 euro
Exploitatietoelage (gewone gemeentelijke toelage) 23.825,00 euro
Investeringstoelage (buitengewone gemeentelijke toelage) 12.000,00 euro Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om akte te nemen van het budget 2009 van de kerkfabriek Jan Ruusbroec. _ MET ALGEMENE STEMMEN
007 Budget 2009 van de kerkfabriek Sint Pieter In Banden – Sint Laurentius – aktename.
Exploitatieontvangsten : 14.950,00 euro
Exploitatie-uitgaven : 42.201,00 euro
Investeringsontvangsten : 0,00 euro
Investeringsuitgaven : 0,00 euro
Exploitatietoelage (gewone gemeentelijke toelage) 30.167,08 euro
Investeringstoelage (buitengewone gemeentelijke toelage) 0,00 euro
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om akte te nemen van het budget 2009 van de kerkfabriek Sint Pieter In Banden – Sint Laurentius. _ AKTENAME
008 Budget 2009 van de kerkfabriek OLV ten Hemel opgenomen – goedkeuring.
Exploitatieontvangsten : 23.557,00 euro
Exploitatie-uitgaven : 41.203,00 euro
Investeringsontvangsten : 265.802,00 euro
Investeringsuitgaven : 265.802,00 euro
Exploitatietoelage (gewone gemeentelijke toelage) 40.647,33 euro
Investeringstoelage (buitengewone gemeentelijke toelage) 0,00 euro
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het budget 2009 van de kerkfabriek OLV ten Hemel opgenomen goed te keuren. _ MET ALGEMENE STEMMEN
009 Budget 2009 van de kerkfabriek Sint Lutgardis – goedkeuring.
Exploitatieontvangsten : 4.920,00 euro
Exploitatie-uitgaven : 20.540,00 euro
Investeringsontvangsten : 25.000,00 euro
Investeringsuitgaven : 25.000,00 euro
Exploitatietoelage (gewone gemeentelijke toelage) 23.937,37 euro
Investeringstoelage (buitengewone gemeentelijke toelage) 25.000,00 euro
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het budget 2009 van de kerkfabriek Sint Lutgardis goed te keuren. _ MET ALGEMENE STEMMEN
010 Budget 2009 van de kerkfabriek Sint Pieter – goedkeuring.
Exploitatieontvangsten : 22.950,00 euro
Exploitatie-uitgaven : 22.210,00 euro
Investeringsontvangsten : 136.000,00 euro
Investeringsuitgaven : 136.000,00 euro
Exploitatietoelage (gewone gemeentelijke toelage) 11.617,60 euro
Investeringstoelage (buitengewone gemeentelijke toelage) 0,00 euro
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om akte te nemen van het budget 2009 van de
kerkfabriek Sint Pieter. _ MET ALGEMENE STEMMEN
011 Aankoop binnenzeil tennisoverdekking te Ruisbroek – vaststellen voorwaarden en
wijze van gunnen.

Aan de raad wordt het bestek voor het leveren en plaatsen van een binnendakzeil in de tennisoverdekking te Ruisbroek ter goedkeuring voorgelegd. De opdracht zal worden gegund via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De voorwaarden en wijze van gunnen worden eveneens ter goedkeuring voorgelegd. De raming bedraagt: € 60.000,00 incl. b.t.w. Kredieten ten bedrage van € 60.000,00 zijn voorzien op begrotingswijziging n° 1 onder code 764 16/724/54. _ MET 24 STEMMEN VOOR
012 Ballenvanger SK Leeuw – vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen.
Aan de raad wordt het bestek voor het vervangen van de ballenvanger van SK Leeuw – Laekelinde ter goedkeuring voorgelegd. De opdracht zal worden gegund via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De voorwaarden en wijze van gunnen worden eveneens ter goedkeuring voorgelegd. De raming bedraagt: € 18.000,00 incl. b.t.w. Kredieten ten bedrage van € 18.000,00 zijn voorzien op begrotingswijziging n° 1 onder code 764 10/725/54 MET ALGEMENE STEMMEN
013 Vernieuwen koepels en dakbedekking laagbouw Wildersportcomplex – vaststellen
voorwaarden en wijze van gunnen.

Aan de raad wordt het bestek voor het vernieuwen van de koepels en de dakbedekking op de laagbouw van het Wildersportcomplex ter goedkeuring voorgelegd. De opdracht zal worden gegund via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De voorwaarden en wijze van gunnen worden eveneens ter goedkeuring voorgelegd. De raming bedraagt: € 19.965,00 incl. b.t.w. Kredieten ten bedrag van € 20.000,00 zijn voorzien op de begrotingswijziging n° 2 buitengewone dienst onder code 764 10/724/54. _ MET 24 STEMMEN VOOR
014 Vernieuwen kroonlijsten school ‘t Populiertje – vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen.
Aan de raad wordt het bestek voor de vernieuwing van de kroonlijsten van de school ’t Populiertje ter goedkeuring voorgelegd. De opdracht zal worden gegund via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De voorwaarden en wijze van gunnen worden eveneens ter goedkeuring voorgelegd. De raming bedraagt: € 25.000,00 incl. b.t.w. Kredieten ten bedrage van € 25.000,00 voorzien op de begroting onder code 722 02/723/52 _ MET ALGEMENE STEMMEN
015 Vervangen glazen toegangsdeur kinderopvang Jip & Janneke te Ruisbroek –
vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen.

Aan de raad wordt het bestek voor het vervangen van de glazen inkomdeur en het leveren en plaatsen van een luifel voor de inkomdeur van de kinderopvang Jip & Janneke te Ruisbroek ter goedkeuring voorgelegd. De opdracht zal worden gegund via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De voorwaarden en de wijze van gunnen worden eveneens ter goedkeuring voorgelegd.. De raming bedraagt: € 9.650,00 incl. b.t.w. Kredieten ten bedrage van € 10.000,00 zijn voorzien op begrotingswijziging n° 1 onder code 844 10/724/56. _ MET 23 STEMMEN VOOR
016 Kind en Preventie – goedkeuring huursubsidie.
Kind en Preventie verhuisde op 1 augustus 2008 omwille van ruimtegebrek vanuit Den Top naar een appartement in de Nieuwenhovenlaan. De locatie in de Nieuwenhovenlaan is een tijdelijke oplossing, uiterlijk 31/12/2009 dient er een nieuwe locatie voor de raadplegingen te worden gevonden. Aangezien de huurprijs voor de huidige locatie de toelage die Kind en Gezin hen ter beschikking stelt overschrijdt wordt aan de raad een voorstel ter goedkeuring voorgelegd om maandelijks en vanaf 1/11/2008 een huursubsidie van 500 euro aan Kind en Preventie toe te kennen om het saldo
bij te passen. _ MET 19 STEMMEN VOOR
017 Aankoop tractor, aanhangwagen en maaitractor – vaststellen voorwaarden en wijze
van gunnen.

Aan de raad wordt het bestek ter goedkeuring voorgelegd voor de aankoop van een tractor (perceel 1) en een aanhangwagen (perceel 2) voor de dienst openbare werken, beiden ter vervanging van een afgeschreven vrachtwagen, en van een maaitractor (perceel 3) voor de dienst burgergerichte zaken. De opdracht zal worden gegund via een algemene offerteaanvraag. De prijs van opdracht wordt geraamd op 164.380 euro. _ MET ALGEMENE STEMMEN
018 Afschaffen (gedeeltelijk) van voetweg nr 111 (Vosholenweg – Mekingen) – Verzoek
aan provinciebestuur – goedkeuring.

Met het oog op het bouwen van een loods als uitbreiding van zijn landbouwbedrijf wensen de heer J. Desmet (Vosholenweg nr 8. ) en de heer en mevrouw J. Vandersteen-Desmet ( Jérôme Ameysstraat 9) de voetweg nr 111 af te schaffen tussen de Vosholenweg en voetweg nr 109. Sinds geruime tijd is dit deel van de voetweg nr 111 in onbruik en wordt de omleiding via Vosholenweg en voetweg nr 109 gevolgd. Het openbaar onderzoek gehouden vanaf 29 augustus tem 12 september 2008 heeft geen bezwaren opgeleverd. Volgens de verklaring van de aanvragers van 6 augustus 2008 zijn deze bereid de meerwaarde van hun eigendom te betalen. Overeenkomstig het schattingsverslag van de Ontvanger der Registratie wordt de totale meerwaarde bepaald op € 8.050,00 , aan te wenden voor het onderhoud van de gemeentelijke buurtwegen. Aan het provinciebestuur wordt voorgesteld om hoger omschreven afschaffing van voetweg nr 111 door te voeren overeenkomstig het dossier opgemaakt door architect mevrouw Uylenbroeck Y._ MET 28 STEMMEN VOOR
019 Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan – Definitieve vaststelling – weerleggen
bezwaarschriften

Na de voorlopige vaststelling door de gemeenteraad op 28 februari 2008 van het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS)werd het conform de decretale bepalingen onderworpen aan een openbaar onderzoek van 5 mei tot 2 augustus 2008. Eveneens werden voor de bevolking drie infovergaderingen gehouden (26/05/2008, 27/05/2008 en 02/06/2008) en verscheen in het gemeentelijk informatieblad ‘Infoleeuw’ van mei een samenvatting van het ontwerp structuurplan. Het volledige ontwerp GRS was eveneens terug te vinden op de gemeentelijke website. Tijdens het openbaar onderzoek werden 47 bezwaren ingediend waaronder geteld het advies vanwege het Agentschap Ruimtelijke Ordening en Onroerend erfgoed Vlaanderen en de Provincie Vlaams-Brabant. Op 17 september 2008 behandelde de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) de bezwaren en opmerkingen en bracht een gemotiveerd advies waarbij voorgesteld werd de bezwaren niet te weerhouden. Het ontwerp GRS wordt samen met de weerlegging van de bezwaren voor definitieve vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Het ontwerp GRS werd na de voorlopige vaststelling aangepast aan de opmerkingen ingediend door het Agentschap RWO en de provincie Vlaams- Brabant. _ MET 18 STEMMEN VOOR
020 Inrichten van verschillende parkeerplaatsen voor mensen met een handicap –
goedkeuring.

Voorstel tot het aanleggen van een parkeerplaats voor mensen met een handicap ter hoogte
van volgende woningen.
•Jan Vanderstraetenstraat 124A
•Jérôme Ameysstraat 49
•Arthur Quintusstraat 2
•Drogenbosstraat 22
•Petrus Deboeckstraat 2
•Klein-Bijgaardenstraat 46A
De aanvragers voldoen aan de criteria i.v.m. de aanleg van een parkeerplaats voor mensen met een handicap in de nabijheid van hun woning Advies dienst Mobiliteit en verkeersdienst van de lokale politie: Akkoord met het voorstel tot het aanleggen van een parkeerplaats voor mensen met een handicap ter hoogte de Jan Vanderstraetenstraat 124A, Jérôme Ameysstraat 49, Arthur Quintusstraat 2, Drogenbosstraat 22, Petrus Deboeckstraat 2, Klein-Bijgaardenstraat 46A. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd of dit voorstel kan worden goedgekeurd. _ MET ALGEMENE STEMMEN
021 Instellen van zone 30 in de Vitseroelstraat – goedkeuring.
Met de uitbreiding van de Vitseroelstraat (doodlopende weg met uitgesproken woonfunctie) en in uitvoering van het gemeentelijk mobiliteitsplan om op termijn de woongebieden als zone 30 in te richten, stellen wij voor dat aan de Vitseroelstraat een zone-30 statuut wordt toegewezen. Hierdoor zal de gebruiks- en belevingswaarde van het openbaar domein worden verhoogd en kan men tot een veiliger en leefbaarder woonbuurt komen.
Advies dienst Mobiliteit en verkeersdienst van de lokale politie:
Akkoord met het voorstel tot het instellen van een zone-30 in de Vitseroelstraat.
Advies commissie Mobiliteit en Openbare Werken dd. 16.9.2008:
Akkoord met het voorstel tot het instellen van een zone-30 in de Vitseroelstraat.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd of dit voorstel kan worden goedgekeurd.
_ MET ALGEMENE STEMMEN
022 Laekebeeklaan 18/20 instellen parkeerverbod – goedkeuring.
Vraag van de beheerder van het appartementsgebouw, Laekebeeklaan 18/20 om tussen het nr. 18/20 en 16 een parkeerverbod van 3 meter in te stellen. Bestuurders die hun voertuig parkeren op een plaatsje van nog geen 3meter, beletten dat huurders van het appartementsgebouw (7garages + zelfstandige aannemer) vlot de straat kunnen oprijden. Advies dienst Mobiliteit en verkeersdienst van de lokale politie: Akkoord met voorstel om in de Laekebeeklaan tussen het nr. 18/20 en 16 een parkeerverbod van 3 meter in te stellen middels het aanbrengen van gele strepen op de boordsteen. Advies commissie Mobiliteit en Openbare Werken dd. 16.9.2008: Akkoord met voorstel om in de Laekebeeklaan tussen het nr. 18/20 en 16 een parkeerverbod van 3 meter in te stellen middels het aanbrengen van gele strepen op de boordsteen. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd of dit voorstel kan worden goedgekeurd. _ MET ALGEMENE STEMMEN
023 Pepingensesteenweg – aanpassen parkeren op de berm – goedkeuring.
Naar aanleiding van het aanbrengen van een aslijn langsheen de Pepingensesteenweg, besliste de gemeenteraad op 6 november 2003 om ter hoogte van de woningen nrs. 70 tot 86 en van nrs. 116 tot 132 het parkeren op de berm te verplichten. Deze maatregel had ondermeer tot doel de eigenaars die niet over achteruitbouwstrook beschikken, de mogelijkheid te geven hun voertuigen in de onmiddellijke omgeving van hun woning te parkeren. Vraag om de huidige maatregel (verplicht parkeren op de berm) langsheen de Pepingensesteenweg te beperken van nr. 116 tot en met 122 (i.p.v. 132) omwille van de slechte zichtbaarheid bij het oprijden van de straat. Advies dienst Mobiliteit en verkeersdienst van de lokale politie: Akkoord met voorstel om de huidige maatregel (verplicht parkeren op de berm) langsheen de Pepingensesteenweg te beperken van nr. 116 tot en met 122 (i.p.v. 132) . Advies commissie Mobiliteit en Openbare Werken dd. 16.9.2008: Akkoord met voorstel om de huidige maatregel (verplicht parkeren op de berm) langsheen de Pepingensesteenweg te beperken van nr. 116 tot en met 122 (i.p.v. 132) . Aan de gemeenteraad wordt gevraagd of dit voorstel kan worden goedgekeurd. _ MET ALGEMENE STEMMEN
024 Leveren en plaatsen van overkappingen fietsenrekken – vaststellen voorwaarden en
wijze van gunnen.

Leveren en plaatsen van overkappingen fietsenstallingen Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen Kredieten zijn ingeschreven op de buitengewone begroting – code 423.725.56 Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de voorwaarden en de wijze van gunnen vast te stellen en het bijzonder bestek van 27.10.2008 goed te keuren. _MET ALGEMENE STEMMEN
025 Aankoop speeltoestellen en zitbanken gemeentelijke speelterreinen – vaststellen
voorwaarden en wijze van gunnen.

De beslissing houdende vaststellen voorwaarden en de wijze van gunnen voor de levering van speeltoestellen en zitbanken ten behoeve van de gemeentelijke speelterreinen wordt goedgekeurd en voorgelegd aan de gemeenteraad Raming : € 30.000,00 Kredieten voorzien op de buitengewone begroting onder artikel 761/725/54 De opdracht wordt gegund bij onderhandelingsprocedure
_ MET ALGEMENE STEMMEN wordt beslist het agendapunt af te voeren van de agenda
026 Aanvraag toelage MS-liga 2008 – goedkeuring.
Aanvraag van de vzw Multiple Sclerose tot het bekomen van een toelage ter ondersteuning van de Liga. In het verleden werd een toelage toegekend van 50,- euro per inwoner die begeleid wordt door de Liga. De instelling geeft het aantal personen op die begeleid worden door de liga en er wordt gecontroleerd of deze wel of niet ingeschreven staan in het rijksregister. Voor 2008 bedraagt dit aantal 13. _ MET 24 STEMMEN VOOR
027 Lijst met aanvragers mbt toelage aan instellingen voor gehandicapten 2008 –
goedkeuring.

Aanvragen van instellingen tot het bekomen van een toelage voor de opname van gehandicapte personen. De berekeningswijze van deze toelage voor 2008 zoals vastgesteld in de bijlage van de begroting 2008 bedraagt 125,- euro per opgenomen inwoner voor beschutte Werkplaats Pajottenland e.a. De modaliteiten van deze uitgaven moeten vastgelegd worden omdat het niet mogelijk is op voorhand de instellingen welke in aanmerkingen komen voor bedoelde toelagen te bepalen. De instellingen geven het aantal behandelde of opgenomen personen op en er wordt gecontroleerd of deze wel of niet ingeschreven staan in het rijksregister. Aanvragers :
Vzw Zonnelied Roosdaal – 5 opgenomen personen
Medisch Pedagogisch instituut Sint Franciscus – Roosdaal -4 opgenomen personen
Het Raster vzw – 1 opgenomen persoon
De Valier vzw – 6 opgenomen personen
_ MET 24 STEMMEN
028 Ondersteuning Vlaamse Diabetes Vereniging vzw na deelname aan 20 km door
Brussel – goedkeuring.

Op 25 mei 2008 hebben zes personen van het gemeentebestuur deelgenomen aan de 20 km door Brussel. Vorige jaren nam de gemeente steeds deel met een eigen ploeg maar dit jaar werd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 11 februari 2008 beslist om te sympathiseren met de Vlaamse Diabetes Vereniging. De gemeente heeft hiervoor amper € 5.00 per deelnemer moeten betalen voor een pakket dat de inschrijving (€ 15.00), een loopshirt (€ 25.00) en de’ accommodatie in Health City + shuttledienst omvatte. Via een e-mail vraagt Vlaamse Diabetes Vereniging vzw hoe onze gemeente haar steun nu wenst te vertalen. Om door de Vlaamse Diabetes Vereniging vzw gemaakte kosten te dekken, werd aan het college van burgemeester en schepenen een ondersteuning voorgesteld van € 50.00 per deelnemer. Het college van burgemeester en schepenen stelt in haar zitting van 15/09/2008 voor om € 250.00 te storten. Kan de gemeenteraad hiermee akkoord gaan? _ MET ALGEMENE STEMMEN
029 Toelage adviesraden – goedkeuring.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de verdeling van de gemeentelijke toelagen 2008 voor
de adviesraden als volgt vast te stellen:
761/332/01 adviesraad jeugd € 1.239,–
762/332/01 adviesraad cultuur € 1.239,–
764/332/01 adviesraad sport € 1.239,–
87902/332/01 adviesraad milieu € 1.239,–
De uitbetaling van de gemeentelijke toelagen 2008 voor adviesraden kan pas geschieden na aanvraag van de betrokken adviesraden. Deze aanvragen moeten vergezeld zijn van de nodige stavingstukken m.b.t. de uitgaven en ontvangsten van 2008. Een bijkomende voorwaarde werd vooropgesteld tot het bekomen van de subsidie ; t.w. het verplicht afsluiten en betalen van de premie van een verzekering tegen lichamelijke ongevallen. De aanvragen moeten uiterlijk 31/12/2008 overgemaakt worden aan de financiële dienst._ MET ALGEMENE STEMMEN
030 Toelage projecten Ontwikkelingssamenwerking 2008 – goedkeuring.
Kennisgeving van het verslag van de vergadering werkgroep Ontwikkelingssamenwerking dd. 9 september 2008. Volgens de beleidsnota werd voor 2008 een bedrag van € 5.000 voorzien voor een toelage specifieke projecten. De werkgroep voor Ontwikkelingssamenwerking adviseert het college van burgemeester en schepenen de som voor de specifieke projecten te verdelen over twee projecten:
1. € 3.000 voor Rainbow4kids: project in Kenia – Ukanda met als doel het ter beschikking stellen
van educatief, didactisch en pedagogisch materiaal en een actieve begeleiding verzorgen van de leerkrachten in de klas. Bezielers zijn Josette François en Katrien Vermeersch, beiden leerkracht te Sint-Pieters-Leeuw
2. € 2.000 voor Thyonck Essyl: project van Chantal Heymans, voortzetting van het in 2007 gesteunde project in Senegal. Doel is de plaatselijke bevolking te helpen een rijstmaalmolen aan te schaffen._ MET 24 STEMMEN
031 Flankerend onderwijsdecreet – gemeentelijke initiatieven m.b.t. zwemmen en
gebruik sport- en culturele infrastructuur – goedkeuring.

In het kader van het decreet betreffende het flankerend onderwijsbeleid dd. 30 november 2007 en het besluit van de Vlaamse Regering dd. 24 juli 1991 betreffende het gezondheidstoezicht en de sociale voordelen en de ter zake uitgevaardigde omzendbrief dd. 25 juli 1991, kan het bestuur voor beslissingen nemen inzake het gebruik van de sport- en culturele infrastructuur en de tussenkomst in de kosten van het schoolzwemmen die van belang zijn voor de gemeentelijke en nietgemeentelijke basisscholen gelegen in Sint-Pieters-Leeuw Het flankerend onderwijsbeleid en de bijkomende financiering door het departement onderwijs d.m.v. de verhoogde werkingsmiddelen gekoppeld aan de invoering van de dubbele maximumfactuur (scherpe en minder scherpe) noopt de scholen namelijk tot het vastleggen van prioriteiten en het maken van keuzes met financiële impact.- Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de volgende beslissing te nemen:
– gebruik gemeentelijke infrastructuur sport en cultuur door de de gemeentelijke en niet gemeentelijke basisscholen gelegen op het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw
•gratis voor de gemeentelijke basisscholen die niet over een turnzaal beschikken voor de lessen LO
•binnen de schooluren 3x per jaar gratis gebruik van de sport- en culturele infrastructuur
– met uitzondering van 1 leerjaar, het inkomgeld van € 1,00 per zwembeurt en per kleuter/leerling van de gemeentelijke en niet gemeentelijke basisscholen gelegen op het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw door het gemeentebestuur te betalen. _ MET ALGEMENE STEMMEN
032 Scholengemeenschap HADILEE – Afsluiten convenant korte afwezigheden vanaf 1
september 2008 – bekrachtiging.

In gevolge het Besluit van de Vlaamse regering van 27 januari 2006 tot invoering van een tijdelijk project betreffende vervangingen van korte afwezigheden, keurde de gemeenteraad van 6 december 2007 voor het schooljaar 2007/2008 de convenant korte vervangingen af te sluiten binnen de scholengemeenschap HADILEE goed. Aangezien dit project met ingang van 1 september 2008 geen tijdelijk project meer is en het overschot van het voor het schooljaar 2007/2008 toegekende contingent vervangingseenheden werd overgeheveld naar huidig schooljaar en tot uiterlijk 30 november 2008 kan worden gebruikt, besliste het college in zitting van 29 september 2008 om de convenant korte afwezigheden met ingang van 1 september 2008 opnieuw af te sluiten. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om deze beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 29 september 2008 te bekrachtigen en het voorstel van gewijzigde convenant goed te keuren. _ MET ALGEMENE STEMMEN
033 Scholengemeenschap HADILEE – Oprichten onderhandelingscomité op het niveau
van de scholengemeenschap (OCSG) – goedkeuring.

Vanaf 1 april 2008 kunnen voor de scholen die deel uitmaken van een scholengemeenschap overeenkomstig Afdeling 6 – Inspraak van het personeel op het niveau van de scholengemeenschap”, onderhandelingscomité op het niveau van de scholengemeenschap (OCSG) worden opgericht ten einde inspraak van het personeel op het niveau van de scholengemeenschap te garanderen. Elk OCSG is samengesteld uit afgevaardigden van enerzijds de schoolbesturen en anderzijds de representatieve vakorganisaties als volgt:
* schoolbesturen: – minstens 1 lid per schoolbestuur die het schoolbestuur kan verbinden
* representatieve vakorganisaties: – 1 lid per representatieve vakorganisatie per schoolbestuur
*de leden kunnen zich laten vervangen door behoorlijk gemachtigde afgevaardigde De werking van het OCSG zal worden vastgesteld in een huishoudelijk reglement. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de oprichting van een onderhandelingscomité op het niveau van de scholengemeenschap ‘OCSG) . _ MET ALGEMENE STEMMEN
034 Scholengemeenschap HADILEE – onderhandelingscomité – Aanduiden effectief
afgevaardigde.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan om in het onderhandelingscomité op het niveau van de scholengemeenschap (OCSG) om als effectief afgevaardigde Fons Geeroms – schepen, aan te duiden.
_ BIJ GEHEIME STEMMING:
MET 22 STEMMEN, 3 STEMMEN TEGEN EN 4 BLANCO STEMMEN :
de heer Fons Geeroms – schepen, Laekebeeklaan 43 te 1601 Ruisbroek, aan te duiden als effectief afgevaardigde van het onderhandelingscomité binnen de scholengemeenschap HADILEE.
035 Scholengemeenschap HADILEE – onderhandelingscomité – Aanduiden
plaatsvervangend afgevaardigde .

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan om in het onderhandelingscomité op het niveau van de scholengemeenschap (OCSG) om als plaatsvervangend afgevaardigde Lucien Wauters – schepen, aan te duiden.
_ BIJ GEHEIME STEMMING MET 17 STEMMEN VOOR, 4 STEMMEN TEGEN, 3 ONTHOUDINGEN EN 5 BLANCO STEMMEN :
de heer Lucien Wauters – schepen, Victor Nonnemanstraat 54 bus 2 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, aan te duiden als plaatsvervangend afgevaardigde van het onderhandelingscomité binnen de scholengemeenschap HADILEE.
036 SABAM – Afsluiten jaarcontract schooljaar 2008/2009 voor de gemeentelijke
basisscholen en Leeuwse kunstacademie – goedkeuring.

Tijdens schoolse activiteiten door de gemeentelijke basisscholen en de Leeuwse Kunstacademie
wordt vaak gebruik gemaakt van het repertoire van SABAM en moet hiervoor voorafgaand de
toestemming van SABAM worden gevraagd en bijdragen worden betaald. Teneinde de administratieve rompslomp te vereenvoudigen kan met SABAM een jaarcontract voor
het schooljaar 2008/2009 worden afgesloten dat de meest courante activiteiten dekt en recht
geeft op het gunstigere tarief 125 van:
– voor het basisonderwijs: € 0.60 per leerling met een minimumbedrag van € 75,00 en een
maximumbedrag van € 250,00
– voor het deeltijds kunstonderwijs: € 0.06 per leerling met een minimumbedrag van € 7,50 en een
maximumbedrag van € 25,00.
Voor het bepalen van het aantal leerlingen wordt de situatie op 1 februari van het schooljaar in
aanmerking genomen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met het afsluiten van een jaarcontract
voor het schooljaar 2008/2009 met SABAM voor de gemeentelijke basisscholen en de Leeuwse
kunstacademie dat stilzwijgend wordt verlengd en beëindigd wordt wanneer geen gebruik meer
wordt gemaakt van het repertoire van SABAM. _ MET ALGEMENE STEMMEN
037 Lokaal sociaal beleidsplan – goedkeuring.
Het OCMW en de gemeente hebben, zoals voorzien in het decreet Lokaal Sociaal Beleid (BS 12.05.2004), een lokaal sociaal beleidsplan gemaakt. Dit plan werd op 9 september besproken in de uitgebreide commissie sociale zaken en aansluitend goedgekeurd door de OCMW raad. Wil de gemeenteraad dit plan goedkeuren? (het lokaal sociaal beleidsplan ligt ter inzage op het secretariaat) _ MET 19 STEMMEN VOOR
038 Reglement – viering van mandatarissen & wettelijke/decretale graden –
goedkeuring.

Mandatarissen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de Leeuwse gemeenschap kunnen hiervoor gehuldigd / gevierd worden. Er zijn verschillende vieringen mogelijk:
1. de viering naar aanleiding van 20,25, 30 en 35 jaar mandaat in de gemeente en/of
OCMW-raad
2. de viering naar aanleiding van het ontvangen van een nationaal ereteken
3. de viering naar aanleiding van de toekenning van een eretitel
4. de viering naar aanleiding van de toekenning van een gemeentelijk ereteken.
Hiervoor is het aangewezen dat de gemeenteraad een reglement goedkeurt voor de viering van
mandatarissen & wettelijke/decretale graden. Ingevolgde het gemeentedecreet en het begrip “dagelijks bestuur” is het college van burgemeester en schepenen bevoegd in de uitgave van een geschenk te voorzien en ook gelast voor de uitvoering van deze gemeenteraadsbeslissing. _ MET ALGEMENE STEMMEN
039 Vaststelling van mandaat en aanduiding van effectief vertegenwoordiger van de
gemeente mbt de agendapunten van de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL op vrijdag 19 december 2008.
Gelet op de oproepingsbrief d.d. 15 september 2008 met de agenda van de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL op vrijdag 19 december 2008 die volgende agendapunten omvat:
1. Controle van de aanwezigheid van de deelnemers
2. Kennisname van het aantal beslissingen van de deelnemers welke akkoord gaan met het verzoek tot verlenging van de vereniging.
3. Verzoek tot verlening van de vereniging voor een termijn van 18 jaar.
4. Statutenwijziging (wijziging van art. 6, eerste alinea van de statuten ingevolge de beslissing tot verlening van de vereniging).
5. Verlenen van volmacht aan notaris Benijts te Geel om over te gaan tot de coördinatie van de statuten.
6. Aanvaarding van nieuwe deelnemer(s).
7. Bespreking van de te ontwikkelen activiteiten e de te volgen strategie voor het boekjaar 2009.
8. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2009.
9. Benoeming en vervanging van leden van het Adviescomité.
10. Goedkeuring van het verslag staande de vergadering. De gemeenteraad dient over te gaan tot de aanduiding van een effectief vertegenwoordiger van de gemeente op bovenvermelde vergadering.
De afgevaardigde van de gemeente op de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL d.d. 19 december 2008 wordt gemandateerd om de agendapunten goed te keuren.
_ MET ALGEMENE STEMMEN wordt het mandaat goedgekeurd.
_ BIJ GEHEIME STEMMING :
MET 15 STEMMEN VOOR, 5 STEMMEN TEGEN, 3 ONTHOUDINGEN EN 6 BLANCO STEMMEN
als vertegenwoordiger van de gemeente voor de buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 19 december 2008 wordt aangewezen: de heer Martin Schoukens, schepen, Pedestraat 70 te 1602 Vlezenbeek.
040 Vaststelling van mandaat en aanduiding van plaatsvervangend vertegenwoordiger
van de gemeente mbt de agendapunten van de algemene vergadering van de
dienstverlenende vereniging CIPAL op vrijdag 19 december 2008.

Gelet op de oproepingsbrief d.d. 15 september 2008 met de agenda van de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL op vrijdag 19 december 2008 die volgende agendapunten omvat:
1. Controle van de aanwezigheid van de deelnemers
2. Kennisname van het aantal beslissingen van de deelnemers welke akkoord gaan met het verzoek tot verlenging van de vereniging.
3. Verzoek tot verlening van de vereniging voor een termijn van 18 jaar.
4. Statutenwijziging (wijziging van art. 6, eerste alinea van de statuten ingevolge de beslissing tot verlening van de vereniging).
5. Verlenen van volmacht aan notaris Benijts te Geel om over te gaan tot de coördinatie van de statuten.
6. Aanvaarding van nieuwe deelnemer(s).
7. Bespreking van de te ontwikkelen activiteiten e de te volgen strategie voor het boekjaar 2009.
8. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2009.
9. Benoeming en vervanging van leden van het Adviescomité.
10. Goedkeuring van het verslag staande de vergadering.
De gemeenteraad dient over te gaan tot de aanduiding van een plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente op bovenvermelde vergadering. De afgevaardigde van de gemeente op de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL d.d. 19 december 2008 wordt gemandateerd om de agendapunten goed te keuren.
_MET ALGEMENE STEMMEN wordt het mandaat goedgekeurd.
_ BIJ GEHEIME STEMMING :
MET 18 STEMMEN VOOR, 2 STEMMEN TEGEN, 2 ONTHOUDINGEN EN 7 BLANCO STEMMEN
als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente voor de buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 19 december 2008 wordt aangewezen: de heer Koen Vereeken – gemeenteraadslid, Baasbergstraat 72 te 1600 Sint-Pieters- Leeuw.
041 Vaststelling van mandaat en aanduiding van effectief vertegenwoordiger van de
gemeente mbt de agendapunten van de algemene vergadering van de
dienstverlenende vereniging FINILEK op donderdag 18 december 2008.

Gelet op de oproepingsbrief d.d. 23.10.2008 met de agenda van de dienstverlenende vereniging FINILEK op donderdag 18 december 2008 die volgende agendapunten omvat:
1. Bespreking in het kader van het artikel 44 van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2009 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2009
2. GeFIN: ontbinding en vereffening
3. Statutaire benoemingen De gemeenteraad dient over te gaan tot de aanduiding van een effectief vertegenwoordiger van de gemeente op bovenvermelde vergadering. De afgevaardigde van de gemeente op de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging FINILEK d.d. 18.12.2008 wordt gemandateerd op de agendapunten goed te keuren.
_ MET ALGEMENE STEMMEN wordt het mandaat goedgekeurd.
_ BIJ GEHEIME STEMMING :
MET 20 STEMMEN VOOR, 1 STEM TEGEN, 2 ONTHOUDINGEN EN 6 BLANCO STEMMEN
de heer Fons Geeroms – schepen, aan te duiden als volmachtdrager van de gemeente Sint- Pieters-Leeuw om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Finilek op 18 december 2008.
042 Vaststelling van mandaat en aanduiding van plaatsvervangend vertegenwoordiger
van de gemeente mbt de agendapunten van de algemene vergadering van
FINILEK op donderdag 18 december 2008.
Gelet op de oproepingsbrief d.d. 23.10.2008 met de agenda van de dienstverlenende vereniging FINILEK op donderdag 18 december 2008 die volgende agendapunten omvat:
1. Bespreking in het kader van het artikel 44 van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2009 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2009
2. GeFIN: ontbinding en vereffening
3. Statutaire benoemingen
De gemeenteraad dient over te gaan tot de aanduiding van een plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente op bovenvermelde vergadering. De afgevaardigde van de gemeente op de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging FINILEK d.d. 18.12.2008 wordt gemandateerd op de agendapunten goed te keuren.
_ MET ALGEMENE STEMMEN wordt het mandaat goedgekeurd.
_ BIJ GEHEIME STEMMING
MET 16 STEMMEN VOOR, 3 STEMMEN TEGEN, 2 ONTHOUDINGEN EN 8 BLANCO STEMMEN
mevrouw Lieve Steens – gemeenteraadslid, aan te duiden als plaatsvervangend volmachtdrager van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Finilek op 18 december 2008.
043 Vaststelling van mandaat en aanduiding van effectief vertegenwoordiger van de
gemeente mbt de agendapunten van de algemene vergadering van IVERLEK op
donderdag 18 december 2008.
Gelet op de oproepingsbrief d.d. 23 oktober 2008 met de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging IVERLEK op donderdag 18 december 2008 die volgende agendapunten omvat:
1. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2009 alsook van de door de Raad van Bestuur opgestelde
begroting 2009
2. Statutaire benoemingen
3. Statutaire mededelingen
De gemeenteraad dient over te gaan tot de aanduiding van een effectief vertegenwoordiger van de gemeente op bovenvermelde vergadering. De afgevaardigde van de gemeente op de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging IVERLEK d.d. 18 december 2008 wordt gemandateerd om de agendapunten goed te keuren.
_ MET ALGEMENE STEMMEN wordt het mandaat goedgekeurd.
_ BIJ GEHEIME STEMMING
MET 17 STEMMEN VOOR, 4 STEMMEN TEGEN, 2 ONTHOUDINGEN EN 6 BLANCO STEMMEN
mevrouw Marleen Bosmans – schepen, aan te duiden als effectief vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van IVERLEK op 18 december 2008.
044 Vaststelling van mandaat en aanduiding van plaatsvervangend vertegenwoordiger
van de gemeente mbt de agendapunten van de algemene vergadering van de
opdrachthoudende vereniging IVERLEK op donderdag 18 december 2008.
Gelet op de oproepingsbrief d.d. 23 oktober 2008 met de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging IVERLEK op donderdag 18 december 2008 die volgende agendapunten omvat:
1. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2009 alsook van de door de Raad van Bestuur opgestelde begroting 2009
2. Statutaire benoemingen
3. Statutaire mededelingen De gemeenteraad dient over te gaan tot de aanduiding van een plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente op bovenvermelde vergadering. De afgevaardigde van de gemeente op de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging IVERLEK d.d. 18 december 2008 wordt gemandateerd om de agendapunten goed te keuren.
_MET ALGEMENE STEMMEN wordt het mandaat goedgekeurd.
_ BIJ GEHEIME STEMMING
MET 17 STEMMEN VOOR, 3 STEMMEN TEGEN, 1 ONTHOUDING EN 8 BLANCO STEMMEN
de heer Frans Vanderkelen – gemeenteraadslid, aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van IVERLEK op 18 december 2008.
045 Organisatie buurtdrink te Ruisbroek in januari 2009 en op termijn in elke leefkern van de gemeente (bijkomend punt ingediend door raadsleden Kris Van Laethem en
Monika Van Steenbrugge) – goedkeuring.
In de gemeentelijke strategische nota, meerjarenplan 2007-2012 staat volgende strategische doelstelling vermeld: “maximale ontplooiingskansen voor de bevolking” en de tactische
doelstelling “verstevigen van het sociaal weefsell”. Ook in het gemeentelijk sociaal beleidsplan wordt aandacht besteed aan sociale cohesie. Om de sociale cohesie te verhogen en om het verenigingsleven in de gemeente wat impulsen te geven lijkt het aangewezen dit mee te ondersteunen door het organiseren van een buurtdrink (een informele receptie met een drankje en een hapje). Bij voorkeur wordt deze sociale cohesie eerst verhoogd in de verstedelijkte gebieden en daarom lijkt het aangewezen om een eerste buurtdrink te organiseren in Ruisbroek en na evaluatie dit ook te doen in elke leefkern van de gemeente.
_ MET 19 STEMMEN VOOR
GEHEIME ZITTING
046 Verslag gemeenteraad 25.09.2008 – goedkeuring.
Het verslag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad en ligt ter inzage op het gemeentesecretariaat. _ MET ALGEMENE STEMMEN
047 Politie – mobiliteitsronde 2008/02 – aanstelling INP eerstelijn.
Via mobiliteitsronde 2008/02 werden 2 openstaande vacante betrekkingen van INP eerste lijn (gemeenteraad dd. 28 augustus 2008) ter kennis gebracht aan alle leden van de geïntegreerde politie. Ten gevolge art.VI.II.3bis RPPOL houdende de prioritaire aanwervingen werden er twee mensen weerhouden. Deze personen worden benoemd in de politiezone van zodra ze geslaagd zijn in de basisopleiding. Gaat de gemeenteraad akkoord om de voorgestelde kandidaat SWARTENBROECK Jeroen, te benoemen in de vacante betrekking vanaf 1 november 2008?
_ MET 25 STEMMEN VOOR, 0 STEMMEN TEGEN, 1 ONTHOUDING EN 3 BLANCO STEMMEN
048 Politie – mobiliteitsronde 2008/02 – aanstelling INP verkeersdienst – motorrijder.
Via mobiliteitsronde 2008/02 werd 1 openstaande vacante betrekking van INP verkeersdienst/motorrijder (gemeenteraad dd. 29 augustus 2008) ter kennis gebracht aan alle
leden van de geïntegreerde politie. De selectieproef werd goedgekeurd op dezelfde gemeenteraad en bestaat uit een selectiegesprek met de korpschef. Dit gesprek ging door op 21 oktober 2008 (verslag hiervan in het dossier). Gaat de gemeenteraad akkoord om de voorgestelde kandidaat CLEMENT Ruddy, te benoemen in de vacante betrekking vanaf 1 januari 2009?
_ MET 27 STEMMEN VOOR, 0 STEMMEN TEGEN, 1 ONTHOUDING EN 1 BLANCO STEM
049 Politie – mobiliteitsronde 2008/02 – aanstelling INP eerstelijn.
Via mobiliteitsronde 2008/02 werden 2 openstaande vacante betrekkingen van INP eerste lijn (gemeenteraad dd. 28 augustus 2008) ter kennis gebracht aan alle leden van de geïntegreerde politie. Ten gevolge van art. VI.II.3bis RPPOL houdende de prioritaire aanwervingen werden er twee
mensen weerhouden. Deze personen worden benoemd in de politiezone van zodra ze geslaagd zijn in de basisopleiding. Gaat de gemeenteraad akkoord om de voorgestelde kandidaat VANDENBRANDE Kim, te benoemen in de vacante betrekking vanaf 1 november 2008?
_ MET 26 STEMMEN VOOR, 1 STEM TEGEN, 0 ONTHOUDING EN 2 BLANCO STEMMEN
050 Politie – Samenstelling selectiecommissie calog A – Adviseur – goedkeuring.
Via Jobpol werd 1 openstaande vacante betrekking Niveau – Adviseur met als wedstrijdnummer S
4083 N 07 03 bekend gemaakt. De uiterste inschrijvingsdatum werd bepaald op 23 juli 2008. Er is 1 kandidaat. Het selectiegesprek zal doorgaan op 21 oktober 2008 om 15.00u. Gelet op het art. VI.II.44 en 45 RPPOL houdende de modaliteiten aangaande de samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie. Gaat de gemeenteraad akkoord met de aanstelling van de selectiecommissie (zie beraadslaging) voor Calog A – Adviseur.
_ MET 26 STEMMEN VOOR, 0 STEMMEN TEGEN, 2 ONTHOUDINGEN EN 1 BLANCO STEM
051 Politie – mobiliteitsronde 2008/02 – aanstelling Calog A adviseur integrale &
geïntegreerde veiligheid.
Naar aanleiding van de goedkeuring van de personeelsuitbreiding van het operationeel en administratief en logistiek kader (raadsbeslissing dd. 21 juni 2007) werd er via de mobiliteitsronde 200703 een vacante betrekking Calog A – Adviseur opengesteld. Deze mobiliteit werd zonder succes afgesloten op 9 januari 2008. Vervolgens werd de vacante statutaire betrekking Calog A – Adviseur opengesteld op de site van de Algemene directie van de ondersteuning en het beheer, Directie van de recrutering en van de selectie. Via deze weg is er 1 kandidaat. Het selectiegesprek ging door op 21 oktober 2008 ( verslag hiervan in het dossier). Gaat de gemeenteraad akkoord om de voorgestelde kandidaat Liesbeth Avaux te benoemen in de vacante statutaire betrekking Calog A – Adviseur integrale en geïntegreerde veiligheid met ingang van 1 november 2008.
_ MET 25 STEMMEN VOOR, 0 STEMMEN TEGEN, 3 ONTHOUDINGEN EN 1 BLANCO STEM
052 Politie – Toekenning vergoeding blijvende gevolgen arbeidsongeval – goedkeuring.
Op dd. 15 augustus 2006 was HINP Andy FRANCHET het slachtoffer van een arbeidsongeval. Na het onderzoeken van de bevoegde geneeskundige diensten blijken er blijvende gevolgen te zijn ten gevolge van het arbeidsongeval. Met hun schrijven van dd. 4 juli 2008 stelt ETHIAS voor om de blijvende gevolgen van het AO van Andy FRANCHET te vergoeden volgens wettelijke bepalingen.
Andy FRANCHET verklaarde zich akkoord met de voorgestelde berekeningen. Gaat de gemeenteraad akkoord om de voorgestelde vergoeding ten gevolge van de blijvende gevolgen van een arbeidsongeval overkomen aan Andy FRANCHET , aan hem toe te kennen? _ MET ALGEMENE STEMMEN
053 Verlenging aanstelling uitoefening hogere functie – assistent-dienstleider bij de
Plaatselijke Openbare Bibliotheek – goedkeuring.
In afwachting van de selectieprocedures werd Katja Grammens aangesteld tot assistentdienstleider
in het kader van de uitoefening van hogere functie, met ingang van 1 mei 2008 t/m 31 oktober 2008. Uiterste inschrijvingsdatum selectieprocedure assistent-dienstleider: 18 september 2008.
De selectieprocedure zal doorgaan op donderdag 20 november 2008. Aangezien de continuïteit van de dienst dient verzekerd te worden. Voorstel:
De gemeenteraad stelt vast dat mevrouw Katja Grammens de uitoefening van de hogere functie van assistent-dienstleider met deeltijdse prestaties (19/38) verder zal waarnemen met ingang van 1 november 2008 tot en met de aanstelling van een assistent-dienstleider uit de selectieprocedure en dit uiterlijk 31 december 2008. Belanghebbende zal een plaatsvervangingtoelage genieten overeenkomstig de onderrichtingen betreffende het uitoefenen van hogere functies. _ MET 24 STEMMEN VOOR, 2 STEMMEN TEGEN, 1 ONTHOUDING EN 2 BLANCO STEMMEN
054 Vervanging gemeenteontvanger – aanstelling waarnemend gemeenteontvanger in
contractueel verband.
Kennisname tijdelijke waarneming van de betrekking van bijzondere rekenplichtige politiezone per 1 december 2008. Artikel 81 van het gemeentedecreet stelt dat de gemeenteraad een waarnemend financieel beheerder kan aanstellen om de financieel beheerder bij zijn afwezigheid of verhindering te
vervangen. Aangezien mevrouw Cindy Van Driessche, gemeenteontvanger, per 21 november 2008 met
zwangerschapsverlof is moet gelet op de drukte tijdens de eindejaarsverrichting een waarnemend gemeenteontvanger worden aangeduid. Wim Cruysbergs, gemeenteontvanger van Beersel is bereid om a rato van 1 dag per week (7.36/38) per week met een vervangingsovereenkomst van bepaalde duur met ingang van 1 december 2008 en tot wanneer Cindy uit bevallingsverlof komt, de functie van waarnemend gemeenteontvanger waar te nemen. Per 1 december 2008 tot einde bevallingsverlof van Cindy is Wim Cruysbergs in zijn hoedanigheid van waarnemend ontvanger bevoegd voor alle bij wet toegewezen taken als ontvanger en is hij hieruit voortvloeiend ook verantwoordelijk voor de rekeningen m.b.t. tot voormelde periode van de gemeente en de politiezone Sint-Pieters-Leeuw.
Conform artikel 106 van het gemeentedecreet is eedaflegging overbodig want het personeelslid heeft de eed al afgelegd.
_ MET 27 STEMMEN VOOR, 0 STEMMEN TEGEN, 1 ONTHOUDING EN 1 BLANCO STEM

 

Sint-Pieters-Leeuw, 20 november 2008
In opdracht:
De gemeentesecretaris, wnd. De voorzitter,
Marina Bosmans Lieve Vanlinthout

Toneelgroep KATO met Wat een soep

2008-12-07-toneelgroep-kato_wat-een-soepToneelgroep KATO presenteert “Wat een soep”
Een blijspel in twee bedrijven van Patrick Cargill
In een regie vanBern ’t Klaverveld
Vrijdag 28 en zaterdag 29 november 2008 om 20 uur
en vrijdag 6 (20u) en zaterdag 7 (15u) december 2008
in het parochiecentrum Negenmanneke, G. Deruyverstraat 21 te Negenmanneke.