Verslag Gemeenteraad van donderdag 8 november 2007.

 01 Verslag gemeenteraad 4 oktober 2007.

Het verslag van de raadszitting van 4 oktober 2007 wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad.
02 Centrale verwarming bibliotheek Rink vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de voorwaarden vast te stellen en de wijze van gunnen te bepalen voor het vernieuwen van de ketel en brander van de centrale verwarming in de bibliotheek aan de Rink. Er wordt overgeschakeld op aardgas.
03 Betegelen douches, kassa en ingang Wildersportcomplex
vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de voorwaarden vast te stellen en de wijze van gunnen te bepalen voor het betegelen van de douches, kassa en ingang van het Wildersportcomplex.
04 Herstelling oevermuur vijver omheen kasteel Coloma
vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de voorwaarden vast te stellen en de wijze van gunnen te bepalen voor het herstellen van de vijvermuren rondom kasteel Coloma.
05 Keukeninrichting cafetaria sportcentrum A.J. Braillard te Ruisbroek
vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de voorwaarden vast te stellen en de wijze van gunnen te bepalen voor het leveren en plaatsen van de keukeninrichting van het cafetaria van het sportcentrum A.J. Braillard te Ruisbroek.
06 Leveren en plaatsen afsluiting, balustrade met trapleuning en poorten tuin bibliotheek Zuun
vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de voorwaarden vast te stellen en de wijze van gunnen te bepalen voor het leveren en plaatsen van afsluiting, balustrade met trapleuning en poorten aan de tuin van de bibliotheek te Zuun.
07 Verwarmingsinstallatie Bergpoort: magazijn gebouwen
vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de voorwaarden vast te stellen en de wijze van gunnen te bepalen voor het leveren en plaatsen van een verwarmingsinstallatie in het magazijn gebouwen van de Bergpoort.
08 Levering en plaatsing vaste werfkasten voor de jaarmarkten en kermissen
goedkeuring bestek.
Om de stroomvoorziening tijdens de gemeentelijke kermissen en jaarmarkten te verzekeren werden begin dit jaar vaste foorkasten besteld bij Iverlek. Op vijf locaties werden hierbij evenwel kasten voorzien die onvoldoende stroom konden leveren. Het aanvullend bestek van Iverlek voor de levering en plaatsing van 5 kasten wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
09 Telenet
Topstraat ondergronds brengen ICS net goedkeuring offerte en financieringswijze.
Met het oog op het ondergronds brengen van het elektriciteitsnet in de Topstraat dient tevens het ICS net (beheerd door Telenet) ondergronds te worden gebracht. De uitvoeringsplannen opgemaakt door Telenet en de financieringswijze worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
10 Iverlek
Topstraat ondergronds brengen bovengronds laagspanningsnet goedkeuring offerte en financieringswijze.
Met het oog op het ondergronds brengen van het elektriciteitsnet in de bebouwde kommen stelt de intercommunale Iverlek voor om het laagspannings- en openbaar verlichtingsnet ondergronds te
brengen in de Topstraat. De uitvoeringsplannen opgemaakt door de intercommunale Iverlek en de financieringswijze worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
11 Uitbreiding waternet langs de Oudenakenstraat (fase II en III)
goedkeuring offerte IWVB.
Elk jaar worden kredieten voorzien op de begroting om het waterleidingsnet uit te breiden naar meer afgelegen woningen op het platteland onder meer langs de Oudenakenstraat. Als vervolg op fase I (omgeving Jozef Dedobbeleerstraat tot omgeving Alfons Fleurusstraat) wordt dit jaar voorzien in de aanleg van het waterdistributienet fasen II en III (vanaf Alfons Fleurusstraat tot woning nr. 41 alsmede ook tot woning nr. 19). De offertes van de IWVB, de uitvoeringsplannen en de financieringswijze worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
12 Groenomgeving wijk Kapelleveld
verkoop strook grond langsheen eigendom Kapelleveld 34 goedkeuring modelakte.
Door de gemeenteraadsbeslissing van 28 maart 2007 zal een perceel gelegen rechts van de woning Kapelleveld 34 met een oppervlakte van 84 ca worden verkocht tegen de prijs zoals bepaald door de heer Ontvanger der Registratie. De modelakte wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
13 Leveren grafschoorelementen
goedkeuring lastvoorwaarden.
Om de veiligheid van de arbeiders op de verschillende begraafplaatsen te verhogen bij het maken en stutten van grafputten is het noodzakelijk om over te gaan tot de aankoop van een reeks (3 sets) grafschoorelementen. De lastvoorwaarden (bestek) en de wijze van gunning worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad
14 BPA nr. 2
Langveld (herziening): definitieve aanvaarding weerleggen bezwaarschriften.
Het BPA omvat het grootste deel van de wijk Zuun ten westen van de Bergensesteenweg. Voor delen van het plangebied bestaan geldige BPA
s. Dit zijn gedeeltelijke herzieningen van hetzelfde
oorspronkelijke
BPA
Langveld , dat door de Raad van State werd vernietigd, maar dat het grootste deel van de ontwikkelingen in Zuun – Langveld gestuurd heeft. Voor delen van het plangebied gelden dus terug de bestemmingen in het gewestplan. Door voor het volledige gebied één BPA op te maken, zal een einde komen aan deze verwarrende situatie. De verschillende (nog geldige) herzieningen van het BPA Langveld worden hiervoor mee herzien. Het nieuwe BPA bundelt al deze gegevens tot éé n groot geheel. Het BPA Langveld valt binnen de hypothetische afbakening van het Vlaams stedelijk gebied rond Brussel (VSGB) en volgt de doelstellingen, geponeerd in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) en het Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant (RSVB). De activiteiten worden gestructureerd en geconcentreerd waarbij de verwevenheid van functies voorop staat. Het ontwikkelen van nieuwe woningtypologie ën en een kwalitatieve woonomgeving staat voorop. Dit BPA wil een concrete invulling geven aan de doelstellingen van het RSV door de verweving van functies rond de Bergensesteenweg in goede banen te leiden, door verschillende woontypologie ën aan te reiken en door een concrete invulling te geven aan het project van het OCMW en de zone voor projectgebied. Ook het aangename woonklimaat van de buurt en het groene karakter moet behouden en versterkt worden.
15 BPA nr. 13
Brukom-Zenneveld (herziening): definitieve aanvaarding behandeling bezwaarschrift.
Het BPA
Brukom-Zenneveld is gelegen aan weerszijden van de N6 (Bergensesteenweg) ter hoogte van de Pijnbroekstraat en de Ferdinand Uylenbroeckstraat in Brukom. Het gebied ligt op ongeveer 1,5 km van het centrum van Sint-Pieters-Leeuw (Rink). Het BPA Brukom – Zenneveld bestaat in belangrijke mate uit zones voor woningbouw en zones voor ambachtelijke bedrijven. Met het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan dat in opmaak is, komen diverse nieuwe planopties voor het plangebied naar voor die een herziening van het BPA rechtvaardigen. De gemeente wenst naast het behoud van verweving van wonen en werken en het optimaliseren van de bestaande bedrijvenzones ook een oplossing te bieden voor de zonevreemde recreatieproblematiek van de plaatselijke voetbalvereniging K.V. Brukom, gevestigd achter de bedrijvenzone langs de westzijde van de Bergensesteenweg in agrarisch gebied. Deze terreinen worden (voor een deel) meegenomen bij de herziening van het BPA in een uitbreiding van het plangebied. De bestaande bedrijvenzones zijn niet voldoende landschappelijk ingekaderd en/of gebufferd naar de aangrenzende woningen of landbouwgebied. Ook hier wil het BPA ingrijpen.
16 BPA nr. 31
Drie Fonteinen: definitieve aanvaarding weerleggen bezwaarschrift.
Het BPA
Drie Fonteinen is deels gesitueerd op de gemeente Drogenbos en deels op Sint-Pieters- Leeuw. Het wordt in samenspraak met beide gemeenten grensoverschrijdend opgemaakt.
Het studiegebied ligt ingeklemd tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de grootinfrastructuur van de Ring en het kanaal Brussel-Charleroi. De omgeving is grotendeels ingevuld door industrie. Van de oorspronkelijke bedrijven zijn er veel verdwenen en de gebouwen bevinden zich in een zeer slechte staat of zijn gesloopt. BPA
Drie Fonteinen wenst het braakliggend industriegebied, waar oorspronkelijk de Vlabraver – verbrandingsinstallatie voorzien was, en omgeving te ordenen, een verbeterde ontsluiting van de zone te bewerkstelligen en de nodige ruimte voor de Zenne te cre ëren. Men zal hierbij inspelen op de vraag naar bijkomende bedrijventerreinen en de herwaardering van de bestaande bedrijventerreinen in de verstedelijkte Zennevallei.
17 Wijziging princiepsbeslissing
verkoop Telenetaandelen.
Op 4 oktober 2007 keurde de gemeenteraad de princiepsbeslissing met betrekking tot de verkoop van de Telenetaandelen goed. In deze notulen is sprake van een verkoop aan een koers van 19 euro per aandeel. Via een nieuw schrijven meldt Finilek dat er beslist werd om de aandelen te verkopen aan 22 euro per aandeel met een bodemkoers van 20,50 euro.
18 Gewestelijke leegstandsheffing
onkostenvergoeding voor de gemeente goedkeuring.
Door een arrest van het Arbitragehof was er voor de jaren 2002, 2003 en een deel van 2004 een standstill van de gewestelijke leegstandsheffing. Hierdoor konden de gemeenten ook geen opcentiemen op deze belasting innen. Het Arbitragehof is van mening dat de stand-still gerechtvaardigd was, maar stelde ook dat de decreetgever had moeten voorzien in een compensatiemechanisme voor de steden en gemeenten. Om een aanvaardbaar voorstel uit te werken werd een werkgroep samengesteld. Zij hebben een compensatiemechanisme uitgewerkt dat door de Vlaamse regering werd goedgekeurd. Voor de gemeente Sint-Pieters-Leeuw bedraagt de compensatie 12.799,98 euro. Deze minnelijke schikking
wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
19 Toelage adviesraden
goedkeuring.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de verdeling van de gemeentelijke toelagen 2007 voor de
adviesraden
als volgt vast te stellen:
· adviesraad Jeugd: 1.239 euro;
· adviesraad Cultuur: 1.239 euro;
· adviesraad Sport: 1.239 euro;
· adviesraad Milieu: 1.239 euro.
De uitbetaling van de gemeentelijke toelagen 2007 voor adviesraden kan pas geschieden na aanvraag van de betrokken adviesraden. De aanvragen moeten uiterlijk 31 december 2007
overgemaakt
worden aan de financi
ële dienst.
20 Lijst met aanvragers met betrekking tot toelage aan instellingen voor gehandicapten 2007
goedkeuring.
Volgende aanvragen van instellingen tot het bekomen van een toelage voor de opname van personen met een handicap worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad :
· vzw Zonnelied Roosdaal 4 opgenomen personen;·

Medisch Pedagogisch instituut Sint Franciscus – Roosdaal 7 opgenomen personen;
· Ortho-agogisch Centrum Broeder Ebergiste – 1 opgenomen persoon;
· Het Raster vzw – 3 opgenomen personen.
21 Budgetwijziging nr. 2
gemeente gewone- en buitengewone dienst goedkeuring.
De budgetwijziging nr. 2 van de gemeente wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
22 Dossier
verzelfstandiging verlenging werking gemeentelijke vzw s tot 30 juni 2008 goedkeuring.
Door de bepalingen van het gemeentedecreet dienen de lokale besturen binnen de drie jaar vanaf de inwerkingtreding van het decreet een uitdrukkelijke keuze te maken met betrekking tot de te
verzelfstandigen taken. Bij het aanduiden van de politieke afgevaardigden in de gemeentelijke vzw
s werd aanvankelijk een mandaat gegeven voor één jaar. De gemeenteraad besliste in zitting van 6 september 2007 principieel de gemeentelijke vzws te ontbinden met ingang van 1 januari 2008. Rekening houdend met de adviezen van de stuurgroep Verzelfstandiging werd aan het college van
burgemeester en schepenen in zitting van 1 oktober 2007 voorgesteld de stopzetting van de gemeentelijke vzw
s uit te stellen, aangezien de nieuwe rechtspositieregeling mogelijkheden aanreikt
om de overname van het vzw-personeel op een soepele manier te organiseren. Het college van burgemeester en schepenen stelt daarom voor de vzw-werking met 6 maanden te verlengen. Het
voorstel van het college wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
23 Reglement administratieve standen en verlof.
Feestdagen 1 mei en O.L.H.-Hemelvaart 2008. Vastleggen 10de feestdag 2008.
In 2008 vallen 1 mei en O.L.H.-Hemelvaart samen op dezelfde dag. Volgens artikel 10
§1 van het verlofstelsel is er wettelijk verlof op o.a. 1 mei en O.L.H.-Hemelvaartdag. Ter vervanging van deze
verlofdagen die op een andere wettelijke feestdag vallen, wordt een compensatiedag toegevoegd aan de dagen van het jaarlijkse vakantieverlof die door het personeelslid vrij kan worden genomen.
Bij het KB van 3 juni 2007 tot tijdelijke aanpassing voor 2008 van het KB van 18 april 1974 tot bepaling van de algemene wijze van uitvoering van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen, wordt het woord
Hemelvaartdag vervangen door 2 mei . Dit betekent dat O.L.H.-Hemelvaart naar vrijdag 2 mei 2008 wordt verlegd en derhalve de brug wordt gemaakt.
Het verlofstelsel van het gemeentepersoneel is gebaseerd op het verlofstelsel van de Vlaamse ambtenaar. Voor de Vlaamse ambtenaren wordt eveneens voormelde KB gevolgd: 2 mei 2008 wordt
als een feestdag beschouwd en de Vlaamse ambtenaren krijgen vrijaf op basis van het KB. Aangezien het bestuur autonoom beslist omtrent de toekenning van de feestdagen voor het
gemeentepersoneel dat niet behoort tot een instelling en waarop de feestdagenwet niet van toepassing is, wordt aan de gemeenteraad gevraagd akkoord te gaan om voor 2008 analoog met het
KB van 3 juni 2007, de feestdag Hemelvaartdag vast te leggen op 2 mei.
24 Onderwijs
kennisgeving collegebeslissing aankoop bij hoogdringendheid goedkeuring uitgaven.
De gemeenteraad neemt kennis van de collegebeslissing van 8 oktober 2007 houdende toewijzing bij hoogdringendheid van de levering van een koelkast ten behoeve van de school Wegwijzer wegens onherstelbaar defect van het oorspronkelijke toestel.

25 Aankoop speeltoestel voor speelplein Dorpsplein Zuun
vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de voorwaarden vast te stellen en de wijze van gunnen te bepalen voor de levering van een speeltoestel op het speelplein
Dorpsplein Zuun.
26 Ontwerp overeenkomst voor het gebruik van de lokalen van het oud gemeentehuis in Vlezenbeek door KLJ
goedkeuring.
KLJ Vlezenbeek heeft momenteel te weinig lokalen voor haar leden. In het oud gemeentehuis van Vlezenbeek is er nog ongebruikte ruimte (bovenverdieping + garage). Het college van burgemeester en schepenen besliste om de KLJ deze ruimte ter beschikking te stellen voor haar werking. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de gebruiksovereenkomst hierover goed te keuren.

27 vzw GIB
begroting 2007 goedkeuring.
De begroting 2007 van vzw GIB (gemeentelijk inburgeringbeleid) werd op10 september door de algemene vergadering van vzw GIB goedgekeurd. De begroting 2007 van vzw GIB wordt ter
goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

28 vzw GIB
rekening 2006 goedkeuring.
Op 10 september keurde de algemene vergadering van vzw GIB (gemeentelijk inburgeringbeleid) de rekening 2006 goed. De rekening 2006 van vzw GIB wordt ter goedkeuring voorgelegd aan
de
gemeenteraad
.

29 Ontbinding vzw GIB en aanstellen van vereffenaars
goedkeuring.
Op 10 september 2007 besliste de algemene vergadering van vzw GIB om zichzelf te ontbinden. De beslissing van de algemene vergadering om de vzw GIB te ontbinden, de aanstelling van Martin
Schoukens, schepen en ondervoorzitter van vzw GIB, en Erik Devill
é, diensthoofd sociale en welzijnsdienst en secretaris van vzw GIB, als vereffenaar wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de
gemeenteraad.
30 Omgevingsanalyse in het kader van het Lokaal Sociaal Beleid
goedkeuring.
Het OCMW en de gemeente Sint-Pieters-Leeuw moeten samen
één Lokaal Sociaal Beleidsplan maken. Vooraleer met de opmaak van dit plan te beginnen, werd er een omgevingsanalyse opgesteld. De omgevingsanalyse werd goedgekeurd op de OCMW-raad van 19 september 2007 en werd uitgebreid besproken op de commissie Sociale Zaken van 20 september 2007. De omgevingsanalyse wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
31 Definitieve vaststelling van de jaarrekening 2006 van het OCMW
kennisgeving.
Bij besluit van 14 september 2007 van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, werd de jaarrekening over het boekjaar 2006 van het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw definitief vastgesteld zonder wijzigingen. Deze definitieve vaststelling van de jaarrekening 2006 van het OCMW wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad.
32 Vaststelling van mandaat en aanduiding vertegenwoordiger gemeente (effectief + plaatsvervanger)
buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL op vrijdag 14 december 2007.
De gemeenteraad gaat over tot de aanduiding van een vertegenwoordiger (effectief + plaatsvervanger) van de gemeente op de buitengewone algemene vergadering van de
dienstverlenende vereniging CIPAL op vrijdag 14 december 2007. De afgevaardigde van de gemeente op de buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 14 december 2007 wordt gemandateerd om de agendapunten goed te keuren.

33 Vaststelling van mandaat en aanduiding vertegenwoordiger gemeente (effectief + plaatsvervanger)
buitengewone algemene vergadering van de intercommunale HAVILAND op maandag 17 december 2007.
De gemeenteraad gaat over tot de aanduiding van een vertegenwoordiger (effectief + plaatsvervanger) van de gemeente op de buitengewone algemene vergadering van
de
intercommunale
HAVILAND op maandag 17 december 2007. De afgevaardigde van de gemeente op de buitengewone algemene vergadering van de intercommunale HAVILAND van 17 december 2007 wordt gemandateerd om de agendapunten goed te keuren.

34 Vaststelling van mandaat en aanduiding vertegenwoordiger van de gemeente (effectief + plaatsvervanger)
de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging IWVB op dinsdag 18 december 2007.
De gemeenteraad gaat over tot de aanduiding van een vertegenwoordiger (effectief + plaatsvervanger) van de gemeente op de buitengewone algemene vergadering van
de
opdrachthoudende
vereniging IWVB op dinsdag 18 december 2007. De afgevaardigde van de gemeente op de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging IWVB van 18 december 2007 wordt gemandateerd om de agendapunten goed te keuren.
35 Bekrachtiging besluit burgemeester van 26 oktober 2007 betreffende hondsdolheid
maatregelen naar aanleiding van vastgestelde hondsdolheid in de gemeente Beersel.
Het besluit van de burgmeester van 26 oktober 2007 betreffende hondsdolheid
maatregelen naar aanleiding van vastgestelde hondsdolheid in de gemeente Beersel dient te worden bekrachtigd door de gemeenteraad.
36 Politie
visitatie politiezone kennisgeving.
Het verslag van het visitatieteam van 13 september 2007 wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad.
37 Politie
medewerkerstevredenheidsonderzoek 2007 kennisgeving.
Een samenvatting van de resultaten en aanbevelingen naar aanleiding van het medewerkerstevredenheidsonderzoek van 2007 bij de personeelsleden van de politiezone wordt
ter
kennisgeving
voorgelegd aan de gemeenteraad.
38 Budgetwijziging nr. 2
politiezone gewone dienst goedkeuring.
De budgetwijziging nr. 2 van de politiezone wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

39 Milieuhinder aan de Vleze ter hoogte van de Kamstraat en Reuzenstraat (punt ingediend door de fractie Vlaams Belang)
voorstellen tot remedi ëring goedkeuring.
Gemeenteraadslid Joseph De Camps zal de milieuhinder aan de Vleze (vervuiling door de Bijtjes en slechte kanalisering) toelichten aan de gemeenteraad. De heer De Camps woont vlakbij de Vleze en de Bijtjes en heeft hierover bepaalde onderzoeken laten uitvoeren. Hij zal aan de gemeenteraadsleden de resultaten hiervan meedelen en enkele voorstellen ter remedi
ëring formuleren. De gemeenteraad beslist een vergadering te beleggen met betrokken actoren.

agenda: Zondag 11 november jaarmarkt Sint-Pieters-Leeuw

Sint-Pieters-Leeuw : – Sinds drie jaar palmt de jaarmarkt met veeprijskampen, tentoonstellingen en eet- en drankstandjes van de plaatselijke verenigingen opnieuw het volledige centrum van Sint-Pieters-Leeuw in met meer dan 400 standjes!

* Om de parkeerdruk in het centrum te verminderen kunnen de jaarmarktbezoekers opnieuw GRATIS gebruik maken van de PENDELDIENST tussen de MAKRO-parking en de JAARMARKT. Drie bussen pendelen onafgebroken vanaf 9.00 tot 19.30 uur tussen beide bestemmingen.
Als u deze pendelbus wilt gebruiken, stapt u op (en ook weer af) aan de bushalte in de Galgstraat, ter hoogte van de Jozef Depauwstraat.

* Tijdens het jaarmarkt weekend loopt ook het 66ste Herfstsalon Leeuwart,
kunstvrienden van Sint-Pieters-Leeuw.
Vrijdag 9 november vanaf 20.00 uur vernissage.
Zaterdag 10 november van 14.00 tot 18.00 uur.
Zondag 11 november (met jaarmarkt) van 9.00 tot 18.00 uur.
Zaterdag 17 november van 14.00 tot 18.00 uur.
Zondag 18 november van 14.00 tot 18.00 uur.
In de foyer van het gemeentehuis, Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.