Stralende zon voor jaarmarkt van Ruisbroek.

2007-10-06_jvb-ruisbroek-jaarmarkt-1.jpg2007-10-06_jvb-ruisbroek-jaarmarkt-2.jpg
Ruisbroek: – In Ruisbroek had onder een stralende herfstzon de jaarmarkt plaats.
Het was er gezellig kuieren tussen de kraampjes en bijpraten met vrienden.
De paarden, boerenpaarden, pony’s, geiten en schapen kregen veel aandacht van jong en oud.
De Gezinsbond van Ruisbroek had gezorgd voor een Kinderrommelmarkt.
En in zaal “Ons Huis”, Fabriekstraat 9 te Ruisbroek heeft de 37ste grote boekenbeurs van KWB-KAV plaats.
Deze kan je ook morgen zondag nog bezoeken  van 11-12u30 en van 14-18 uur met een tentoonstelling van Rene Vindevogel.

Gemeenteraad Sint-Pieters-Leeuw van donderdag 4 oktober 2007.

001 Verslag gemeenteraad 6 september 2007.

Het verslag van de raadszitting van 6 september 2007 wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad.

002 Goedkeuring door de bestendige deputatie van de begroting 2007 van de kerkfabriek Sint- Pieter-In-Banden te Sint-Laurentius – kennisname.

De begroting 2007 van de kerkfabriek Sint-Pieter-In-Banden te Sint-Laurentius werd na het advies van de gemeenteraad van 19 oktober 2007 goedgekeurd door de bestendige deputatie van 30 augustus 2007. De gemeenteraad neemt hier kennis van.

003 Gebouw Beke Invest – goedkeuring aankoop.

Het gebouw gelegen Bergensesteenweg 704a te Sint-Pieters-Leeuw kan door de gemeente worden aangekocht en worden gebruikt voor de huisvesting van de lokale politie. Dit voorstel wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

004 Iverlek – uitbreiden/saneren openbare verlichting rond de kerk te Vlezenbeek en rotonde Kapelleke (gemeentehuis) – goedkeuring offerte en financieringswijze.

In het kader van de renovatie is het passend om de aanstraling van de kerk te Vlezenbeek uit te breiden en te saneren. Om de veiligheid van de rotonde Kapelleke te verbeteren zal ook hier dienen voorzien te worden in een aangepaste openbare verlichting. De offerte van Iverlek en de financieringswijze worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

005 Telenet – Jan Vanderstraetenstraat ondergronds brengen ICS-net – goedkeuring offerte en financieringswijze.

Met het oog op het ondergronds brengen van het elektriciteitsnet in de Jan Vanderstraetenstraat dient tevens het ICS-net (beheerd door Telenet) ondergronds te worden gebracht. De uitvoeringsplannen, opgemaakt door Telenet en de financieringswijze worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

006 Verbeteren Rink – aanstelling ontwerper – goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Door de steeds verslechterende toestand van de rijweg dient de Rink in de naaste toekomst te worden verbeterd. Het betreft vooral het deel van de weg van het groot verkeer tussen de Pastorijstraat en de Jozeph Depauwstraat. In het kader van het algemeen waterzuiveringsbeleid dient een gescheiden rioleringsstelsel te worden aangelegd. Voor het opmaken van de studie, het uitoefenen van het algemeen toezicht en de veiligheidscoördinatie zal vooreerst een ontwerper via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking worden aangesteld overeenkomstig de lastvoorwaarden opgenomen in het bestek van de technische dienst. Het bestek met de lastvoorwaarden en de financieringswijze worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

007 Leveren columbarium begraafplaats Zuun (Galgstraat) – goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Door het huidige gebruik is de noodzaak aanwezig om een bijkomend columbarium (20 nissen) te voorzien op de begraafplaats te Zuun. De opdracht zal worden gegund bij middel van de onderhandelingsprocedure. De lastvoorwaarden en de gunningswijze worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

008 Reglementen op de openbare markten, ambulante handel en organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen – goedkeuring.

Deze ontwerpreglementen werden reeds voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen en aan de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie. De ontwerpreglementen werden aangepast aan de opmerkingen van de FOD en worden nu ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

009 vzw Gemeentelijke Culturele Infrastructuur – begrotingswijziging II – 2007 – goedkeuring.

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om de toerismedienst te verhuizen naar kasteel Coloma met ingang van 17 september 2007. Hierdoor wordt de onthaalfunctie van het cultureel centrum nu deels door de toerismemedewerkers verzekerd en moesten de uurschema’s van de onthaaldames worden gewijzigd. Twee onthaaldames stemden niet in met het nieuwe werkschema. De raad van bestuur van de vzw Gemeentelijke Culturele Infrastructuur besliste dan ook om de contracten van deze dames te verbreken met ingang van 1 oktober 2007. Er dient hen wel een vergoeding wegens uitdiensttreding te worden uitbetaald, vandaar de verhoging van personeelskosten op de begroting. Deze 2de begrotingswijziging voor 2007 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

010 Eindrekening waarnemend gemeenteontvanger Wim Cruysbergs van 30 juni 2007 – goedkeuring.

Artikel 86 van het Algemeen Reglement op de Gemeentelijke Comptabiliteit (K.B. van 2 augustus 1990) verplicht de uittredende ontvanger om een eindrekening op te stellen. De eindrekening bevat een balans van 30 juni 2007, proef- en saldibalans, synthesetabel, de aansluiting van de boekingen met de kasmiddelen, de aansluiting tussen het algemeen en budgettair resultaat, de kastoestand en de rekeninguittreksels. Deze eindrekening wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

011 Verkoop Telenetaandelen – princiepsbeslissing.

Door Finilek worden een aantal Telenetaandelen in opdracht van en voor rekening van onze gemeente aangehouden. Finilek was sinds 29 juni 2007 in het bezit van 58.041 warranten. Op 24 juli 2007 werden de warranten uitgeoefend waardoor 174.123 nieuwe aandelen van de Telenet Group Holding n.v. werden verworven. De gemeente Sint-Pieters-Leeuw beschikt nu over 14.320 aandelen. Ondanks de uitoefening van de warranten beschikken de Vlaamse financieringsintercommunales slechts over 3,5 % van de Telenetaandelen. De programmaraad was van oordeel dat er geen strategische redenen meer zijn om nog langer Telenetaandelen aan te houden. De programmaraad beveelt aan om binnen een kort tijdsbestek de vrij verhandelbare aandelen te verkopen. Finilek vraagt aan de gemeenten of zij

akkoord gaan met de verkoop van hun Telenetaandelen tegen een minimumkoers van 19,00 euro per aandeel.

012 Managementteam – samenstelling – aanpassing functiebeschrijvingen – goedkeuring.

Artikel 96 van het gemeentedecreet bepaalt dat er in elke gemeente een managementteam is. Het managementteam ondersteunt de coördinatie van de gemeentelijke diensten bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Het bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de gemeentelijke diensten, alsook de interne communicatie. De gemeenteraad is bevoegd voor de aanstelling en het ontslag van de leden van het managementteam en treedt ten aanzien van hen op als tuchtoverheid. De gemeentesecretaris en de financieel beheerder – gemeenteontvanger maken van rechtswege deel uit van het managementteam. Daarenboven kan de gemeenteraad de functies bepalen die eveneens deel uitmaken van het managementteam. Er wordt voorgesteld om het managementteam als volgt samen te stellen:

gemeentesecretaris van rechtswege;

financieel beheerder – gemeenteontvanger van rechtswege;

afdelingshoofd Algemene Zaken;

afdelingshoofd Burgergerichte Zaken;

afdelingshoofd Technische Zaken.

In de functiebeschrijving van de leden van het managementteam moet uitdrukkelijk worden vermeld dat zij deel uitmaken van het managementteam. De samenstelling overeenkomstig het voormelde voorstel en de aanpassing van de functiebeschrijvingen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

013 Conceptnota organisatiebeheersing en interne kwaliteitszorg – goedkeuring systeem van interne controle.

Het gemeentedecreet (artikels 99-101) introduceert het begrip ‘systeem van interne controle’: het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te verschaffen over het bereiken van de doelstellingen, het naleven van wetgeving en procedures, de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie, het efficiënt en economisch gebruik van middelen, de bescherming van activa en het voorkomen van fraude. Het systeem van interne controle wordt vastgesteld door de gemeentesecretaris na overleg met het managementteam en is onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraad. De conceptnota werd toegelicht en besproken tijdens de raadscommissie Administratieve en Bestuurlijke Organisatie van 11 september 2007. De conceptnota wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

014 Systeem van klachtenbehandeling – goedkeuring reglement.

Het gemeentedecreet (artikels 43§2, 16°, 197, 198§1) legt de Vlaamse gemeentebesturen de verplichting op om een systeem van klachtenbehandeling te organiseren en dit systeem in een reglement vast te leggen voor 1 oktober 2007. Het gemeentedecreet bepaalt ook dat dit klachtenbehandelingsysteem door de gemeentelijke administratie moet worden opgevolgd. Het is een ambtelijke verantwoordelijkheid, afgescheiden van het politieke platform. Een bekommernis van de decreetgever daarbij is dat het systeem zo onafhankelijk mogelijk werkt van de diensten waarop de klacht betrekking heeft. De gemeente Sint-Pieters-Leeuw centraliseert deze klachtenbehandeling bij de dienst Communicatie, Informatie en Documentatie. Het ontwerp van het reglement van klachtenbehandeling werd uitgebreid behandeld tijdens de commissie Personeel & Administratieve en Bestuurlijke Organisatie van 11 september 2007. Het reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan

de gemeenteraad.

015 Deontologische code voor de personeelsleden van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw – goedkeuring.

Het gemeentedecreet (artikel 112) stelt dat de gemeenteraad een deontologische code moet goedkeuren voor het gemeentepersoneel. Daarnaast besteedt het gemeentedecreet expliciet aandacht aan de deontologische rechten en plichten van de personeelsleden. Het ontwerp van deontologische code werd toegelicht en besproken tijdens de raadscommissie Personeel & Administratieve en Bestuurlijke organisatie van 11 september 2007. De tekst wordt ter goedkeuring

voorgelegd aan de gemeenteraad.

016 Huishoudelijk reglement gemeenteraad – goedkeuring.

Artikel 40 van het gemeentedecreet bepaalt dat bij aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk reglement dient te worden vastgesteld door de gemeenteraad waarin aanvullende maatregelen worden opgenomen in verband met de werking van de gemeenteraad en waarin minstens bepalingen worden opgenomen over:

presentiegeld;

bijeenroeping gemeenteraad;

openbaarmaking van vergadering gemeenteraad;

inzagerecht voor gemeenteraadsleden;

het recht van de gemeenteraadsleden om mondelinge en schriftelijke vragen te stellen aan de burgemeester en het schepencollege;

wijze van notulering en ter beschikking stellen van notulen;

samenstelling en werking van commissies en fracties.

Het ontwerp van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad werd uitvoerig besproken tijdens de commissie Personeel & Administratieve en bestuurlijke organisatie van 12 april 2007 en 11 september 2007 en werd gunstig geadviseerd. Het huishoudelijk reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

017 Vaststelling verhoging presentiegelden gemeenteraadsleden – goedkeuring.

Overeenkomstig de bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet werd in gemeenteraadszitting van 3 maart 2005 het presentiegeld per raadslid en per zitting van de gemeenteraad vastgesteld op 164,00 euro en het presentiegeld per raadslid en per deelneming als stemgerechtigd lid aan de besprekingen van de gemeenteraadscommissies vastgesteld op 82,00 euro en dit met ingang van 1 januari 2005. Overeenkomstig de artikelen 17§1 van het gemeentedecreet ontvangen de gemeenteraadsleden ten laste van de gemeente een presentiegeld voor hun aanwezigheid op vergaderingen van de

gemeenteraad. De Vlaamse regering heeft bij artikel 15 van het besluit van de Vlaamse regering van 19 januari 2007 houdende het statuut van de lokale en provinciale mandataris, de lijst vastgesteld van de vergaderingen die voortvloeien uit de mandaatverplichtingen van de gemeenteraadsleden waarvoor de gemeenteraad bij reglement kan bepalen dat presentiegeld wordt verleend. Overeenkomstig artikel 16 van voormeld besluit, mag het presentiegeld per raadslid en per zitting

minimaal 28,57 euro en maximaal 124,98 euro (gekoppeld aan spilindex 138,01 bedragen). Gekoppeld aan de huidige index (140,02 %) bedraagt dit respectievelijk minimaal 40,00 euro en maximaal 175,00 euro. Daarenboven kan aan de voorzitter (die geen lid is van het college van burgemeester en schepenen en derhalve geen wedde als uitvoerend mandataris ontvangt) van de gemeenteraad en de gemeentecommissies maximaal een dubbel presentiegeld worden toegekend.

Aan de gemeenteraad wordt dan ook gevraagd om het toekennen van het presentiegeld retroactief met ingang van 1 januari 2007 als volgt vast te stellen:

per raadslid en per zitting van de gemeenteraad: 175,00;

per voorzitter (niet-uitvoerend mandataris) en per zitting van de gemeenteraad: 350,00;

per raadslid en per deelneming als stemgerechtigd lid aan de besprekingen van een gemeenteraadscommissie: 87,50;

per voorzitter en per deelneming aan de besprekingen van een gemeenteraadscommissie: 175,00;

per ondervoorzitter en per deelneming aan de besprekingen van een gemeenteraadscommissie:87,50.

per ondervoorzitter als vervanger van de voorzitter en per deelneming aan de besprekingen van een gemeenteraadscommissie: 175,00.

018 Aanduiding ondervoorzitters van de raadscommissies op basis van voordrachtakte – goedkeuring.

Naar aanleiding van de goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad in zitting van 21 juni 2007 worden de ondervoorzitters van de raadscommissies verkozen. De ondervoorzitters vervangen de voorzitters bij hun afwezigheid. Artikel 36 van het huishoudelijk reglement bepaalt dat de

voorzitters en de ondervoorzitters van de raadscommissies aangewezen worden door de gemeenteraad. De voorzitters van de raadscommissies werden reeds aangewezen tijdens de gemeenteraadszitting van 25 januari 2007. De gemeenteraad gaat over tot de aanduiding van de ondervoorzitters van de raadscommissies, behalve voor de evaluatiecommissie Decretale Graden die steeds moet worden voorgezeten door de voorzitter van de gemeenteraad. De kandidaat

ondervoorzitters worden door de fracties voorgedragen met een voordrachtakte samen met de samenstelling van de raadscommissies.

019 Agenda buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging IVERLEK op donderdag 20 december 2007 + statutenwijziging – goedkeuring.

Aan de gemeenteraad wordt de oproepingsbrief van 7 september 2007 met de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging IVERLEK op donderdag 20 december 2007 voorgelegd. Voor de goedkeuring van de agenda en de statutenwijziging is een specifiek gemeenteraadsbesluit vereist.

020 Vaststelling van mandaat en aanduiding van vertegenwoordiger van de gemeente (effectief + plaatsvervanger) met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging IVERLEK op donderdag 20 december 2007.

Aan de gemeenteraad wordt de oproepingsbrief van 7 september 2007 met de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging IVERLEK op donderdag 20 december 2007 voorgelegd. De gemeenteraad dient over te gaan tot de aanduiding van een

vertegenwoordiger (effectief + plaatsvervanger) van de gemeente op bovenvermelde vergadering. De afgevaardigde van de gemeente op de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging IVERLEK van 20 december 2007 wordt gemandateerd om de agendapunten goed te keuren.

021 Politie – samenwerkingsovereenkomst van onze politiezone en Surété du Quebec – evaluatie eerste delegatie – kennisgeving.

De evaluatie van de eerste delegatie naar de Surété du Quebec wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad. 
022 Politie – onbruikbaar materiaal politiezone – goedkeuring.

Binnen de politiezone is er verscheiden materiaal dat onbruikbaar is. Een voorstel van gevolg voor dit materiaal wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Politie van Quebec en Leeuw samen op stap.

2007-10-04-verkeerscontrole-spl.jpg
Sint-Pieters-Leeuw: – De tweede delegatie politiemensen van de nationale politie van Québec (Canada) vertoeft  momenteel in de politiezone Sint-Pieters-Leeuw.
Luitenant Daniël CAMPAGNA (postoverste MRC du Granit) en Sergeant Jean-François OUELLET (sectie MRC Coaticook)  verblijven nog in deze politiezone tot 6 oktober 2007.Op 27 oktober 2006 tekende de politiezone van Sint-Pieters-Leeuw een samenwerkingsakkoord met de nationale politie van de provincie Québec. Deze politie oefent de basis- en de gespecialiseerde politiezorg uit in de volledige provincie Québec, die grote autonome bevoegdheden heeft in het federale Canada. De contacten met deze buitenlandse politiedienst waren reeds een 2-tal jaar aan de gang. Na een viertal bezoeken gaven het college van burgemeester en schepenen van Sint-Pieters-Leeuw en de Generale Staf van de Sûreté du Québec hun akkoord voor deze langdurige samenwerking. Het doel is veelzijdig. Commissaris Christian Steens: “Enerzijds worden er op beleidsniveau methoden, technieken en inzichten van organisatieontwikkeling en gemeenschapsgerichte politiezorg uitgewisseld. We kunnen immers nog veel gaan leren in Canada. Het land wordt niet voor niets de bakermat genoemd van de gemeenschapsgerichte politiezorg en de basispolitiezorg. Anderzijds zijn de Canadezen geïnteresseerd, voor de wijze waarop onze politiezone met haar verschillende partners in de breedte en de diepte werkt. Bovendien zullen politiemensen van verschillende graden en diensten van onze zone en van de Sûreté elkaar bezoeken. Verschillende delegaties zullen worden uitgestuurd en krijgen in groep of individueel opdrachten en taken mee. In de loop van 2007 en 2008 zullen er dan ook regelmatig Canadese politieambtenaren in uniform observaties samen met onze manschappen”.Zo namen de Canadezen mee deel aan een gerechtelijke- en verkeersactie die de Leeuwse politie organiseerde op de Bergensesteenweg ter hoogte van de Macro.. Daar werd een verkeerscontrole georganiseerd in de rijrichting van Brussel. In de richting Halle  ging een gerechtelijke actie door. Aan de actie namen in totaal circa 14 politiemensen deel, bijgestaan door 4 leden van de douane (voor controle op diesel, eurovignet, verkeersbelasting en goederenvervoer) en 8 inspecteurs van de busmaatschappij “De Lijn”.

* Tijdens deze controle werd het nieuwe politie-uniform van de motorrijders voorgesteld.  Dit nieuwe uniform is een primeur voor het arrondissement  Halle-Vilvoorde.Aan commissaris Wannes Montaine, afdelingshoofd van de verkeersbrigade, de vraag in wat de uniformen verschillen ?“Het uniform van de motard is nu volledig in leder en de vest is lichtblauw. Onze lokale politie telt 8 motards en vier hiervan hebben al het nieuwe uniform”, aldus commissaris Montaine.

Brusselse Internationale Orgelweek.

2007-10-02-jozef-sluys-1.jpg
Vlezenbeek / Brussel: – De Brusselse Internationale Orgelweek is een jaarlijks muzikaal evenement dat georganiseerd wordt op verschillende orgels van de hoofdstad. Deze vormen een essentieel onderdeel van de Europese culturele traditie. Brussel was ooit een smeltkroes van de Europese orgelbouwkunst en daardoor kunnen we bogen op een zeer rijk patrimonium. Een van de initiatiefnemers van dit cultureel evenement is Vlezenbekenaar Jozef Sluys.

Driehonderd jaar geleden overleed te Lübeck Dieterich Buxtehude, ontegensprekelijk de grootste organist uit die tijd. Om bij hem in de leer te gaan ondernam de toen 20-jarige J.S. Bach een voettocht van 400 km. Bij elk concert wordt minimum één van zijn werken gespeeldOp donderdag 18 oktober kan men luisteren naar een première die de Engelse organist David Briggs ons brengt op het groot Kleuker-orgel van de O.L.V. van Genadekerk : een improvisatie op de film “Het Spook van de Opera”. Op zaterdag 20 oktober is er de traditionele Orgelwandeling: deze start om 10u30 in het Muziekinstrumentenmuseum, waar we een voorstelling krijgen van het Teschemacher-orgel uit 1750 door Patrick Collon en een gegidste rondleiding door het Museum.Het openings- en slotconcert worden gegeven op het monumentale Grenzing-orgel van de Brusselse Kathedraal.PROGRAMMA

-Zondag 14 oktober 2007 om 16 uur
Kathedraal van St-Michiel en St-Goedele (Sint-Goedelevoorplein) met Jozef Sluys aan het orgel.

-Maandag 15 oktober 2007 om 20 uur
Dominikanenkerk (Renaissancelaan, 40)
Orgel: Roman PERUCKI (Gdansk – PL). Trompet, Flügelhorn, Piccolo: Janusz SZADOWIAK (Gdansk – PL); Trompet, Flügelhorn: Arkadiusz SZAFRANIEC (Gdansk – PL), Waldhorn: Miroslaw MERCHEL (Gdansk – PL) en Bastrombone: Tadeusz KASSAK (Gdansk – PL)
-Dinsdag 16 oktober 2007 om 20 uur
Kathedraal van St-Michiel en St-Goedele (Sint-Goedelevoorplein)
Arvid GAST (Lübeck – D)
-Woensdag 17 oktober 2007 om 20 uur Kathedraal van St-Michiel en St-Goedele (Sint-Goedelevoorplein)
Paolo CRIVELLARO (Milaan – I)
-Donderdag 18 oktober 2007 om 20 uur O.L.Vrouw van Genadekerk (Vogelzanglaan, St-Pieters-Woluwe) David BRIGGS (Gloucester – GB) – Improvisatie bij de film ‘Le Fantôme de l’Opéra’(Eerste voorstelling in België)-Vrijdag 19 oktober 2007 om 20 uur. Kathedraal van St-Michiel en St-Goedele (Sint-Goedelevoorplein) Martin LÜCKER (Franfurt – D).