Leeuwenvlag in brand gestoken

2007-07-05-vlag.jpg
Sint-Pieters-Leeuw: – In de nacht van woensdag 4 op donderdag 5 juli werd de Leeuwenvlag aan de mast voor het Gemeentelijk Cultureel Centrum Coloma te Sint-Pieters-Leeuw  door een onbekende in brand gestoken. De pas opgehangen vlag werd donderdagmorgen halfverbrand op de grond gevonden door een parkwachter .

Onlangs werden er vier nieuwe vlaggenmasten van elk 6 m hoog op de brug voor het Colomakasteel geplaatst. Het is hier dat de dader de mast met de Leeuwenvlag is opgeklommen en de koorden bovenaan de mast heeft doorgesneden, waarna hij de Leeuwenvlag in brand heeft gestoken. 

Burgemeester Vanlinthout: “Wellicht was hij op slechte gedachten gebracht door de plaatjes “Vlaanderen feest” die her en der aan het Colomakasteel werden aangebracht naar aanleiding van de Rozenfeesten en de vandaag nog lopende tentoonstelling “Instrumenten, hoop en rozen”. 

Opmerkelijk is dat de Belgische en de Europese vlag, alsook deze van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw zelf, onaangeroerd zijn gebleven”. 

De politie van Sint-Pieters-Leeuw heeft ter plaatse procesverbaal opgesteld.  Intussen werd ook aan de mastenfirma gevraagd op de bewuste mast, op een hoogte van 2,5 meter, een speciale, stekelige beveilingsring aan te brengen, zodat de onverlaat die er nog probeert op te klauteren rekening zal dienen te houden met een geschonden toekomst.

Niettegenstaande dit voorval wordt als naar gewoonte op de Vlaamse feestdag van 11 juli de vlaggen uitgehangenen dit zowel aan de openbare gebouwen als aan de huizen. Er wordt een oproep tot de bevolking gedaan om mede een oogje in ’t zeil te houden en bij de minste onraad of bij verdachte gedragingen bij en rondom de vlaggen, onmiddellijk de politie te waarschuwen op tel. 02 371 22 28.

Verslag Gemeenteraad Sint-Pieters-Leeuw donderdag 21 juni 2007.

001 Verslag gemeenteraad 21 juni 2007.
Het verslag van de raadszitting van 21 juni 2007 wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad.
002 Aanleg collector Vlezenbeek fase I – overeenkomst met Aquafin tot vestigen erfdienstbaarheden – goedkeuring. Voor het aanleggen van de rioolwaterzuiveringinfrastructuur in de ondergrond dient Aquafinverfdienstbaarheden te vestigen op volgende eigendommen van de gemeente:
· Bezemstraat, parking tegenover de Volkshuisvesting;
· René de Renessestraat, kant Zuunbeek (hoek Bergensesteenweg).
De overeenkomst met Aquafin wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
003 Aanleg rotonde Vlezenbeek (kruispunt Postweg/Vlezenbeeklaan/Pedestraat) – goedkeuring meeruitgaven.
De gemeenteraad van 28 maart 2007 keurde het ontwerp goed. Door een openbare aanbesteding werden op 29 mei 2007 drie offertes ontvangen. Overeenkomstig het verslag van de ontwerper VDS uit Haaltert werd de laagste regelmatige offerte ingediend door de firma DSV nv uit Aarschot zijnde 10,73 % hoger dan de geactualiseerde raming. Kredieten voor de uitvoering van de werken zijn beschikbaar op de begroting 2007. De meeruitgaven worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
004 IWVB/TMVW – kleine vernieuwingen dienstjaar 2007 – verwerven van C-aandelen – goedkeuring. Overeenkomstig het schrijven van IWVB van 26 april 2007 werd het budget voor deze vernieuwingen op 15 maart 2007 door de Raad van Bestuur goedgekeurd. De financiering kan geschieden ofwel via TMVW ofwel via de gemeente met recht op C-aandelen. Voor de voorbije jaren besliste de gemeenteraad C-aandelen te verwerven. Deze regeling wordt ook voor huidig dienstjaar ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
005 Verkaveling J. Vanderstraetenstraat – goedkeuring aannemingsvoorwaarden. Het ontwerp voorziet in de aanleg van de infrastructuur in de verkaveling overeenkomstig de beslissing van de gemeenteraad van 29 juni 2006 en de verkavelingsvergunning (college 29 december 2006). Het ontwerp voorziet voornamelijk in volgende werken:
· gescheiden rioleringsstelsel;
· funderingen;
· verhardingen (voornamelijk grijze en bruine betonstraatstenen);
· beplantingen.
De kosten worden 100 % door de verkavelaar gedragen. De verkavelaar zal een bankwaarborg stellen gelijk aan het aanbestedingsbedrag (btw incl.), vermeerderd met 5 % (herziening, meerwerken, …). Tevens levert hij alle nodige bewijzen (vb. betalingsuittreksels) waaruit moet blijken dat alle nutsvoorzieningen zullen worden aangelegd. Voornoemde lastvoorwaarden worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
006 Straatnaamgeving verkaveling J. Vanderstraetenstraat op het grondgebied van 1600 Sint- Pieters-Leeuw – princiepsbeslissing. Naar aanleiding van de verkavelingsvergunning afgeleverd op 29 december 2006 voor 33 loten + 1 lot hoogspanningscabine gelegen rechtover de gemeenteschool ’t Populiertje te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, heeft het college van burgemeester en schepenen in zitting van 29 januari 2007 beslist de procedure tot straatnaamgeving in te zetten en werd aan de werkgroep Streek- en Volkskunde gevraagd een advies uit te brengen voor deze straatnaamgeving. In de brief van de werkgroep van 25 maart 2007 liet zij ons weten dat ze adviseert om deze nieuwe straat “ Woudmeesterlaan” te noemen. Na gunstig advies van de cultuurraad op 23 mei 2007 heeft het college, in zitting van 11 juni 2007, beslist dat het dossier mag worden voorgelegd aan de gemeenteraad voor princiepsbeslissing.
007 Vernieuwen ramen bibliotheek te Vlezenbeek – vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen. De vast te stellen voorwaarden en de wijze van gunnen voor het vernieuwen van de ramen van de bibliotheek en appartement van de bibliotheek te Vlezenbeek (in dit geval onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking) worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
008 Verkoop De Koetsier – beëindiging verkoopprocedure – goedkeuring.
De gemeenteraad besliste op 24 maart 2005 om De Koetsier te verkopen. Tijdens de verkoopprocedure doken evenwel een aantal onverwachte problemen op: de berging en het terras die bij het gebouw horen bevinden zich op het eigendom van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Bovendien blijkt ook de toegang tot het gebouw via het Colomadomein een praktisch probleem. Omwille van deze situatie wordt het voorstel om het gebouw niet te verkopen ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
009 Verkoop woning Gaston Deruyverstraat 7 – goedkeuring. De openbare verkoop van het gebouw gelegen Gaston Deruyverstraat 7 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
010 Viering 175 jaar Kanaal: subsidiedossier – kennisgeving. Op de gemeenteraad van 28 maart 2007 werd het budget voor de verwezenlijking van het programma van 175 jaar Kanaal goedgekeurd onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van subsidies. Momenteel zijn er 2 subsidiedossiers positief beantwoord
011 vzw Gemeentelijk Cultureel Centrum Coloma – jaarverslag 2006 & financiële rekening 2006 – goedkeuring. Het jaarverslag en financieel verslag 2006 werden in de algemene vergadering van de vzw Gemeentelijk Cultureel Centrum Coloma op 5 juni 2007 goedgekeurd. Nu worden zij ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
012 vzw Gemeentelijk Cultureel Centrum Coloma – begrotingswijziging 1-2007 – goedkeuring. De begrotingswijziging 1-2007 van de vzw Gemeentelijk Cultureel Centrum Coloma werd door de algemene vergadering op 5 juni 2007 goedgekeurd. Deze wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
013 vzw Gemeentelijke Culturele Infrastructuur – jaarverslag en financieel verslag 2006 – goedkeuring. Het jaarverslag 2006 en financieel verslag 2006 werden in de algemene vergadering van de vzw Gemeentelijke Culturele Infrastructuur op 5 juni 2007 goedgekeurd. Nu worden zij ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
014 vzw Gemeentelijke Culturele Infrastructuur – begrotingswijziging 1-2007 – goedkeuring.
De begrotingswijziging 1-2007 werd door de algemene vergadering van de vzw Gemeentelijke Culturele Infrastructuur op 5 juni 2007 goedgekeurd. Deze wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
015 Jaarverslag 2006 gemeentelijke kinderdagverblijven Kortjakje en Jip en Janneke en de dienst Thuisopvang Zieke Kinderen en Kinderen met een Handicap – kennisgeving. Het jaarverslag van de gemeentelijke kinderdagverblijven Kortjakje en Jip en Janneke en het jaarverslag van de dienst Thuisopvang Zieke Kinderen en Kinderen met een Handicap worden ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad.
016 Jaarverslag 2006 dienst voor opvanggezinnen – kennisgeving. Het jaarverslag 2006 van de dienst Opvanggezinnen wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad.
017 Erkenning gemeentelijke adviesraad voor de sport – samenwerkingsmodaliteiten, statuten en huishoudelijk reglement – goedkeuring. De sportraad werd in zitting van de algemene vergadering op 5 februari 2007 opnieuw samengesteld. De gemeenteraad erkent de sportraad en keurt haar statuten en huishoudelijk reglement goed, evenals de afsprakennota met samenwerkingsmodaliteiten tussen de sportraad en de gemeenteraad.
018 Initiatiereeks hengelen voor jongeren van 10 tot 16 jaar – vaststelling tarieven. In het sportpromotieplan 2007 werd de organisatie van een initiatiereeks hengelen voor jongeren van 10-16 jaar voorzien. Deze gaat door in het sport- & recreatiecentrum A.J. Braillard van maandag 16 tot en met vrijdag 20 juli 2007. De deelnameprijs van  10,00 per kind wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
019 Betrekking gemeenteontvanger/bijzonder rekenplichtige politiezone – vaststellen van de werfreserve. De aanwervingsselectieprocedure voor de statutaire betrekking van gemeenteontvanger/bijzonder rekenplichtige politiezone heeft inmiddels plaats gehad. Overeenkomstig het proces-verbaal van de jury van 15 mei 2007 kunnen de geslaagde kandidaten opgenomen worden in de wervingsreserve. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de werfreserve met een geldigheidsduur van 3 jaar, verlengbaar met de duur van 2, vast te stellen en de geslaagde kandidaten in de werfreserve op te nemen.
020 Wijziging ingevolge de afschaffing minimum- en maximumleeftijdsgrens van
– het administratief statuut gemeentepersoneel;
– het reglement voor het contractueel gemeentepersoneel;
– de functiebeschrijvingen.
Wijziging aanwervingsvoorwaarde bibliothecaris – goedkeuring.
Door de gemeenteraad van 18 december 2006 werd de personeelsformatie voor bibliotheek en de dienst Cultuur en Senioren aangepast. In het kader van het bestuurlijk toezicht merkte de toezichthoudende overheid bij schrijven van 5 maart 2007 op dat ingevolge de wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie, de directe en indirecte discriminatie op basis van leeftijd verboden wordt bij werving. Dit houdt in dat er geen minimum- en maximumleeftijdsgrenzen meer mogen worden gesteld. Daarenboven kan voor de betrekking van bibliothecaris enkel een kandidaathouder van een licentiaatdiploma of diploma hoger onderwijs lange type worden aangeworven. Vier jaar ervaring hebben als leidend personeelslid in een erkende openbare bibliotheek, kan niet als aanwervingvoorwaarde worden weerhouden. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan:
· met de schrapping van de minimum- en de maximumleeftijdsgrenzen als aanwervingsvoorwaarde voorzien in artikel 14, 1° administratief statuut gemeentepersoneel, artikel 13, 1° van het reglement contractueel personeel en in de vastgestelde functiebeschrijvingen;
· om voor de betrekking van bibliothecaris de voorwaarde als aanwervingvoorwaarde “hetzij vier jaar ervaring hebben als leidend personeelslid in een erkende openbare bibliotheek” te schrappen.
021 Gemeentelijke basisschool vestiging gelegen schoolstraat 14 te 1601 Ruisbroek – schooljaar 2007/2008 – inschrijvingsstop kinderen geboren in 2004 – bekrachtiging. De vaststelling en verdeling van het lestijdenpakket 2007/2008 van de gemeentelijke basisscholen werd voor overleg geagendeerd aan de schoolraad van 7 juni 2007. In de gemeentelijke basisschool, Wegwijzer, Schoolstraat 14 te 1601 Ruisbroek wordt de inschrijving van kinderen geboren in 2004 en die derhalve in de eerste kleuterklas terechtkomen problematisch. Omwille van plaatsgebrek en onvoldoende ondersteuning, kan de kleuterklas niet worden gesplitst indien er te veel kinderen zitten. Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 11 juni 2007 mede op basis van het door de schoolraad in dit verband verstrekte advies, om voor het schooljaar 2007/2008 voor de gemeentelijke basisschool Wegwijzer van zodra 30 kinderen geboren in 2004 in de school zijn ingeschreven, een inschrijvingsstop voor kinderen geboren in 2004 in te voeren. De beslissing van het schepencollege wordt ter bekrachtiging voorgelegd aan de gemeenteraad.
022 Organisatie ochtend-, middag-, woensdagnamiddag- en avondtoezicht scholen. Sociale voordelen – vaststellen ouderbijdragen voor woensdagnamiddagtoezicht – goedkeuring. De vast te stellen ouderbijdragen voor woensdagnamiddagtoezicht worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
023 Huishoudelijk reglement gemeenteraad – goedkeuring. Artikel 40 van het gemeentedecreet bepaalt dat bij aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk reglement dient te worden vastgesteld door de gemeenteraad waarin aanvullende maatregelen worden opgenomen in verband met de werking van de gemeenteraad en waarin minstens bepalingen worden opgenomen over:
· presentiegeld;
· bijeenroeping gemeenteraad;
· openbaarmaking van vergadering gemeenteraad;
· inzagerecht voor gemeenteraadsleden;
· het recht van de gemeenteraadsleden om mondelinge en schriftelijke vragen te stellen aan de burgemeester en het schepencollege;
· wijze van notulering en ter beschikking stellen van notulen;
· samenstelling en werking van commissies en fracties.
Het ontwerp van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad werd uitvoerig besproken tijdens de commissie Personeel & Administratieve en bestuurlijke organisatie van 12 april 2007 en gunstig geadviseerd. Het huishoudelijk reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
024 Aktename samenstelling raadscommissies – wijziging. Naar aanleiding van de goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad in zitting van 21 juni 2007 en op vraag van een aantal fracties wordt de samenstelling van de raadscommissies herbekeken. De fracties die wijzigingen willen aanbrengen in de samenstelling van de raadscommissies worden verzocht hun voordrachtakte in te dienen. Bij niet-indiening van een voordrachtakte wordt de samenstelling van de raadscommissies voor deze fractie behouden, zoals vastgesteld tijdens de gemeenteraadszitting van 25 januari 2007.
025 Aanduiding ondervoorzitters van de raadscommissies op basis van voordrachtakte – goedkeuring. Naar aanleiding van de goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad in zitting van 21 juni 2007 worden de ondervoorzitters van de raadscommissies verkozen. De ondervoorzitters vervangen de voorzitters bij diens afwezigheid. De gemeenteraad gaat over tot de aanduiding van de ondervoorzitters van de raadscommissies, behalve voor de evaluatiecommissie decretale graden want deze wordt voorgezeten door de voorzitter van de gemeenteraad. De kandidaat-ondervoorzitters worden door de fracties voorgedragen met een voordrachtakte samen met de samenstelling van de raadscommissies.
026 Personeelsuitbreiding operationeel en administratief en logistiek kader – goedkeuring. In het Zonaal Veiligheidsplan 2005-2008 werd er voorzien in een kaderuitbreiding. De bijkomende taken van de politie noodzaken ook bijkomend personeel. Bij het opstellen van de begroting 2007 werd hiermee reeds ruimschoots rekening gehouden. Het nieuw operationeel en administratief en logistiek kader van de politiezone wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
034 Betrekking gemeenteontvanger/bijzonder rekenplichtige politiezone – eedaflegging. De gemeenteontvanger/bijzonder rekenplichtige politiezone, op proef aangesteld door de huidige gemeenteraad, is tot eedaflegging in openbare vergadering van de gemeenteraad gehouden. Van deze eedaflegging wordt proces-verbaal opgesteld.