Verslag gemeenteraad Sint-Pieters-Leeuw 27 april 2007

Gemeenteraad van donderdag 26 april 2007.

001 Verslag gemeenteraad 28 maart 2007.
Het verslag van de raadszitting van 28 maart 2007 wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de
gemeenteraad.

002 Definitieve vaststelling door de gouverneur van de dienstjaarrekening 2005 van het
gemeentebestuur – kennisgeving.
De dienstjaarrekening 2005 van het gemeentebestuur werd zonder opmerkingen definitief vastgesteld
door de gouverneur op 13 maart 2007. De gemeenteraad neemt hier kennis van.

003 Advies over begroting 2007 van de kerkfabriek Jan Bosco Buizingen.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de begroting 2007 van de kerkfabriek Jan Bosco gunstig te
adviseren.

004 Goedkeuring door de Bestendige Deputatie van de begroting 2007 van de kerkfabriek Sint
Pieter – kennisname.
De begroting 2007 van de kerkfabriek Sint Pieter werd na het advies van de gemeenteraad van 19
oktober 2006 goedgekeurd door de Bestendige Deputatie van 22 maart 2007. De gemeenteraad
neemt hier kennis van.

005 Advies over rekening 2006 van de kerkfabriek Sint Stefaan – goedkeuring.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de rekening 2006 van de kerkfabriek Sint-Stefaan gunstig te
adviseren.

006 Advies over rekening 2006 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen te
Vlezenbeek – goedkeuring.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de rekening 2006 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw-ten-
Hemel-Opgenomen gunstig te adviseren.

007 Aankoop bandenkraan – vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen.
De dienst Openbare werken heeft een nieuwe bandenkraan nodig voor het uitvoeren van allerlei
taken. De vast te stellen voorwaarden en de wijze van gunnen voor de aankoop van een nieuwe
bandenkraan worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

008 Samenaankoop gas – vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen.
De huidige overeenkomst met de leverancier van gas loopt ten einde op 31 juli 2007. De vast te stellen
voorwaarden en de wijze van gunnen voor een nieuwe samenaankoop, georganiseerd door Eandis,
worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

009 Aanleg rotonde Vlezenbeek – goedkeuring veiligheids- en gezondheidsplan.
De gemeenteraad keurde in zitting van 28 maart 2007 het ontwerp goed tot aanleg van een rotonde
op het kruispunt Postweg/Vlezenbeeklaan/Pedestraat. Door het KB van 25 januari 2001 betreffende de
tijdelijke en mobiele werkplaatsen dient naar aanleiding van het ontwerp eveneens een veiligheids- en
gezondheidsplan te worden opgemaakt. Laatst vernoemde dossiers worden ter goedkeuring aan de
gemeenteraad voorgelegd.
2

010 Milieuhygiënische bodemonderzoeken – dienstjaar 2007 – verlenging overeenkomst Tauw –
goedkeuring.
In zitting van 30 september 2004 keurde de gemeenteraad de lastvoorwaarden goed tot het uitvoeren
van de opdracht tijdens het dienstjaar 2005 met de mogelijkheid om de overeenkomst te verlengen
voor de dienstjaren 2006 en 2007. Deze overeenkomst met het labo Tauw nv uit Wijgmaal werd door het
college van 20 december 2004 goedgekeurd. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het
college machtiging te verlenen om de voormelde overeenkomst te verlengen voor het huidig
dienstjaar.

011 Gebruik van landbouwwegen: plaatsen aanwijzingsborden F99c – F101c – goedkeuring.
De landbouwweg Bosstraat wordt nu veelvuldig gebruikt door quads, cross- en gewone motoren en
terrein- en gewone wagens. De dienst Mobiliteit en de verkeersdienst van de lokale politie stellen voor
om de verkeersborden F99c en F101c aan landbouwwegen te plaatsen waardoor enkel
landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers en ruiters worden toegelaten. Het betreft hier
landbouwwegen waar geen woningen langs gevestigd zijn, zoals:
· Bosstraat;
· Buurtweg nr. 20 (tussen Victor Maloustraat en Brabantsebaan).
De commissie Mobiliteit en Openbare Werken gaat akkoord voor het plaatsen van de voorgestelde
aanwijzingsborden. Het voorstel wordt voor goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

012 Hoogstraat: aanbrengen wegmarkeringen – goedkeuring.
Bewoners van de Hoogstraat klagen over het rijgedrag van het gemotoriseerd verkeer en over trillingen
veroorzaakt door het zwaar verkeer. De dienst Mobiliteit en de verkeersdienst van de lokale politie
stellen voor om langsheen de Hoogstraat, een optisch vernauwend effect te creëren door het
aanbrengen van wegmarkeringen, met name de rand van de rijbaan over de gehele lengte van de
rijbaan en onderbroken aslijnen ter hoogte van de bochten. De commissie Mobiliteit en Openbare
Werken gaat akkoord met dit voorstel. Het voorstel wordt voor goedkeuring aan de gemeenteraad
voorgelegd.

013 Kruispunt Jan-Baptist Wautersstraat en J. Vandersteenenstraat: aanbrengen wegmarkering –
goedkeuring.
Het kruispunt van de Jan-Baptist Wautersstraat en de Emile Vandersteenenstraat is nogal
overgedimentioneerd waardoor het gemotoriseerd verkeer niet altijd correct zijn bocht neemt en in
conflict komt met tegenliggers. De dienst Mobiliteit en de verkeersdienst van de lokale politie stellen
voor om in de bocht van de Jan-Baptist Wautersstraat naar de Emile Vandersteenenstraat een
onderbroken aslijn aan te brengen. De commissie Mobiliteit en Openbare Werken gaat akkoord met dit
voorstel. Het voorstel wordt voor goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

014 Albert Debroyerstraat: omkeren eenrichtingsstraat – goedkeuring.
Sinds het opnieuw openstellen van de Zuunstraat (grens van Anderlecht) en de aanleg van de vrije
busbaan wordt de route Albert Debroyerstraat/Pierre Walkiersstraat/Oudstrijdersstraat/Zuunstraat
opnieuw met sluikverkeer geconfronteerd. Een bewoner suggereert om het eenrichtingsverkeer in de
Albert Debroyerstraat om te keren. De dienst Mobiliteit, de verkeersdienst van de lokale politie en de
commissie Mobiliteit en Openbare Werken gaan akkoord met dit voorstel. Het voorstel wordt voor
goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

015 Postweg: aanpassen snelheidsregime – verhoogde inrichtingen – goedkeuring.
Naar aanleiding van het verkeersongeval met dodelijke afloop langsheen de Postweg is het
noodzakelijk om meer eenvormigheid in de snelheidsregimes langsheen de Postweg te verkrijgen. De
dienst Mobiliteit en de verkeersdienst van de lokale politie stellen volgende zaken voor:
· vanaf de Vijfhoek tot de Heilige Geeststraat (eerste plateau): 70 km/uur;
· vanaf de Heilige Geeststraat tot de Sint-Annastraat: 50 km/uur;
· vanaf de Sint-Annastraat tot de grens met Anderlecht: 70 km/uur in combinatie met het voorzien
van beplanting tussen de rijbaan en het fietspad.
Anderzijds lijkt het hen wenselijk om voor het gedeelte van de Postweg (tussen de Sint-Annastraat en de
Steenbergstraat, de aangelegde veiligheidszone tussen de rijbaan en het fietspad van
groenbeplanting te voorzien. De commissie Mobiliteit en Openbare Werken gaat akkoord met deze
voorstellen. De voorstellen worden voor goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.
3

016 Jules Sermonstraat zone 30 schoolomgeving Don Bosco: aanleg oversteekplaats ter hoogte
van de voetweg naar wipweide – instellen van parkeerverbod vanaf de René Balléstraat tot
voetweg – goedkeuring.
De gemeente ontving van de directie en het oudercomité van de Don Boscoschool enkele voorstellen
om de schoolomgeving verkeersveiliger te maken. Het betreft hier:
· het aanleggen van een oversteekplaats voor voetgangers ter hoogte van de voetweg naar de
wipweide;
· instellen van parkeerverbod middels gele onderbroken lijnen vanaf de René. Balléstraat tot de
oversteekplaats voor voetgangers.
De dienst Mobiliteit, de verkeersdienst van de lokale politie en de commissie Mobiliteit en Openbare
Werken gaan akkoord met deze voorstellen. De voorstellen worden voor goedkeuring aan de
gemeenteraad voorgelegd.

017 Henri Vanhouchestraat zone 30 schoolomgeving Don Bosco: aanleggen poortconstructie ter
hoogte van Wilgenhofpark – aanleg oversteekplaatsen ter hoogte van Mekingenweg –
instellen parkeerverbod vanaf de rotonde Garebaan tot de Mekingenweg – goedkeuring.
De gemeente ontving van de directie en het oudercomité van de Don Boscoschool enkele voorstellen
om de schoolomgeving verkeersveiliger te maken. Het betreft hier:
· het creëren van een poortconstructie in de Henri Vanhouchestraat bij het binnenrijden van de zone
30 (vóór Wilgenhofpark);
· instellen van parkeerverbod middels gele onderbroken lijnen vanaf de rotonde Garebaan tot de
Mekingenweg;
· ter hoogte van de Mekingenweg: het aanleggen van twee oversteekplaatsen voor voetgangers,
waarvan één beveiligd middels accentverlichting.
De dienst Mobiliteit, de verkeersdienst van de lokale politie en de commissie Mobiliteit en Openbare
Werken gaan akkoord met deze voorstellen. De voorstellen worden voor goedkeuring aan de
gemeenteraad voorgelegd.

018 Lodewijk Alexander Schockaertstraat basisschool De Groene Parel: inrichten zone 30
schoolomgeving – goedkeuring.
Basisschool De Groene Parel vraagt om een extra bord “zone 30” te plaatsen bij de ingang van de
kleuterschool langs de Lodewijk Alexander Schockaertstraat. De dienst Mobiliteit, de verkeersdienst van
de lokale politie en de commissie Mobiliteit en Openbare Werken gaan akkoord met deze voorstellen.
De voorstellen worden voor goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

019 Lennikseweg: doorknippen van de straat ter hoogte van de gemeentegrens Dilbeek –
goedkeuring.
Het gemeentebestuur van Dilbeek heeft een enquête voor alle inwoners van de Lennikseweg
georganiseerd om het sluikverkeer daar aan te pakken. Het gemeentebestuur van Dilbeek stelt voor
om op de grenslijn tussen Itterbeek en Vlezenbeek de straat af te sluiten. Doorgang voor de zachte
weggebruikers moet mogelijk blijven. De inwoners van Vlezenbeek, wonende in de Lennikseweg, lieten
via een schrijven weten dat zij akkoord gaan met het afsluiten van de Lennikseweg. De dienst Mobiliteit,
de verkeersdienst van de lokale politie en de commissie Mobiliteit en Openbare Werken gaan akkoord
met deze voorstellen. De voorstellen worden voor goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

020 Zuunstraat: doorknippen van de straat ter hoogte van de gemeentegrens Anderlecht –
goedkeuring.
Sinds het opnieuw openstellen van de Zuunstraat (grens van Anderlecht) en de aanleg van de vrije
busbaan wordt de route Albert Debroyerstraat/Pierre Walkiersstraat/Oudstrijdersstraat/Zuunstraat
opnieuw met sluikverkeer geconfronteerd. Een bewoner suggereert de Zuunstraat ter hoogte van de
grens van Anderlecht opnieuw af te sluiten. De dienst Mobiliteit, de verkeersdienst van de lokale politie
en de commissie Mobiliteit en Openbare Werken gaan akkoord met dit voorstel. Het voorstel wordt voor
goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.
021 Postweg: dubbelrichtingsfietspad langsheen de Postweg ontdubbelen (vanaf de Sint-
Annastraat tot de Heilige Geeststraat), aanleg rotonde en heraanleg parking ter hoogte van
het Gemeenteplein – goedkeuring.
Naar aanleiding van de nieuw aan te leggen rotonde op het kruispunt van de Vlezenbeeklaan en de
Postweg stellen de dienst Mobiliteit en de verkeersdienst van de lokale politie voor om het
dubbelrichtingsfietspad langsheen de Postweg, vanaf de Groenstraat tot de Heilige Geeststraat te
ontdubbelen. Ter hoogte van de ontdubbeling, waarbij de fietser de Postweg moet dwarsen, dienen
de nodige signalisatie en markeringen te worden aangebracht. De commissie Mobiliteit en Openbare
Werken gaat akkoord met dit voorstel. Het voorstel wordt voor goedkeuring aan de gemeenteraad
voorgelegd.

022 Kruispunt Pepingensesteenweg en Brabantsebaan: instellen voorrangsweg – goedkeuring.
De Pepingensesteenweg is een voorrangsbaan. Deze Pepingensesteenweg heeft identiek hetzelfde
uitzicht als de Sint-Pieters-Leeuwsesteenweg op het grondgebied van Halle. De Sint-Pieters-
Leeuwsesteenweg is daarentegen geen voorrangsbaan. Door de eenvormigheid is het aangewezen
om van de Sint-Pieters-Leeuwsesteenweg ook een voorrangsbaan te maken. Wat betreft het kruispunt
met de Brabantsebaan/Gaasbeeksesteenweg stelt de stad Halle voor om het verkeer op de Sint-
Pieters-Leeuwsesteenweg/Pepingensesteenweg voorrang te geven op het verkeer op de
Gaasbeeksesteenweg/Brabantsebaan. De dienst Mobiliteit, de verkeersdienst van de lokale politie en
de commissie Mobiliteit en Openbare Werken gaan akkoord met deze voorstellen. De voorstellen
worden voor goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

023 Weg naast Laekebeek: instellen verbod voor bromfietsers – goedkeuring.
Het OCMW haalt het probleem aan van jongeren die rond de serviceflats en het ontmoetingscentrum
Van Parys met brommertjes voor overlast zorgen. Er wordt te snel gereden met nogal wat lawaai en
een onveiligheidsgevoel tot gevolg. Het OCMW stelt voor om de doorgang naar het achterliggend
wegje te verbieden voor bromfietsers (C9). Met voormelde maatregel kan de lokale politie hier meer
repressief optreden. De dienst Mobiliteit, de verkeersdienst van de lokale politie en de commissie
Mobiliteit en Openbare Werken gaan akkoord met dit voorstel. Het voorstel wordt voor goedkeuring
aan de gemeenteraad voorgelegd.

024 Kruispunt Jan Vanderstraetenstraat en N6 Brussel-Bergen: aanbrengen oversteekplaats voor
voetgangers – goedkeuring.
Vraag van restaurant “De Kraanvogel” om ter hoogte van het kruispunt Jan Vanderstraetenstraat en
Bergensesteenweg een oversteekplaats voor voetgangers aan te leggen. De dienst Mobiliteit, de
verkeersdienst van de lokale politie en de commissie Mobiliteit en Openbare Werken gaan akkoord met
dit voorstel. Het voorstel wordt voor goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

025 Meerweg: aanbrengen afgebakende (geschrankte) parkeerplaatsen – goedkeuring.
Naar aanleiding van menige klachten van bewoners van de Meerweg inzake het onverantwoord rij- en
parkeergedrag in hun straat, heeft de dienst Mobiliteit in overleg met de verkeersdienst van de lokale
politie een voorstel uitgewerkt om enerzijds een snelheidremmend gedrag af te dwingen en anderzijds
meer duidelijkheid omtrent het parkeren in de Meerweg te brengen. Betreffend voorstel bestaat uit het
geschrankt aanbrengen van afgebakende parkeerplaatsen. De commissie Mobiliteit en Openbare
Werken gaat akkoord met dit voorstel. Het voorstel wordt voor goedkeuring aan de gemeenteraad
voorgelegd.

026 Kleine Brugstraat 48: opheffen van twee parkeerplaatsen – goedkeuring.
De gemeente ontving van een inwoner een verzoek tot het verwijderen van twee parkeerplaatsen ter
hoogte van zijn nieuwbouw. De dienst Mobiliteit, de verkeersdienst van de lokale politie en de
commissie Mobiliteit en Openbare Werken gaan akkoord met dit voorstel. Het voorstel wordt voor
goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

027 Petrus Basteleusstraat 8-10: opheffen parkeerverbod en aanbrengen wegmarkering –
goedkeuring.
De gemeente ontving een verzoek om het parkeerverbod van 50 m ter hoogte van nr. 10 in te trekken
en te vervangen door een beperkte gearceerde strook, en dit om een vlotte toegang naar de
bedrijven van MIVI (nr. 10) en Footstock (nr. 8) te garanderen. De dienst Mobiliteit, de verkeersdienst
van de lokale politie en de commissie Mobiliteit en Openbare Werken gaan akkoord met dit voorstel.
Het voorstel wordt voor goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

028 Eugène Ghijsstraat: instellen parkeerverbod – goedkeuring.
Na de herinrichting van de Eugène Ghijsstraat stellen we vast dat er meer en meer
vrachtwagenchauffeurs hun oplegger parkeren ter hoogte van het waterzuiveringsstation van Aquafin.
Dit heeft als gevolg dat de rijbaan tot één rijstrook wordt herleid, waardoor er zich ter hoogte van de
bocht gevaarlijke verkeerssituaties voordoen. De dienst Mobiliteit en de verkeersdienst van de lokale
politie stellen voor om langsheen de Eugène Ghijsstraat ter hoogte van het waterzuiveringsstation een
parkeerverbod van 50 m in te stellen. De commissie Mobiliteit en Openbare Werken gaat akkoord met
dit voorstel. Het voorstel wordt voor goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

029 Georges Wittouckstraat 193b: instellen parkeerverbod – goedkeuring.
De gemeente ontving een vraag voor het aanbrengen van een parkeerverbod van 2 m ter hoogte
van de Georges Wittouckstraat 193b en dit om een vlotte toegang naar het eigendom te garanderen.
De dienst Mobiliteit, de verkeersdienst van de lokale politie en de commissie Mobiliteit en Openbare
Werken gaan akkoord met dit voorstel. Het voorstel wordt voor goedkeuring aan de gemeenteraad
voorgelegd.

030 Verwijderen van een parkeerplaats voor mensen met een handicap: Koning Albertstraat 110 –
goedkeuring.
De gemeente ontving een verzoek tot het verwijderen van een parkeerplaats voor mensen met een
handicap ter hoogte van Koning Albertstraat 110 door het feit dat de aanvrager is verhuisd. De dienst
Mobiliteit, de verkeersdienst van de lokale politie en de commissie Mobiliteit en Openbare Werken
gaan akkoord met dit voorstel. Het voorstel wordt voor goedkeuring aan de gemeenteraad
voorgelegd.

031 Aanleggen van een parkeerplaats voor mensen met een handicap: Klein Bijgaardenstraat 10
– Fabriekstraat 41/6 – Gaston Deruyverstraat 39 – goedkeuring.
De gemeente ontving een verzoek tot het aanleggen van een parkeerplaats voor mensen met een
handicap ter hoogte van de woningen Klein Bijgaardenstraat 10 – Fabriekstraat 41/6 en Gaston
Deruyverstraat 39. De dienst Mobiliteit, de verkeersdienst van de lokale politie en de commissie
Mobiliteit en Openbare Werken gaan akkoord met dit voorstel. Het voorstel wordt voor goedkeuring
aan de gemeenteraad voorgelegd.

032 Verkavelingsaanvraag “Van Heffen” – Postweg, 1602 Vlezenbeek – goedkeuring
wegenistracé.
De verkavelingsaanvraag, ingediend door André Van Heffen op 8 januari 2007, voorziet drie percelen in
open bebouwing langsheen de Postweg (links van woning nr. 47). De Postweg, gekend als buurtweg nr.
7, is ter hoogte van deze percelen niet uitgerust. De nodige werken zullen uitgevoerd worden ten laste
van de verkavelaar. Het tracé van de nieuwe straat voorzien bij deze verkavelingsaanvraag, waarbij
de lus van de buurtweg nr. 7 zoals getekend op de atlas der buurtwegen opnieuw wordt hersteld,
wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

033 Beregeningsinstallaties voetbalvelden – vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen.
Om de begroeiing van de voetbalvelden te bevorderen en het afsterven van de grasmat in droge
periodes te vermijden, wordt op de pleinen van Laekelinde en het Bosmansstadion een
beregeningsinstallatie voorzien die wordt gevoed met putwater. De vast te stellen voorwaarden en de
wijze van gunnen voor deze beregeningsinstallaties worden ter goedkeuring voorgelegd aan de
gemeenteraad.

034 Cultuur – aankoop podiumelementen – vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen.
De vast te stellen voorwaarden en de wijze van gunnen voor de levering van verstelbare
podiumelementen ten behoeve van de dienst Cultuur worden ter goedkeuring voorgelegd aan de
gemeenteraad.

035 Statuten en het huishoudelijk reglement van de Raad voor Lokale Economie – goedkeuring.
De statuten en het huishoudelijk reglement van de raad voor Lokale Economie worden ter goedkeuring
voorgelegd aan de gemeenteraad.

036 Erkenning cultuurraad – aangepaste statuten – goedkeuring.
De installatie van de nieuwe cultuurraad vond plaats tijdens de algemene vergadering van 20 maart
2007. Tijdens deze vergadering werd artikel 8 van de statuten gewijzigd. De erkenning van de nieuwe
cultuurraad en de goedkeuring van haar nieuwe statuten worden ter goedkeuring voorgelegd aan de
gemeenteraad.

037 Huishoudelijk reglement cultuurraad – kennisgeving.
Het huishoudelijk reglement van de cultuurraad is ongewijzigd gebleven. Het wordt ter goedkeuring
voorgelegd aan de gemeenteraad.

038 Samenstelling technische commissie begroting (art. 12 Algemeen Reglement Gemeentelijke
Comptabiliteit).
Het Algemeen Reglement Gemeentelijke Comptabiliteit (KB van 2 augustus 1990) bepaalt dat het
begrotingsontwerp door het college van burgemeester en schepenen wordt opgemaakt na het advies
te hebben ingewonnen van een commissie waarin ten minste een daartoe aangeduid lid van het
college, de gemeentesecretaris en de gemeenteontvanger zetelen. Het advies van de bedoelde
commissie slaat uitsluitend op de wettelijkheid en de te verwachten financiële weerslag. Het voorstel
van het college van burgemeester en schepenen met betrekking tot de samenstelling van de
technische commissie wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

039 Scholengemeenschap HADILEE – gewijzigde samenstelling reaffectatiecommissie –
kennisgeving.
De gemeenteraad is in zitting van 4 mei 2006 principieel akkoord gegaan met de oprichting van de
reaffectatiecommissie scholengemeenschap HADILEE. Tevens werd de samenstelling, het huishoudelijk
reglement en het ontwerp van protocol van de reaffectatiecommissie goedgekeurd. Aan het college
van burgemeester en schepenen werd de opdracht gegeven om voor het schoolbestuur een
werkende en plaatsvervangende vertegenwoordiger aan te duiden. Aan de gemeenteraad van 29
juni 2006 werd de samenstelling voor kennisgeving voorgelegd. Door de nieuwe legislatuur en uit- en
indiensttredingen van de directies, is de samenstelling gewijzigd. Aan de gemeenteraad wordt de
gewijzigde vertegenwoordiging van de schoolbesturen in de reaffectatiecommissie
scholengemeenschap HADILEE voor kennisgeving voorgelegd.

040 Oprichten hogere graad, optie monumentale kunsten – vaststellen salarisschaal onderwijzend
personeel – goedkeuring.
Door de gemeenteraad van 1 maart 2007 werd de principebeslissing van het college van
burgemeester en schepenen van 12 februari 2007 tot oprichting van een hogere graad, optie
monumentale kunsten, bekrachtigd. Aangezien voor het schooljaar 2007/2008 8 lesuren voor de
organisatie van de lessen binnen de nieuw opgerichte hogere graad, door het bestuur moeten ten
laste worden genomen, moet de salarisschaal waarbinnen het onderwijzend personeel moet worden
verloond, worden vastgesteld. Het dossier werd aan het afzonderlijk bijzonder overleg- en
onderhandelingscomité onderwijs van 20 april 2007 voorgelegd. Aan de gemeenteraad wordt dan ook
gevraagd om de salarisschaal onderwijzend personeel barema 347 vast te stellen.

041 Vacantverklaring bij benoeming in wervingsambt onderwijzend personeel gemeentelijke
basisscholen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de vacante betrekkingen op basis van de personeelsformatie
van 15 april 2007 open te verklaren en het college van burgemeester en schepenen te mandateren
om de vacantverklaringen uit te voeren.

042 Vacantverklaring bij benoeming in wervingsambt leerkrachten Leeuwse Kunstacademie.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de vacante betrekkingen op basis van de personeelsformatie
van 15 april 2007 open te verklaren en het college van burgemeester en schepenen te mandateren
om de vacantverklaringen uit te voeren.

043 Voorstel tot het terugplaatsen van de foto’s van de Koning en Koningin in de raadzaal van het
gemeentehuis (punt ingediend door raadslid Jean Cornand) – goedkeuring.
Traditioneel werd de gemeentelijke raadzaal versierd met de foto’s van het Staatshoofd en zijn
echtgenote. Sinds de hernieuwing van de raadzaal, vindt men dit teken van respect tegenover onze
instellingen, niet meer terug in de raadzaal. Raadslid Jean Cornand stelt voor om de voorafgaande
toestand te herstellen en de foto’s van de Koning en de Koningin terug te plaatsen.

044 Aanplakborden in de gemeente voor de verkiezingen Kamer en Senaat van 10 juni 2007 – niet
toepassing artikel 268 van ons gemeentelijk politiereglement voor deze verkiezingen –
goedkeuring.
Artikel 268 van ons gemeentelijk politiereglement bepaalt dat “Onverminderd eventuele door de
gouverneur getroffen reglementering, worden aan de politieke partijen, die voor de verkiezingen lijsten
voordragen, officiële aanplakborden ter beschikking gesteld waarop het nummer dat aan de partij is
toegekend, wordt aangeduid. Dit nummer kan vervangen worden door de naam van de politieke
partij.”. Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 2 april 2007 dat er geen
aanplakborden worden geplaatst voor de verkiezingen van 10 juni 2007 en in zitting van 16 april aan de
gemeenteraad het akkoord te vragen artikel 268 van het politiereglement niet toe te passen voor de
verkiezingen van Kamer en Senaat op 10 juni 2007 (en dus geen officiële aanplakborden te plaatsen).
De vraag kadert in de eerdere beslissing van het college van burgemeester en schepenen om deze
verkiezingen niet te organiseren. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd of zij akkoord gaat om artikel
268 van het gemeentelijk politiereglement niet toe te passen voor de verkiezingen van Kamer en
Senaat van 10 juni 2007 en dus geen officiële aanplakborden te plaatsen voor deze verkiezingen.

045 Politiezone – begroting dienstjaar 2007 – goedkeuring door de gouverneur.
De begroting dienstjaar 2007 van de politiezone werd zonder opmerkingen goedgekeurd door de
gouverneur op 19 maart 2007.

046 Onbruikbaar materiaal politiezone – goedkeuring.
Binnen de politiezone zijn er twee politiemotors van het merk BMW die niet meer gebruikt worden.
Graag had de politiezone 1 politiemotor behouden voor het archief, de andere kan openbaar worden
verkocht. Dit voorstel wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

047 Publicatie in infoLeeuw van alle betaalde en niet-betaalde mandaten die voorgedragen
werden in de gemeenteraden sinds de nieuwe legislatuur (punt ingediend door raadslid
Georges Gillis) – goedkeuring.
De fractie Vlaams Belang stelt voor om in infoLeeuw van mei of juni een overzicht op te nemen van alle
betaalde en niet-betaalde mandaten waarvoor zij werden voorgedragen in de gemeenteraden sinds
de nieuwe legislatuur. Dit voorstel wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

In opdracht van het college van burgemeester en schepenen:
Erik Laga – gemeentesecretaris
Lieve Vanlinthout – burgemeester

Studenten zorgen voor fiets –en wandeltochten

2007-04-29-vlezenbeek-ehsal.jpg
Vlezenbeek: – “De sportfreaks” Steven, Sammy en Davy  studenten Lichamelijke opvoeding aan de hoge school Ehsal in Dilbeek organiseerden in het teken van hun opleiding een fiets en wandeltocht in Vlezenbeek. Hun doelstelling was het gezin bereiken.
De drie hadden zelf de tochten uitgestippeld door de natuur.
Er waren fietstochten van 15, 25 en 35 km en wandeltochten van 5, 10 en 14 km.
Voor de wandelaars werd op de wandeling een fotozoektocht voorzien. Na de wandeling kregen de allerkleinsten een diploma en konden ze zich uitleven op springkasteel.
Een initiatief dat zeker voor herhaling vatbaar is.