‘Ars Nova’ op muzikale wereldreis

2007-04-30-ars-nova-spl.jpg
Sint-Pieters-Leeuw: -Het jeugdorkest ‘Ars Nova’ uit Sint-Pieters-Leeuw  is net terug van het jaarlijkse muziekweekend. Een groep van 35 jongeren en begeleiders trok zich een weekend terug in ‘De Karmel’ in Brugge Sint-Andries. Onder het thema ‘Reis rond de wereld’ werkten ze aan een 13-tal muziekstukjes die ze na afloop ten gehore brachten op een miniconcert in het lokaal van hun vereniging in Sint-Pieters-Leeuw. Het thema werd niet alleen doorgetrokken naar de kledij, ook de kookploeg zorgde ervoor dat het op culinair gebied eveneens een reis rond de wereld werd.

Vluchtmisdrijf, getuigen gezocht.

VLEZENBEEK – Zaterdag omstreeks 2 uur  werd een voetganger aangereden op de Postweg aan het Gemeenteplein in Vlezenbeek toen hij de rijbaan overstak. De personenwagen reed op de Postweg richting Gaasbeek toe. De 53-jarige man werd hierbij gekwetst aan het hoofd en overgebracht naar het Erasmushospitaal te Anderlecht. De bestuurder van een grijs voertuig, type monovolume  volgens getuigen,  pleegde vluchtmisdrijf. Het onderzoek naar de dader is lopende. De lokale politie doet een oproep tot getuigen van dit ongeval of eventuele andere inlichtingen teneinde de dader te identificeren. Info:  02 371 22 28.

Verslag gemeenteraad Sint-Pieters-Leeuw 27 april 2007

Gemeenteraad van donderdag 26 april 2007.

001 Verslag gemeenteraad 28 maart 2007.
Het verslag van de raadszitting van 28 maart 2007 wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de
gemeenteraad.

002 Definitieve vaststelling door de gouverneur van de dienstjaarrekening 2005 van het
gemeentebestuur – kennisgeving.
De dienstjaarrekening 2005 van het gemeentebestuur werd zonder opmerkingen definitief vastgesteld
door de gouverneur op 13 maart 2007. De gemeenteraad neemt hier kennis van.

003 Advies over begroting 2007 van de kerkfabriek Jan Bosco Buizingen.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de begroting 2007 van de kerkfabriek Jan Bosco gunstig te
adviseren.

004 Goedkeuring door de Bestendige Deputatie van de begroting 2007 van de kerkfabriek Sint
Pieter – kennisname.
De begroting 2007 van de kerkfabriek Sint Pieter werd na het advies van de gemeenteraad van 19
oktober 2006 goedgekeurd door de Bestendige Deputatie van 22 maart 2007. De gemeenteraad
neemt hier kennis van.

005 Advies over rekening 2006 van de kerkfabriek Sint Stefaan – goedkeuring.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de rekening 2006 van de kerkfabriek Sint-Stefaan gunstig te
adviseren.

006 Advies over rekening 2006 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen te
Vlezenbeek – goedkeuring.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de rekening 2006 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw-ten-
Hemel-Opgenomen gunstig te adviseren.

007 Aankoop bandenkraan – vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen.
De dienst Openbare werken heeft een nieuwe bandenkraan nodig voor het uitvoeren van allerlei
taken. De vast te stellen voorwaarden en de wijze van gunnen voor de aankoop van een nieuwe
bandenkraan worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

008 Samenaankoop gas – vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen.
De huidige overeenkomst met de leverancier van gas loopt ten einde op 31 juli 2007. De vast te stellen
voorwaarden en de wijze van gunnen voor een nieuwe samenaankoop, georganiseerd door Eandis,
worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

009 Aanleg rotonde Vlezenbeek – goedkeuring veiligheids- en gezondheidsplan.
De gemeenteraad keurde in zitting van 28 maart 2007 het ontwerp goed tot aanleg van een rotonde
op het kruispunt Postweg/Vlezenbeeklaan/Pedestraat. Door het KB van 25 januari 2001 betreffende de
tijdelijke en mobiele werkplaatsen dient naar aanleiding van het ontwerp eveneens een veiligheids- en
gezondheidsplan te worden opgemaakt. Laatst vernoemde dossiers worden ter goedkeuring aan de
gemeenteraad voorgelegd.
2

010 Milieuhygiënische bodemonderzoeken – dienstjaar 2007 – verlenging overeenkomst Tauw –
goedkeuring.
In zitting van 30 september 2004 keurde de gemeenteraad de lastvoorwaarden goed tot het uitvoeren
van de opdracht tijdens het dienstjaar 2005 met de mogelijkheid om de overeenkomst te verlengen
voor de dienstjaren 2006 en 2007. Deze overeenkomst met het labo Tauw nv uit Wijgmaal werd door het
college van 20 december 2004 goedgekeurd. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het
college machtiging te verlenen om de voormelde overeenkomst te verlengen voor het huidig
dienstjaar.

011 Gebruik van landbouwwegen: plaatsen aanwijzingsborden F99c – F101c – goedkeuring.
De landbouwweg Bosstraat wordt nu veelvuldig gebruikt door quads, cross- en gewone motoren en
terrein- en gewone wagens. De dienst Mobiliteit en de verkeersdienst van de lokale politie stellen voor
om de verkeersborden F99c en F101c aan landbouwwegen te plaatsen waardoor enkel
landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers en ruiters worden toegelaten. Het betreft hier
landbouwwegen waar geen woningen langs gevestigd zijn, zoals:
· Bosstraat;
· Buurtweg nr. 20 (tussen Victor Maloustraat en Brabantsebaan).
De commissie Mobiliteit en Openbare Werken gaat akkoord voor het plaatsen van de voorgestelde
aanwijzingsborden. Het voorstel wordt voor goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

012 Hoogstraat: aanbrengen wegmarkeringen – goedkeuring.
Bewoners van de Hoogstraat klagen over het rijgedrag van het gemotoriseerd verkeer en over trillingen
veroorzaakt door het zwaar verkeer. De dienst Mobiliteit en de verkeersdienst van de lokale politie
stellen voor om langsheen de Hoogstraat, een optisch vernauwend effect te creëren door het
aanbrengen van wegmarkeringen, met name de rand van de rijbaan over de gehele lengte van de
rijbaan en onderbroken aslijnen ter hoogte van de bochten. De commissie Mobiliteit en Openbare
Werken gaat akkoord met dit voorstel. Het voorstel wordt voor goedkeuring aan de gemeenteraad
voorgelegd.

013 Kruispunt Jan-Baptist Wautersstraat en J. Vandersteenenstraat: aanbrengen wegmarkering –
goedkeuring.
Het kruispunt van de Jan-Baptist Wautersstraat en de Emile Vandersteenenstraat is nogal
overgedimentioneerd waardoor het gemotoriseerd verkeer niet altijd correct zijn bocht neemt en in
conflict komt met tegenliggers. De dienst Mobiliteit en de verkeersdienst van de lokale politie stellen
voor om in de bocht van de Jan-Baptist Wautersstraat naar de Emile Vandersteenenstraat een
onderbroken aslijn aan te brengen. De commissie Mobiliteit en Openbare Werken gaat akkoord met dit
voorstel. Het voorstel wordt voor goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

014 Albert Debroyerstraat: omkeren eenrichtingsstraat – goedkeuring.
Sinds het opnieuw openstellen van de Zuunstraat (grens van Anderlecht) en de aanleg van de vrije
busbaan wordt de route Albert Debroyerstraat/Pierre Walkiersstraat/Oudstrijdersstraat/Zuunstraat
opnieuw met sluikverkeer geconfronteerd. Een bewoner suggereert om het eenrichtingsverkeer in de
Albert Debroyerstraat om te keren. De dienst Mobiliteit, de verkeersdienst van de lokale politie en de
commissie Mobiliteit en Openbare Werken gaan akkoord met dit voorstel. Het voorstel wordt voor
goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

015 Postweg: aanpassen snelheidsregime – verhoogde inrichtingen – goedkeuring.
Naar aanleiding van het verkeersongeval met dodelijke afloop langsheen de Postweg is het
noodzakelijk om meer eenvormigheid in de snelheidsregimes langsheen de Postweg te verkrijgen. De
dienst Mobiliteit en de verkeersdienst van de lokale politie stellen volgende zaken voor:
· vanaf de Vijfhoek tot de Heilige Geeststraat (eerste plateau): 70 km/uur;
· vanaf de Heilige Geeststraat tot de Sint-Annastraat: 50 km/uur;
· vanaf de Sint-Annastraat tot de grens met Anderlecht: 70 km/uur in combinatie met het voorzien
van beplanting tussen de rijbaan en het fietspad.
Anderzijds lijkt het hen wenselijk om voor het gedeelte van de Postweg (tussen de Sint-Annastraat en de
Steenbergstraat, de aangelegde veiligheidszone tussen de rijbaan en het fietspad van
groenbeplanting te voorzien. De commissie Mobiliteit en Openbare Werken gaat akkoord met deze
voorstellen. De voorstellen worden voor goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.
3

016 Jules Sermonstraat zone 30 schoolomgeving Don Bosco: aanleg oversteekplaats ter hoogte
van de voetweg naar wipweide – instellen van parkeerverbod vanaf de René Balléstraat tot
voetweg – goedkeuring.
De gemeente ontving van de directie en het oudercomité van de Don Boscoschool enkele voorstellen
om de schoolomgeving verkeersveiliger te maken. Het betreft hier:
· het aanleggen van een oversteekplaats voor voetgangers ter hoogte van de voetweg naar de
wipweide;
· instellen van parkeerverbod middels gele onderbroken lijnen vanaf de René. Balléstraat tot de
oversteekplaats voor voetgangers.
De dienst Mobiliteit, de verkeersdienst van de lokale politie en de commissie Mobiliteit en Openbare
Werken gaan akkoord met deze voorstellen. De voorstellen worden voor goedkeuring aan de
gemeenteraad voorgelegd.

017 Henri Vanhouchestraat zone 30 schoolomgeving Don Bosco: aanleggen poortconstructie ter
hoogte van Wilgenhofpark – aanleg oversteekplaatsen ter hoogte van Mekingenweg –
instellen parkeerverbod vanaf de rotonde Garebaan tot de Mekingenweg – goedkeuring.
De gemeente ontving van de directie en het oudercomité van de Don Boscoschool enkele voorstellen
om de schoolomgeving verkeersveiliger te maken. Het betreft hier:
· het creëren van een poortconstructie in de Henri Vanhouchestraat bij het binnenrijden van de zone
30 (vóór Wilgenhofpark);
· instellen van parkeerverbod middels gele onderbroken lijnen vanaf de rotonde Garebaan tot de
Mekingenweg;
· ter hoogte van de Mekingenweg: het aanleggen van twee oversteekplaatsen voor voetgangers,
waarvan één beveiligd middels accentverlichting.
De dienst Mobiliteit, de verkeersdienst van de lokale politie en de commissie Mobiliteit en Openbare
Werken gaan akkoord met deze voorstellen. De voorstellen worden voor goedkeuring aan de
gemeenteraad voorgelegd.

018 Lodewijk Alexander Schockaertstraat basisschool De Groene Parel: inrichten zone 30
schoolomgeving – goedkeuring.
Basisschool De Groene Parel vraagt om een extra bord “zone 30” te plaatsen bij de ingang van de
kleuterschool langs de Lodewijk Alexander Schockaertstraat. De dienst Mobiliteit, de verkeersdienst van
de lokale politie en de commissie Mobiliteit en Openbare Werken gaan akkoord met deze voorstellen.
De voorstellen worden voor goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

019 Lennikseweg: doorknippen van de straat ter hoogte van de gemeentegrens Dilbeek –
goedkeuring.
Het gemeentebestuur van Dilbeek heeft een enquête voor alle inwoners van de Lennikseweg
georganiseerd om het sluikverkeer daar aan te pakken. Het gemeentebestuur van Dilbeek stelt voor
om op de grenslijn tussen Itterbeek en Vlezenbeek de straat af te sluiten. Doorgang voor de zachte
weggebruikers moet mogelijk blijven. De inwoners van Vlezenbeek, wonende in de Lennikseweg, lieten
via een schrijven weten dat zij akkoord gaan met het afsluiten van de Lennikseweg. De dienst Mobiliteit,
de verkeersdienst van de lokale politie en de commissie Mobiliteit en Openbare Werken gaan akkoord
met deze voorstellen. De voorstellen worden voor goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

020 Zuunstraat: doorknippen van de straat ter hoogte van de gemeentegrens Anderlecht –
goedkeuring.
Sinds het opnieuw openstellen van de Zuunstraat (grens van Anderlecht) en de aanleg van de vrije
busbaan wordt de route Albert Debroyerstraat/Pierre Walkiersstraat/Oudstrijdersstraat/Zuunstraat
opnieuw met sluikverkeer geconfronteerd. Een bewoner suggereert de Zuunstraat ter hoogte van de
grens van Anderlecht opnieuw af te sluiten. De dienst Mobiliteit, de verkeersdienst van de lokale politie
en de commissie Mobiliteit en Openbare Werken gaan akkoord met dit voorstel. Het voorstel wordt voor
goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.
021 Postweg: dubbelrichtingsfietspad langsheen de Postweg ontdubbelen (vanaf de Sint-
Annastraat tot de Heilige Geeststraat), aanleg rotonde en heraanleg parking ter hoogte van
het Gemeenteplein – goedkeuring.
Naar aanleiding van de nieuw aan te leggen rotonde op het kruispunt van de Vlezenbeeklaan en de
Postweg stellen de dienst Mobiliteit en de verkeersdienst van de lokale politie voor om het
dubbelrichtingsfietspad langsheen de Postweg, vanaf de Groenstraat tot de Heilige Geeststraat te
ontdubbelen. Ter hoogte van de ontdubbeling, waarbij de fietser de Postweg moet dwarsen, dienen
de nodige signalisatie en markeringen te worden aangebracht. De commissie Mobiliteit en Openbare
Werken gaat akkoord met dit voorstel. Het voorstel wordt voor goedkeuring aan de gemeenteraad
voorgelegd.

022 Kruispunt Pepingensesteenweg en Brabantsebaan: instellen voorrangsweg – goedkeuring.
De Pepingensesteenweg is een voorrangsbaan. Deze Pepingensesteenweg heeft identiek hetzelfde
uitzicht als de Sint-Pieters-Leeuwsesteenweg op het grondgebied van Halle. De Sint-Pieters-
Leeuwsesteenweg is daarentegen geen voorrangsbaan. Door de eenvormigheid is het aangewezen
om van de Sint-Pieters-Leeuwsesteenweg ook een voorrangsbaan te maken. Wat betreft het kruispunt
met de Brabantsebaan/Gaasbeeksesteenweg stelt de stad Halle voor om het verkeer op de Sint-
Pieters-Leeuwsesteenweg/Pepingensesteenweg voorrang te geven op het verkeer op de
Gaasbeeksesteenweg/Brabantsebaan. De dienst Mobiliteit, de verkeersdienst van de lokale politie en
de commissie Mobiliteit en Openbare Werken gaan akkoord met deze voorstellen. De voorstellen
worden voor goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

023 Weg naast Laekebeek: instellen verbod voor bromfietsers – goedkeuring.
Het OCMW haalt het probleem aan van jongeren die rond de serviceflats en het ontmoetingscentrum
Van Parys met brommertjes voor overlast zorgen. Er wordt te snel gereden met nogal wat lawaai en
een onveiligheidsgevoel tot gevolg. Het OCMW stelt voor om de doorgang naar het achterliggend
wegje te verbieden voor bromfietsers (C9). Met voormelde maatregel kan de lokale politie hier meer
repressief optreden. De dienst Mobiliteit, de verkeersdienst van de lokale politie en de commissie
Mobiliteit en Openbare Werken gaan akkoord met dit voorstel. Het voorstel wordt voor goedkeuring
aan de gemeenteraad voorgelegd.

024 Kruispunt Jan Vanderstraetenstraat en N6 Brussel-Bergen: aanbrengen oversteekplaats voor
voetgangers – goedkeuring.
Vraag van restaurant “De Kraanvogel” om ter hoogte van het kruispunt Jan Vanderstraetenstraat en
Bergensesteenweg een oversteekplaats voor voetgangers aan te leggen. De dienst Mobiliteit, de
verkeersdienst van de lokale politie en de commissie Mobiliteit en Openbare Werken gaan akkoord met
dit voorstel. Het voorstel wordt voor goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

025 Meerweg: aanbrengen afgebakende (geschrankte) parkeerplaatsen – goedkeuring.
Naar aanleiding van menige klachten van bewoners van de Meerweg inzake het onverantwoord rij- en
parkeergedrag in hun straat, heeft de dienst Mobiliteit in overleg met de verkeersdienst van de lokale
politie een voorstel uitgewerkt om enerzijds een snelheidremmend gedrag af te dwingen en anderzijds
meer duidelijkheid omtrent het parkeren in de Meerweg te brengen. Betreffend voorstel bestaat uit het
geschrankt aanbrengen van afgebakende parkeerplaatsen. De commissie Mobiliteit en Openbare
Werken gaat akkoord met dit voorstel. Het voorstel wordt voor goedkeuring aan de gemeenteraad
voorgelegd.

026 Kleine Brugstraat 48: opheffen van twee parkeerplaatsen – goedkeuring.
De gemeente ontving van een inwoner een verzoek tot het verwijderen van twee parkeerplaatsen ter
hoogte van zijn nieuwbouw. De dienst Mobiliteit, de verkeersdienst van de lokale politie en de
commissie Mobiliteit en Openbare Werken gaan akkoord met dit voorstel. Het voorstel wordt voor
goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

027 Petrus Basteleusstraat 8-10: opheffen parkeerverbod en aanbrengen wegmarkering –
goedkeuring.
De gemeente ontving een verzoek om het parkeerverbod van 50 m ter hoogte van nr. 10 in te trekken
en te vervangen door een beperkte gearceerde strook, en dit om een vlotte toegang naar de
bedrijven van MIVI (nr. 10) en Footstock (nr. 8) te garanderen. De dienst Mobiliteit, de verkeersdienst
van de lokale politie en de commissie Mobiliteit en Openbare Werken gaan akkoord met dit voorstel.
Het voorstel wordt voor goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

028 Eugène Ghijsstraat: instellen parkeerverbod – goedkeuring.
Na de herinrichting van de Eugène Ghijsstraat stellen we vast dat er meer en meer
vrachtwagenchauffeurs hun oplegger parkeren ter hoogte van het waterzuiveringsstation van Aquafin.
Dit heeft als gevolg dat de rijbaan tot één rijstrook wordt herleid, waardoor er zich ter hoogte van de
bocht gevaarlijke verkeerssituaties voordoen. De dienst Mobiliteit en de verkeersdienst van de lokale
politie stellen voor om langsheen de Eugène Ghijsstraat ter hoogte van het waterzuiveringsstation een
parkeerverbod van 50 m in te stellen. De commissie Mobiliteit en Openbare Werken gaat akkoord met
dit voorstel. Het voorstel wordt voor goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

029 Georges Wittouckstraat 193b: instellen parkeerverbod – goedkeuring.
De gemeente ontving een vraag voor het aanbrengen van een parkeerverbod van 2 m ter hoogte
van de Georges Wittouckstraat 193b en dit om een vlotte toegang naar het eigendom te garanderen.
De dienst Mobiliteit, de verkeersdienst van de lokale politie en de commissie Mobiliteit en Openbare
Werken gaan akkoord met dit voorstel. Het voorstel wordt voor goedkeuring aan de gemeenteraad
voorgelegd.

030 Verwijderen van een parkeerplaats voor mensen met een handicap: Koning Albertstraat 110 –
goedkeuring.
De gemeente ontving een verzoek tot het verwijderen van een parkeerplaats voor mensen met een
handicap ter hoogte van Koning Albertstraat 110 door het feit dat de aanvrager is verhuisd. De dienst
Mobiliteit, de verkeersdienst van de lokale politie en de commissie Mobiliteit en Openbare Werken
gaan akkoord met dit voorstel. Het voorstel wordt voor goedkeuring aan de gemeenteraad
voorgelegd.

031 Aanleggen van een parkeerplaats voor mensen met een handicap: Klein Bijgaardenstraat 10
– Fabriekstraat 41/6 – Gaston Deruyverstraat 39 – goedkeuring.
De gemeente ontving een verzoek tot het aanleggen van een parkeerplaats voor mensen met een
handicap ter hoogte van de woningen Klein Bijgaardenstraat 10 – Fabriekstraat 41/6 en Gaston
Deruyverstraat 39. De dienst Mobiliteit, de verkeersdienst van de lokale politie en de commissie
Mobiliteit en Openbare Werken gaan akkoord met dit voorstel. Het voorstel wordt voor goedkeuring
aan de gemeenteraad voorgelegd.

032 Verkavelingsaanvraag “Van Heffen” – Postweg, 1602 Vlezenbeek – goedkeuring
wegenistracé.
De verkavelingsaanvraag, ingediend door André Van Heffen op 8 januari 2007, voorziet drie percelen in
open bebouwing langsheen de Postweg (links van woning nr. 47). De Postweg, gekend als buurtweg nr.
7, is ter hoogte van deze percelen niet uitgerust. De nodige werken zullen uitgevoerd worden ten laste
van de verkavelaar. Het tracé van de nieuwe straat voorzien bij deze verkavelingsaanvraag, waarbij
de lus van de buurtweg nr. 7 zoals getekend op de atlas der buurtwegen opnieuw wordt hersteld,
wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

033 Beregeningsinstallaties voetbalvelden – vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen.
Om de begroeiing van de voetbalvelden te bevorderen en het afsterven van de grasmat in droge
periodes te vermijden, wordt op de pleinen van Laekelinde en het Bosmansstadion een
beregeningsinstallatie voorzien die wordt gevoed met putwater. De vast te stellen voorwaarden en de
wijze van gunnen voor deze beregeningsinstallaties worden ter goedkeuring voorgelegd aan de
gemeenteraad.

034 Cultuur – aankoop podiumelementen – vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen.
De vast te stellen voorwaarden en de wijze van gunnen voor de levering van verstelbare
podiumelementen ten behoeve van de dienst Cultuur worden ter goedkeuring voorgelegd aan de
gemeenteraad.

035 Statuten en het huishoudelijk reglement van de Raad voor Lokale Economie – goedkeuring.
De statuten en het huishoudelijk reglement van de raad voor Lokale Economie worden ter goedkeuring
voorgelegd aan de gemeenteraad.

036 Erkenning cultuurraad – aangepaste statuten – goedkeuring.
De installatie van de nieuwe cultuurraad vond plaats tijdens de algemene vergadering van 20 maart
2007. Tijdens deze vergadering werd artikel 8 van de statuten gewijzigd. De erkenning van de nieuwe
cultuurraad en de goedkeuring van haar nieuwe statuten worden ter goedkeuring voorgelegd aan de
gemeenteraad.

037 Huishoudelijk reglement cultuurraad – kennisgeving.
Het huishoudelijk reglement van de cultuurraad is ongewijzigd gebleven. Het wordt ter goedkeuring
voorgelegd aan de gemeenteraad.

038 Samenstelling technische commissie begroting (art. 12 Algemeen Reglement Gemeentelijke
Comptabiliteit).
Het Algemeen Reglement Gemeentelijke Comptabiliteit (KB van 2 augustus 1990) bepaalt dat het
begrotingsontwerp door het college van burgemeester en schepenen wordt opgemaakt na het advies
te hebben ingewonnen van een commissie waarin ten minste een daartoe aangeduid lid van het
college, de gemeentesecretaris en de gemeenteontvanger zetelen. Het advies van de bedoelde
commissie slaat uitsluitend op de wettelijkheid en de te verwachten financiële weerslag. Het voorstel
van het college van burgemeester en schepenen met betrekking tot de samenstelling van de
technische commissie wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

039 Scholengemeenschap HADILEE – gewijzigde samenstelling reaffectatiecommissie –
kennisgeving.
De gemeenteraad is in zitting van 4 mei 2006 principieel akkoord gegaan met de oprichting van de
reaffectatiecommissie scholengemeenschap HADILEE. Tevens werd de samenstelling, het huishoudelijk
reglement en het ontwerp van protocol van de reaffectatiecommissie goedgekeurd. Aan het college
van burgemeester en schepenen werd de opdracht gegeven om voor het schoolbestuur een
werkende en plaatsvervangende vertegenwoordiger aan te duiden. Aan de gemeenteraad van 29
juni 2006 werd de samenstelling voor kennisgeving voorgelegd. Door de nieuwe legislatuur en uit- en
indiensttredingen van de directies, is de samenstelling gewijzigd. Aan de gemeenteraad wordt de
gewijzigde vertegenwoordiging van de schoolbesturen in de reaffectatiecommissie
scholengemeenschap HADILEE voor kennisgeving voorgelegd.

040 Oprichten hogere graad, optie monumentale kunsten – vaststellen salarisschaal onderwijzend
personeel – goedkeuring.
Door de gemeenteraad van 1 maart 2007 werd de principebeslissing van het college van
burgemeester en schepenen van 12 februari 2007 tot oprichting van een hogere graad, optie
monumentale kunsten, bekrachtigd. Aangezien voor het schooljaar 2007/2008 8 lesuren voor de
organisatie van de lessen binnen de nieuw opgerichte hogere graad, door het bestuur moeten ten
laste worden genomen, moet de salarisschaal waarbinnen het onderwijzend personeel moet worden
verloond, worden vastgesteld. Het dossier werd aan het afzonderlijk bijzonder overleg- en
onderhandelingscomité onderwijs van 20 april 2007 voorgelegd. Aan de gemeenteraad wordt dan ook
gevraagd om de salarisschaal onderwijzend personeel barema 347 vast te stellen.

041 Vacantverklaring bij benoeming in wervingsambt onderwijzend personeel gemeentelijke
basisscholen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de vacante betrekkingen op basis van de personeelsformatie
van 15 april 2007 open te verklaren en het college van burgemeester en schepenen te mandateren
om de vacantverklaringen uit te voeren.

042 Vacantverklaring bij benoeming in wervingsambt leerkrachten Leeuwse Kunstacademie.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de vacante betrekkingen op basis van de personeelsformatie
van 15 april 2007 open te verklaren en het college van burgemeester en schepenen te mandateren
om de vacantverklaringen uit te voeren.

043 Voorstel tot het terugplaatsen van de foto’s van de Koning en Koningin in de raadzaal van het
gemeentehuis (punt ingediend door raadslid Jean Cornand) – goedkeuring.
Traditioneel werd de gemeentelijke raadzaal versierd met de foto’s van het Staatshoofd en zijn
echtgenote. Sinds de hernieuwing van de raadzaal, vindt men dit teken van respect tegenover onze
instellingen, niet meer terug in de raadzaal. Raadslid Jean Cornand stelt voor om de voorafgaande
toestand te herstellen en de foto’s van de Koning en de Koningin terug te plaatsen.

044 Aanplakborden in de gemeente voor de verkiezingen Kamer en Senaat van 10 juni 2007 – niet
toepassing artikel 268 van ons gemeentelijk politiereglement voor deze verkiezingen –
goedkeuring.
Artikel 268 van ons gemeentelijk politiereglement bepaalt dat “Onverminderd eventuele door de
gouverneur getroffen reglementering, worden aan de politieke partijen, die voor de verkiezingen lijsten
voordragen, officiële aanplakborden ter beschikking gesteld waarop het nummer dat aan de partij is
toegekend, wordt aangeduid. Dit nummer kan vervangen worden door de naam van de politieke
partij.”. Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 2 april 2007 dat er geen
aanplakborden worden geplaatst voor de verkiezingen van 10 juni 2007 en in zitting van 16 april aan de
gemeenteraad het akkoord te vragen artikel 268 van het politiereglement niet toe te passen voor de
verkiezingen van Kamer en Senaat op 10 juni 2007 (en dus geen officiële aanplakborden te plaatsen).
De vraag kadert in de eerdere beslissing van het college van burgemeester en schepenen om deze
verkiezingen niet te organiseren. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd of zij akkoord gaat om artikel
268 van het gemeentelijk politiereglement niet toe te passen voor de verkiezingen van Kamer en
Senaat van 10 juni 2007 en dus geen officiële aanplakborden te plaatsen voor deze verkiezingen.

045 Politiezone – begroting dienstjaar 2007 – goedkeuring door de gouverneur.
De begroting dienstjaar 2007 van de politiezone werd zonder opmerkingen goedgekeurd door de
gouverneur op 19 maart 2007.

046 Onbruikbaar materiaal politiezone – goedkeuring.
Binnen de politiezone zijn er twee politiemotors van het merk BMW die niet meer gebruikt worden.
Graag had de politiezone 1 politiemotor behouden voor het archief, de andere kan openbaar worden
verkocht. Dit voorstel wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

047 Publicatie in infoLeeuw van alle betaalde en niet-betaalde mandaten die voorgedragen
werden in de gemeenteraden sinds de nieuwe legislatuur (punt ingediend door raadslid
Georges Gillis) – goedkeuring.
De fractie Vlaams Belang stelt voor om in infoLeeuw van mei of juni een overzicht op te nemen van alle
betaalde en niet-betaalde mandaten waarvoor zij werden voorgedragen in de gemeenteraden sinds
de nieuwe legislatuur. Dit voorstel wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

In opdracht van het college van burgemeester en schepenen:
Erik Laga – gemeentesecretaris
Lieve Vanlinthout – burgemeester

Studenten zorgen voor fiets –en wandeltochten

2007-04-29-vlezenbeek-ehsal.jpg
Vlezenbeek: – “De sportfreaks” Steven, Sammy en Davy  studenten Lichamelijke opvoeding aan de hoge school Ehsal in Dilbeek organiseerden in het teken van hun opleiding een fiets en wandeltocht in Vlezenbeek. Hun doelstelling was het gezin bereiken.
De drie hadden zelf de tochten uitgestippeld door de natuur.
Er waren fietstochten van 15, 25 en 35 km en wandeltochten van 5, 10 en 14 km.
Voor de wandelaars werd op de wandeling een fotozoektocht voorzien. Na de wandeling kregen de allerkleinsten een diploma en konden ze zich uitleven op springkasteel.
Een initiatief dat zeker voor herhaling vatbaar is.

2007-04-28-verbroedering-ruisbroek.jpgturnsport-verbroedering.jpg
 RUISBROEK:  – De Koninklijke Turnsport Verbroedering Ruisbroek werd zaterdag op het gemeentehuis van Leeuw ontvangen ter gelegenheid van het 110-jarig bestaan. De damesafdeling van de club vierde het 50-jarig bestaan.

Penningmeester Victor Van Isterbeq en hoofdmonitor Roger Neetens kijken alvast uit naar het sportieve vervolg van de viering. Op 6 mei is er in de sporthal Braillard in Ruisbroek een groot turnfeest waarop ook bevriende clubs worden uitgenodigd.

De beide heren zagen het werken in de club wel sterk veranderen. Het Scandinavisch turnen werd aangevuld met trampoline, dansen,.. “Momenteel tellen we ongeveer 220 actieve leden. Jaarlijks is er ook nieuw bloed. Toch hebben we tijden gekend toen er meer dan 400 leden wekelijks kwamen turnen. Dat was in de tijd dat er alleen maar turnen bestond als sport. Wij waren steeds voortrekkers en hebben ons steeds snel aangepast aan de nieuwe trends binnen de turnsport. Dit was een groot geluk”, weet Roger. “.

“Turnen is een familiegebeuren,” vult Victor aan. “De hele familie is betrokken. De kinderen turnen en vaak worden de ouders en zelfs de grootouders gebeten door de turnmicrobe. Je kan blijven turnen zolang het lichamelijk kan. Ik denk dat ik met mijn 78 jaar de oudste turner ben in Ruisbroek.”, vertelt Victor.

Inbraken

– Inbraak  in een woning  aan de Edouard Rooselaerstraat. Er werd een comuter, handycam en gsm gestolen.

– Ook bij een firma langs de Karel Gilsonstraat werd een computer, aktentas en portefeuille gestolen.

Nieuw politiegebouw, nieuwbouw?

gemeentehuis-sint-pieters-leeuw-smal.jpg
Sint-Pieters-Leeuw : – Tijdens de voorstelling van jaarverslag van de lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw hebben wij burgemeester Lieve Vanlinthout gevraagd hoe het zit met de plannen voor een nieuw politiekantoor. Aan de Pepingsesteenweg, waar de politie nu zit, huurt de gemeente het gebouw. Intussen is het ook verkocht.

Volgens burgemeester Vanlinthout, zijn de plannen nog niet officieel, omdat zij nog niet besproken zijn geweest op de gemeenteraad.

Het nieuwe politiebureau zou een nieuwbouw worden naast het gemeentehuis waar nu nog garages staan Het nieuwe gebouw zal niet vasthangen aan het gemeentehuis maar zal wel op dezelfde hoogte gebouwd worden. Er komt een ondergrondse parking. Aan het nieuwe gebouw komen twee toegangen.

Buiten dit alles moet ook nog het BPA Gemeentehuis goedgekeurd worden. Eens deze goedkeuring er is zal men onmiddellijk starten met het opmaken van plannen.

Van de nieuwe eigenaar van de gebouwen heeft men de verzekering gekregen dat ze in het gebouw mogen blijven tot het nieuwe er staat.

Eens het nieuwe politiebureau er staat verdwijnt het kantoor in de Lemanstraat.

Jaarverslag 2006 politie Sint-Pieters-Leeuw

2007-04-27-politie-leeuw-spl.jpg
Sint-Pieters-Leeuw: – De lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw heeft zijn jaarverslag van 2006 aan de pers voorgesteld. Daaruit blijkt dat de N6 (Bergensesteenweg) de grootste problemen geeft op gebied van verkeersveiligheid en criminaliteit. Langs de N6 heeft men immers een gemakkelijke aansluiting op de ring rond Brussel.

Afgelopen jaar gaf de Leeuwse lokale politie prioriteit aan de verkeersveiligheid, diefstal in gebouwen en autocriminaliteit.

De politie stelde in 2006 zowat 6.970 snelheidsinbreuken vast. Specifiek voor de Bergensesteenweg werden er 327 gerechtelijke processen-verbaal, 105 processen-verbaal inzake verkeersongevallen, 797 processen-verbaal inzake verkeersinbreuken algemeen en 6 processen waarschuwing. De onbemande camera flitste 4.627 maal.

Inzake verkeersongevallen waren er 133 met lichamelijk letsel (wat minder is dan in 2005) en 291 met stoffelijke schade (wat meer is dan in 2005).

Hierover zonechef Marc Crispel: “Ondanks alle inspanningen moeten we vaststellen dat de ongevallen blijven stijgen. De meeste ongevallen gebeurden op de Bergensesteenweg (54 ongevallen, waarvan 24 gevallen de busstrook een rol speelde)”.

Wat het aantal diefstallen in gebouwen betreft is er een stijging ten opzichte van 2005. Niet alleen het probleem met de zigeunerkinderen is hier een oorzaak van, maar in alle politiezones is er een stijging van de dieftallen vastgesteld. Het aantal diefstallen uit voertuigen is tegenover 2005 met 2,56% gedaald. Ook het vandalisme aan voertuigen is met 2,63 % gedaald.

Dit jaar gaat de wijkwerking uitgebreid worden. In 2006 fietsten de wijkagenten 1.785 km. De wijkinspecteurs deden in 2006 een 60-tal burenbemiddelingen.

Het project De Lijn en de MIVB noemde Marc Crispel een voorbeeld van gemeenschapsgerichte politiezorg.

Marc Crispel: “Reeds in 2004 werd er een partnership gesloten met De Lijn om gezamenlijk problemen aan te pakken, zoals zwartrijders op de bus, jongeren die overlast bezorgen op de bus, ongepast gebruik van de busbaan, foutief parkeergedrag aan de bushalte…. Gezien het succes werd in 2006 eveneens een charter ondertekend met de MIVB. Andere politiezones volgden ons voorbeeld.

Wat het aantal interventies betreft, worden er elke dag in de zone gemiddeld 26 meldingen ontvangen en 15 interventies verricht. Op jaarbasis betekent dit 9.595 meldingen met 5.422 interventies. In het arrondissement Halle – Vilvoorde staat Sint-Pieters-Leeuw hiermede op de 6de plaats van de interventiedichtheid.

De politiemensen van Sint-Pieters-Leeuw verrichtten afgelopen jaar 157 gerechtelijke en 122 bestuurlijke vrijheidsberovingen. 75 personen werden ter beschikking gesteld van het parket en 2 personen werden rechtstreeks opgesloten in de gevangenis van Vorst. Deze cijfers liggen duidelijker hoger dan in 2005 (94 gerechtelijke en 99 bestuurlijke vrijheidsberovingen en 69 ter beschikking gesteld van het parket).

Afgelopen jaar werden er 344 wapens binnengebracht en werd er in oktober een combitaks ingevoerd. Dit is een directe belasting die de politiezone kan innen op het vervoer van bestuurlijke of gerechtelijke aanhoudingen. Er werden 52 dossiers opgemaakt. Hiervan waren er 22 niet invorderbaar (adres onbekend) en bleven er 22 ingecohierd. Slechts 8 burgers betaalden hun vervoer.

Portretten koning en koningin.

Sint-Pieters-Leeuw: – PF-raadslid Jean Cornand  had graag de portretten van koning Albert en koningin Paola terug in de raadzaal.
Op de gemeenteraad van donderdagavond werd beslist om het het koningspaar in de traphal te laten hangen.

6 mei: gratis tennisdag voor kinderen

Ruisbroek: – Zondag 6 mei organiseert de Tennisclub Borgel een “Openspeeldag voor kinderen”. Van 10 uur tot 16.30 uur zijn alle kinderen van 7 tot 12 jaar welkom.
Wat staat er allemaal op het programma ?
Opwarming, tennisinitiatie, minitennis, speelse balvaardigheidoefeningen, tennisquiz,
Het enige wat de kinderen moeten meebrengen is zin om erin te vliegen.
De tennisclub zorgt voor al het materiaal, broodjes, drankjes en rackets.
De Openspeeldag is gratis maar vooraf inschrijven is wel noodzakelijk.
Zin om mee te doen ? Neem vlug contact op want het aantal plaatsen is beperkt.
Mail naar mie.demol@telenet.be of te bellen naar 0473/46.13.43.

Tennisclub Borgel is een familieclub, die gelegen is in de Hengststraat in Ruisbroek (achter de voetbalterreinen), midden tussen de weiden en het groen.

Kinderen helpen bij bakkerij Coppens.

SINT-PIETERS-LEEUW: – Bakkers willen een beter imago geven aan hun beroep. Daarom stelden heel wat bakkerijen in Vlaanderen hun deuren open om aan de jeugd te laten zien dat er toekomst zit in het beroep van bakker. De raad van bestuur van VeBIC heeft bij aanvang van de beleidsperiode 2003-2007 resoluut gekozen voor het brengen van een positieve boodschap over de sector ondermeer in de media. Met steeds te blijven klagen en zagen dat het niet goed gaat. Dat bakker een “hondenstiel” is enz., zullen ze niemand aansporen om voor het beroep te kiezen. Met deze actie wil men niet de problemen in de sector ontkennen en wil men vooral geen afbreuk doen aan de inspanningen die de leden leveren dagelijks als ondernemers en als managers.
Kinderen tussen de 10 en de 14 jaar  konden met hun eigen ogen gaan zien hoe het er echt aan toe gaat in een bakkerij. Zo ook in de bakkerij Coppens in Sint-Pieters-Leeuw.
Het was niet de bedoeling om de geïnteresseerden een rondgang door de bakkerij te geven. Het accent lag op het doen.  Een 20 tal jongeren kwamen helpen bij bakker Luc Coppens. Luc steekt niet alleen zijn energie in zijn brood, maar ook in de promotie voor het verder zetten van het beroep.

KaNAaL:175 jaar kanaal Brussel – Charleroi


SINT-PIETERS-LEEUW: – Het kanaal Brussel – Charleroi werd 175 jaar geleden in dienst genomen. Dit feit gaat dit jaar gevierd worden in de plaatsen waar het kanaal voorbij komt. In het kader van de 175ste verjaardag werd tussen Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw een samenwerkingsproject opgestart om via allerhande activiteiten de geschiedenis en de verschillende functie van het kanaal onder de aandacht te brengen van het publiek. Het project kreeg de naam ‘KaNAaL 175 jaar vaart in Halle – Beersel – Sint-Pieters-Leeuw’ mee.

Het kanaal zelf werd gebouwd tussen 1827 en 1832 om Brussel en Charleroi met elkaar te verbinden. Het was de bedoeling de mijnindustrie rond Charleroi van een snellere afvoerlijn te voorzien richting Brussel en Antwerpen.

De feestelijkheden worden vooral in de maand september gehouden. Zo is er ondermeer een historische vlootparade, zijn er activiteiten op en rond het kanaal tijdens de Open Monumentendag, een jeugdhappening en volksfeest, de inhuldiging van een kunstwerk, wordt de open bedrijvendag gehouden in bedrijven rond het kanaal en is er een milieu-educatief pakket voor scholen.

Kiezerslijst wordt toegestuurd aan gemeente.

Sint-Pieters-Leeuw / Leuven: – Gouverneur Lodewijk De Witte: “Een groot aantal gemeentebesturen uit het arrondissement Halle-Vilvoorde hebben mij een collegebeslissing toegestuurd zeggende dat zij de kiezerslijsten niet zouden vaststellen. Om te verzekeren dat de verkiezingen op 10 juni rechtsgeldig kunnen verlopen, heb ik daarom het initiatief genomen de kiezerslijsten zelf op te vragen bij de Algemene Directie Instellingen en Bevolking van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Deze lijsten worden vandaag aan de betrokken gemeentebesturen verzonden.”

Vlaanderendag Groenenberg

2007-04-23_vlaanderendag-groenenberg.jpg
 SINT-PIETERS-LEEUW: – Zondag werd iedereen uitgenodigd voor een blik achter de schermen van de Vlaamse overheid. Voor de sector leefmilieu, natuur en energie vond de happening plaats in het kasteelpark van Groenenberg.
Acht diensten waren van de partij:
–          Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek – INBO
–          Vlaams Energieagentschap – VEA
–          Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt – VREG
–          Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij – OVAM
–          Vlaamse Milieumaatschappij – VMM
–          Agentschap voor Natuur en BOS – ANB
–          Vlaamse Landmaatschappij – VLM
–          Departement Leefmilieu, Natuur en Energie – LNE
Aan al deze standen kon men terecht voor informatie, documentatie, een spel, een quiz, een natuurwandeling, …

6 de Toer de Geuze: Lindemans

2007-04-22_jvb_toer-de-geuze_lindemans.jpg
Vlezenbeek: -De zesde Toer De Geuze was een gigantisch succes. Opvallend bij brouwerij Lindemans waren de vele families met jonge kinderen die op bezoek kwamen. Maar ook daar hebben Dirk en Geert Lindemans en hun team voor gezorgd. Bij alle tussenstappen van het brouwproces hebben ze bordjes voorzien met uitleg wat er juist gebeurd. Het jonge volkje toonde evenveel aandacht voor de kookketels als de ouders.
Buiten zie je de nieuwe aluminium tanks die elk 50.000 liter bier kunnen bevatten. Deze uitbreiding was nodig want vorig jaar werd er reeds 76.500 hectoliter bier gemaakt en Dirk en Geert willen nog meer groeien en exporteren. Zo zijn ze de Chinesemarkt aan het verkennen en ook Oost-Europa lonkt.

Stem op Valerie De Kerpel als Weight Watchers Cursist(e) van het Jaar 2007

2007-04-20-valerie-de-kerpel.jpg
Vlezenbeek: – Op dit moment heeft Valerie uw stem nodig (zie voorlopige tussenstand).
Stem nu: http://www.weightwatchers.be/WWI_Controller.aspx?S=6&Page=1010082
 
 
Vlezenbeek: – “Overgewicht is geen uitzichtloze situatie. Er bestaat een eenvoudige en gezonde manier om gewicht te verliezen: Weight Watchers.”
“Weight Watchers was mijn laatste redmiddel om de vicieuze cirkel waar ik al jaren inzat te doorbreken. Ik had al alle soorten diëten geprobeerd, zonder resultaat. Ik hoorde via via vertellen over Weight Watchers en ontdekte dat het geen dieet is maar een andere manier van leven, een gezonde manier van leven, en nu ook mijn manier van leven!
De informatie die ik kreeg op de cursus was voor mij goud waard. Ook de steun van de coach was erg belangrijk. Ik had het nodig om elke week naar de cursus te gaan en deed erg mijn best om dat minnetje week na week op mijn lidkaart te zien staan.

Het gewichtsverlies dat ik zo behaalde heeft mijn hele leven veranderd. Mensen zeggen me heel vaak dat ik straal en dat is ook zo. Ik voel me goed, ik durf uitkomen voor mijn mening en ik voel me ook lichamelijk veel beter: ik ben minder snel buiten adem, ik kan mijn benen kruisen als ik zit, ik kan sporten en ik word niet meer aangestaard als ik dat doe.

Ons hele gezin heeft baat gehad bij mijn beslissing om af te vallen met Weight Watchers. Mijn moeder en zus gingen met me mee en mijn vader is ook afgevallen dankzij de nieuwe, gezonde manier van koken en eten. Hij heeft nu voor het eerst in jaren geen te hoog cholesterolgehalte. De steun binnen het gezin was voor mij wel belangrijk.

Ik doe mee aan de verkiezing omdat ik andere mensen met overgewicht wil motiveren en laten zien dat het geen uitzichtloze situatie is, dat er een gezonde en eenvoudige manier bestaat om gewicht te verliezen. Het was voor mij niet gemakkelijk om deel te nemen omdat ik toch nog beschaamd ben over mijn startgewicht en omdat ik nog altijd een beetje verlegen ben van aard. Maar ik heb besloten om naar de toekomst te kijken i.p.v. naar het verleden, want uiteindelijk ben ik best fier op mezelf!”

Op twee jaar tijd verloor Valerie 72kg.

Levend verkeerspark

2007-04-20-fm-levend-verkeerspark.jpg
  SINT-PIETERS-LEEUW:  – De lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw is op stap met zijn levend verkeerspark. De leerlingen van het 5de leerjaar van alle scholen van Sint-Pieters-Leeuw krijgen verkeersles. In totaal zijn er dat ongeveer 250 leerlingen.

Het geheel bestaat uit verschillende delen. Zo is er een behendigheidspiste, waar de stuurvaardigheid wordt nagekeken. De leerlingen krijgen theorie over de verkeersregels en ook de fiets wordt aan een controle onderworpen. Het meest voortkomen gebrek hierbij is het ontbreken van een fietsbel, die wettelijk verplicht is.

Tot slot wordt er onder begeleiding van een politieman op de motor en een wijkagent een tocht met de fiets in de gemeente gemaakt.

Vlaanderendag: Kasteelpark van Groenenberg

2007-04-20_jvb_kasteelpark-van-groenenberg.jpg
Sint-Pieters-Leeuw: -Iedereen is uitgenodigd om kennis te maken met het leefmilieu-, natuur- en energiebeleid en -diensten van de Vlaamse overheid. Wij organiseren voor u een reuzenpicknick met educatieve en ludieke activiteiten.
Voor iedereen:
Bezoek aan de collecties (Azalea of Narcissen); Allerlei begeleide wandelingen; Gegidste wandeling door een landbouwnatuurgids; Individuele fietszoektochten – fietskaarten te verkrijgen tussen 10.00 uur en 16.00 uur; Waterlaboratorium voor chemische en biologische wateranalyse; Trash Buster: een animatieteam wijst de bezoeker op een ludieke wijze op zijn afvalgedrag; Afvaleilandjes met nodige aanwijzing om het afval selectief in te zamelen; Test uw kennis en conditie met de energiequiz en – fiets; Voorstelling en verkoop van milieueducatieve pakketten; Informatie en demo over thuiscomposteren.
Voor de kinderen:
Spel van Bas: groot ‘ganzenbord’ over afvalpreventie; Zoek de Vos: met zendertjes op zoek gaan naar de vos; Bosfee: vertelt verhaaltjes en grimeert kinderen; Uilenspel: groot ‘ganzenbord’ over levenswijze van de uil uitgevoerd door de kinderen, verkleed als uiltjes; Floepjesspel.

Vergeet uw boterhammen niet, bij ons krijgt u een drankje en kunt u een hoevedessertje kopen. We voorzien een tent voor slecht weer.
Parking mogelijk in de omgeving (kasteel Gaasbeek)

locatie: Konijnenstraat 172 b – 1602 Sint-Pieters-Leeuw

Berlijnse kussens op N6

jvb_berlijnse-kussens.jpg
Sint-Pieters-Leeuw: – Op de Bergensesteenweg zijn er geregeld ongevallen en problemen met bestuurders die de busbaan gebruiken.
De provincie Vlaams-Brabant heeft nu ”Berlijnse kussens” geplaatst op de busbaan strook in Sint-Pieters-Leeuw en Halle.
Berlijnse kussens zijn een soort plastic rembulten die op de weg worden geschroefd. De wielas van een bus is breed genoeg om met beide wielen naast de bult te passeren, maar met een auto moet je altijd met minstens één wiel over de bult. Dit zorgt voor een remmend (vertragend) effect.

Ook de wegmarkeringen op het baanvak werden breder gemaakt zodat er ook op deze manier een betere visuele erkenning is.

Al deze maatregelen plus extra controle door de politiediensten moeten er voor zorgen dat er een halt komt aan een hele reeks ongevallen die op deze plaats gebeuren door voertuigen die de busstrook gebruiken.

Politie Sint-Pieters-Leeuw vat dieven in lichte vrachtwagen.

RUISBROEK:  – Dinsdag rond 23 uur ging de nachtploeg van de politie van Sint-Pieters-Leeuw over tot de controle van een lichte vrachtwagen met Poolse nummerplaat op de oprit van de parking AC motel in Ruisbroek. Bij het zien van het dienstvoertuig sloegen er twee personen op de vlucht. De derde bleef in het voertuig zitten en kon worden aangehouden. Van de twee anderen had de politie geen verdere inlichtingen. De aangehoudene van Poolse nationaliteit was de bestuurder van de wagen van Poolse oorsprong.  In de koffer van het voertuig werden gestolen voorwerpen aangetroffen: zes GPS-toestellen, een GSM-toestel, een twintigtal  autoradio’s, negen  airbags. Een aantal voorwerpen bleken de voorbije dagen gestolen te zijn in Hemiksem en Rebecq. De persoon werd ter beschikking gesteld van het Parket. Het onderzoek wordt door de recherche van Leeuw voortgezet.

14-daagse van het Rode Kruis start op 26 april

2007-04-17-14daagserodekruis-stickers2007.jpg
SINT-PIETERS-LEEUW:  – Donderdag 26 april trekken de Rode Kruisvrijwilligers de jaarlijkse stickerverkoop weer op gang. Ook de vrijwilligers van Rode Kruis Sint-Pieters-Leeuw gaan veertien dagen massaal de straat op om zoveel mogelijk stickers te verkopen aan de bevolking. Zo kan de Rode Kruisafdeling er weer een jaar tegenaan en hulp bieden aan wie het nodig heeft. Vorig jaar had Rode Kruis Sint-Pieters-Leeuw een recordopbrengst van 12.500 €.

De opbrengst zal geïnvesteerd worden in materiaal voor de vele hulpacties. De vrijwilligers van de Hulpdienst van het RODE KRUIS zijn elk jaar actief op meerdere evenementen in Sint-Pieters-Leeuw. Ook al wordt er een financiële tussenkomst gevraagd aan de organisators, dit is niet voldoende om alle materiaal te vervangen. Ook bij rampen staan de vrijwilligers steeds paraat om hulp te verlenen en is er nood aan degelijk hulpmateriaal. Vorig jaar kocht Rode Kruis Sint-Pieters-Leeuw met de opbrengst van de stickerverkoop materiaal voor preventieve. Dit jaar heeft de afdeling geld nodig om de nieuwe ziekenwagen aan te kopen. Ook het opleiden en bijscholen van de vrijwilligers is heel belangrijk en kost handenvol geld. Verder heeft Rode Kruis Sint-Pieters-Leeuw nieuw didactisch materiaal nodig voor de vele eerstehulpcursussen die het elk jaar organiseert voor de bevolking.

De vrijwilligers doen meer dan dringende hulp verlenen. Jeugd Rode Kruis leren kinderen spelenderwijs eerste hulp aan met speciaal aangepaste cursussen. Ook de bejaarden worden niet vergeten bij het Rode Kruis. Een groot aantal vrijwilligers staan klaar om wat verstrooiing te brengen en organiseren bijvoorbeeld een uitstap naar zee of een wandeling in het bos. Elk jaar zetten de vrijwilligers van de afdeling zich 6000 uren belangloos in voor bejaarden, kansarmen, zieken of mensen met een handicap. Ook in de ziekenhuisbibliotheken en de bloedafnames helpen vrijwilligers mee.

Overvallen op jaagpad kanaal Brussel-Charleroi.

SINT-PIETERS-LEEUW:  –  Maandag omstreeks 9.30 uur werd een 27 jarige fietser van zijn fiets geduwd en aangevallen door  3 onbekende mannen aan het jaagpad kanaal Brussel-Charleroi tussen Lot en de Alsembergsesteenweg. Eén van de daders gaf hem enkele stampen en het slachtoffer werd beroofd van zijn horloge. De jongen kon op zijn fiets springen en vluchten. Omstreeks 22 uur werd in dezelfde omgeving een bromfietser aangevallen  door 3 onbekende mannen van het Europese type. De overvallers waren tussen 19 en 22 jaar. De aanval gebeurde langsheen het jaagpad ( in dezelfde omgeving als hierboven). Hij werd eveneens van zijn bromfiets geduwd, kwam ten val en kreeg stampen van één van de daders. Vervolgens  ging één van de daders op de vlucht met de scooter. De andere daders konden eveneens ontkomen.

Michelin sluit in het najaar zijn distributiecentrum in Sint-Pieters-Leeuw.

Bandenfabrikant Michelin sluit in het najaar zijn distributiecentrum voor banden in Sint-Pieters-Leeuw.
Dat heeft de directie  gisteren beslist op een ondernemingsraad.
Daarmee verdwijnt Michelin volledig uit de gemeente. Het bedrijf belooft een oplossing te zoeken voor de 29 werknemers die in de vestiging aan de Slesbroekstraat werken.

Tot in 1968 was in de wijk Negenmanneke ook  een productie-eenheid van het bekende bandenmerk gevestigd. Een duizend arbeiders verloren bij die sluiting hun baan.

Weekend: verschillende diefstallen in voertuigen.

SINT-PIETERS-LEEUW – De politie van Sint-Pieters-Leeuw noteerde het afgelopen weekend verschillende diefstallen in voertuigen. De zijruit van een auto werd langs de passagierzijde ingegooid van een voertuig geparkeerd op parking Zonnig Leven in de Vanderstraetenstraat. De diefstal gebeurde zaterdagnacht en er werd een GPS gestolen.  In de LA Schockaertstraat werd de zijruit aan de bestuurderzijde ingegooid. Alles werd doorzocht maar er is geen buit. Hetzelfde gebeurde in een voertuig geparkeerd in de Sint-Stevensstraat in Negenmanneken  In de Jozef Depauwstraat in Leeuw werd een gaatje geboord in schuifdeur van een bestelwagen. Allerhande werkmateriaal werd ontvreemd.