RSS

Rode Kruis-Vlaanderen leert sportclubs reanimeren en defibrilleren

VLAANDEREN:- Samen met het nieuwe schooljaar start voor vele sportclubs het nieuwe sportseizoen. Jaarlijks krijgen mensen een hartstilstand tijdens of net na het sporten. Voor een sportclub is het dan ook letterlijk van levensbelang om genoeg kennis over reanimatie in huis te hebben. Daarom biedt Rode Kruis-Vlaanderen met steun van de Vlaamse overheid 225 sportclubs een opleiding Reanimeren en defibrilleren aan. Zo wil Rode Kruis-Vlaanderen van sportclubs een veiligere plek maken.
2014-09-05-rodekruis-actie-reanimeren-sportclubs
Snelle hulp van levensbelang
Sporten is gezond. Intensief sporten vergt echter veel van je lichaam, met af en toe letsels tot gevolg. Soms gaat het grondig mis. “Jaarlijks krijgen mensen een hartstilstand tijdens of net na het sporten”, vertelt Stephan Lauwers, manager Eerste hulp bij Rode Kruis-Vlaanderen. Sportclubs zijn bovendien een plek waar veel mensen samenkomen. Daardoor hebben ze een vergroot risico om geconfronteerd te worden met een hartstilstand.
“Snel en efficiënt optreden is dan van levensbelang. Met elke minuut die verstrijkt voordat er gestart wordt met de reanimatie, daalt de overlevingskans van het slachtoffer aanzienlijk. Wachten op professionele hulp duurt meestal te lang, dus komt het aan op de kennis van ploegmaten, trainers, scheidsrechters en supporters.”
225 opleidingen Reanimeren en defibrilleren
Het project ‘Reanimeren en defibrilleren voor sportclubs’ sluit aan op die behoefte. Rode Kruis-Vlaanderen biedt 225 sportclubs in Vlaanderen een 3-uur durende opleiding Reanimeren en defibrilleren aan. Tijdens deze opleiding leren sportclubs hoe ze een bewusteloos slachtoffer moeten benaderen, hoe ze moeten reanimeren en hoe ze een AED (automatische externe defibrillator) moeten gebruiken.
De opleiding is bedoeld voor iedereen die aan een sportclub verbonden is: trainers, sporters, bestuursleden, begeleiders, supporters … Door de steun van de Vlaamse overheid blijft de opleidingsprijs voor de club beperkt tot 75 euro.
Het project kadert binnen het actieplan Gezond Sporten van de Vlaamse overheid. Vlaams minister van Sport Philippe Muyters: “Sporten is gezond als je gezond sport. In de eerste plaats zetten we in op een goede preventie door degelijke infrastructuur en accurate informatie. Maar als het fout loopt, is het belangrijk dat mensen op de juiste manier heel snel kunnen ingrijpen om nog erger te voorkomen. Ik ben dan ook blij dat we als Vlaamse overheid deze opleidingen in samenwerking met Rode Kruis- Vlaanderen kunnen aanbieden en hoop dat heel veel clubs dit meenemen in de uitwerking van hun beleid rond gezond sporten.”
Rode Kruis-Vlaanderen en de Vlaamse overheid werkten eerder al samen rond letselpreventie en eerste hulp bij sporters. De informatie over eerste hulp bij sportletsels en letselpreventie op de website van de Vlaamse overheid http://www.gezondsporten.be http://www.gezondsporten.be is gebaseerd op de evidence-based richtlijnen van Rode Kruis-Vlaanderen. Die richtlijnen geven recreatieve en competitieve sporters tips om veel voorkomende sportblessures te voorkomen.

Voorrang aan gezonde en veilige clubs
Sportclubs met een ‘gezond sporten’-beleid krijgen voorrang om de opleiding te volgen. “We willen sportclubs die zich al inzetten om een veilige en gezonde sportomgeving te creëren voor hun leden aanmoedigen om hierin te blijven investeren. Zij vervullen een voorbeeldfunctie voor andere clubs”, licht Stephan Lauwers toe.
De selectie gebeurt door een online vragenlijst, die peilt welke inspanningen de club doet op vlak van eerstehulpmateriaal, -opleidingen en -beleid. Na het invullen van de vragenlijst weten sportclubs of ze in aanmerking komen voor de opleiding. Sportclubs die niet in aanmerking komen, kunnen bij Rode Kruis-Vlaanderen terecht voor eerstehulpopleidingen buiten het kader van dit project en op http://www.gezondsporten.be http://www.gezondsporten.be voor informatie en tips rond gezond sporten.
Praktisch
De online vragenlijst voor sportclubs is vanaf 5 september beschikbaar op www.rodekruis.be
De opleidingen Reanimeren en defibrilleren voor sportclubs worden aangeboden aan 225 clubs.
De eerste 225 clubs die op basis van de vragenlijst in aanmerking komen, kunnen de opleiding volgen tussen 6 september 2014 en 31 augustus 2015.

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op september 5, 2014 in Sint-Pieters-Leeuw, sport, Vlaanderen

 

Infoavond herinrichting van de Zuun

SINT-PIETERS-LEEUW: – Donderdagavond had in de raadzaal van het gemeentehuis een infoavond plaats over de “Herinrichting van de Zuun”. Een project dat moet zorgen voor meer bergingscapaciteit en ook het natuurlijke karakter maximaal herstelt in de zuun en zuunvallei.
2014-09-04-infovergadering-Zuunbeek (09)
Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden, De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) , De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei gaven er uitleg over het “waterbeheersingsproject Zuunbeek” aan de hand van de geplande maatregelen.

2014-04-27-Zuunbeek_04DE ZUUNBEEK
De Zuunbeek ontspringt op een hoogte van ongeveer 70 meter te Kester, waar ze de Bruggeplasbeek wordt genoemd. Vervolgens stroomt ze door de gemeente Pepingen, waar ze tot de samenvloeiing met de Karenbergbeek (of Bosbeek) de Beringenbeek wordt genoemd. Nadien stroomt ze door het gehucht Oudenaken, waar ze op de linkeroever haar voornaamste zijwaterloop, de Molenbeek, ontvangt. Daarna stroomt de Zuunbeek door Sint-Pieters-Leeuw naar Zuun, waar ze ter hoogte van de gemeentegrens met Drogenbos in de Zenne uitmondt op een hoogte van 25 m.
De totale lengte van de Zuunbeek bedraagt ongeveer 19 km.
In Sint Pieters Leeuw loopt de Zuunbeek langs het natuurgebied Zuunvallei. In het kerngebied “Oude Zuun” bevindt zich nog een oude meander van de Zuunbeek.

Daniël Van De Gucht van Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden gaf een korte uitleg over de rol van Natuurpunt binnen dit project.
Hij vertelde hoe de vereniging zorgt voor de groene long in de Zuunvallei hun natuurreservaat.
Ze doen er Specifieke beheerswerken, Begrazingsprojecten en Educatieve projecten, waken over het Habitatrichtlijngebied.
2014-09-04-infovergadering-Zuunbeek (01) 2014-09-04-infovergadering-Zuunbeek (03)
Annelies Haesevoets (VMM) gaf toelichting over de geplande maatregelen van het waterbeheersingsproject.
De Zuunbeek is een regenrivier met sterk wisselende waterstanden.
• 16e eeuw: rechttrekking van de Zuunbeek stroomopwaarts S-P-L voor Molen Volsembroek.
• 1972-1975: Rechttrekking van de benedenloop van de Zuunbeek, oevers verhoogd, meanders rechtgetrokken, verbreding van de bedding, moeraszones gedempt, bouw van 2 wachtbekkens. – Wateroverlast blijft.
2014-09-04-infovergadering-Zuunbeek (99)-deelprojecten

Waarom dit project?
• Extra bergingscapaciteit ifv voorkoming wateroverlast Negenmanneke
• Ecologisch herstel Zuunbeek
• Verhoging landschappelijke waarde Zuunbeek
2014-09-04-infovergadering-Zuunbeek (99)-deelproject_01
Deelproject 1: Volsembroek
• Realisatie gecontroleerd overstromingsgebied
• Structuurherstel/hermeandering Zuunbeek
• Aanpak verdroging gebied
concrete maatregelen:• Dwarsdijk opwaarts huidige wachtbekken • Vernieuwing stuw → extra berging – optimale sturing
Graven nieuwe meanders • Schotbalken → ecologisch herstel waterloop en vallei
2014-09-04-infovergadering-Zuunbeek (99)-deelproject_02
Deelproject 2: Gaspeldoornbeek
• Doel: te snelle vulling van groot wachtbekken vermijden
• Maatregel: omleiden van Gaspeldoornbeek
concrete maatregelen: Nieuw te graven Gaspeldoornbeek • Nieuwe monding Opwaarts grote wachtbekken • Oorspronkelijke toevoer behouden Regeling met een spindelschuif • Moeraszone
2014-09-04-infovergadering-Zuunbeek (99)-deelproject_03
Deelproject 3: Heidries
• Herstel historische meanderende loop
• Behoud huidige loop
• Stuw → vast peil, verdeling debiet:
• Basisdebiet: historische loop
• Piekdebiet: + huidige loop
concrete maatregelen: Uitgegraven historische meanderende loop • Buis onder bestaande weg • Natte moerasachtige zone • Brug behouden
2014-09-04-infovergadering-Zuunbeek (99)-deelproject_04
Deelproject 4: Oude Zuun
• Herstel historische loop (Oude Zuun)
• Behoud huidige loop
• Stuw → vast peil, verdeling debiet:
• Basisdebiet: historische loop
• Piekdebiet: + huidige loop
concrete maatregelen: Bestaande stuw instellen op vast peil • Uitgraven gedempte oude loop • Slib ruimen in nog bestaande oude loop
• Aansluiting op de huidige loop Steenbestorting met grindlaag voor vismigratie

Voorlopige planning:
Momenteel:
• Ontheffingsdossier MER (incl. passende beoordeling) goedgekeurd → actualisatie
• Grondverwerving is opgestart (VLM)
• Opmaak definitief ontwerp
Najaar:
• Aanvraag stedenbouwkundige vergunning
• Aanbesteding van de werken
2015: Start werken
2014-09-04-infovergadering-Zuunbeek (06) 2014-09-04-infovergadering-Zuunbeek (07)
Luc Vander Elst (VLM) had het over het landinrichtingsproject dat volgt na de werken van VMM.
Landinrichting is een instrument voor de inrichting van de open ruimte.
Het gebied zodanig inrichten dat alle facetten in het gebied zich volwaardig kunnen ontwikkelen: milieu, natuur, landbouw,recreatie, cultuurhistorie, landschap, water, (zachte) mobiliteit,…

De Zuunbeek: kansen voor landinrichting
• Vallei met heel wat mogelijkheden
• van waterbeheer naar integrale vallei-inrichting
• beekherstel over volledige lengte
• verder gefaseerd oplossen waterproblematiek
• Actiever inzetten van grondbeleidsinstrumenten (grondenbank)
• Toegankelijkheid van het gebied verhogen, linken met stedelijke Klein-Bijgaarden en Drogenbos
• Versterking zijvalleien, tegengaan erosie
• Erosiebestrijding, herstel kleine landschapselementen
• Versterking landbouw

VLM werkt samen met VMM voor grondaankoop (6,5 ha)
• 2015 – beginnen met opmaak landinrichtingsplan
• 2016 – procedurefase
• 2017 – voorleggen aan minister
• 2018 – eerste uitvoering?
• Financiering: landinrichting subsidieert voor 50 tot 70%

Tot slot sprak coördinator Marleen Maldeghem van het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei
• Geef de open ruimte betekenis
• kwaliteitsvol en meervoudig ruimtegebruik
– ecosysteemdiensten, voedsel, energie
– visueel, toegankelijk en aaneengesloten
Door ruimtes te creëren die de moeite waard zijn om zorg voor te dragen.
2014-09-04-infovergadering-Zuunbeek (05) 2014-09-04-infovergadering-Zuunbeek (02)
Na de uitleg van de sprekers was er een vragenronde voor het publiek.
– Zo waren er verscheiden vragen over de wachtbekkens. Hoe komt het dat deze steeds gevuld zijn, waterpeil staat regelmatig hoger in het wachtbekken dan in de Zuun, als de werken over enkele jaren gedaan worden wat dan met waterproblemen de volgende maanden jaren, kan er nu al geen prioriteit gegeven worden aan wachtbekken – dat is toch niet de grootste kost.
Hierop antwoordde Koen Martens van VMM dat dit reeds enige tijd een zorg is waar zijn mensen veel tijd in steken. Zo zijn het voorbije jaar reeds peilmeters geïnstalleerd zodat men de situatie beter kan monitoren. Werd er gewerkt aan de stuwen,…

- Er was ook een vraag of de werken van Aquafin die mogelijk de Oude Zuun bedding kruisen geen problemen gaat geven.
Hierop antwoordde men dat de werken van Aquafin al op de kaart werden toegevoegd maar dat men dit nog eens extra zal controleren en eventueel actualiseren.

- Wat met de capaciteit van de duiker onder de vaart.
Ook dit is voor VMM een permanente zorg. Daarom wordt hij reeds jaarlijks gekuist qua slib en is het dus belangrijk dat het water boven aan de Zuunbeek niet snel wordt afgevoerd naar de koker want anders creëer je de problemen lager op de Zuunbeek, aan de duiker dus.

2014-09-04-infovergadering-Zuunbeek (11) 2014-09-04-infovergadering-Zuunbeek (13)
Tot slot kaarte burgemeester Luc Deconinck aan dat niet alleen de Zuunbeek boosdoener is voor de wateroverlast in de gemeente maar evenzeer het rioleringsstelsel bij overvloedige regenval een probleem is.
Daarom is de gemeente dit jaar gestart met een hydronautstudie om alle gevoelige gebieden van sint-Pieters-Leeuw in kaart te brengen. Nog dit jaar hoopt men de resultaten voor Brucom te hebben (piloot project) en daarna de rest van de gemeente.

Zie onze eerder gepubliceerde artikels:
27/04/2014 – Stroomgebiedbeheerplannen in openbaar onderzoek
28/04/2014 – hermeandering van de Zuun
17/04/2013 – VMM automatiseert stuwen Zuunbeek
18/11/2010 – Leeuwse Natuurvrienden pleiten voor snelle realisatie beekherstel en hermeandering Zuunbeek
14/11/2010 – Gemeentelijk rampenplan afgekondigd in Sint-Pieters-Leeuw

 

sportwoordenboekje Mijn kind wil sporten

2014-09-04-mijn-kind-wil-sportenDE RAND: – Vandaag stelde vzw ‘de Rand’ het sportwoordenboekje “Mijn kind wil sporten” voor.

Heel wat ouders zoeken een sportieve vrijetijdsbesteding voor de kinderen. Hoe begin je eraan als je geen of weinig Nederlands spreekt en niet weet waar je informatie kan vinden? Vzw ‘de Rand’ brengt een sportwoordenboekje Mijn kind wil sporten uit dat anderstalige ouders en hun kinderen helpt bij de zoektocht naar en integratie in een Nederlandstalige sportclub.
De Vlaamse sportclubcultuur is immers niet voor iedereen vanzelfsprekend. In het boekje vind je afbeeldingen van de woordenschat die ouders en hun kinderen helpen bij het zoeken naar een sportclub, om lid te worden van een club, om te weten welk materiaal er aanwezig is en wat ze moeten meebrengen … Gebruikers kunnen het boekje personaliseren: er is ruimte om zelf dingen te noteren en ze kunnen aanvinken welk materiaal ze zelf moeten meebrengen.

Er is niet alleen aan de sporters gedacht, ook de sportclubs krijgen ondersteuning met enkele tips om anderstaligen te integreren en oefenkansen Nederlands te bieden. Op de website van vzw ‘de Rand’ vinden ze 10 tips voor een sportclub waar iedereen zich goed voelt, 10 tips duidelijke gesproken taal in de sportclub en 10 tips duidelijke geschreven taal in de sportclub. Het vergt niet veel inspanning om een sportclub laagdrempelig en toegankelijk te maken voor iedereen.

Dit boekje kadert in de werking taalpromotie van vzw ‘de Rand’. Achteraan in het boekje vinden ouders informatie over taallessen en oefenkansen Nederlands.
De boekjes zijn gratis voor gemeentebesturen en andere geïnteresseerden in Vlaams-Brabant. Partners uit Brussel en elders in Vlaanderen betalen 0,60 euro per boekje + verzendingskosten.
Meer info via: www.derand.be

 
 

Tags: , ,

noteer in je agenda 4 oktober 2014 eerste Ruisbroek Loopt

2014-10-04-affiche_Ruisbroek-looptRUISBROEK: – Tijdens de jaarmarkt Ruisbroek, op zaterdag 4 oktober 2014, organiseert ‘Ruisbroek Loopt!’ in samenwerking met de Ruisbroekse Handelsvereniging “Ruisbroek Leeft” de eerste jogging in Ruisbroek!

De Kids Run, een parcours van 1,2 km, vertrekt om 10.30 uur. De 5 km van Ruisbroek (volwassenen) zal zijn start kennen om 11.30 uur. Beide vertrekken aan de tent van Ruisbroek Leeft, die zal geplaatst zijn op het Kerkplein.

Inschrijving/aanmelding zal mogelijk zijn vanaf 9 uur aan de tent.
U kan zich ook op voorhand inschrijven bij “bloemist Marc” op het Kerkplein.
Deelname volwassenen: 5 euro voorverkoop/7 euro aan de kassa
Deelname kinderen: 2 euro voorverkoop/3 euro aan de kassa.
Voor meer info, surf naar www.ruisbroekloopt.be.

 
 

Tags: ,

Taalpunt Nederlands in bibliotheek Sint-Pieters-Leeuw

2014-09-02-Taalpunt-Nederlands-bibliotheek-Sint-Pieters-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – De provincie Vlaams-Brabant, het Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant en de Vlaams-Brabantse bibliotheken ondersteunen anderstaligen die Nederlands willen leren via ‘Taalpunten Nederlands’ in bibliotheken. Zo staat er nu ook een Taalpunt in de hoofdbibliotheek van Sint-Pieters-Leeuw aan de Rink.

Een Taalpunt Nederlands is een duidelijk aangegeven ‘apart hoekje’ in een bibliotheek met extra materiaal voor het leren van Nederlands door anderstaligen. Het gaat dan om fictie en informatieve boeken in eenvoudige taal, Nederlands gesproken films, luisterboeken, werken over spelling, grammatica, stijl en (beeld)woordenboeken en een specifiek aanbod van taalleermethoden Nederlands op verschillende niveau’s en vanuit verschillende talen en in verschillende vormen.

Met de taalpunten Nederlands in de Vlaams-Brabantse bibliotheken willen we zoveel mogelijk anderstaligen de kans geven om Nederlands te leren en te spreken’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor cultuur en Vlaams karakter. ‘Met deze volwaardige dienstverlening op maat willen we de zelfredzaamheid van de anderstalige gebruikers versterken. En zo het samenleven bevorderen’.

 

Tags: , , ,

1 op 6 reed te snel in de Georges Wittouckstraat

politie_snelheidscontrole-sint-pieters-leeuwZUUN:- Woensdag 3 september 2014 tussen 12u50 en 14u50 voerde de verkeersdienst van de lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw een snelheidscontrole uit binnen bebouwde kom in de Georges Wittouckstraat. Binnen een bebouwde kom is de maximaal toegelaten snelheid: 50 km/u.
Van de 681 gecontroleerde voertuigen reden er 116 te snel.

De maximum gemeten snelheid bedroeg 116 km/u.

 
 

Tags: ,

Eerste zitting van de politieraad Zennevallei

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op woensdag 3 september 2014 kwam de politieraad van de PolitieZone Zennevallei voor de eerste keer samen.
2014-09-03-1ste_politieraad-PolitieZone-Zennevallei_01
Naar aanleiding van de fusie van de politiekorpsen van Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw tot de politiezone “Zennevallei” (zone 5905) werd woensdagavond de politieraad van deze nieuwe politiezone geïnstalleerd in de gemeenteraadzaal van Sint-Pieters-Leeuw.
De politieraad bestaat uit 21 leden, waarvan 8 gemeenteraadsleden van de stad Halle, 6 gemeenteraadsleden van de gemeente Beersel en 7 gemeenteraadsleden van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. De 3 burgemeesters zijn van rechtswege lid van de politieraad.

Burgemeester Luc Deconinck: ‘Het is eigenlijk een historisch moment vandaag met de eerste politieraad van de nieuwe politiezone Zennevallei.
De stand van zaken is dat we nu eindelijk ook de fusie goedgekeurd gekregen hebben door Binnenlandse Zaken. Met het zonenummer “5905” wat een beetje de bekrachtiging is van het bestaan van de zone en dat we op 1 januari 2016 van start kunnen gaan met de nieuwe zone. Er zal nog heel wat werk moeten verzet worden tegen dan maar er zit een positieve dynamiek in de zaak.
Een deel van de keuzes die gemaakt zijn is dat we uitgaan van de bestaande infrastructuur. De zone opdelen in twee sectoren een sector Noord en een sector Zuid die dus eigenlijk het operationele waarnemen en er is dan daarnaast ook nog een algemene administratie die zal zetelen in Sint-Pieters-Leeuw in het gebouw aan de Pepingsesteenweg “Mechelsgat” (site 250) en door die decentrale structuur staat de organisatie van de politie veel dichter bij de mensen. En zal voor de mensen in het straatbeeld niet zo heel veel veranderen.
Het wijkkantoor in Zuun staat op de agenda van het najaar. Maar de intentie is wel dat tegen 1 januari 2016 dus de datum waarop de nieuwe politiezone start dat dan die locatie klaar is. ‘

Na de eedaflegging en aanstelling van de verkozen politieraadsleden werd Liesbeth Avaux van politie Leeuw unaniem verkozen tot secretaris van de politieraad.
Verder werd het mandaat van korpschef vacant verklaard (periode van 30 dagen). En werd beslist dat de Zetel van de politiezone Zennevallei in Sint-Pieters-Leeuw ligt.
2014-09-03-1ste_politieraad-PolitieZone-Zennevallei_02
Coördinerend korpschef Marc Crispel gaf aan de nieuwe politieraad ook nog een stand van zaken.
Hij vertelde hoe de denktank die uit zo’n 20 personen bestaat waaronder commissarissen, adviseurs,… sinds januari bezig zijn met een inrichtingsplan. Dit is men nu beschrijvend aan het uitschrijven zodat tegen 1 januari 2016 iedereen weet waar hij aan toe is. Of in welk van de 5 gebouwen men zal werken, hoe de wijkverdeling in clusters er uitziet,…
Marc Crispel: ‘ Dit jaar weten de medewerkers ook waar ze terecht komen en welke taken ze daar zullen moeten doen. Dit is belangrijk want je mag niet vergeten dat onze diensten ook avond en weekend werk doen en dat dit op het sociale leven van het personeel weegt. Verder willen we ervoor zorgen dat de overuren beperkt worden en ook de extra weekend uren zullen operationeel moeten verantwoord worden.
We informeren en luisteren ook naar onze mensen. Bijvoorbeeld deze week zien we 50 van hen zo krijgen we buiten de infosessies van hen extra opmerkingen, nuttige info die we dan kunnen meenemen in ons inrichtingsplan
‘.
Verder vertelde de Coördinerend korpschef dat de interventieploegen uit zo’n 30 personen zullen bestaan voor de zone Noord (Leeuw/Beersel) zal dit in 4 teams zijn bestaande uit 8 mensen aangevuld met een inspecteur verkeer en recherche die 2 keer per 2 maand meedraaien in interventie. Zone Zuid 4 teams bestaande uit 9 personen daar Halle als Stad specifieke noden heeft en hier aangevuld met 3 personen van andere diensten.

Politieraad voorzitter, burgemeester Dirk Pieters (Halle): ‘Er zal efficiënter gewerkt worden qua ondersteunende diensten. Denken we maar aan administratie, logistiek en personeelsbeleid. Nu hadden de drie gemeenten elk hun eigen dienst. Maar als je die samen zet kan je daar zeker op termijn een aantal mensen mee besparen, waarmee je dan eigenlijk ervoor kan zorgen dat er meer blauw kan aangeworven worden en dat is toch de bedoeling om zoveel mogelijk blauw op straat te krijgen.’

Voor de gemeente Sint-Pieters-Leeuw zetelen in de politieraad:
Luc Deconinck, burgemeester – Jean Cornand, gemeenteraadslid – Gust Crabbe, gemeenteraadslid – Jan Desmeth, schepen – Guy Jonville, gemeenteraadslid – Georgios Karamanis, gemeenteraadslid – Hilde Van Impe, gemeenteraadslid – Lucien Wauters, schepen.

 
 

Tags: , , , , , , ,

 
Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 252 andere volgers