RSS

24-urenstaking spoorwegen begonnen

2014-06-13-station-Ruisbroek_NMBS_sporen_01BELGIË / RUISBROEK: – Vanavond om 22 uur begint een 24-urenstaking bij het spoor. De staking, die duurt tot maandagavond 22 uur, kan heel wat hinder veroorzaken.

De socialistische vakbond legt voor 24 uur het werk neer. Die zegt dat er wordt gestaakt omdat er een personeelstekort is bij de NMBS.
De andere bonden doen niet mee, maar de hinder zal toch groot zijn. Er zouden zo’n 1.800 treinen niet rijden, wat overeenkomt met de helft van alle verbindningen.
Vooral wie naar Brussel moet neemt beter zijn voorzorgen en gaat op zoek naar alternatieven. Morgen is het immers een van drukste dagen op de luchthaven, met 42.000 vertrekkende passagiers. Door de staking zijn heel wat mensen genoodzaakt om met de auto naar de luchthaven te komen en daardoor wordt het ook erg druk op de Ring.
Meer info: www.acod-spoor.be/index.php?option=com_content&view=article&id=572:staking-30-juni-2014-waarom-gaat-acod-spoor-in-actie-&catid=77:pamflet&Itemid=58

live overzichtskaart gevolgen staking op spoorlijnen:


Groen = normaal / Oranje = verstoord verkeer / Rood = geen verkeer

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op juni 29, 2014 in actualiteit, nieuws

 

Tags:

Leeuwse leden politieraad Zennevallei verkozen

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Op de jongste gemeenteraad werd niet alleen een protocolakkoord m.b.t. fusie politiezones Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw tot politiezone Zennevallei goedgekeurd, maar ook de leden van de politieraad verkozen.

Voor het bepalen en verdelen van het aantal leden van de politieraad worden de bevolkingscijfers in aanmerking genomen die gediend hebben als basis voor het bepalen van de samenstelling van de gemeenteraden in de gemeenten uit de politiezone. Stad Halle, gemeente Sint-Pieters-Leeuw en gemeente Beersel tellen samen 93 271 inwoners. Dit impliceert dat de politieraad zal bestaan uit 21 leden.
Voor de nieuwe politieraad heeft Halle recht op 8 leden, Sint-Pieters-Leeuw 7 en Beersel 6.
De burgemeester, Luc Deconinck (N-VA), zetelt automatisch.
Voor Sint-Pieters-Leeuw werden volgende politiekers verkozen: Jan Desmeth en Gust Crabbe (N-VA), Lucien Wauters en Hilde Van Impe (CD&V), Guy Jonville (Sp.a), Jean Cornand en Georgios Karamanis (Pf). In de politieraad hebben Sp.a en Open Vld een gedeeld mandaat. Guy Jonville zal dan opgevolgd worden door Kathleen Dherde.

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op juni 29, 2014 in Sint-Pieters-Leeuw

 

Tags:

Jupiler Force wordt niet meer geproduceerd

Brouwerij_Belle-Vue_Bergensesteenweg144_Sint-Pieters-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – De brouwerijgroep AB InBev heeft de productie van het alcoholvrije Jupiler Force stopgezet. Alleen wat in de handel is, wordt nog verkocht.

De frisdrank van de brouwerijgroep AB InBev werd in februari 2011 gelanceerd onder de naam “Jupiler Force”. Het was een natuurlijk gebrouwen frisdrank zonder alcohol, kleur-, smaak- of conserveringsmiddelen. Het brouwen gebeurde in de brouwerij Belle-Vue op de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw.

In 2012 werden er nog 3 nieuwe varianten van gecreëerd: Lime, orange en hop.
Maar het sloeg nooit aan bij het grote publiek.

Zie ook ons artikel van 18/02/2011: Jupiler Force wordt in Sint-Pieters-Leeuw gebrouwen

 

Tags:

Parkeerverordening Ontwerp stedenbouwkundige verordening inzake het aanleggen van parkeerplaatsen en fietsenstallingen

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Op de gemeenteraad van donderdagavond stond als agendapunt: Parkeerverordening Ontwerp stedenbouwkundige verordening inzake het aanleggen van parkeerplaatsen en fietsenstallingen.

Het ontwerp ‘verordening parkeren’ kreeg eerder reeds
- gunstig advies commissie Ruimtelijke Ordening, Milieu en Landbouw van 12 september 2013;
- gunstig advies Ruimte Vlaanderen Vlaams-Brabant van 6 mei 2014;
- gunstig advies Gecoro van 2 april 2014;
- bijkomend gunstig advies (op vraag van de Gecoro) van de huisvestingsmaatschappijen inzake de 1/1 verhouding van parkeerplaatsen bij sociale woningen.
Vanuit de ervaring met aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen worden enkele wijzigingen aan het voorontwerp van verordening voorgesteld.

parking-bordLuc Deconinck, burgemeester: “Om de stijgende druk op de parkeerplaatsen op het openbaar domein op te vangen, zal de gemeenteraad een stedenbouwkundige verordening voor het aanleggen van parkeerplaatsen en fietsenstallingen goedkeuren. In deze verordening wordt het minimum aantal parkeerplaatsen op privé-domein bij elke nieuwbouw en renovatie bepaald.

Zo zal voor een eengezinswoning één parkeerplaats per begonnen schijf van 130 m2 moeten voorzien moeten worden. Voor meergezinswoningen zal dit één parkeerplaats zijn voor elke woning kleiner dan 70 m2, twee parkeerplaatsen voor woningen tussen 70 en 200 m2 en 3 parkeerplaatsen voor woningen boven 200 m2, alsook één bezoekersparking per vijf woongelegenheden.
Wat betreft gebouwen voor kantoren, handel, diensten, vrije beroepen (winkels, warenhuizen, cafés, dokterspraktijk, apotheek, kinépraktijk, enz.) geldt volgende normering:
– 0 m2 < 150 m2 : 0 parkeerplaatsen
– 150 m2 < 300 m2 : 1 parkeerplaatsen per begonnen schijf van 75 m2 – > 300 m2 : 2 parkeerplaatsen per begonnen schijf van 75 m2

Indien in een gebouw wonen en andere functies aanwezig zijn, mag het vereiste minimale aantal parkeerplaatsen voor het wonen verminderd worden met het aantal parkeerplaatsen vereist voor de andere functies indien deze ook permanent opengesteld worden voor de bewoners.
Voor alle andere gebouwen en woningen, die niet beschreven staan, kan men de normen nalezen in de verordening zelf.
Na goedkeuring door de gemeenteraad wordt deze beslissing samen met de verordening voor goedkeuring overgemaakt aan de deputatie Vlaams-Brabant.”

 

Tags: ,

Tariefwijziging Buitenschoolse Kinderopvang

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Op de gemeenteraad van donderdagavond stond de wijziging retributie voor buitenschoolse kinderopvang op de agenda.

Om de buitenschoolse opvang betaalbaar te houden worden de ouderbijdragen gewijzigd. Er wordt gestreefd naar een eerlijke verhouding tussen de effectieve opvangtijd en het bedrag dat hiervoor moet worden betaald. De nieuwe tarieven gaan in voege op 01.09.2014.

Bart Keymolen, schepen voor Jeugd: “De ouderbijdrage zoals deze vandaag geldt, is lang niet meer realistisch en dekt al jaren de kosten niet meer. Er moet in tijden van crisis, ook door de gemeente, een beter evenwicht worden gezocht tussen uitgaven en inkomsten.
Ook met het doorvoeren van de prijsverhoging naar € 0,96 per begonnen half uur en de verhoging van € 0,25 naar € 0,33 voor het middagtoezicht wordt er niet kostendekkend gewerkt waardoor de gemeente nog enkele tienduizenden euro’s bijspringt.
De ouderbijdrage van € 0,25 voor het middagtoezicht bleef sinds 1992 ongewijzigd, mocht de index jaarlijks toegepast zijn geweest zou de prijs inmiddels hoger zijn dan de nieuwe bijdrage van € 0,33.
De ouderbijdrage zal jaarlijks worden geïndexeerd.
Gezinnen met meer dan één kind, kunnen nog steeds rekenen op een korting vanaf het tweede kind dat gelijktijdig aanwezig is in de voor- of naschoolse opvang, deze bedraagt 25%.
Door een kost aan te rekenen per begonnen half uur wordt er gestreefd naar een eerlijke verhouding tussen de effectieve opvangtijd en het bedrag dat ouders hiervoor moeten betalen. In het huidige systeem betalen ouders bijvoorbeeld op een woensdagnamiddag vanaf 14.00u tot 18.00u hetzelfde bedrag, ongeacht het uur dat ze hun kind(eren) komen ophalen.
Er werd niet over één nacht ijs gegaan, de prijsaanpassing is geen nattevingerwerk. Niet alleen werden de uitgaven naast de inkomsten gelegd, er werden ook verschillende omliggende gemeenten bevraagd. De marktconforme prijs bedroeg eind 2013 € 1,00 per begonnen half uur. Met de kostprijs van € 0,96 per begonnen half uur zal de kostprijs lager liggen dan bij vele buurgemeenten. De belastingsvermindering voor kinderopvang bedraagt tot 45% van de uitgaven; de gemeente reikt jaarlijks fiscale attesten uit om hiervan te kunnen genieten.

Bijna overal betalen ouders de opvang tot een kwartier voor de start van de school en vanaf een kwartier na het beëindigen van de lessen. In Sint-Pieters-Leeuw werd dit kwartier sinds 01.09.2013 naar een half uur uitgebreid. Ook hier levert de gemeente dus een grote inspanning. Deze maatregel zorgt voor een veiliger klimaat rond de schoolpoort door een meer gespreide toeloop. Een veilig en kwalitatief klimaat in en rond de scholen blijft één van de prioriteiten.”


SP.A hekelt prijsstijgingen en gebrek aan solidariteit

Ondanks fel protest van SP.A-gemeenteraadslid Guy Jonville, stemde de N-VA/CD&V meerderheid op de gemeenteraad van 26 juni 2014 in met een verhoging van de tarieven voor de buitenschoolse kinderopvang. De bijdrage voor de voorschoolse opvang stijgt van 0,50 euro naar 0,96 euro per begonnen halfuur. Het middagtoezicht zal vanaf september 0,33 euro kosten (nu 0,25 euro). Ook de avondopvang en de opvang op woensdagmiddag en tijdens schoolvakanties worden duurder.
SP.A rekende uit dat ouders door deze prijsstijgingen vanaf volgend schooljaar tientallen tot honderden euro’s meer zullen moeten betalen voor de opvang van hun kinderen. Zo stijgt de kostprijs voor een broertje en een zusje die ’s middags en op woensdag gebruik maken van de opvang met meer dan 200 euro.
In zijn tussenkomst hekelde Guy Jonville de toegenomen prijzen. “Steeds meer gezinnen zullen moeilijkheden krijgen om de schoolfactuur te betalen. Ouders moeten hun werkplanning aanpassen om de kosten voor de opvang niet te hoog te laten oplopen. Werkzoekende of deeltijds werkende ouders worden ontmoedigd om voltijds aan de slag te gaan bij gebrek aan betaalbare opvang.”
Jonville nam ook het financiële beleid van het Leeuwse gemeentebestuur op de korrel. “De meerderheid gaat er prat op dat de belastingen in onze gemeente niet zijn gestegen. Maar intussen wordt het lijstje met tariefstijgingen en hogere retributies wel héél erg lang.
We evolueren in onze gemeente stilaan naar een minimale openbare dienstverlening, waarbij iedereen die iets ‘extra’ wil, moet bijbetalen. Zonder onderscheid naar draagkracht of vermogen. Als SP.A passen wij voor dergelijk systeem. Betaalbaar onderwijs en betaalbare kinderopvang zijn voor ons geen ‘extraatjes’ maar essentiële diensten die een gemeentebestuur haar jongste inwoners moet aanbieden. Met een financiering die grotendeels afkomstig is uit de algemene middelen. Dat heet ‘solidariteit’. Dat zorgt ervoor dat iedereen beroep kan doen op kwaliteitsvolle publieke diensten zonder zich zorgen te moeten maken over het hoge kostenplaatje. Een bekommernis die duidelijk niet gedeeld wordt door deze meerderheid.”


Open Vld  betreurt de verhoging van de prijzen van buitenschoolse opvang

Kathleen D’Herde, fractievoorzitter Open Vld: De Open Vld fractie krijgt na 1 jaar NVa – CD&V-meerderheid reeds gelijk. Zij betreurt de verhoging van de prijzen van buitenschoolse opvang.Toen de bevoegde schepen, Bart Keymolen vorig jaar de invoering van een extra gratis kwartier invoerde, hebben wij reeds gesteld dat dit voor financiële problemen zou gezorgd hebben.
Onze tussenkomst van de gemeenteraad van 28-03-2013 luidde als volgt:
Een kwartier extra kosteloze opvang voorschools en naschools! Dit betekent dat al het personeel wel aanwezig blijft. Je denkt toch niet dat het onderwijzend personeel voor deze opvang zorgt. Dus personeelskosten blijven ongewijzigd, maar de inkomsten dalen serieus. Daarbovenop komt ook nog dat we voor dit extra kosteloos kwartier sociale voordelen moeten uitbetalen aan de vrije scholen en de gemeenschapsschool. Dus extra uitgaven langs die zijde.
In een tijd dat het gemeentebestuur de mond vol heeft van besparen, kunnen we hier alleen maar vaststellen dat het gaat om een wijziging die niet voldoende onderzocht werd en louter uitvoeren van een verkiezingsbelofte van de bevoegde schepen.
Deze aanpassingen zullen er op termijn voor zorgen dat alle Leeuwse inwoners meer zullen moeten betalen om deze opvang te betalen.
Spijtig genoeg hebben we gelijk gekregen en moeten de ouderbijdragen vandaag fors omhoog. Deze maatregel had niet nodig geweest, had men vorig jaar niet hals over kop een beslissing genomen, zonder het dossier zorgvuldig te bestuderen.
De Open Vld fractie betreurt ook dat de bijdrage voor het middagtoezicht verhoogd. Ouders hebben zo maar niet de mogelijkheid om hun kinderen ’s middags naar huis te halen. Dus hier betaalt elke ouder voor! Om een vb. te geven een gezin met 2 schoolgaande kinderen betaalt met de nieuwe tarifering alleen al voor het middagtoezicht € 100 meer per jaar.
Deze wijzigingen worden ook niet gedragen door de bevolking, zelfs niet door het personeel. Dat kunnen we vaststellen uit het negatief advies van het LOK.
De Open Vld fractie kan zich dan ook niet akkoord verklaren met deze wijzigingen.”

 

Tags: , , , , , , ,

14de rozendagen van Coloma

SINT-PIETERS-LEEUW: – De 14de Rozendagen van Coloma van zaterdag 28 tot en met maandag 30 juni 2014 van 10.00 tot 18.00 uur.
2014-06-26-persvoorstelling_14de-rozendagen_02
Thema: Rozen op het terras
Eeuwenoude traditie, brandend actueel thema
Meer mensen, minder ruimte. Duurdere gronden en huizen.
Maar … dat wil niet zeggen dat we die beperkte ruimte niet kunnen inrichten als een gezellige zuurstofplek voor mens en natuur.

2014-06-26-persvoorstelling_14de-rozendagen_01De rozendagen van Coloma spelen met het thema “Rozen op het terras” in op dit actueel thema.
In het kasteel Coloma staan er op twee verdiepingen uiteenlopende terrasinrichtingen. Er wordt getoond hoe je van uit verschillende oogpunten een terras kan inrichten.
Ook op je terras of op een kleine ruimte kan je je zuurstofplekje maken. Een plek waar je als mens ten volle van kan genieten, maar ook een plek waar de natuur enorm veel aan heeft. Je bouwt bijvoorbeeld kostbare groene bruggen voor de bijen.
De tentoonstelling wil bezoekers inspireren tot groenvoorzieningen in de kleine ruimte. Van 28 tot 30 juni kan de bezoeker van de Rozendagen van Coloma kennismaken met originele combinaties van terras- en tuinmeubelen, versierd met inlands en exotisch fruit, groenten, kruiden en uiteraard rozen.
De koningin der bloemen vormt de rode draad in de gepresenteerde creaties en schittert in een trendy tuinarchitectuur. In deze veertiende editie van de Rozendagen kan iedereen inspiratie opdoen over zijn ideale tuin en welke rozen erin passen.
Deze tentoonstelling blijft na al die jaren nog steeds het resultaat van een uitstekende samenwerking tussen het Agentschap voor Natuur en Bos Vlaams-Brabant en Cultuurcentrum Coloma van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.
2014-06-26-persvoorstelling_14de-rozendagen_06 2014-06-26-persvoorstelling_14de-rozendagen_03  2014-06-26-persvoorstelling_14de-rozendagen_07
Een brandend actueel thema
Deze tentoonstelling speelt in op de actuele nood aan groenvoorzieningen op een beperkte ruimte. Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft in dit kader ook een website in het leven geroepen www.natuurinjebuurt.be. Die website wil inspirerend werken voor overheden, bedrijven en burgers. Kortom, hetgeen ook de tentoonstelling van deze rozendagen beoogt,” aldus Marleen Evenepoel administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos.
2014-06-26-persvoorstelling_14de-rozendagen_04 2014-06-26-persvoorstelling_14de-rozendagen_05
Uiteraard raden we je aan om een bezoek aan de tentoonstelling te combineren met een bezoek aan de unieke rozentuin in het park van Coloma.
2014-06-06-Rozentuin_Coloma_Sint-Pieters-Leeuw_04Meer dan 3000 rozenvariëteiten uit alle werelddelen kan je er bewonderen en in het rozenmuseum leert zelfs de grootste rozenleek alles over deze fascinerende bloem. In het 15 hectare grote domein van Coloma is het daarenboven heerlijk wandelen en kuieren. Kortom: dit prachtig gebied heeft alles in petto voor een geslaagde uitstap!

Praktisch
De 14de Rozendagen van Coloma vinden plaats van zaterdag 28 tot en met maandag 30 juni 2014 van 10 tot 18 uur. De toegang is gratis
Locatie: Colomakasteel, Joseph Depauwstraat 25 te Sint-Pieters-Leeuw.
Meer weten over de rozentuin van Coloma en de rozendagen? www.rosesatcoloma.be

 

Tags: , ,

OCMW Sint-Pieters-Leeuw Terugblikken op 2013 Om morgen nog beter te doen

2014-06-13-OCMW_Ruisbroek_Hemelrijck_PaviljoentjeSINT-PIETERS-LEEUW: – 2013 was het Europees jaar van de burger. Het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw deed mee en blijft dat doen. Doordacht! In 2013 zetten ze namelijk sterk in op het uitbouwen van een toekomstplan: het meerjarenplan 2014-2019. Met focus, wegens de besparingen, maar ook wegens de ambitie om vele goede dingen goed te doen voor alle inwoners van Sint-Pieters-Leeuw die steun, hulp of een duwtje in de rug kunnen gebruiken.

De doelstellingen die ze in de toekomst willen realiseren zijn: cirkels doorbreken, mensen doen groeien, zorgen voor mensen en klaarheid scheppen.

Ze blikken even terug op 2013, op wat ze hebben ondernomen en gerealiseerd.

Paul-DEFRANC_OCMW-voorzitter_Sint-Pieters-LeeuwPaul Defranc,voorzitter OCMW: “Ons woonzorgcentrum bijvoorbeeld zette de deuren open tijdens Dag van de zorg. Het was een opendeurdag en jobbeurs en tegelijkertijd een manier van teambuilding voor de organisatie. Onze sociale dienst startte een welzijnsplatform om samen met andere welzijnspartners sterk te staan in de strijd tegen armoede en kinderarmoede in het bijzonder. Eén van de andere prioritaire beleidsdoelstellingen was de tewerkstelling van cliënten. De sociale dienst begeleidde op zorgzame manier 91 cliënten naar werk. Onze thuiszorgdiensten zijn meer wijkgericht gaan werken om beter bereikbaar te zijn voor de groeiende groep ouderen in onze gemeente. Een ander voorbeeld in het kader van ouderenzorg is het project 10 voor taal, waar senioren en lagere schoolkinderen elkaar ontmoetten tijdens activiteiten in en rond het lokaal dienstencentrum. Dit zijn enkele van de vele acties van het afgelopen jaar.

Wat het financiële luik betreft, heeft het OCMW minder uitgegeven dan oorspronkelijk voorzien en meer opbrengsten gerealiseerd. Hierdoor behalen we een positief resultaat.

Met het afsluiten van de jaarrekening kijken we naar gisteren om het morgen nog beter te doen. 2013 was het Europese jaar van de burger. Voor Sint-Pieters-Leeuw was 2013 het Leeuwse jaar van de inwoners van Sint-Pieters-Leeuw. En dat willen we ook van 2014, 2015 en de volgende jaren maken.”

 
 

Tags: ,

 
Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 239 andere volgers